Tải bản đầy đủ

Gây thiệt hại do ô nhiễm môi trường bao gồm cả gây thiệt hại do hành vi con người và do tài sản gây ra

 Gây thiệt hại do ô nhiễm môi trường bao gồm cả gây thiệt hại do hành vi con người và do tài sản gây ra; (SAI bởi vì theo 
quy định tại Điều 624 chủ thể gây thiệt hại phải bồi thường ngay cả khi ko có lỗi, mà thiệt hại do hành vi của con người 
gây ra bắt buộc phải có dấu hiệu lỗi)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×