Tải bản đầy đủ

Xe a nổ do lửa cháy từ nhà bên cạnh chủ nhà bị cháy phải bồi thường

 Xe A nổ do lửa cháy từ nhà bên cạnh Chủ nhà bị cháy phải bồi thường;(SAI nếu lỗi ko phải của chủ nhà mà do người thứ 
3 thì người thứ 3 phải bồi thường)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×