Tải bản đầy đủ

A đang lái xe bị hạt cát bay vào mắt dẫn tới không thể điều khiển xe và gây thiệt hại a không phải chịu trách nhiệm

A đa ng lái xe b ị h ạt cát bay vào m ắt d ẫn t ới không th ểđi ều khi ển xe và gây thi ệt h ại A không ph ải ch ịu trách nhi ệm; (SAI
A có l ỗi vo ý trong vi ệc th ực hi ện các bi ện pháp để đi ều khi ển ph ư
ơ ng ti ện giao thông an toàn vì v ậy ph ải BTTH)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×