Tải bản đầy đủ

Do a không làm chủ tốc độ dẫn tới gây thiệt hại đây là trường hợp thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

 Do A không làm chủ tốc độ dẫn tới gây thiệt hại đây là trường hợp thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra;(SAI thiệt 
haik do hành vi của con người)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×