Tải bản đầy đủ

Chủ sở hữu công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi công trình xây dựng gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi

Chủ sở hữu công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi công trình xây
dựng gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi;(ĐÚNG theo quy định của pháp luật chỉ trừ 2 TH lỗi hoàn
toàn của người bị thiệt hại và bất khả kháng. Ngoài ra, chủ sở hữu của công trình vẫn phải bồi
thường)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×