Tải bản đầy đủ

M đổ rác thải xây dựng ra đường n là người lưu hành trên đường do rác thải của m chắn hết đường m buộc phải lái xe sang bên chiều đường ngược lại và đã đụng xe với p đi ngược chiều m phải chịu trách nhiệm bồi thường

M đổ rác th ải xây d ựng ra đư
ờ n g N là ng ư
ờ i l ưu hành trên đư
ờ n g do rác th ải c ủa M ch ắn h ết đư
ờ n g M bu ộc ph ải lái xe
sang bên chi ều đư
ờ n g ng ư
ợ c l ại và đã đụ n g xe v ới P đi ng ư
ợ c chi ều M ph ải ch ịu trách nhi ệm b ồi th ư
ờ ng; (SAI M ph ải
ch ịu trách nhi ệm hành chính)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×