Tải bản đầy đủ

Bão làm đổ cây và gây thiệt hại thì chủ sở hưu cây không phải bồi thường

Bão làm đổ cây và gây thi ệt h ại thì ch ủs ởh ưu cây không ph ải b ồi th ư
ờ ng; (SAI n ếu ch ủs ởh ữu c ũng có l ỗi trong vi ệc
qu ản lí ts v ẫn ph ải BT, Ví d ụbi ết cây đã m ục r ũa có th ểđổ g ẫy nh ưng ko áp d ụng bi ện pháp phòng ch ống)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×