Tải bản đầy đủ

Mau ho so du thau tư van thiet ke cau

Hồ sơ đề xuất t vấn
Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế BVTC
sơCầu
đềvàxuất
vấncầu Nhật
điều Hồ
chỉnh
đờngt đầu
Tựu.
Gói
thầu: Nâng
T vấn cấp,
khảocải
sáttạo
bổnút
sung,
lập
thiếtgiữa
kế BVTC
Dự án:
giao

thông
QL38
điều
chỉnh
Cầu và
với QL1A
và đờng
sắtđờng
Bắc đầu
Nam cầu
(nútNhật
giao
Tựu.
Đồng Văn)
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa QL38
với QL1A
Nam (nút
giaobộ.
- Tên Nhà
thầu và: đờng
Công sắt
ty T Bắc
vấn thiết
kế Đờng
Đồng Văn)
- Địa chỉ
: số 278 Tôn Đức Thắng, quận
Đống Đa, Hà Nội.
-- Tên
ty T vấn thiết kế Đờng bộ.
ĐiệnNhà
thoạithầu :: Công
04.5114.714
-- Địa
: số 278 Tôn Đức Thắng, quận
Fax chỉ
: 04.5111.249
Đống Đa, Hà Nội.
- Điện


: 04.5114.714
Kính thoại
gửi: ban quản
lý các dự án gt Hà Nam
- Fax
: 04.5111.249

Địa chỉ:
Đờng Đinh Tiên Hoàng, thị xã Phủ Lý,
tỉnh Hà Nam,
Kính gửi: ban quản lý các dự án gt Hà Nam
Điện thoại:
351. 852781 , Fax: 0351.854793
Địa chỉ:
Đờng Đinh Tiên Hoàng, thị xã Phủ Lý,
tỉnh Hà Nam,
Điện thoại:
351. 852781 , Fax: 0351.854793


Tổng công ty T vấn thiết kế Giao thông vận tải

Công ty T vấn thiết kế đờng bộ
-------------------------------------

Dự án Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa QL38 với
QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất
Gói thầu: t vấn khảo sát bổ sung, lập
thiết kế BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu Nhật Tựu
Bộ gốc

Đề xuất kỹ thuật và
đề xuất tài chính

CÔNG TY tƯ VấN THIếT Kế ĐƯờng bộ
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 5114714, Fax: 04 5111249, email:
heco@hn.vnn.vn


Tổng công ty T vấn thiết kế Giao thông vận tải

Công ty T vấn thiết kế đờng bộ
-------------------------------------

Dự án Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa QL38 với
QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất
Gói thầu: t vấn khảo sát bổ sung, lập
thiết kế BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu Nhật Tựu

Đề xuất kỹ thuật và
đề xuất tài chính
đại diện nhà thầu
Phó giám đốc

Vũ văn chí

Hà Nội, tháng 12 năm 2006Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất

Thuyết minh hồ sơ đề xuất
Hồ sơ đề xuất đợc lập theo quy định của hồ sơ yêu cầu với
trình tự nh sau:
1. Giấy ủy quyền ký hồ sơ đề xuất

Trang 1

2. Đơn dự thầu

Trang 3

3. Phần đề xuất kỹ thuật

Trang 5

3.1 Thông tin chung về nhà thầu

Trang 6

3.2 Bản sao các chứng chỉ doanh nghiệp

Trang
18

3.3 Năng lực, kinh nghiệm của Nhà thầu

Trang
22

3.3.1 Các hợp đồng khảo sát thiết kế bản vẽ thi
công có yêu
cầu kỹ thuật tơng tự trong 5 năm gần đây
3.3.2 Các hợp đồng khảo sát thiết kế bản vẽ thi
công có điều
kiện địa chất, địa hình tơng tự trong 3
năm gần đây

Trang
23

Trang
32

3.3.3 Năng lực về nhân sự

Trang
39

+ Bản danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói
thầu

Trang
39

+ Lý lịch chuyên gia

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang
40

Thuyết minh


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất

3.4 Các nội dung về giải pháp khảo sát thiết kế và
phơng pháp luận

Trang
250

3.4.1 Những hiểu biết về dự án và gói thầu

Trang
250

3.4.2 Công tác khảo sát bổ sung

Trang
259

3.4.3 Công tác thiết kế BVTC điều chỉnh

Trang
273

3.4.4 Nghiên cứu sáng kiến cải tiến

Trang
290

3.5 Chơng trình công tác thực hiện gói thầu

Trang
291

3.5.1 Tiến độ tổng thể

Trang
291

3.5.2 Sơ đồ tổ chức thực hiện

Trang
292

3.5.3 Kế hoạch bố trí nhân sự

Trang
293

3.6 thiết bị, phần mềm thực hiện gói thầu
4. Phần đề xuất tài chính

Trang
294
Trang
297

4.1 Năng lực tài chính của nhà thầu

Trang
298

4.2 Bảng giá nhận thầu

Trang
362

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Thuyết minh


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

1. giấy ủy quyền ký hồ sơ đề xuất

Tổng công ty tvtk GTVT
công ty tvtk đờng bộ
Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Trang 1.1


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

-------------------Số:
/QLKD

Hồ sơ đề xuất t vấn

----------------------

V/v: Uỷ quyền ký hồ sơ đề xuất

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2006

giấy uỷ quyền
Về việc: Ký hồ sơ đề xuất thực hiện t vấn Gói thầu t vấn
khảo sát bổ sung, lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh
hạng mục Cầu và đờng đầu cầu Nhật Tựu
Dự án nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa QL38 với QL1A
và đờng sắt Bắc Nam (nút giao Đồng Văn)
--------------Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TVTK Đờng Bộ;
Căn cứ Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của bộ máy
quản lý và các Đơn vị sản xuất trong Công ty TVTK Đờng Bộ ban hành kèm
theo Quyết định số 478/QĐ-TCHC ngày 14 tháng 5 năm 2003;
Căn cứ Hồ sơ yêu cầu thực hiện Gói thầu t vấn khảo sát bổ sung,
lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, Hạng mục: Cầu và đờng đầu
cầu Nhật Tựu, Dự án nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa QL38 với QL1A
và đờng sắt Bắc Nam (nút giao Đồng Văn) do Ban Quản lý các Dự án giao
thông Hà Nam ban hành.

Tôi là: Doãn Kế Hoằng
Giám đốc Công ty TVTK Đờng Bộ
Điện thoại: 8513667; Fax: 5111249 Địa chỉ: 278 Tôn Đức
Thắng, Hà Nội
Nay uỷ quyền cho ông Vũ Văn Chí, Phó Giám đốc Công ty
TVTK Đờng Bộ; Điện thoại: 8564371; Fax: 5111249; Địa chỉ:
278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội:
1) Phạm vi uỷ quyền:
Ông Vũ Văn Chí đợc uỷ nhiệm thay mặt Giám đốc ký hồ
sơ đề xuất thực hiện t vấn gói thầu khảo sát bổ sung, lập
thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, Hạng mục: Cầu và đờng đầu cầu Nhật Tựu, Dự án nâng cấp, cải tạo nút giao
thông giữa QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút giao
Đồng Văn);
2) Thời gian uỷ quyền:
Từ ngày 2 tháng 12 năm 2006 đến khi Hồ sơ đề xuất của
Công ty t vấn thiết kế Đờng bộ hết hiệu lực.
Chữ ký của ngời đợc ủy quyền

Ngời ủy quyền

Phó Giám đốc

Giám đốc

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 1.2


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Vũ Văn Chí

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Hồ sơ đề xuất t vấn

Doãn Kế Hoằng

Trang 1.3


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

2. Đơn dự thầu

Tổng công ty TVTK GTVT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

----------------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Công ty tvtk đờng bộ

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 2.1


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

Đơn dự thầu
Gói thầu t vấn khảo sát b sung, lập thiết kế bản vẽ thi công
điều chỉnh
Hạng mục: Cầu và đờng đầu cầu Nhật Tựu
Dự án nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa QL38 với QL1A
và đờng sắt Bắc Nam (nút giao Đồng Văn)
Hà nội, ngày 03 tháng 12 năm 2006
Kính gửi:

ban quản lý các dự án gt Hà Nam

Địa chỉ: Đờng Đinh Tiên Hoàng, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà
Nam,
Điện thoại: 351. 852781 , Fax: 0351.854793
1- Sau khi nghiên cứu Hồ sơ yêu cầu Gói thầu T vấn khảo sát
bổ sung, lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, Hạng mục: Cầu
và đờng đầu cầu Nhật Tựu, Dự án nâng cấp, cải tạo nút giao thông
giữa QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút giao Đồng Văn),
chúng tôi, những ngời ký tên dới đây, xin đợc thực hiện Gói thầu t
vấn nêu trên và xin đợc bảo hành, sửa chữa bất kỳ một sai sót nào
theo đúng quy định của Hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền
là ...................... cùng với biểu giá chi tiết kèm theo.
2- Chúng tôi xác nhận rằng các tài liệu kèm theo đây là các bộ
phận trong Hồ sơ đề xuất của chúng tôi;
3- Nếu Hồ sơ đề xuất của chúng tôi đợc chấp thuận, chúng tôi
sẽ tiến hành thực hiện ngay công việc khi nhận đợc lệnh khởi công
và hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc đã nêu trong hợp đồng
trong thời gian 20 ngày (hai mơi ngày) kể cả ngày nghỉ lễ, nghỉ
cuối tuần, tính từ ngày khở công.
4- Hồ sơ đề xuất của chúng tôi có hiệu lực trong thời gian 30
ngày kể từ ngày 4/12/2006 đến ngày 4/2/2007 và có thể đợc chấp
nhận bất kỳ lúc nào trớc thời hạn đó.
Ngày 03 tháng 12 năm
2006
Đại diện nhà thầu
Phó Giám đốc

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 2.2


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

Vũ Văn Chí

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 2.3


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

3. phần đề xuất kỹ thuật

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 3.1


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

3.1. thông tin chung về nhà thầu

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 3.2


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

Bản sao các chứng chỉ doanh nghiệp

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 3.3


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Hồ sơ đề xuất t vấn

Trang 3.4


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

Năng lực của nhà thầu

1.

giới thiệu tóm tắt về nhà thầu

1.1

Tên nhà thầu
Công ty t vấn thiết kế Đờng Bộ (HECO)

1.2

Địa chỉ trụ sở chính
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số fax:
E-mail:

1.3

278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.
04.8513667; 04.8511271
04. 5111249
heco@hn.vnn.vn

Quá trình thành lập và phát triển

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 3.5


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

Công ty t vấn thiết kế Đờng Bộ (Tên giao dịch quốc tế:
Highway Engineering Consultants - HECO) tiền thân là Xí nghiệp
khảo sát thiết kế Đờng Bộ thuộc Viện Thiết kế Giao thông vật tải
nay là Tổng Công ty t vấn thiết kế GTVT (TEDI), đợc thành lập từ
năm 1962.
Sau khi thành lập, Xí nghiệp đã nhanh chóng sắp xếp lực lợng,
ổn định tổ chức để thực hiện nhiệm vụ của mình theo chức
năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp khảo sát
thiết kế Đờng Bộ đợc Viện thiết kế GTVT quy định tại Quyết định
số 166/QĐ-TCCB ngày 7/5/1985.
Tổ chức của Xí nghiệp bao gồm: Ban Giám đốc (1 Giám đốc
và 2 Phó Giám đốc); Các phòng nghiệp vụ: Phòng Kế hoạch - Lao
động - Tiền lơng, Phòng Kế toán - Tài vụ - Vật t, Phòng Kỹ thuật,
Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Hành chính - đời sống và các Đơn
vị sản xuất: Phòng Thiết kế đờng bộ, Phòng thiết kế cầu, Phòng
thiết kế Nền Mặt đờng - Địa chất công trình, Phòng Khảo sát và
Ban xây dựng. Tổng số CNVC gần 200 ngời.
Ngày 25-4-1996 Bộ GTVT ra Quyết định số 857/QĐ/TCCB-LĐ,
Xí nghiệp khảo sát thiết kế Đờng Bộ đợc đổi thành Công ty t vấn
thiết kế Đờng Bộ (HECO) Doanh nghiệp Nhà nớc hạch toán độc lập
với Cơ cấu tổ chức bao gồm: Ban Giám đốc; Khối Quản lý (4 phòng);
Khối sản xuất (2 phòng khảo sát và 5 phòng thiết kế) và khối dịch
vụ (2 Đơn vị) chi tiết xem sơ đồ tổ chức của Công ty đính kèm.
Trải qua gần 45 năm hoạt động trong lĩnh vực Giao thông vận
tải, chuyên ngành cầu và đờng bộ, với đội ngũ hiện nay gần 250
cán bộ công nhân viên bao gồm thạc sỹ, kỹ s và công nhân lành
nghề, nhiều kinh nghiệm cùng với máy móc trang thiết bị, phần
mềm khảo sát, thiết kế hiện đại đợc cải tiến và nâng cấp thờng
xuyên, Công ty TVTK Đờng Bộ đã thực hiện nhiều dự án quan trọng
trong nớc cũng nh ở nớc ngoài, các dự án do nớc ngoài đầu t về Cầu,
Đờng và các dự án chuyên nghành khác.
Trong lĩnh vực cầu, đờng bộ nói riêng, HECO đã thực hiện một
khối lợng lớn các dự án, cụ thể các dự án lớn chuyên ngành về cầu,
hầm nh: Cầu vợt đầm Thị Nại (có chiều dài 2470m) thuộc tỉnh
Bình Định, cầu Cửa Lấp (có chiều dài 720m) thuộc tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu; cầu Đại Phớc (có chiều dài 520m) thuộc tỉnh Đồng Nai; cầu
Hoàng Thạch, cầu Lệ Bắc, cầu Ròn, cầu Đông Hà thuộc tỉnh Quảng
Trị; cầu Tào Xuyên, cầu Kỳ Lừa, cầu Đồng Niên, cầu Huy Ngạc, cầu
Cầm, cầu Xuân Sơn, cầu Làng Ngòn thuộc dự án Đờng Hồ Chí Minh;
các cầu vợt trên Quốc lộ 1; cầu Bồng Lạng, cầu Nhật Tựu, cầu Kiện
Khê thuộc tỉnh Hà Nam; cầu Tân An thuộc tỉnh Long An; cầu Sê
San 4 thuộc dự án Nhà máy thuỷ điện Sê San, cầu Hang Tôm trên
Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 3.6


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

Quốc lộ 12; hầm chui nút giao Trung tâm Hội nghị quốc gia (có
chiều dài 540m), hầm chui Đại học quốc gia (có chiều dài 430m)
thuộc dự án mở rộng và hoàn thiện đờng Láng Hòa Lạc; cầu Lộ Cơng thuộc tỉnh Hải Dơng v.v..., các dự án lớn chuyên ngành về
đờng nh: Quốc lộ 51, Quốc lộ 1 (Năm Căn - Cà Mau); Đờng Hồ Chí
Minh (Khe Cò Ngọc Hồi; Pheo Bùng; Hoà Lạc Xuân Mai), Quốc lộ
21A, Quốc lộ 6 (Hoà Bình - Sơn La, Sơn La Tuần Giáo), Quốc lộ 3B
(Xuất hoá - Pò Mã), Đờng 176, đờng NH78 ở Căm-Pu-Chia (Đức Cơ Bung Lung; Bung Lung - Ô-Pông-Moan) v.v..., các dự án đầu t xây
dựng đờng cao tốc nh: Láng - Hoà Lạc, Cầu Giẽ Ninh Bình - Vinh,
Hà Nội Hải Phòng, Đờng cao tốc Dầu Giây - Đà Lạt, Mông Dơng
Móng Cái v.v.... Các dự án đợc giao Công ty đã hoàn thành đúng tiến
độ và đảm bảo chất lợng.
Trong 5 năm gần đây cùng với chính sách mở cửa của Đảng và
Chính phủ, HECO đã thiết lập dợc mối quan hệ với nhiều t vấn trên
thế giới nh: Hàn Quốc, Nhật Bản, úc, Trung Quốc, Đài Loan ... và các
tổ chức thế giới nh: Ngân hàng thế giới (WƯB), Ngân hàng phát
triển Châu á (ADB), JBIC. Với t cách là Đơn vị t vấn đối tác, HECO đã
thực hiện nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng do WB tài trợ (Dự án
nâng cấp mạng lới đờng bộ Việt Nam); Dự án tín dụng ngành GTVT
để phát triển đờng bộ do JBIC cấp vốn vay u đãi....
2.

Lĩnh vực hoạt động, phạm vi cung cấp dịch vụ, phạm vi
hoạt động, sơ đồ tổ chức, nhân lực của nhà thầu

2.1 Lĩnh vực hoạt động và phạm vi cung cấp dịch vụ của
Nhà thầu
Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 110767 ngày 18/5/1996 do
Uỷ Ban Kế hoạch TP Hà Nội cấp, Công ty T vấn thiết kế Đờng bộ đợc
phép cung cấp dịch vụ t vấn, điều tra, khảo sát lập các dự án đờng
bộ, nút giao thông. Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và
giám sát xây dựng công trình đờng bộ.
Cụ thể, Công ty T vấn thiết kế Đờng bộ cung cấp các dịch vụ
sau:
Lập quy hoạch GTVT tổng thể và chi tiết;
Lập báo cáo đầu t và dự án đầu t xây dựng công trình đờng bộ (cầu, hầm, nút giao thông, cầu vợt và đờng bộ);
Thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công xây dựng công trình
đờng bộ (cầu, hầm, nút giao thông, cầu vợt và đờng bộ);
Thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công tuyến đờng có nền
đặc biệt;
Khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn;
Khảo sát về môi sinh, môi trờng, đánh giá tác động của môi
trờng;
Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 3.7


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

Kiểm định, khảo sát đo đạc cầu, cống và tuyến cũ, đánh
giá khả năng tận dụng hiện trạng của từng công trình;
Thẩm tra, thẩm định dự án đầu t xây dựng ở tất cả các bớc;
Thí nghiệm ĐCCT và vật liệu xây dựng;
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào xử lý nền đờng, cầu và sụt
trợt;
Kiểm định và thử tải các công trình xây dựng cầu, đờng;
Lập hồ sơ mời thầu xây lắp trong và ngoài nớc, t vấn về
đấu thầu;
T vấn giám sát thi công xây dựng công trình;
Dịch vụ và sửa chữa quang học.
2.2. Phạm vi hoạt động của Nhà thầu
Hoạt động trên phạm vi toàn quốc
2.3. Cơ cấu tổ chức của nhà thầu
Cơ cấu tổ chức của Công ty TVTK Đờng Bộ bao gồm: Ban Giám
đốc; Khối Quản lý (4 phòng); Khối sản xuất (2 phòng khảo sát và 5
phòng thiết kế) và khối dịch vụ (2 Đơn vị), cụ thể nh sau:
A.

Ban giám đốc
Giám đốc:
Phó Giám đốc:
Phó Giám đốc:
Phó Giám đốc:

B.

Các phòng quản lý
1) Phòng
phòng
2) Phòng
phòng
3) Phòng
phòng
4) Phòng

C.

Kỹ s Doãn Kế Hoằng
Kỹ s Nguyễn Văn Bích
Kỹ s Vũ Văn Chí
Kỹ s Đặng Văn Chung

Tổ chức - HC:

Ông Vũ Thanh Tịnh, Trởng

Quản lý kinh doanh: Ông Phạm Văn Hiến, Trởng
Quản lý kỹ thuật:

Ông Nguyễn Duy Việt, Trởng

Tài chính kế toán:

Bà Bùi Thị Vân, Trởng phòng

Các phòng thiết kế
1) Phòng Thiết kế Đờng 1:
ởng phòng
2) Phòng Thiết kế Đờng 2:
phòng
3) Phòng Thiết kế Nền MĐ:
ởng phòng

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Ông Nguyễn Mạnh Cờng, TrÔng Trần Việt Hùng, Trởng
Ông Hoàng Xuân Thắng, Tr-

Trang 3.8


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

4) Phòng Thiết kế Cầu 1:
phòng
5) Phòng Thiết kế Cầu 2:
phòng
D.

Hồ sơ đề xuất t vấn

Ông Phạm Duy Khôi, Trởng
Ông Hoàng Văn Thọ, Trởng

Các phòng Khảo sát
1) Phòng Khảo sát ĐC:
Ông Nguyễn Hoạch Nguyên,
TP
2) Phòng Khảo sát ĐH, TV: Ông Nguyễn Sỹ Hiền, Trởng
phòng

E.

Các bộ phận phục vụ khác
1) Trạm DV và sửa chữa Quang học: Trạm trởng Ô. Nguyễn
Văn Chiêu
2) Tổ hồ sơ:
Tổ trởng ông Đinh Vơng
Sung
(Chi tiết xem Sơ đồ tổ chức của Công ty TVTK Đờng
Bộ kèm theo)

2.4. Nhân lực của nhà thầu
Lực lợng chuyên môn kỹ thuật của Công ty TVTK Đờng bộ cụ thể
nh sau:
Tổng số:

244 ngời

Trong đó:

Thạc sỹ cầu, cầu hầm và đờng bộ:
Thạc sỹ địa chất công trình:
Kỹ s đờng bộ:
Kỹ s cầu đờng:
52

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

04
01
29

Trang 3.9


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

Kỹ s cầu và cầu hầm:
18
Kỹ s tin học công trình:
03
Kỹ s địa chất công trình:
16
Kỹ s khoan địa chất:
01
Kỹ s thủy văn môi trờng:
06
Kỹ s trắc địa:
04
Kỹ s công trình đô thị:
01
Kỹ s kinh tế XD:
10
Cử nhân Quản trị kinh doanh, QL Kinh tế:
Cử nhân Tài chính kế toán:
04
Cử nhân tiếng Anh, Luật:
02
Cao đẳng địa chính, cầu đờng:
06
Trung cấp:
12
Nhân viên kỹ thuật và phục vụ khác:
Công nhân kỹ thuật (Địa hình, địa chất):
bậc 6 và bậc 7/)
Công nhân sửa chữa máy quang học:
Lái xe:
06
3.

02

11
43 (có 30 CN
03

Năng lực về máy móc thiết bị khảo sát, thiết kế, phần
mềm tính toán, phơng tiện làm việc

Trong những năm qua, để thực hiện đợc một khối lợng lớn các
dự án quan trọng trong nớc cũng nh ở nớc ngoài kịp tiến độ, đảm
bảo chất lợng, cùng với đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh
nghiệm, máy móc thiết bị hiện đại và phần mềm chuyên dụng cho
công tác khảo sát thiết kế là một trong những thành phần không
thể thiếu đợc của Công ty TVTK Đờng bộ.
Dới đây là danh mục máy móc thiết bị và các phần mềm
chuyên dụng cho công tác khảo sát thiết kế của Công ty TVTK Đờng
bộ:
TT
I
1
2
3
4
5
-

Tên thiết bị
Thiết bị khoan địa chất
Máy khoan tự hành Yb 50M
Máy khoan XJ100
Máy khoan YKb 12/25
Khoan tay có tháp khoan lớn (3m)
Bộ xuyên và cắt quay
Xuyên SPT
Xuyên và cắt quay

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Nớc sản
xuất

Số lợng

Nga
Trung Quốc
Nga
Việt Nam

1
6
2
1

Việt Nam
Việt Nam

6
1
Trang 3.10


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

TT

Tên thiết bị

II
1
-

Máy cắt cánh hiện trờng T653/N
Xuyên DCP
Đo VEP (Địa vật lý)
Thiết bị đo địa hình
Máy đo đạc điện tử
Máy toàn đạc điện tử SET 3C
Máy toàn đạc điện tử Power SET
3100
Máy toàn đạc điện tử Nikon DTM
330
Máy toàn đạc điện tử Leica TC 1000
Máy toàn đạc điện tử Leica TC 600
Máy kinh vĩ quang học: Theo 010, 020
Máy cao đạc Ni 025, Ni 030, Topcon
Máy thủy chuẩn Leica NA720
Thiết bị văn phòng
Mạng Novell Netware Version 3.12
Máy chủ : Compaq Prosignia
Máy tính cá nhân
Máy in các loại (A4, A3, A2 màu)
Máy Photocopy cỡ A0 - A4
Máy vẽ HP 650C (Plotter)
Máy khảo sát nền mặt đờng
Máy khoan lấy mẫu kết cấu mặt đờng
Máy kiểm định độ gồ ghề
Máy đo dài dây (Tripmetter)
Cần Benkelman
Các loại phần mềm phục vụ thiết kế
SDR mapping and design V.5.5

2
3
4
III
1
2
3
4
5
6
IV
1
2
3
4
V
1
2
3
4

Thiết kế hình cắt dọc và cắt ngang
NOVACAD
Chơng trình trợ giúp vẽ bản đồ ĐH
TOPO 2.0

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Hồ sơ đề xuất t vấn

Nớc sản
xuất

Số lợng

Italia
Việt Nam
Việt Nam

1
3
1

Nhật Bản
Nhật Bản

8
1
1

Nhật Bản

3

Thụy Sỹ
Thụy Sỹ
Đức
Đức + Nhật
Liên doanh

1
1
12
13
4

HP (Mỹ)
Nhật Bản
HP (Mỹ)

1
118
23
3
1

Italia
Anh
Việt Nam
New
Zealand
Việt Nam
Na uy
Việt Nam

1
1
2
5
01
15
01
03

Trang 3.11


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

TT

Tên thiết bị

5

Chơng trình thiết kế đờng bộ
NOVATDN 4.0
Chơng trình thiết kế cống
Chơng trình tính và vẽ đờng tần suất
thủy văn, tính lu lợng và khẩu độ cầu
Chơng trình lập dự toán công trình đờng bộ
Chơng trình đánh giá kinh tế, hiệu
quả vốn đầu t các dự án HDM 3
Chơng trình quản lý dữ liệu liên quan
đến tuyến đờng Mapinfor
Chơng trình tính kết cấu RM 2000
Chơng trình tính kết cấu SAP 2000
STAAD-III
Chơng trình tính móng cọc, 3D PILE
Chơng trình tính ổn định GEOSLOPEW, Bishop
Chơng trình tính toán trụ
Chơng trình tính toán mố
Chơng trình tính toán dầm bê tông ƯST
Chơng trình tính toán dầm bê tông cốt
thép
Chơng trình tính toán cọc BTCT, cọc
khoan nhồi
Phần mềm kế toán doanh nghiệp

6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21

Hồ sơ đề xuất t vấn

Nớc sản
xuất

Số lợng

Việt Nam

07

Việt Nam
Viện KH
thủy lợi VN
Cục ĐBộ VN

01
01

HDM3 (WB)

01

Mapinfor
(USA)
áo
USA

01

01

Việt Nam
Canada, úc
Việt
Việt
Việt
Việt

Nam
Nam
Nam
Nam

01
01
01
01

Việt Nam

01

Việt Nam

01

Tất cả các thiết bị trên thuộc sở hữu của Công ty TVTK Đờng bộ
và đang đợc sử dụng tốt trong các hoạt động t vấn, thiết kế của
Công ty.

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 3.12


Gói thầu: T vấn khảo sát bổ sung, lập thiết kế
BVTC điều chỉnh Cầu và đờng đầu cầu
Nhật Tựu.
Dự án:
Nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa
QL38 với QL1A và đờng sắt Bắc Nam (nút
giao Đồng Văn)

Hồ sơ đề xuất t vấn

4. lý lịch chuyên gia, kỹ s tham gia dự án

Công ty T vấn thiết kế Đờng Bộ

Trang 4.1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×