Tải bản đầy đủ

Mô phòng TBA 11022kV sử dụng PSSE, Python, Excel, Intouch theo IEC61850

I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TR
NG
I H C BÁCH KHOA
KHOA I N − I N T
B MÔN H TH NG I N



LU N V N T T NGHI P

MÔ PH NG V N HÀNH TR M BI N ÁP 110/22 kV
TÍCH H P VÀO H TH NG I U KHI N THEO IEC61850
S

D NG PSS/E, PYTHON, EXCEL, INTOUCH

GVHD: TS. PH M ÌNH ANH KHÔI
SVTH: HU NH MINH PHÁT

TP. HCM, THÁNG 12/2016L ic m n
Tr c tiên, tôi xin chân thành c m n các thành viên trong gia đình đã luôn luôn bên
c nh giúp đ tôi có nh ng đi u ki n t t nh t v tinh th n và v t ch t đ tôi có th hoàn
thành quá trình h c t p và nghiên c u ch ng trình đ i h c t i Tr ng
i h c Bách
khoa TP. H Chí Minh m t cách thu n l i.
hoàn thành lu n v n t t nghi p này, tôi xin g i l i c m n sâu s c đ n Ti n s Ph m
ình Anh Khôi đã t n tình h ng d n tôi v chuyên môn, cho tôi nh ng l i khuyên b
ích trong quá trình th c hi n và t o cho tôi nh ng đi u ki n t t nh t đ nghiên c u và
hoàn thành lu n v n này.
Tôi c ng xin c m n t t c cán b gi ng viên Tr ng i h c Bách Khoa TP. HCM và
Khoa i n − i n t đã t n tình gi ng d y, giúp tôi có nh ng ki n th c b ích v c s
lý thuy t c ng nh ph ng pháp nghiên c u trong su t quá trình h c t p t i đây. Nh
đó, tôi có th ti p c n đ c ph ng pháp và h ng nghiên c u h p lý cho lu n v n c a
mình.
C m n b n bè đã luôn bên c nh cho tôi nh ng l i khuyên và ki n th c b ích đ tôi b
sung vào quá trình nghiên c u hoàn thi n lu n v n.
Trong quá trình th c hi n lu n v n t t nghi p này dù đã c g ng hoàn thi n nh ng v n
không th tránh kh i sai sót khi báo cáo, tôi r t hi v ng nh n đ c nh ng góp ý t quý
cán b gi ng viên và m i ng i đ lu n v n đ c hoàn thi n t t h n trong t ng lai.

M i góp ý xin liên h S T 0386675907, Email: minhphat.bk@gmail.com
Tôi xin chân thành c m n!
TP. H Chí Minh, tháng 12 n m 2016
Hu nh Minh Phát


M cl c

III

M cl c
Danh m c hình nh & b ng ............................................................................................. VII
Danh m c ch vi t t t ....................................................................................................... XI
Tóm t t ............................................................................................................................. XII
T ng quan.............................................................................................................................1
Ph n 1: Mô ph ng v n hành tr m bi n áp 110/22 kV Tân Th i Hi p tích h p vào
h th ng đi u khi n theo IEC 61850 ...................................................................5


1 Gi i thi u ch ng trình mô ph ng v n hành TBA cao áp .............................................7
1.1 M c đích ch ng trình mô ph ng v n hành ...........................................................7
1.2 N i dung th c hi n ..................................................................................................9
2 Gi i thi u ph n m m xây d ng mô hình ......................................................................10
2.1 Gi i pháp ph n m m mô ph ng h th ng đi n .....................................................10
2.1.1 Gi i thi u ph n m m PSS/E ......................................................................10
2.1.2 Gi i thi u ngôn ng l p trình Python ........................................................10
2.2 Ph n m m c s d li u .......................................................................................11
2.2.1 Gi i thi u t p tin Comma Separated Value (CSV) ...................................11
2.2.2 Gi i thi u ph n m m Excel .......................................................................11
2.2.3 Gi i thi u ngôn ng l p trình Visual Basic for Application (VBA) .........11
2.3 Ph n m m giao di n Human Machine Interface ...................................................12
2.3.1 Gi i thi u ph n m m Intouch ....................................................................12
2.3.2 Gi i thi u các giao th c .............................................................................13
3 Mô ph ng tr m bi n áp 110/22 kV Tân Th i Hi p ......................................................15
3.1 Thông s k thu t TBA Tân Th i Hi p ................................................................16
3.1.1
ng dây Tân Th i Hi p – Tân Quy ......................................................16
3.1.2
ng dây Tân Th i Hi p – Hóc Môn .....................................................17
3.1.3 Máy bi p áp T1, T2 ...................................................................................18
3.2 Quy đ i thông s sang h đ n v t ng đ i ..........................................................18
3.3 Nh p d li u ..........................................................................................................18
3.4 Tính toán trào l u công su t .................................................................................19
3.4.1 C s bài toán phân b công su t ..............................................................19
3.4.2 M c đích tính toán trào l u công su t .......................................................21
3.4.3 Các ph ng pháp tính toán trào l u công su t trong PSS/E .....................21
3.4.4 Các tùy ch n phân b công su t ................................................................24
3.4.5 K t qu tính toán trào l u công su t ..........................................................24
3.5 Nghiên c u s c ..................................................................................................24
3.5.1 M c đích tính toán ng n m ch ..................................................................24
3.5.2

i u ki n tính toán ng n m ch ..................................................................25

3.5.3

c đi m c a dòng ng n m ch ..................................................................25


M cl c

IV

3.5.4 Th c hi n tính toán ng n m ch trên PSS/E .............................................. 26
3.5.5 K t qu tính toán ng n m ch .................................................................... 27
3.6 Xây d ng ch

ng trình Python ............................................................................ 27

3.6.1 Khai báo th vi n ...................................................................................... 28
3.6.2 Kh i đ ng ph n m m PSS/E .................................................................... 28
3.6.3

c thông s đ u vào................................................................................ 28

3.6.4 Tính toán trào l u công su t và s c ....................................................... 29
3.6.5 Ghi thông s đ u ra ................................................................................... 30
4 Xây d ng c s d li u ................................................................................................ 31
4.1 Comma Separated Value (CSV) .......................................................................... 31
4.1.1 Load−Flow Input (LF_Input).................................................................... 31
4.1.2 Output ....................................................................................................... 31
4.1.3 Short−Circuit Input (SC_Input) ................................................................ 32
4.2 Ph n m m Excel ................................................................................................... 35
4.3 Ngôn ng l p trình Visual Basic of Applications (VBA) .................................... 36
4.3.1 D li u t Excel sang CSVs (Excel to CSVs) .......................................... 36
4.3.2 Th c thi ch

ng trình Python ................................................................... 37

4.3.3 D li u t CSVs sang Excel (CSVs to Excel) .......................................... 37
4.3.4 X lý quá trình chuy n ti p gi a ba kh i d li u ..................................... 37
5 Xây d ng giao di n đi u khi n HMI cho mô hình ...................................................... 39
5.1 S đ m t s i........................................................................................................ 39
5.2
th xu h ng ................................................................................................... 40
5.3 Ch đ s c ......................................................................................................... 42
5.3.1 S c đ ng dây ....................................................................................... 43
5.3.2 S c thanh cái .......................................................................................... 43
5.3.3 S c máy bi n áp ..................................................................................... 44
5.4 B o v r le ........................................................................................................... 44
5.4.1 B o v đ ng dây 110 kV Tân Th i Hi p – Tân Quy ............................. 45
5.4.2 B o v thanh cái liên l c ........................................................................... 46
5.4.3 B o v máy bi n áp ................................................................................... 46
5.4.4 B o v các ng n l 22kV .......................................................................... 47
5.5 K t n i v i Excel .................................................................................................. 47
5.5.1 Khai báo Access Name ............................................................................. 47
5.5.2 Khai báo bi n d li u Tagname ................................................................ 47
5.5.3 Th c thi ch ng trình VBA ...................................................................... 48
6 V n hành ch ng trình mô ph ng ............................................................................... 50
6.1 Ki m tra ch ng trình .......................................................................................... 50
6.1.1 Ch đ v n hành bình th ng ................................................................... 50


M cl c

V

6.1.2 Ch đ s c và b o v r le.......................................................................51
6.2 Th i gian mô ph ng ..............................................................................................54
7 Tích h p vào h th ng đi u khi n theo IEC 61850 ......................................................56
Ph n 2: Các h th ng đi u khi n tr m bi n áp .............................................................61
1 H th ng đi u khi n tr m bi n áp.................................................................................63
1.1 H th ng đi u khi n ki u truy n th ng .................................................................63
1.1.1
c đi m thi t b nh t th .........................................................................63
1.1.2
c đi m h th ng đi u khi n ...................................................................63
1.2 H th ng đi u khi n ki u máy tính đ n gi n ........................................................64
1.2.1
c đi m thi t b nh t th .........................................................................64
1.2.2
c đi m h th ng đi u khi n ...................................................................65
1.3 H th ng đi u khi n ki u tích h p theo tiêu chu n IEC 61850 ............................66
1.3.1
c đi m thi t b nh t th .........................................................................66
1.3.2
c đi m h th ng đi u khi n ...................................................................67
2 Các giao th c truy n thông trong tr m bi n áp ............................................................69
2.1 Ki n trúc Open System Interconnection/International Organization for
Standardization (OSI/ISO) ....................................................................................69
2.2 Giao th c Modbus .................................................................................................70
2.2.1
c đi m c s d li u ..............................................................................70
2.2.2
c đi m truy n d li u ............................................................................70
2.2.3
c đi m c u hình khai báo ......................................................................71
2.3 Giao th c DNP3.0 .................................................................................................71
2.3.1
c đi m c s d li u ..............................................................................72
2.3.2
c đi m truy n d li u ............................................................................73
2.3.3
c đi m c u hình khai báo ......................................................................73
2.4 Giao th c TCP/IP ..................................................................................................74
2.4.1
c đi m c s d li u ..............................................................................74
2.4.2
c đi m truy n d li u ............................................................................75
2.5 M ng truy n thông LAN và WAN .......................................................................75
2.5.1 M ng LAN trong bi n áp...........................................................................75
2.5.2 M ng WAN trong h th ng đi n ...............................................................77
3 Các giao th c truy n d li u SCADA ..........................................................................78
3.1 Giao th c IEC 60870−5−101 ................................................................................78
3.1.1
c đi m c s d li u ..............................................................................78
3.1.2
c đi m truy n d li u ............................................................................79
3.1.3
c đi m c u hình khai báo ......................................................................80
3.2 Giao th c IEC 60870−5−104 ................................................................................80
3.2.1
c đi m c s d li u ..............................................................................81
3.2.2
c đi m truy n d li u ............................................................................82
3.2.3
c đi m c u hình khai báo ......................................................................83


VI

M cl c

3.3 H th ng SCADA s d ng RTU .......................................................................... 84
3.4 H th ng SCADA s d ng Gateway ................................................................... 84
4 Tiêu chu n IEC 61850 trong h th ng đi u khi n tr m bi n áp .................................. 86
4.1 Gi i thi u v tiêu chu n IEC 61850 ..................................................................... 86
4.2 Các thành ph n trong mô hình IEC 61850 ........................................................... 87
4.2.1 Mô t thông tin d li u và trao đ i thông tin trong nút lôgic (Logical
Node − LN) ............................................................................................... 87
4.2.2 Mô hình thi t b lôgic (Logical Device − LD) .......................................... 90
4.3 Các mô hình d ch v trao đ i thông tin c a IEC 61850 ....................................... 91
4.3.1 Ph ng pháp trao đ i thông tin ACSI ...................................................... 91
4.3.2 Ph ng pháp g i thông tin s c TBA (Generic Object Oriented
Substation Event − GOOSE) .................................................................... 93
4.3.3 Truy n d li u m u (Sample Value − SV) ............................................... 94
4.3.4 Trao đ i thông tin báo cáo và ghi nh t ký ................................................ 95
4.4 Ngôn ng c u hình TBA (Substation Configuration Language − SCL).............. 96
4.4.1 Mô hình đ i t ng ngôn ng SCL ............................................................ 97
4.4.2 T p tin mô t file SCL và c u trúc ngôn ng SCL ................................... 98
4.5 Yêu c u thi t b và công ngh theo tiêu chu n IEC 61850 .................................. 99
5 H th ng đi u khi n tích h p tr m bi n áp ................................................................ 100
5.1 Thi t b và h th ng máy tính ............................................................................ 100
5.1.1 Thi t b thu th p d li u và k t n i ......................................................... 100
5.1.2 H th ng máy tính ch ............................................................................ 103
5.2 Giao di n HMI ................................................................................................... 104
5.2.1 Quy đ nh thi t k trong h th ng đi n Vi t Nam.................................... 104
5.2.2 M t s giao di n Vi t Nam.................................................................. 105
5.2.3 M t s ph n m m thi t k giao di n ....................................................... 107
5.3 C s d li u ...................................................................................................... 108
5.3.1 C s d li u th i gian th c.................................................................... 108
5.3.2 C s d li u quá kh ............................................................................. 108
5.3.3 C s d li u cho h th ng SCADA....................................................... 108
5.4 Quy trình v n hành và thao tác h th ng máy tính ............................................ 109
5.4.1 Quy trình đi u khi n HMI ...................................................................... 109
5.4.2 Quy trình giám sát và x lý s c h th ng máy tính ............................. 110
T ng k t ........................................................................................................................... 112
Tài li u tham kh o ........................................................................................................... 113
Ph l c ............................................................................................................................. 115


Danh m c hình nh & b ng

VII

Ph n 1
Danh m c hình nh
Hình 1.1: S đ k t n i hai đ tài.........................................................................................7
Hình 1.2: Giao di n ONE-LINE h th ng đi u khi n tích h p theo IEC 61850 .................7
Hình 1.3: Giao di n MAIN-PANEL h th ng đi u khi n tích h p theo Modbus ...............8
Hình 1.4: Giao di n s c h th ng đi u khi n tích h p theo Modbus ...............................8
Hình 2.1: S đ kh i đ tài ................................................................................................10
Hình 2.2: Giao di n kh i đ ng Intouch .............................................................................12
Hình 2.3: Mô hình k t n i gi a I/O Server và PLC ...........................................................14
Hình 3.1: Tr m bi n áp Tân Th i Hi p..............................................................................15
Hình 3.2: S đ đ u n i TBA Tân Th i Hi p ....................................................................16
Hình 3.3: S đ sau khi nh p d li u vào PSS/E ...............................................................19
Hình 3.4: L a ch n thu c tính tính toán trào l u công su t trong PSS/E..........................22
Hình 3.5: Dòng ng n m ch ................................................................................................25
Hình 3.6: L a ch n thu c tính tính toán ng n m ch trong PSS/E .....................................26
Hình 3.7: L u đ ch ng trình Python ..............................................................................27
Hình 3.8: Khai báo ch ng trình Python ...........................................................................28
Hình 3.9: Kh i đ ng ch ng trình mô ph ng PSS/E ........................................................28
Hình 3.10: c thông s đ u vào .......................................................................................29
Hình 3.11: Các l nh nh p thông s đ u vào cho PSS/E ....................................................29
Hình 3.12: Ch ng trình t đ ng cô l p thanh cái ............................................................29
Hình 3.13: Ch ng trình ghi giá tr đi n áp thanh cái ra t p tin CSV ...............................30
Hình 4.1: Các t p tin CSV..................................................................................................31
Hình 4.2: Các thông s trong t p tin LF_Input ..................................................................31
Hình 4.3: Các thông s trong t p tin CSV Output .............................................................32
Hình 4.4: Các thông s trong t p tin SC_Input ..................................................................35
Hình 4.5: C s d li u Excel ............................................................................................35
Hình 4.6: L u đ ch ng trình VBA .................................................................................36
Hình 4.7: L nh VBA chuy n d li u Excel vào LF_Input ................................................36
Hình 4.8: L nh VBA chuy n d li u Excel vào SC_Input ................................................37
Hình 4.9: L nh VBA th c thi ch ng trình Python...........................................................37
Hình 4.10: L nh VBA chuy n d li u CSVs sang Excel ..................................................37
Hình 4.11: L nh l y giá tr th i gian các t p tin CSV .......................................................38
Hình 4.12: Vòng l p đ i đ n khi giá tr th i gian c a CSV thay đ i.................................38
Hình 5.1: Màn hình s đ m t s i .....................................................................................39
Hình 5.2: Màn hình đ th xu h ng công su t .................................................................41
Hình 5.3: Màn hình đ th xu h ng đi n áp .....................................................................41
Hình 5.4: Màn hình đ th xu h ng dòng đi n .................................................................42


VIII

Danh m c hình nh & b ng

Hình 5.5: Giao di n ch đ s c ...................................................................................... 42
Hình 5.6: Giao di n s c đ ng dây 110 kV Tân Hi p – Tân Quy ................................ 43
Hình 5.7: Giao di n s c thanh cái C11 .......................................................................... 44
Hình 5.8: Giao di n s c máy bi n áp T1........................................................................ 44
Hình 5.9: Thi t l p k t n i DDE c a Intouch ................................................................... 47
Hình 5.10: nh ngh a đ a ch I/O gi a Intouch và Excel................................................. 48
Hình 5.11: Các ki u trong Intouch .................................................................................... 48
Hình 5.12: C u trúc Data Change trong Intouch............................................................... 49
Hình 5.13: Script th c thi ch ng trình VBA trong Intouch ............................................ 49
Hình 6.1: N c phân áp v trí 9 ........................................................................................ 50
Hình 6.2: N c phân áp v trí 8 ........................................................................................ 50
Hình 6.3: Tr c khi đóng COUPLER............................................................................... 51
Hình 6.4: Sau khi đóng COUPLER .................................................................................. 51
Hình 6.5: Màn hình l a ch n s c đ ng dây 110 kV E02 ............................................ 52
Hình 6.6: Màn hình khi s c đ ng dây 110 kV E02 ..................................................... 52
Hình 6.7:
th xu h ng dòng đi n khi s c đ ng dây 110 kV E02 ......................... 53
Hình 6.8: Màn hình l a ch n s c MBA T1 ................................................................... 53
Hình 6.9: Màn hình khi s c MBA T1 ............................................................................ 54
Hình 6.10: L u đ toàn b ch ng trình mô ph ng ......................................................... 55
Hình 7.1: S đ kh i mô hình k t n i v i h th ng đi u khi n theo IEC 61850 .............. 56

Danh m c b ng
B
B
B
B
B
B
B
B

ng 3.1: Thông s k thu t đo n đ ng dây t TBA Tân Th i Hi p đ n c t T11B...... 17
ng 3.2: Thông s k thu t đo n đ ng dây t c t T11B đ n TBA Tân Quy ............... 17
ng 3.3: Thông s k thu t đo n đ ng dây nhánh Tân Th i Hi p – Hóc Môn ............ 17
ng 3.4: Thông s k thu t máy bi n áp T1, T2 ............................................................. 18
ng 4.1: C u trúc các d li u tính toán ng n m ch trong PSS/E .................................... 33
ng 7.1: Bi n mô t mô hình máy c t theo IEC 61850................................................... 56
ng 7.2: Bi n mô t mô hình dao cách ly theo IEC 61850 ............................................. 57
ng 7.3: Bi n mô t mô hình máy bi n áp theo IEC 61850............................................ 57


Danh m c hình nh & b ng

IX

Ph n 2
Danh m c hình nh
Hình 1.1: H th ng đi u khi n TBA ki u truy n th ng .....................................................63
Hình 1.2: H th ng đi u khi n tích h p ki u máy tính đ n gi n .......................................65
Hình 1.3: H th ng đi u khi n tích h p theo tiêu chu n IEC 61850 .................................67
Hình 2.1: Mô hình OSI/ISO ...............................................................................................69
Hình 2.2: Mô hình k t n i Modbus TCP/IP .......................................................................71
Hình 2.3: Mô hình ho t đ ng c a DNP 3.0 .......................................................................72
Hình 2.4: C u trúc OSI/ISO c a giao th c TCP/IP ...........................................................74
Hình 2.5: M ng hình sao (Star) ..........................................................................................76
Hình 2.6: M ng Bus ...........................................................................................................76
Hình 2.7: M ng vòng tròn (Ring) ......................................................................................76
Hình 2.8: K t n i m ng WAN ...........................................................................................77
Hình 3.1: Ph ng th c k t n i truy n thông theo giao th c IEC 60870−5−101 ...............79
Hình 3.2: Ph ng th c k t n i truy n thông theo giao th c IEC 60870−5−104 ...............82
Hình 3.3: Mô hình k t n i SCADA s d ng RTU.............................................................84
Hình 3.4: Mô hình k t n i SCADA s d ng Gateway ......................................................85
Hình 4.1: Mô t lo i thông tin trong LN ............................................................................88
Hình 4.2: Mô t thông tin v trí máy c t d ng c u trúc hình cây .......................................89
Hình 4.3: Mô hình trích ng n c a m t đo n d ch v trong LN .........................................89
Hình 4.4: Mô hình LD và thi t b v t lý LPHD .................................................................90
Hình 4.5: Mô hình kh i LD ...............................................................................................91
Hình 4.6: Ph ng pháp trao đ i thông tin ACSI ...............................................................91
Hình 4.7: Mô hình o hóa ..................................................................................................92
Hình 4.8: Áp d ng cho mô hình GOOSE ..........................................................................93
Hình 4.9: Mô hình trao đ i thông tin SV ...........................................................................94
Hình 4.10: Mô hình báo cáo và ghi nh t ký .......................................................................95
Hình 4.11: Mô hình trao đ i thông tin trong quá trình x lý c u trúc tr m .......................97
Hình 4.12: C ch s d ng các file c u hình SCL .............................................................98
Hình 5.1: S đ kh i ch c n ng và các k t n i đ n RTU ................................................101
Hình 5.2: Giao di n One
฀line
..................105
h
Hình 5.3: Giao di n One−line 500 kV h th ng PACiS TBA 500 kV Th ng Tín ........106
Hình 5.4: S đ One−line 110 kV h th ng SICAM PAS TBA 220 kV Sóc Tr ng .......106
Hình 5.5: Giao di n One−line 500 kV h th ng VATECH TBA 500 kV Nhà Bè ..........107
Hình 5.6: Giao di n thi t k HMI Citect ..........................................................................107
Hình 5.7: Giao di n thi t k HMI Intouch .......................................................................108


Danh m c hình nh & b ng

X

Danh m c b ng
B
B
B
B

ng 2.1: C
ng 2.2: C
ng 3.1: C
ng 3.2: C

u trúc OSI/ISO c
u trúc OSI/ISO c
u trúc OSI/ISO c
u trúc OSI/ISO c

a giao th
a giao th
a giao th
a giao th

c Modbus ......................................................... 70
c DNP 3.0 ........................................................ 73
c IEC 60870−5−101 ........................................ 79
c IEC 60870−5−104 ........................................ 81


Danh m c ch vi t t t

XI

Danh m c ch vi t t t
ACSI
CSV
DDE
FTP
GOOSE
GSE
HMI
HT K
IEC
IED
ISO
LAN
LD
LN
MBA
MC
MTU
OCC
OPC
OSI
PSS/E
RTU
SAS
SCADA
SCL
SV
TBA
TCP/IP
UCA
VBA
WAN
XML

D ch v giao ti p truy n thông tr u t ng (Abstract Communication
Service Interface)
Giá tr đ nh gi i b ng d u ph y (Comma Separated Value)
Ph ng pháp trao đ i d li u đ ng (Dynamic Data Exchange)
Giao th c truy n t p tin (File Transfer Protocol)
Ph ng pháp g i thông tin s c TBA (Generic Object Oriented
Substation Event)
Ph ng pháp truy n d li u gi a IEDs (Generic Substation Event)
Giao di n ng i – máy (Human Machine Interface)
H th ng đi u khi n
y ban K thu t đi n qu c t (International Electrotechnical
Commission)
Thi t b đi n t thông minh (Intelligent Electronic Device)
T ch c tiêu chu n hoá qu c t (International Organization for
Standardization)
M ng n i b (Local Area Network)
Thi t b lôgic (Logical Device)
Nút lôgic (Logical Node)
Máy bi n áp
Máy c t
Master Terminal Unit
Trung tâm v n hành xa (Operation Control Center)
OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control
Mô hình tham chi u k t n i các h th ng m (Open System
Interconnection)
Power System Simulator for Engineering
Kh i thi t b đ u cu i t xa (Remote Terminal Unit)
H th ng t đ ng hóa tr m bi n áp (Substation Automation System)
Thu th p d li u và giám sát đi u khi n (Supervisory Control And
Data Acquisition)
Ngôn ng c u hình TBA (Substation Configuration Language)
Truy n d li u m u (Sample Value)
Tr m bi n áp
Giao th c ki m soát truy n t i/Giao th c Internet (Transmission
Control Protocol/Internet Protocol)
C u trúc truy n thông ti n ích (Utility Communications Architecture)
Visual Basic for Application
M ng di n r ng (Wide Area Network)
Ngôn ng đánh d u có th m r ng (eXensible Marker Language)


XII

Tóm t t

Tóm t t
Ph n 1 lu n v n t t nghi p trình bày chi ti t quá trình xây d ng, cách th c ho t đ ng
c a mô hình mô ph ng v n hành tr m bi n áp 110/22 kV Tân Th i Hi p tích h p vào h
th ng đi u đi u khi n theo IEC 61850.
tài s t o ra m t cách ti p c n m i trong vi c
xây d ng ch ng trình mô ph ng, bám sát v i h th ng th c t d a trên ph n m m mô
ph ng và h th ng đi u khi n tích h p tr m bi n áp đang đ c s d ng ph bi n nh t
Vi t Nam, có đ y đ ch c n ng c a m t h th ng v n hành hoàn ch nh đ ng th i tuân
theo tiêu chu n IEC 61850.
tài đ c xây d ng trên các công c ph n m m chuyên
d ng ph bi n, đ n gi n nh ng hi u qu , bao g m PSS/E, Excel, Intouch, t đó có th
đ a mô hình vào ho t đ ng th c hành và nghiên c u phát tri n sau này. Mô hình s giúp
cho sinh viên có thêm công c th c hành và nghiên c u, giúp các công ty đi n l c có
mô hình tr c quan đ đi u đ viên và k thu t viên s d ng; t đó nâng cao trình đ và
ch t l ng công tác v n hành, rút ng n th i gian kh c ph c s c trên l i đi n Vi t
Nam.
làm rõ c s xây d ng và tính kh thi khi áp d ng vào th c t c a ch ng trình mô
ph ng v n hành tr m bi n áp ph n 1, ph n 2 lu n v n t t nghi p trình bày chi ti t các
h th ng đi u khi n tr m bi n áp, so sánh u đi m, nh c đi m gi a các h th ng đi u
khi n; gi i thi u chi ti t các giao th c truy n thông trong tr m bi n áp, các giao th c
truy n d li u SCADA t tr m bi n áp đ n trung tâm đi u đ , cách th c ho t đ ng c a
tiêu chu n IEC 61850 và h th ng đi u khi n tích h p tr m bi n áp.


T ng quan

1

T ng quan
Cùng v i s phát tri n c a khoa h c k thu t, h th ng thông tin liên l c, đo l ng, đi u
khi n thì t đ ng hóa trong h th ng đi n là m t trong nh ng l nh v c đã và đang phát
tri n m nh trên th gi i. K t n m 2002, h th ng đi u khi n tích h p tr m bi n áp
(TBA) theo chu n IEC 61850 đã đ c phát tri n r ng rãi Vi t Nam. Trong các d án
m i, TBA đ u đ c thi t k v i h th ng đi u khi n tích h p máy tính; các tr m truy n
th ng c ng d n đ c c i t o và nâng c p lên h th ng đi u khi n tích h p. Bên c nh đó,
ki n th c v h th ng đi u khi n tích h p TBA theo tiêu chu n IEC 61850 ch a đ c
ph bi n trong các tr ng đ i h c; quá trình ti p c n các TBA đang v n hành đ gi i
thi u, th c hành v h th ng đi u khi n tích h p là r t khó kh n do các quy đ nh v n
hành không cho phép. Ch ng trình mô ph ng v i s k t h p c a các b ph n m m
chuyên d ng v mô ph ng h th ng đi n, thi t k giao di n và qu n lý d li u s mang
l i nhi u ng d ng th c ti n trong gi ng d y cho sinh viên, gi i thi u và hu n luy n k
thu t viên TBA.
tài xây d ng ch ng trình mô ph ng v n hành trên máy tính s t o đi u ki n đ có
th gi i thi u, gi ng d y và th c hành h th ng đi u khi n tích h p TBA theo tiêu chu n
IEC 61850 cho sinh viên và k thu t viên m i v i chi phí th p và có tính ng d ng cao.
K t qu c a đ tài có th là công c đ sinh viên th c hành, có thêm ki n th c tr c quan
v các môn h c chuyên ngành nh gi i tích h th ng đi n, n đ nh h th ng đi n, b o v
r le trong h th ng đi n... đ ng th i gi i thi u v cách th c v n hành m t h th ng th c
t theo tiêu chu n IEC 61850 và c u trúc c a m t TBA tích h p. c bi t k t qu có th
đ c s d ng đ hu n luy n các đi u đ viên, k thu t viên qu n lý các TBA đi u khi n
máy tính nh m nâng cao trình đ v n hành, làm quen v i h th ng đi u khi n m i, giúp
nâng cao ch t l ng l i truy n t i và ch t l ng đi n Vi t Nam.
tài thi t k c s d li u th i gian th c và các ch ng trình tính toán mô ph ng sát
v i th c t v n hành nh t b ng cách k t h p nhi u gi i pháp ph n m m chuyên d ng, t
đó có cái nhìn tr c quan h n v cách th c ho t đ ng c a TBA t đ ng hóa. Giao di n
mô ph ng đ c xây d ng v i các ch c n ng c a m t h th ng đi u khi n tích h p bao
g m giao di n đi u khi n, giám sát thi t b và hi n th thông s v n hành. Trên c s k t
h p kh n ng tính toán m nh m c a ph n m m PSS/E và quá trình kh o sát ho t đ ng
c a các TBA đang v n hành t i Vi t Nam, đ tài còn xây d ng các tr ng h p s c và
h th ng b o v r le trong tr m, giúp sinh viên và k thu t viên d dàng thao tác và theo
dõi s thay đ i c a h th ng m t cách tr c quan thông qua giao di n HMI và đ th ; đây
chính là đi m n i b t c a đ tài so v i các đ tài tr c đây. Vi c k t h p s d ng các
ph n m m chuyên d ng giúp mô hình có s tin c y và hi u qu cao, đ ng th i c ng giúp
vi c hi u ch nh và m r ng mô hình trong quá trình gi i thi u th c t tr nên đ n gi n,
kh ng đ nh ý ngh a th c ti n c a đ tài trong vi c ng d ng vào th c t v n hành h
th ng đi n t i Vi t Nam.


T ng quan

2

M t s đ tài nghiên c u trong n

c và n

c ngoài đã đ

c gi i thi u:

− Mô ph ng h th ng đi u khi n tích h p tr m bi n áp theo tiêu chu n IEC 61850
– ng d ng th c hành và gi ng d y, tác gi inh Lê Duy Ngh a, b o v lu n v n
Th c s
i h c Bách Khoa TP. HCM n m 2016.
tài xây d ng giao di n đi u
khi n tích h p TBA hoàn ch nh v i đ y đ ch c n ng cho m t TBA 110 kV đi n
hình bám sát theo giao di n đang đ c s d ng trên h n 60 TBA t 110 kV đ n
500 kV Vi t Nam. Ngoài ra c s d li u o và giao th c truy n d li u c a mô
ph ng s xây d ng theo tiêu chu n IEC 61850, tiêu chu n m i và u vi t nh t
cho TBA đi u ki n tích h p hi n nay trên th gi i [1].
− L p trình mô ph ng v n hành tr m bi n áp, tác gi D ng Thành Nhân, b o v
lu n v n Th c s
i h c Bách khoa TP. HCM n m 2014. Mô ph ng đã đ c
nghiên c u và th c hi n theo HT K tích h p theo chu n giao ti p Modbus, giao
di n đ n gi n nên s khó kh n áp d ng đ i v i các TBA ph c t p v i nhi u thi t
b IEDs, s d ng công c l p trình Matlab tuy nhiên ch a khai thác h t tính n ng
c a ph n m m này d n đ n khó kh n trong vi c m r ng mô hình sau này. Vì gi
l p k t n i b ng chu n Modbus nên mô ph ng ch a t o đ c c s d li u đ y
đ có th dùng chung v i m c đích k t n i cho nhi u máy tính và ng d ng khác
nhau. K ch b n xây d ng gi l p s c trong ph n trình bày c a đ tài còn đ n
gi n, theo nh ng lý thuy t c b n c a b o v r le, ch a th hi n đ c s ph i
h p gi a các thi t b và các c ch b o v ph c t p khác [2].
− H th ng mô ph ng hu n luy n v n hành tr m bi n áp, tác gi Nguy n V n Liêm
cùng nhi u tác gi khác trên t p chí KH&CN, t p 18, trang 150, s K6 n m 2016.
Báo cáo trên đã xây d ng thành công m t h th ng mô ph ng h th ng đi u
khi n TBA dùng các ph n m m Vijeo Designer, Unity Pro và Matlab đ xây
d ng giao di n HMI, tính toán lôgic và gi l p PLC đi u khi n. Vi c k t h p các
ph n m m đã t o ra ch ng trình mô ph ng đ u tiên v h th ng đi u khi n
TBA. Tuy nhiên mô hình v n dùng giao th c Modbus v i đ c đi m t c đ ch m,
kho ng cách ng n nên v n ch a áp d ng cho h th ng ph c t p và t đ ng hóa
TBA [3].
− Intouch HMI Development to Real−Time Power System Analysis, tác gi
Chang−Han Ahn cùng nhi u tác gi khác, The Transactions of The Korean
Institute of Electrical Engineers, Vol 58, Issue 12, pp. 2322−2327, 2009.
tài
xây d ng các đ c tính truy n thông c a h th ng SCADA theo th i gian th c,
dùng đ phát tri n các ch ng trình phân tích h th ng đi n phù h p v i đi u
ki n v n hành th c t . Vi c quan sát và qu n lý h th ng SCADA đ c th c hi n
b i ph n m m Intouch và h th ng d li u th i gian th c đ c cung c p b i
PSS/E. SQL DB và ngôn ng Python đ c s d ng đ giao ti p theo th i gian
th c gi a Intouch và PSS/E [4].


T ng quan

3

tài Mô ph ng v n hành tr m bi n áp 110/22 kV Tân Th i Hi p tích h p vào h th ng
đi u khi n theo IEC 61850 là s k th a, phát tri n và b sung vào ch ng trình Mô
ph ng h th ng đi u khi n tích h p tr m bi n áp theo tiêu chu n IEC 61850 – ng d ng
th c hành và gi ng d y c a Th c s inh Lê Duy Ngh a. i m m i c a đ tài là xây
d ng m t mô hình v n hành g m có giao di n HMI b ng ph n m m Intouch dùng đ
v n hành ch ng trình tính toán mô ph ng trong PSS/E d a trên m t TBA th c t t i
Vi t Nam, c th trong mô hình s d ng thông s c a tr m Tân Th i Hi p, TP. H Chí
Minh. Ngoài ra, vi c s d ng công c Excel làm c s d li u giúp cho vi c xây d ng
mô hình đ n gi n, không đòi h i ki n th c chuyên sâu v c s d li u, d dàng phát
tri n và m r ng mô hình sau này. Ngôn ng l p trình Python và Visual Basic for
Application đóng vai trò th c thi ch ng trình PSS/E t đ ng và k t n i các ph n m m
v i nhau. Ngoài ra, mô hình có th d dàng k t n i v i giao di n v n hành c a h th ng
th c t . C th , mô hình đã tích h p thành công vào h th ng đi u khi n theo đúng tiêu
chu n IEC 61850 v i giao di n đ y đ các thu c tính nh đi u khi n, v n hành, giám
sát, c nh báo Alarm, l u tr c nh báo History...PH N 1
MÔ PH NG V N HÀNH TR M BI N ÁP 110/22 kV
TÂN TH I HI P TÍCH H P VÀO H TH NG I U KHI N
THEO TIÊU CHU N IEC 61850Ph n 1

Ch

7

ng 1: Gi i thi u ch

ng trình mô ph ng v n hành tr m bi n áp cao áp

Mô ph ng là vi c nghiên c u tr ng thái c a mô hình đ qua đó hi u đ c h th ng th c,
đó là quá trình ti n hành nghiên c u trên v t th t nhân t o, tái t o hi n t ng mà ng i
nghiên c u c n đ quan sát và làm th c nghi m, t đó rút ra k t lu n t ng t v t th t.
1.1 M c đích ch

ng trình mô ph ng v n hành

D a trên c s s thành công c a đ tài Mô ph ng h th ng đi u khi n tích h p tr m
bi n áp theo tiêu chu n IEC 61850 – ng d ng th c hành và gi ng d y [1] c a Th c s
inh Lê Duy Ngh a, đ tài s xây d ng ch ng trình mô ph ng v n hành m t tr m bi n
áp th c t có đ y đ các thông s . S k t h p c a hai đ tài (hình 1.1) s t o ra m t
ch ng trình mô ph ng h th ng đi u khi n và v n hành tích h p tr m bi n áp hoàn
ch nh theo tiêu chu n IEC 61850.
Ch

ng trình mô ph ng v n hành

IEC 61850

H th ng đi u khi n tích h p

Hình 1.1: S đ k t n i hai đ tài
H th ng đi u khi n tích h p theo IEC 61850 v i đ y đ các ch c n ng đi u khi n,
giám sát v n hành, thông báo liên đ ng, thông báo b t th ng và thông báo s c nh
hình 1.2.

Hình 1.2: Giao di n ONE-LINE h th ng đi u khi n tích h p theo IEC 61850 [1]


Ph n 1

8

i m khác bi t c a đ tài so v i h th ng đi u khi n tích h p theo chu n giao ti p
Modbus (hình 1.3 và hình 1.4) trong đ tài L p trình mô ph ng v n hành tr m bi n áp
[2] chính là vi c s d ng tiêu chu n IEC 61850 trong vi c k t n i ch ng trình đi u
khi n và mô ph ng v n hành; u đi m, nh c đi m c a t ng ph ng pháp s đ c trình
bày chi ti t trong ph n 2. Ngoài ra, n u xét v y u t đ tin c y và kh n ng m r ng
c a ch ng trình mô ph ng v n hành tr m bi n áp thì ph n m m PSS/E chính là đi m
c ng c a đ tài so v i ph n m m Matlab s d ng trong đ tài c a tác gi D ng Thành
Nhân.

Hình 1.3: Giao di n MAIN-PANEL h th ng đi u khi n tích h p theo Modbus [2]

Hình 1.4: Giao di n s c h th ng đi u khi n tích h p theo Modbus [2]


Ph n 1

1.2 N i dung th c hi n
− Ch ng 1: Gi i thi u ch ng trình mô ph ng v n hành TBA cao áp
− Ch ng 2: Gi i thi u các ph n m m s d ng trong đ tài
− Ch ng 3: Mô ph ng TBA Tân Th i Hi p trong ph n m m PSS/E, trình bày gi i
thu t ch ng trình Python đ v n hành PSS/E t đ ng và k t n i v i t p tin CSV
− Ch ng 4: Xây d ng c s d li u Excel và gi i thu t ch ng trình VBA đ th c
hi n k t n i Excel − CSV và ch ng trình Python
− Ch ng 5: Thi t k giao di n HMI m t TBA b ng Intouch và quá trình trao đ i
d li u Intouch − Excel
− Ch ng 6: V n hành ch ng trình mô ph ng, ch ng này s đánh giá toàn b
ch ng trình mô ph ng so v i th c t v n hành
− Ch ng 7: Tích h p ch ng trình mô ph ng v n hành vào m t h th ng th c t
theo tiêu chu n IEC 61850

9


Ph n 1

10

Ch

ng 2: Gi i thi u ph n m m xây d ng mô hình

Các gi i pháp ph n m m đ c l a ch n đ th c hi n trong đ tài ngoài vi c đáp ng các
yêu c u mô ph ng v n hành phù h p v i th c t , có đ tin c y và hi u qu cao còn ph i
d dàng ti p c n nh m m c đích s d ng cho ho t đ ng th c hành, nghiên c u c ng nh
m r ng đ tài sau này. S đ c u trúc c a toàn b đ tài đ c trình bày trong hình 2.1.

PSS/E

Python

CSV

VBA

Simulation

Excel

Database
Ch

DDE

Intouch

HMI

ng trình mô ph ng v n hành TBA
Hình 2.1: S đ kh i đ tài

2.1 Gi i pháp ph n m m mô ph ng h th ng đi n
Ph n m m PSS/E (Power System Simulator for Engineering) là ph n m m mô ph ng h
th ng đi n c a công ty Power Technologies Inc thu c Siemens. ây là ch ng trình
chuyên d ng đ mô ph ng, phân tích và t i u hóa các tính n ng c a h th ng đi n.
Ph n m m PSS/E đ c tích h p ngôn ng l p trình Python đ nh p, xu t d li u và
ch y ch ng trình mô ph ng t đ ng.
2.1.1

Gi i thi u ph n m m PSS/E

PSS/E là ch ng trình mô ph ng h th ng đi n trên máy tính nh m m c đích tính toán
nghiên c u ph c v v n hành c ng nh quy ho ch h th ng đi n. Các tính toán phân
tích h th ng mà ch ng trình có kh n ng th c hi n bao g m: tính toán trào l u công
su t, t i u hóa trào l u công su t, nghiên c u các lo i s c đ i x ng và không đ i
x ng, t ng đ ng hóa h th ng, mô ph ng quá trình quá đ đi n c [5]. Hi n t i ph n
m m đ c phát tri n đ n phiên b n 34.
tài này th c hi n tính toán trào l u công su t,
nghiên c u s c đ i x ng và không đ i x ng trên PSS/E phiên b n 32.
2.1.2

Gi i thi u ngôn ng l p trình Python

Python là m t ngôn ng l p trình do Guido van Rossum t o ra n m 1990. Python là m t
ngôn ng l p trình h ng đ i t ng b c cao, thông d ch (ngôn ng không c n ph i biên
d ch ra file ch y mà đ c code đ n đâu thì ch y đ n đó), đa m c đích và c ng là m t
ngôn ng l p trình đ ng. Python là ngôn ng có hình th c r t sáng s a, c u trúc rõ ràng,


Ph n 1

11

thu n ti n cho ng i m i h c l p trình [tài li u h ng d n s d ng Python]. Python
đ c cài đ t kèm theo khi cài đ t PSS/E. M i phiên b n PSS/E ch t ng thích v i m t
phiên b n Python nh t đ nh: PSS/E 30 – Python 2.3, PSS/E 32 – Python 2.5, PSS/E 34 –
Python 2.7.
2.2 Ph n m m c s d li u
C s d li u (CSDL) là m t h th ng các thông tin có c u trúc, đ c l u tr nh m khai
thác thông tin đ ng th i c a nhi u ng i s d ng hay nhi u ch ng trình ng d ng ch y
cùng m t lúc v i nh ng m c đích khác nhau. Có 2 lo i CSDL:
− CSDL ph ng là lo i CSDL 2 chi u g m c t bi u th tr ng và hàng bi u th m u
tin, s c m nh c a CSDL ph ng n m tính đ n gi n, d t o, d hi u và không đòi
h i ph i ki n th c sâu v c s d li u
− CSDL quan h có tên b t ngu n t kh n ng liên h d li u b ng này v i d
li u b ng khác. Khi s d ng các h th ng CSDL thì s có m t h qu n tr
CSDL. Hi n nay có r t nhi u h qu n tr CSDL nh MYSQL, SQL SERVER,
Oracle, MS SQL,... [wikipedia.org]
2.2.1

Gi i thi u t p tin Comma Separated Value (CSV)

T p tin CSV (Comma Separated Value − các giá tr đ nh gi i b ng d u ph y) là m t
đ nh d ng v n b n dùng đ chuy n d li u t c s d li u c a các ng d ng khác nhau.
M i m t tr ng trong t p tin CSV t ng ng v i m t b n ghi trong CSDL. M i m t
tr ng trong b n ghi trong CSDL đ c ng n cách b i d u ph y [wikipedia.org].
tài
này dùng t p tin CSV đ l u tr các d li u đ u vào, đ u ra c a ch ng trình PSS/E
thông qua Python.
2.2.2

Gi i thi u ph n m m Excel

Excel là ph n m m ph bi n và đa ch c n ng trong b Office c a Microsoft [tài li u
h ng d n s d ng Excel].
tài này dùng Excel đ t o c s d li u ph ng, c s d
li u dùng chung cho ph n m m PSS/E và Intouch. u đi m c a vi c dùng Excel làm
CSDL là không đòi h i ki n th c chuyên sâu v CSDL, t o thu n l i cho ng i dùng
khác, ph m vi phân ph i r ng rãi và có nhi u kh n ng phân tích.
2.2.3

Gi i thi u ngôn ng l p trình Visual Basic for Application (VBA)

Visual Basic là m t ngôn ng l p trình h ng s ki n (event−driven) và là môi tr ng
phát tri n tích h p (IDE), đ c phát tri n đ u tiên b i Alan Cooper và sau đó đ c
Microsoft mua và c i ti n. Visual Basic for Application (VBA) là m t s b sung
c a Visual Basic, đ c xây d ng trong t t c các ng d ng Microsoft Office (bao g m
c phiên b n cho h đi u hành Mac OS) và m t s
ng d ng c a Microsoft khác
nh Microsoft MapPoint, Microsoft Visio. VBA còn có trong nh ng ng d ng khác nh


Ph n 1

12

AutoCAD, WordPerfect và ESRI ArcGIS [tài li u h ng d n s d ng VBA].
tài này
dùng VBA trong Excel dùng đ vi t các macro, th c hi n t đ ng vi c chuy n đ i d
li u gi a Excel và t p tin CSV và ch y ch ng trình Python.
2.3 Ph n m m giao di n Human Machine Interface
Human Machine Interface – HMI là các thi t b hi n th quá trình x lí d li u đ ng
v n hành đi u khi n, giám sát các quá trình ho t đ ng c a h th ng [wikipedia.org].
2.3.1

i

Gi i thi u ph n m m Intouch

Intouch là ph n m m xây d ng giao di n HMI c a hãng Wonderware cho h đi u hành
Microsoft Windows, là m t thành ph n c a b ch ng trình Wonderware FactorySuite,
đ c ng d ng r ng rãi trong nhi u ngành công nghi p khác nhau. Intouch là ng d ng
m nh m v i đ y đ tính n ng khai thác các ch c n ng c a h đi u hành Windows
ActiveX, OLE, đ h a. Intouch bao g m 3 ch ng trình chính: Intouch Application
Manager, WindowMaker và WindowViewer [6].
Giao di n kh i đ ng Intouch trên hình 2.2 g m có thanh công c ch a các ch đ làm
vi c nh New, WindowMaker, WindowViewer, DBLoad, DBDump, Delete, Arrange,...
cho các ch ng trình Intouch.

Hình 2.2: Giao di n kh i đ ng Intouch [6]
Intouch cung c p các gi i pháp c p cao v truy n thông và đ h a cho giao di n HMI.
Cho phép ng i dùng x lý thông tin trên n n đ h a, tích h p nhi u ch c n ng x lý


Ph n 1

13

các thông tin v i m t t c đ tin c y. M c đích chính c a ph n m m là l p trình đ h a
giao đi n HMI cho các màn hình HMI đi u khi n các quá trình t đ ng. Ngoài m c đích
trên thì ph n m m c ng tích h p kh n ng ch y ch đ Viewer nh m giúp ng i l p
trình cân ch nh và ch y th ch ng trình tr c khi đ a vào thi t b HMI th c t [6]. V i
các công c h tr thi t k cùng th vi n đ h a sinh đ ng, phong phú, ta có th d dàng
xây d ng giao di n HMI th hi n s đ m t s i c a tr m bi n áp, c ng nh các màn
hình ch c n ng khác trên Panel, h tr cho vi c thao tác tr c ti p trên s đ m t s i nh
đóng c t thi t b , đi u ch nh n c đi n áp, chuy n màn hình,…
2.3.2

Gi i thi u các giao th c

Giao th c (protocol) là m t t p h p các quy t c chu n dành cho vi c bi u di n d li u,
phát tín hi u, ch ng th c và phát hi n l i d li u, đây là nh ng quá trình c n thi t đ g i
thông tin qua các kênh truy n thông, nh đó mà các máy tính và các thi t b có th k t
n i và trao đ i thông tin v i nhau [wikipedia.org].
2.3.2.1

DDE – Dynamic Data Exchange

Giao th c k t n i thi t k b i Microsoft cho phép ng d ng trong môi tr ng Windows
đ g i hay nh n d li u. DDE b sung m t m i quan h server – client gi a hai ng
d ng đang ch y. ng d ng server cung c p d li u và ch p nh n nh ng yêu c u c a
nh ng ng d ng khác (client) [6].
2.3.2.2

FastDDE

Cung c p m t ph ng ti n cho vi c gom t t c nh ng DDE message c a Wonderware
vào m t DDE message duy nh t c a Microsoft. Vi c gom nh ng message này phát huy
đ c tính hi u qu và hi u su t cao b ng vi c gi m s l ng nh ng trao đ i DDE đ c
yêu c u gi a m t server và m t client [6].
2.3.2.3

NetDDE

M r ng chu n Windows DDE đ có th ho t đ ng qua m ng n i b ho c thông qua các
c ng giao ti p. NetDDE ph i đ c cài trên t t c các máy tính trong m ng mà d li u
DDE c n trao đ i [6].
2.3.2.4

SuiteLink

Giao th c d a trên n n t ng TCP/IP, đ c thi t k đ đáp ng nh ng nhu c u trong
công nghi p nh vi c b o qu n d li u, t c đ truy n nhanh và d ki m tra s c truy n
d li u. SuiteLink không ph i là s thay th cho DDE hay NetDDE, m i k t n i gi a
client và server d a vào tình tr ng c a m ng. SuiteLink đ c thi t k đ c bi t cho
nh ng ng d ng t c đ cao và cung c p nh ng đ c tính sau: nh ng lo i d li u phù h p
có th đ c gi gi a nh ng ng d ng, b t ch p nh ng ng d ng này đang ch y trên m t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x