Tải bản đầy đủ

Do sét đánh dây điện đứt làm chết người đang gặt lúa dưới đồng không phát sinh trách nhiệm bồi thường trong trường hợp này

Do sét đá nh dây đi ện đứ t làm ch ết ng ư
ờ i đa ng g ặt lúa d ư
ớ i đồ n g Không phát sinh trách nhi ệm b ồi th ư
ờng trong tr ư
ờng
h ợp này;( Đ
ÚNG vì th ư
ợ c TH b ất kh ảkháng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×