Tải bản đầy đủ

Người dưới 18 tuổi điều khiển xe máy gây thiệt hại thì chủ sở hữu xe phải chịu trách nhiệm bồi thường

 Người dưới 18 tuổi điều khiển xe máy gây thiệt hại thì chủ sở hữu xe phải chịu trách nhiệm bồi thường;(SAI vì thiệt hại 
do hành vi của con người gây ra, trong TH này bố mẹ hoặc người chưa thành niên từ 15 đên dưới 18 phải BT, lỗi của 
người cho mượn xe ko phải nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×