Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã tại huyện yên khánh, tỉnh ninh bình

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT
NAM

Style Definition: 1: Font color: Auto,
Line spacing: Multiple 1.3 li
Style Definition: 2: Font: Bold, Left
Style Definition: 3: (none), Condensed
by
0.15 pt, Left, Indent: First line: 0 cm,
Line spacing: Multiple 1.3 li
Style Definition: 4: Font: Times New
Roman Bold, Font color: Black, (none),
Not Expanded by / Condensed by , Left
Style Definition: TOC 1
Style Definition: 6: Font color: Custom
Color(RGB(37,37,37))
Formatted: Font: Cambria, 16 pt
Formatted: Top: (No border), Bottom:
(No border), Left: (No border), Right: (No
border)


PHẠM THANH TÙNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ TẠI HUYỆN YÊN
KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

Formatted: Font: Cambria
Formatted: Font: Cambria, 16 pt
Formatted: Font: Cambria

Formatted: Font: Cambria, 16 pt

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016


ii


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Formatted:

Font:

Cambria

Formatted:

Font:

Cambria

Formatted:

Font:

Cambria


Formatted: Font: Cambria
Formatted: Font: Cambria, 16 pt

PHẠM THANH TÙNG

Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Centered

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ TẠI HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH
NINH BÌNH

Formatted: Font: Not Bold Formatted:
Font: Not Bold Formatted: Font: Not
Bold Formatted: Font: Cambria, Not
Bold Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Font: Cambria, Not Bold
Formatted: Font: Not Bold Formatted:
Font: Cambria, Not Bold Formatted:

Chuyên ngành :
Mã số :

Quản trị kinh doanh
60.34.01.02

Font: Not Bold Formatted: Font: Not
Bold Formatted: Font: Cambria, Not
Bold Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Font: Cambria, Not Bold
Formatted: Font: Not Bold Formatted:

Người hướng dẫn khoa học:
TS. Nguyễn Quốc Oánh

Font: Cambria, Not Bold Formatted:
Font: Not Bold Formatted: Font:
Cambria, Not Bold Formatted: Font: Not
Bold Formatted: Font: Not Bold
Formatted: Font: Cambria, Not Bold
Formatted: Font: Not Bold Formatted:
Font: Cambria, Not Bold Formatted:
Font: Not Bold


Formatted: Font: 5 pt
Formatted: Line spacing: single

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆPHÀ NỘI - 2016

ii

Formatted: Font: Not Bold


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả
nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được dùng để bảo vệ một học vị nào
.
Tôi xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn
và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016
Tác giả luận vănNgười thực hiện

Phạm Thanh Tùng

i


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành luận văn với đề tài “"Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán

Formatted: Font: Not Italic

bộ chủ chốt cấp xã tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình”" ngoài sự cố gắng nỗ lực của

Formatted: Font: Not Italic

bản thân tôi đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Nhà trường, các tổ
chức, các tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện cũng như các thầy cô giáo Học viện
Nông nghiệp Việt Nam.
Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới thầy giáo Tiến sỹ
Nguyễn Quốc Oánh – người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá
trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn Huyện Ủy; UBND huyện, Phòng Nội vụ cùng các
phòng ban của huyện Yên Khánh, đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ông
Bùi Văn Quang – Trưởng phòng Nội vụ huyện đã tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận
lợi cho tôi trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu tại địa bàn.
Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người thân trong gia đình, bạn bè và
đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề
tài luận văn tốt nghiệp của mình .

Formatted: Font: Not Bold

Tôi xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2016
Tác giả luận vănNgười thực hiện

Phạm Thanh Tùng

ii

Formatted: Font: Not Italic


MỤC LỤC

Lời cam đoan .............................................................................................................. iii

Formatted: Font: Not Bold

Lời cảm ơn ............................................................................................................... iiiiii
Mục lục ................................................................................................................ iiiiiiiii
Danh mục chữ viết tắt.............................................................................................vivivi
Danh mục bảng .................................................................................................. viiviivii
Danh mục biểu đồ ........................................................................................... viiiviiiviii
Trích yếu luận văn ............................................................................................. viiiviiiix
Phần 1. Mở đầu .......................................................................................................
1.1
Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................... 1
1.2

Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 3

1.3

Phạm vi nghiên cứu ......................................................................................... 3

Phần 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn .........................................................................
2.1

Cơ sở lý luận về cán bộ chủ chốt cấp xã........................................................... 4

2.1.1

Một số khái niệm cơ bản .................................................................................. 4

2.1.2

Tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt cấp xã................................................................... 6

2.1.3

Vai trò của cán bộ chủ chốt cấp xã ................................................................... 7

2.1.4

Các tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã .................................. 9

2.1.5

Nội dung nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ................................... 13

2.1.6

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ........................ 18

2.2

Cơ sở thực tễn ...................................................................................... 212120

2.2.1

Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về nâng cao chất lượng đội ngũ

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Bold

cán bộ .................................................................................................... 212120
2.2.2

Thực trạng đội ngũ cán bộ cấp xã ở Việt Nam hiện nay ................................. 24

2.2.3

Bài học rút ra sau khi nghiên cứu kinh nghiệm của thế giới và Việt
Nam .............................................................................................................. 27

Phần 3. Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu................................... 282828
3.1
Địa điểm nghiên cứu ...................................................................................... 28
3.1.1

Đặc điểm tự nhiên.......................................................................................... 28

3.1.2

Đặc điểm kinh tế xã hội ................................................................................. 30

iii

Formatted: Font: Bold


3.2

Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 33

3.2.1

Chọn điểm nghiên cứu ................................................................................... 33

3.2.2

Chọn mẫu điều tra.......................................................................................... 34

3.2.3

Phương pháp thu thập tài liệu......................................................................... 35

3.2.4

Phương pháp xử lý số liệu.............................................................................. 35

3.2.5

Phương pháp phân tích .................................................................................. 35

3.2.6

Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu ......................................................................... 36

Phần 4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận......................................................... 373737
4.1

Thực trạng chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Yên Khánh, tỉnh
Ninh Bình
....................................................................................................

4.1.1

Khái quát thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã....................................

4.1.2
Khảo sát thực trạng chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã
................................
4.1.3
5

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng CBCCCX ........................................

4.1.4

Đánh giá chung về chất lượng đội ngũ CBCCCX trên địa bàn huyện Yên

.. 37
.. 44
352
969

Khánh ....................................................................................................
696
4.2

.. 37

Quan điểm, định hướng nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã của
huyện Yên Khánh ......................................................................................
7

4.2.1
7

Quan điểm .................................................................................................

4.2.2
727

Định hướng............................................................................................

4.3

Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở

271
271
271
372

372
huyện Yên Khánh ...................................................................................... 473
7

4.3.1

Cấp ủy cơ sở Đảng cần quán triệt và vận dụng sáng tạo các Nghị quyết 179
của Đảng vào địa phương về cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn
hiện nay ..................................................................................................... 280
7
987

4.3.2

Nâng tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã lên cho phù hợp với yêu
cầu nhiệm vụ hiện nay. ..........................................................................
747

4.3.3

Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển dụng cán bộ công chức cấp xã để
kịp thời bổ sung nguồn cán bộ chủ chốt trẻ có trình độ cho tương lai. ........
8

8988

Formatted: Font: Bold


4.3.7

Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp xã ........................ 9491

4.3.8

Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu về công tác
cán bộ của huyện. .................................................................................. 959392

4.3.9

Phát huy vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa
phương trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. ............................
9693

4.3.10

Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị và điều kiện làm việc .... 9794

4.3.11 Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở..........
979594
4.4

Kiến nghị. .................................................................................................. 9795

4.4.1

Đối với Nhà nước ...................................................................................... 9795

4.4.2

Đối với địa phương. ................................................................................... 9796

5.1

K ết luận ......................................................................................................... 96

5.2

Kiến nghị. .................................................................................................. 9798

5.2.1

Đối với Nhà nước ...................................................................................... 9799

5.2.2

Đối với địa phương. ....................................................................................... 99

5.2.3

Đối với cán bộ chủ chốt cấp xã. ................................................................... 100

Tài liệu tham khảo ............................................................................................... 108101
Phụ lục ........................................................................................................ 115103104

v

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Not Bold


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Nghĩa tiếng Việt

Formatted: Font: Bold
Formatted: Font: Bold

BHYT

Bảo hiểm y tế

BHXH

Bảo hiểm xã hội BTV

Ban thường vụ CBCCCX

Cán bộ chủ

chốt cấp xã
CNH-HĐH

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

HĐND

Hội Đồng nhân dân

LLCT

Lý luận Chính trị MTTQ

Mặt trận Tổ quốc THPT

Trung

học phổ thông UBND

Ủy Ban

nhân dân XHCN

Xã Hội Chủ

Nghĩa

vi

Formatted Table
Formatted: Font: 12 pt
Formatted: Font: 12 pt


DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1

Tình hình dân số và người lao động...........................................................31

Bảng 3.2

Đối tượng và số lượng mẫu điều tra...........................................................34

Bảng 4.1

Số lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Yên Khánh ......................37

Bảng 4.2

Trình độ đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Yên Khánh.......................39

Bảng 4.3

Đánh giá CBCCCX về kỹ năng giải quyết công việc .................................46

Bảng 4.4

Ý kiến của CBCCCX về mức độ khó khăn gặp phải khi thực hiện
công việc...................................................................................................47

Bảng 4.5

Thực trạng các chức danh CBCCCX theo thời gian đảm nhiệm.................49

Bảng 4.6

Mức độ nhận thức và sẵn sàng đáp ứng về sự thay đổi công việc trong
tương lai................................................................................................

5251

Bảng 4.7

Đánh giá của CBCCCX về công tác đào tạo, bồi dưỡng ....................... 5453

Bảng 4.8

Nhận xét, đánh giá của CBCCCX về chế độ chính sách đối với
CBCCCX .............................................................................................. 5655

Bảng 4.9

Lương và phụ cấp đối với CBCCCX năm 2015 ..................................... 5756

Bảng 4.10 Những khó khăn khi thực hiện công tác quy hoạch CBCCCX ............... 5958
Bảng 4.11 Đánh giá năng lực chuyên môn CBCCCX ............................................. 6362
Bảng 4.12 Đánh giá kết quả giải quyết công việc của CBCCCX ............................ 6463
Bảng 4.13 Đánh giá của cán bộ cấp huyện về CBCCCX ........................................ 6564
Bảng 4.14 Đánh giá năng lực công tác của CBCCCX............................................. 6665
Bảng 4.15 Công tác đánh giá, khen thưởng, kỷ luật CBCCCX ............................... 6766

vii


DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 4.1

Mức độ hài lòng của người dân về khả năng giải quyết công việc
của cán bộ chủ chốt cấp xã....................................................................48

Biểu đồ 4.2

Thực trạng cán bộ chủ chốt cấp xã phân theo thời gian đảm nhiệm
chức vụ hiện tại ....................................................................................49

Biểu đồ 4.3

Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCCCX ..........................50

Biểu đồ 4.4

Đánh giá công tác tuyển dụng, bầu cử CBCCCX .............................. 6160

Biểu đồ 4.5

Mức độ đáp ứng công việc hiện tại của CBCCCX............................. 6564

Biểu đồ 4.6

Đánh giá của cán bộ chủ chốt cấp xã về cơ sở vật chất và trang thiết
bị làm việc của xã ............................................................................. 6867

viii


TRÍCH YẾU LUẬN VĂN
Formatted: Line spacing: Multple 1.3 li

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là nguồn nhân lực quan trọng ở địa phương
là nền tảng của hệ thống chính trị, là cấp trực tiếp tổ chức, vận động nhân dân thực

Formatted: Font: 12 pt, Not Expanded by /
Condensed by

hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân, là “cầu nối” giữa Đảng,
Nhà nước với nhân dân.
Yên Khánh là một huyện đồng bằng của tỉnh Ninh Bình. Trong những năm qua
kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực; nông nghiệp
phát triển toàn diện; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; văn hoá - xã hội có
nhiều tến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng
được tăng cường, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; năng
lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền ngày một được nâng
lên.
Với những lý luận và thực tiễn về đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, kết hợp với
việc phân tch thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã một cách
khách quan trung thực thông qua các phương pháp: Chọn điểm nghiên cứu, chọn mẫu
điều tra, phỏng vấn, phân tích so sánh, thống kê mô tả, lấy ý kiến chuyên gia… Kết
quả cho thấy, đa số cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh
Bình có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị đạt theo tiêu chuẩn nhà nước
quy định, tuy nhiên thực tế cho thấy rằng chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã còn
thấp, trình độ năng lực của đội ngũ này chưa tương xứng với vị trí, vai trò và nhiệm vụ
được giao, khả năng thích ứng với công việc còn nhiều hạn chế.
Để thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã
tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, các cấp các ngành và địa phương cần thực hiện
tốt một số giải pháp cơ bản sau:
Đổi mới và nâng cao chất lượng tuyển dụng, bầu cử cán bộ, chủ chốt xã. Gắn
quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng với sử dụng cán bộ chủ chốt xã. Hoàn thiện chế độ, chính
sách đãi ngộ của Nhà nước, của tỉnh đối với cán bộ chủ chốt cấp xã. Nâng cao chất
lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã. Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ
chủ chốt cấp xã. Nâng cao ý thức tự học của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Nâng cao
chất lượng hoạt động các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ. Phát huy vai trò của
chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt
cấp xã. Tăng cường đầu tư xây dựng trụ sở, trang thiết bị và điều kiện làm việc của xã.

ix

Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Font: 12 pt, Not Expanded by /
Condensed by


THESIS ABSTRACT
Key staf at commune level is an important human resources locally is the
foundation of the political system, is directly organizing, mobilizing people to
implement the policy of the Party's line and policies and legislation State law,

Formatted: Font: 12 pt, Not Expanded by /
Condensed by
Formatted: Line spacing: Multple 1.3 li

promote the people's right to mastery, caring people's lives, is a "bridge" between the
Party, State and people.
Yen Khanh is a plain district of Ninh Binh province. In recent years the
economic - social transformation of many districts with strong, positve; comprehensive
agricultural development; new rural constructon achieved outstanding results; cultural social progress, people's lives are improving; political stability, strengthened defense
and security is maintained, social order and safety is assured; Capacity of the Party
leadership, efectve management of government increasingly been raised.
With the theory and practce of key staf at commune level, combined with the

Formatted: Font: 12 pt, Expanded by 0.1 pt

analysis of real quality of key staff commune honest objectively through these
methods: Choose the location study research, sampling surveys, interviews,
comparatve analysis, descriptive statistics, expert opinions ... the results showed
that, the majority of key staff commune, Yen Khanh district, Ninh Binh province
has qualificatons and levels of political theory reach state standards prescribed, but
reality shows that the quality of key personnel at commune level is stll low, the
qualificatons of this team is not commensurate with position, role and tasks
assigned, the ability to adapt to the job is limited.
To do a good job of raising the quality of key staf in Yen Khanh commune,

Formatted: Font: 12 pt, Not Expanded by /
Condensed by

Ninh Binh province, the local levels and sectors should implement some basic
solutions:
Innovaton and improve the quality of recruitment, election oficials and
social key.

Mountng planning, training for key staf using social. Perfectng

mode, remuneraton policy of the State, for the province's key officials of the
commune. Improving the quality of training commune staf. As well the inspecton and
assessment of key officials at commune level. Raising awareness of the study of
key staf at commune level. Improving the quality of work of advisory bodies on
the work of oficials. Promoting the role of government, the Fatherland Front and
mass constructon of key staf xa.Tang level of investment intensity headquarters
building, equipment and
working conditions of the commune.

x

Formatted: Font: 12 pt, Not Expanded by /
Condensed by


PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Xã, phường, thị trấn là nơi tuyệt đại bộ phận nhân dân cư trú, sinh
sống. Chính quyền cấp xã, phường, thị trấn (hay còn gọi là chính quyền cấp xã)
có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị - hành chính. Là cầu nối
trực tếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt
động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự,
an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho
các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
được triển khai thực hiện trong cuộc sống.
Đội ngũ cán bộ cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn
thiện bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành công vụ. Hiệu
lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền cấp xã nói riêng và hệ thống chính
trị nói chung, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu
quả công tác của cán bộ cấp xã. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng
tới yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, toàn diện, đặc biệt tập trung xây
dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt (CBCC), coi đây là vấn đề mấu chốt, quyết
định toàn bộ sự nghiệp cách mạng.
Lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định “Cán bộ là những
người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ, giải thích cho dân chúng hiểu và
thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính
phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”, “Cán bộ là cái gốc của công việc”,
“Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Tại Hội nghị
lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định: "Cán bộ là
nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của
Đảng, của đất nước, của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây
dựng Đảng". Nghị quyết Trung ương 6, khoá X xác định: "Thực hiện mạnh mẽ
chủ trương trẻ hoá, têu chuẩn hoá, thể chế hoá và từng bước nhất thể hoá chức
danh cán bộ; tạo bước chuyển có tnh đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức ở cơ sở".
Trong những năm gần đây, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước rất quan tâm
nhưng chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã (CBCCCX) vẫn chưa đáp ứng được đòi

1


hỏi của thực tiễn. Do vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCCX vững vàng
về chính trị, văn hóa, có đạo đức lối sống trong sạch, có trí tuệ, kiến thức và
trình độ năng lực để thực thi chức năng, nhiệm nhiệm vụ theo đúng pháp luật,
bảo vệ lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và phục vụ nhân dân... là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị.
Yên Khánh là một huyện đồng bằng của tỉnh Ninh Bình. Trong những năm
qua kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tch cực; văn
hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đa số
CBCCCX có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với lý tưởng, tin tưởng vào sự
nghiệp đổi mới của Đảng; có lối sống giản dị, trong sáng, gần gũi với nhân dân,
tâm huyết với công việc, trình độ chuyên môn ngày càng đựoc nâng cao. Tuy

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

nhiên, đội ngũ này vẫn bộc lộ những yếu kém, bất cập về kiến thức, năng
lực, trình độ trước những yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới. Vì vậy, một số
cán bộ gặp khó khăn, lúng túng, thậm chí va vấp, vi phạm trong thực thi nhiệm
vụ. Bên cạnh đó, trước tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, một bộ phận
CBCCCX có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, quan liêu, hách dịch, cửa
quyền, vi phạm dân chủ, tham nhũng, lãng phí... Những điều đó đã làm ảnh
hưởng không nhỏ đến uy tn và hiệu quả lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, làm
giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; đồng thời đặt ra đòi hỏi bức thiết
phải đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cấp xã.
Tại Đại hội Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã
chỉ rõ, nguyên nhân chủ yếu là do sự năng động, sáng tạo của một bộ phận cán
bộ chủ chốt cấp xã, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng ở một số đơn vị
còn hạn chế cả ở tư tưởng, nhận thức và hoạt động thực tễn. Một bộ phận
cán bộ năng lực, phẩm chất yếu, thiếu gương mẫu, chất lượng, hiệu quả giải
quyết công việc thấp. Trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện trên một số
lĩnh vực chưa tch cực, thiếu kiên quyết. Chất lượng công tác tham mưu còn hạn
chế, còn thiếu tnh chủ động…
Trong bối cảnh trên, cần có một sự nghiên cứu toàn diện về đội ngũ
CBCCCX, để từ đó đưa ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao
năng lực đội ngũ CBCCCX huyện Yên Khánh. Xuất phát từ thực tế trên, tôi tến
hành nghiên cứu nội dung: “"Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
chủ chốt cấp xã tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình” để làm đề tài luận văn
thạc sỹ. Đây là vấn đề cấp bách đối với cấp uỷ, chính quyền của địa phương hiện

2

Formatted: Not Expanded by / Condensed by


nay.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Yên
Khánh, tỉnh Ninh Bình. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ
chốt cấp xã.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã.
- Đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã; phân tích nhân
tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã tại huyện Yên Khánh,
tỉnh Ninh Bình.
- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã, huyện
Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã, thị trấn. Các giải pháp nâng cao chất
lượng cán bộ chủ chốt cấp xã tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đối tượng
thu thập số liệu là cán bộ công chức cấp xã, cán bộ huyện, quần chúng nhân dân.
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

1.3.2.1. Nội dung
- Thực trạng trình độ chuyên môn và tình hình sử dụng đội ngũ cán bộ chủ
chốt cấp xã trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã

1.3.2.2. Không gian
Đề tài nghiên cứu trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
1.3.2.3. Thời gian
Các số liệu sử dụng trong nghiên cứu đề tài từ năm 2013 - 2015;
thời gian thực hiện đề tài từ 2015 - 2016.

3


PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản

2.1.1.1. Khái niệm cán bộ
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là người đem chính sách của Đảng,
Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình
dân chúng báo cáo cho Đảng, Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho
đúng” (Hồ Chí Minh, 1995a).
Điều 4 Luật Cán bộ, công chức 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 quy định:
"Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức
vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà
nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng
lương từ ngân sách nhà nước”.
Luật Cán bộ, công chức là cơ sở pháp lý cơ bản để phân định rõ cán bộ và
công chức, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây
dựng các chính sách đối với cán bộ một cách phù hợp, phát huy được vai
trò quan trọng của đội ngũ cán bộ Việt Nam trong hệ thống chính trị.

2.1.1.2. Khái niệm cán bộ cấp xã
Tại khoản 3, Điều 04 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định: "Cán bộ xã,
phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) là công dân Việt Nam, được bầu
cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực HĐND, UBND, Bí thư, Phó bí
thư Đảng uỷ, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội…".

2.1.1.3. Khái niệm cán bộ chủ chốt cấp xã
* Khái niệm "chủ chốt"
Theo Từ điển tếng Việt - 2000 của Nhà xuất bản Đà Nẵng, từ "chủ chốt" là
"quan trọng nhất, có tác dụng làm nòng cốt. Cán bộ chủ chốt của phong trào"
(Viện ngôn ngữ học, 2000).
* Khái niệm "cán bộ chủ chốt"
Từ những nội dung trình bày nêu trên, có thể hiểu "cán bộ chủ chốt"
là người có chức vụ, nắm giữ các vị trí quan trọng, có tác dụng làm nòng cốt
trong

4

Formatted: Not Expanded by / Condensed by


các tổ chức thuộc hệ thống bộ máy của một cấp nhất định; người được giao
đảm đương các nhiệm vụ quan trọng để lãnh đạo, quản lý, điều hành bộ máy
thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước cấp trên và
cấp mình về lĩnh vực công tác được giao.
Cán bộ chủ chốt là những người đại diện một tổ chức, một tập thể...
chủ yếu do bổ nhiệm hoặc bầu cử, giữ một chức vụ trọng yếu trong cơ quan
Đảng, chính quyền (cấp trưởng, cấp phó); trưởng các đoàn thể và là những
người chịu trách nhiệm trước cấp trên và cấp mình về mọi hoạt động của địa
phương, đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được đảm nhận.
Từ nhận thức đó, đặc biệt theo quan điểm của Nghị quyết Trung ương
5 khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng HTCT ở cơ sở xã, phường, thị trấn;
Nghị định 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công

Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Line spacing: Multple 1.33 li
Formatted: Not Expanded by / Condensed by

chức xã, phường, thị trấn; Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về têu chuẩn đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn;
tác giả luận văn đề cập đến đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc diện

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Ban thường vụ Huyện uỷ quản lý của huyện Yên Khánh bao gồm các chức danh
sau:
1. Bí thư Đảng uỷ.
2. Phó Bí thư Đảng uỷ.
3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân.
4. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.
5. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.
6. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

Formatted: Line spacing: Multple 1.33 li

2.1.1.4. Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã
Hiệu quả công việc phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng CBCCCX. Có chủ
trương, chính sách đúng nhưng phải có đội ngũ cán bộ có đầy đủ khả năng
để triển khai thực hiện thì chủ trương, chính sách đó mới đi vào cuộc sống.
"Chất lượng" hiểu ở nghĩa chung nhất là "cái tạo nên phẩm chất, giá trị của
một con người, một sự vật, sự việc" (Nguyễn Đăng Dung, 1997). Với cách hiểu
như vậy, chất lượng CBCCCX được xem xét dưới các góc độ sau:
- Chất lượng cán bộ trong thời kỳ mới đòi hỏi phải có số lượng, cơ cấu hợp
lý so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tính hợp lý được biểu hiện sự tinh giản ở mức
tối ưu, đảm bảo gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, trong đó mỗi cá nhân phát
huy

5


được hết năng lực, sở trường của mình, có thể đảm đương tốt công việc
được giao, đảm bảo cho bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả cao nhất.
Một đội ngũ quá đông sẽ gây ra sự trì trệ trong công việc, trong điều hành, gây
ra sự dư thừa, lãng phí nhân lực và do đó thiếu sự thúc đẩy tính tích cực của
mỗi cá nhân. Tính hợp lý về số lượng biểu hiện ở sự cân đối và phù hợp với điều
kiện, hoàn cảnh kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với yêu cầu của công
việc, nhiệm vụ đặt ra. Cơ cấu hợp lý, đó là sự cân đối giữa các thành phần giai
cấp, độ tuổi, giới tnh, thế hệ,...
- Thứ hai, chất lượng CBCCCX được thể hiện ở hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của bộ máy cấp xã.
- Thứ ba, chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã có thể đánh giá
qua các giác độ: phẩm chất chính trị, đạo đức; trình độ, năng lực; khả năng
hoàn thành nhiệm vụ; cùng với các yếu tố: sức khoẻ, thâm niên công tác, thành
phần, dân tộc, giới tnh,...
Từ những đặc điểm trên, có thể khái niệm: Chất lượng cán bộ chủ chốt cấp
xã, được đánh giá thông qua các tiêu chí về phẩm chất đạo đức, năng lực,
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như khả năng thích ứng, đáp ứng yêu
cầu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong các mặt lĩnh vực công tác ở
cơ sở.

2.1.1.5. Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là sự thay đổi về
trình độ, năng lực, kỹ năng giải quyết công việc, phẩm chất đạo đức của
người cán bộ từ thấp lên cao, từ chưa hoàn thiện lên hoàn thiện hơn, từ chưa
đáp ứng lên đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới
của đất nước hay là mức độ đạt chuẩn về chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ
chốt cấp xã ngày càng tăng lên.
Quá trình nâng cao chất lượng CBCCCX luôn luôn gắn bó với những công
việc thực tiễn hàng ngày, phù hợp với con người và công việc cụ thể. Muốn có
được những CBCCCX đảm bảo về chất lượng thì phải có chiến lược cụ thể, rõ
ràng.
2.1.2. Tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt cấp xã
Căn cứ Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003; Nghị
định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về cán bộ
công chức xã, phường thị trấn.
- Tiêu chuẩn chung của cán bộ cấp xã:

6


+ Có tinh thần yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

Formatted: Line spacing: Multple 1.33 li

hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

phương.
+ Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tụy với nhân
dân trong hoạt động công vụ. Không tham nhũng và kiên quyết chống
tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác. Trung thực, không cơ
hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tn nhiệm.
+ Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn,
trình độ chuyên môn phù hợp yêu cầu nhiệm vụ; đủ năng lực và sức khỏe để
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
+ Phải hiểu được phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa
bàn công tác.
- Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ cấp xã:
+ Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ cấp xã làm việc trong các tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của các tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội ở cấp Trung ương.
+ Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ cấp xã làm việc trong Hội đồng nhân dân,
Uỷ ban nhân dân và tiêu chuẩn của công chức cấp xã, giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ
quy định.
2.1.3. Vai trò của cán bộ chủ chốt cấp xã

Formatted: Indent: First line: 0.95 cm, Line
spacing: Multple 1.35 li

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người thay mặt Đảng, chính quyền, các
đòan thể và các tổ chức chính trị - xã hội, là những người lãnh đạo, quản lý xã
hội đến tận người dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “ Cấp xã là gần gũi
nhân dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công
việc đều xong xuôi”. Như vậy vai trò của cán bộ nói chung, cũng như của đội
ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã nói riêng là rất quan trọng, họ quyết định sự thành
công hay thất bại của mọi công việc của địa phương.
Đối với cấp chiến lược và cấp cơ sở, Đảng ta chỉ rõ: Đây là đội ngũ những
người trực tếp tham gia hoạch định đường lối và tổ chức thực hiện thắng lợi
đường lối đó. “ Có một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực xây dựng
đường lối chính trị đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó là
vấn

7

Formatted: Not Expanded by / Condensed by


đề cốt tử của lãnh đạo, là sinh mệnh của Đảng cầm quyền” (Đảng Cộng sản

Formatted: Expanded by 0.1 pt

Việt Nam năm 1997, Văn kiện HNTU lần thứ 3, BCH TW Khóa VIII, Nxb CTQG, H,
tr 27)

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Như vậy, bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, vai trò của đội ngũ cán bộ chủ

Formatted: Line spacing: Multple 1.35 li

chốt cũng rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng. Trong đó, đội ngũ cán bộ
chủ chốt cấp chiến lược và cấp xã luôn được Đảng quan tâm, chú ý, vì nó giữ vị
trí khởi đầu và kết thúc của một chu trình lãnh đạo của Đảng.
Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người trực tếp phát huy quyền làm chủ

Formatted: Indent: First line: 0.95 cm, Line
spacing: Multple 1.35 li

của nhân dân lao động, bảo đảm mọi quyền lợi của công nhân, chăm lo đời sống
vật chất và đời sống tinh thần của họ ở cấp xã động viên quần chúng làm tròn
nghĩa vụ đối với nhà nước. Ở cấp xã, cuộc sống luôn đòi hỏi phải phát huy vai
trò, sức mạnh, sự sáng tạo và tinh thần làm chủ của nhân dân. Nơi đây,
những nhân tố mới xuất hiện ngày càng nhiều trong sự nghiệp xây dựng nông
thôn mới, đó là những mô hình, những kinh nghiệm, sáng kiến, trí tuệ của
nông dân trong sản xuất, trong xây dựng đời sống văn hóa, xã hội. Ở đó, đội ngũ
cán bộ chủ chốt cấp xã là người khởi xướng, chủ trương, thúc đẩy phong trào
đồng thời tổ chức thực hiện nó. Như vậy, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã bất cứ
lúc nào, ở đâu cũng rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng và vai trò đó
được thực hiện ở các trách nhiệm sau:

Formatted: Line spacing: Multple 1.35 li

Thứ nhất, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là cầu nối giữa Đảng với dân.
Thứ hai, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là bộ não của địa phương.
Thứ ba, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người định hướng sự phát triển
và thực hiện mục têu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh ở địa phương, cơ sở.
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã và
đang tến hành công cuộc đổi mới trên tất cả các mặt và bước đầu thu
được những thành tựu quan trọng: kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa, xã hội
có những tến bộ; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tình hình chính
trị-xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng và an ninh được tăng cường; quan hệ
ngoại giao không ngừng được mở rộng, hội nhập kinh tế quốc tế đuợc tiến hành
chủ động và đạt nhiều kết quả tốt. Có thể nói, đất nước tuy còn nhiều khó khăn,
nhiều nguy cơ và
thử thách, nhưng dân tộc Việt Nam trong lịch sử chưa bao giờ có được cục
diện

8


tốt đẹp như ngày nay. Có được những chuyển biến tích cực nói trên là nhờ sự
nổ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trong đó, đội ngũ
cán bộ chủ chốt cấp xã đã góp phần hết sức quan trọng. Đội ngũ ấy tỏ rõ được
bản lĩnh chính trị rõ ràng, độc lập, tự chủ, sáng tạo, đã tổ chức quần chúng tại xã
thực hiện đúng đường lối của Đảng, phát huy sức mạnh của toàn dân, đưa cả
nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, vững bước tến lên chủ nghĩa xã hội. Đội
ngũ ấy lại đang gánh vác nhiệm vụ nặng nề với trọng trách và vinh dự lớn
lao, lãnh đạo nhân dân cấp xã giành được những thắng lợi mới trong thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong phát triển nông nghiệp và xây
dựng nông thôn.
2.1.4. Các têu chí đánh giá chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã

Formatted: Line spacing: Multple 1.3 li

Đánh giá CBCCCX là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ. Đội
ngũ CBCCCX phải được đánh giá một cách khoa học và khách quan trên cơ sở
đó đưa gia các giải pháp để nâng cao chất lượng cán bộ. Công tác đánh giá
cán bộ dựa trên một số têu chí sau:
Formatted: Expanded by 0.1 pt

* Về phẩm chất đạo đức:
Bác Hồ đã nói "có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà
không có tài thì làm việc gì cũng khó". Người cán bộ ngoài việc không ngừng
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn phải trau rồi đạo đức lối
sống. Đạo đức là nền tảng, là gốc của con người. Có đạo đức cách mạng, có lối
sống giản dị, trong sạch, lành mạnh người CBCCCX sẽ có uy tn, tạo điều kiện
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong công việc hàng ngày CBCCCX phải tiếp xúc với dân, đòi hỏi họ phải
khiêm tốn, giản dị, trung thực. Có như vậy họ mới tạo lập được lòng tn từ phía
nhân dân. Trên thực tế đã có những cán bộ có thái độ quan liêu, hách dịch,
do vậy, trở nên xa lánh nhân dân và không được nhân dân tín nhiệm. Cũng chính
từ đó mà trong thực thi nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu
quả công việc.
Đảng lãnh đạo không chỉ bằng việc ra các chủ trương, đường lối, chính
sách... mà còn lãnh đạo bằng phương pháp là phát huy tính gương mẫu của
người Đảng viên. Muốn thế, trước hết, họ phải là những người mẫu mực trong
công tác, lời nói phải đi đôi với việc làm, có lối sống lành mạnh, trong sáng,
giản dị và luôn đi đầu trong phong trào ở cơ sở.
* Về phẩm chất chính trị:

9

Formatted: Not Expanded by / Condensed by


Đây là têu chuẩn vô cùng quan trọng đối với người cán bộ công chức nói
chung và CBCCCX nói riêng. Để trở thành những nhà tổ chức, những người có
năng lực trước hết phải là những người có phẩm chất chính trị.
Phẩm chất chính trị của người CBCCCX được biểu hiện trước hết là tin

Formatted: Condensed by 0.2 pt

tưởng tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, kiên định với mục têu độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn.
Phẩm chất chính trị tốt không phải chỉ thể hiện bằng lời nói, tuyên bố hứa
hẹn mà quan trọng hơn là việc nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chỉ thị, nghị
quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết chống lại mọi lệch lạc,
biểu hiện sai trái trong đời sống xã hội đi trái với đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong mọi hoàn cảnh dù thuận
lợi, khó khăn người CBCCCX phải luôn giữ vững lập trường quan điểm.
Phẩm chất chính trị còn được thể hiện ở sự vận động quần chúng nhân dân
thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Người CBCC ngoài việc thực hiện
tốt còn phải vận động gia đình, người thân và xóm làng chấp hành pháp luật.
* Về trình độ năng lực:
Một người cán bộ để hoàn thành tốt công việc phải có năng lực. Năng
lực của người CBCC là khả năng hiện thực hoá chủ trương, đường lối, chính sách,
pháp luật vào trong cuộc sống. Năng lực được thể hiện trong hiệu quả công việc
được giao.
Lênin rất đề cao trình độ năng lực của người cán bộ. Người viết "...chỉ dựa
vào tnh thần xung kích phấn khởi và nhiệt tình không thôi thì không thể làm gì
được cả" (V.I.Lênin,1975). Đồng thời, theo người "lòng trung thành được kết
hợp với năng lực hiểu biết về con người, về năng lực giải quyết những vấn đề
về tổ chức thì chỉ có lòng trung thành đó mới có thể rèn luyện ra tổ chức lớn"
(V.I.Lênin,1975).
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh "năng lực của con người không phải hoàn toàn
tự nhiên mà có, mà phần lớn do công tác, do luyện tập mà có" (Hồ Chí Minh,
1995a). Năng lực theo Người nó là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, hoạt
động thực tiễn của con người. Năng lực được phát triển trong quá tình hoạt
động thực tễn. Người lười biếng, trốn tránh lao động thì năng lực không thể
phát triển.
Đối với CBCC cấp xã năng lực thường bao gồm những tố chất cơ bản về
đạo đức cách mạng, về tinh thần phục vụ nhân dân, về trình độ kiến thức
pháp

10

Formatted: Condensed by 0.2 pt


luật, kinh tế, văn hoá, xã hội... sự am hiểu đường lối, chính sách của Đảng, của
nhà nước, tạo thành chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý thông tin để
giải quyết các vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, quản lý một cách khôn
khéo, minh bạch, hợp lòng dân và phù hợp với pháp luật. Năng lực bao gồm:
- Năng lực tư duy lý luận: đó là tổng hợp các phẩm chất trí tuệ của người

Formatted: Line spacing: Multple 1.27 li

CBCC đáp ứng yêu cầu phát hiện, nhận biết nhanh nhạy, đúng đắn các vấn đề
thực tiễn ở cơ sở góc độ lý luận, quản lý. Năng lực tư duy lý luận có giá trị định
hướng đúng đắn nhận thức và hoạt động của đội ngũ CBCC cấp xã.
- Năng lực tổ chức thực tiễn được biểu hiện ở các khả năng sau:
+ Có khả năng thu nhận và xử lý thông tin liên quan đến công tác ở cơ sở
một cách nhanh chóng và có hiệu quả, cụ thể, thiết thực.
+ Có khả năng đề ra những quyết định có tnh chất tình huống cụ thể, chính
xác và có tính khả thi cao. Nghĩa là, quyết định được đưa ra phải phù hợp
với điều kiện hiện có, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của xã hội.
+ Có khả năng tổ chức thực hiện quyết định, tổ chức bộ máy, khả năng thu
hút nhân dân thực hiện nhiệm vụ do thực tễn đặt ra.
+ Biết tổ chức công tác kiểm tra thực hiện các quyết định để duy trì, điều
chỉnh tến độ thực hiện quyết định, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để giải
quyết, tìm ra những lệch lạc, sai sót để sửa chữa, đảm bảo quyết định được
thực hiện chính xác, có hiệu quả.
- Năng lực sáng tạo, tnh quyết đoán:
+ Năng lực sáng tạo là khả năng tạo ra những giá trị mới về vật chất
hoặc tnh thần, đặc biệt là tìm ra được con đường mới, cách giải quyết vấn
đề mới trong những tình huống luôn luôn biến đổi ở cơ sở mà không bị gò bó,
không bị phụ thuộc.
+ Tính quyết đoán là khả năng phán đoán một cách quả quyết, có những
quyết định nhanh chóng và dứt khoát, không do dự, không rụt rè, không đùn
đẩy, không thoái thác trách nhiệm.
- Năng lực làm việc với con người: biểu hiện ở năng lực giao tếp, đối thoại
với nhân dân. Như C.Mác nói "sự phát triển của mỗi cá nhân được quy định
bởi sự phát triển của tất cả các cá nhân mà nó quan hệ trực tiếp hay gián
tếp" (C.Mác andvà Ph. Ăngghen, 1962).
* Khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao: Là năng lực tiềm ẩn nhưng có

11

Formatted: Not Expanded by / Condensed by


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×