Tải bản đầy đủ

Nâng cao hiệu quả của các mô hình thanh niên làm kinh tế trên địa bàn thị xã từ sơn

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT
NAM

LÊ NAM PHONG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH THANH
NIÊN LÀM KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN

Chuyên ngành:

Quản trị kinh
doanh

Mã số:

60.34.01.02

Người hướng dẫn khoa học:

TS. Bùi Thị Nga


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP – 2016


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên
cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để
bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám
ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016
Tác giả luận văn

Lê Nam Phong

i


LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của
bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và
biết ơn sâu sắc tới Tiến Sĩ Bùi Thị Nga đã tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức,
thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ
môn QTKD, Khoa KE-QTKD - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình giúp đỡ tôi trong
quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên
hiệp thanh niên, Hội doanh nhân trẻ thị xã Từ Sơn, Đoàn thanh niên các xã
Tương Giang, phường Châu Khê, phường Đồng Kỵ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng
thống kê, chi cục thuế, ngân hàng CSXH thị xã Từ Sơn đã giúp đỡ và tạo điều kiện
cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn
thành luận văn./.
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016
Tác giả luận vănLê Nam Phong

ii


MỤC LỤC
Lời cam đoan ................................................................................................................ i
lời cảm ơn .................................................................................................................... ii
Mục lục ....................................................................................................................... iii
Danh mục bảng ........................................................................................................... vi
Danh mục hình ........................................................................................................... vii
Danh mục chữ viết tắt................................................................................................ viii
Trích yếu luận văn ....................................................................................................... ix
Thesis
xi

abstract.............................................................................................................
Phần

1.

Mở

đầu

...........................................................................................................1
1.1
Tính
cấp
thiết
của
...........................................................................................1

đề

tài

1.2
Mục
têu
nghiên
................................................................................................2

cứu

1.2.1
Mục
tiêu
.....................................................................................................2

chung

1.2.2
Mục
tiêu
cụ
.....................................................................................................2

thể

1.3
Phạm
vi
nghiên
.................................................................................................2

cứu

1.3.1
Đối
tượng
nghiên
...........................................................................................2

cứu

1.3.2
Phạm
vi
nghiên
..............................................................................................2

cứu

1.4
Những
đóng
góp
mới,
...................................................3

ý

nghĩa

khoa

học,

1.4.1.
Ý
nghĩa
khoa
.................................................................................................3

3

thực

tiễn
học


1.4.2.
Ý
nghĩa
thực
.................................................................................................3
Phần
2.
Tổng
quan
về

........................................................4

sởluận

tiễn


thực

tiễn

2.1. Cơ sở lý luận ..........................................................................................................4
2.1.1. Cơ sở lý luận về
..................................................4hình

thanh

niên

làm

kinh

tế

2.1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả của mô hình thanh niên làm kinh tế
.............................6
2.1.3. Các yếu tố ảnh
tế.................................13

hưởng

đếnhình

thanh

2.2.

sở
thực
.....................................................................................................16

4

niên

làm

kinh
tiễn


2.2.1. Thanh niên bắc ninh vay vốn làm nghề mộc.......................................................17
2.2.2. Thanh niên thành lập hợp tác xã.........................................................................18
2.2.3. Mô hình kinh tế trang trại ..................................................................................19
2.2.4. Bài học kinh nghiệm ..........................................................................................20
Phần 3. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu .......................22
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ................................................................................22
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên..............................................................................................22
3.1.2. Đặc điểm dân số lao động ..................................................................................25
3.1.3. Đặc điểm cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất ...........................................................26
3.1.4. Tình hình phát triển về kinh tế ...........................................................................27
3.1.5. Văn hóa – xã hội ................................................................................................30
3.1.6. An ninh – quốc phòng........................................................................................33
3.2. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................34
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................................34
3.2.2. Phương pháp phân tích ......................................................................................36
3.2.3. Các chỉ têu đánh giá..........................................................................................37
Phần 4. Kết quả nghiên cứu
......................................................................................38
4.1. Khái quát và đặc điểm về một số mô hình thanh niên làm kinh tế điển hình trên địa
bàn thị xã từ sơn
..........................................................................................................38
4.1.1. Khái quát về một số mô hình thanh niên làm kinh tế điển hình trên địa bàn thị xã
từ sơn
..........................................................................................................................38
4.1.2. Kinh nghiệm, hoạt động kinh tế chủ yếu các mô hình điều tra ............................40
4.1.3. Diện tích đất sản xuất kinh doanh ......................................................................42
4.2. Hiệu quả hoạt động của các mô hình.....................................................................43
4.2.1. Hiệu quả kinh tế.................................................................................................43
4


4.2.2. Hiệu quả xã hội..................................................................................................50
4.2.3. Hiệu quả môi trường ..........................................................................................56

5


4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả các mô hình thanh niên phát triển kinh tế thị
xã từ sơn
..........................................................................................................................59
4.3.1. Phong tục tập quán.............................................................................................59
4.3.2. Trình độ học vấn chuyên môn, khoa học kỹ thuật của thanh niên .......................60
4.3.3. Yếu tố về vốn đầu tư ..........................................................................................60
4.3.4. Khả năng tiếp cận thông tin của thanh niên ........................................................62
4.3.5. Các yếu tố khác .................................................................................................62
4.4. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả các mô hình thanh niên làm kinh tế thị
xã từ
sơn......................................................................................................................62
4.4.1. Nâng cao hiệu quả kinh tế ..................................................................................62
4.4.2. Nâng cao hiệu quả xã hội ...................................................................................68
4.4.3. Nâng cao hiệu quả môi trường ...........................................................................69
Phần 5. Kết luận, kiến nghị
......................................................................................72
5.1. Kết luận ................................................................................................................72
5.2. Kiến nghị..............................................................................................................72
5.2.1. Đối với nhà nước ...............................................................................................72
5.2.2. Đối với các cơ quan chính quyền và đoàn thể địa phương ..................................73
Tài liệu tham khảo.......................................................................................................75
Phụ lục ........................................................................................................................77

5


DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1

Tình hình sử dụng đất đai của thị xã Từ sơn qua các năm 2013-2015........... 24

Bảng 3.2

Tình hình dân số - lao động của thị xã qua các năm 2013-2015...................... 26

Bảng 3.3

Số mô hình thanh niên phát triển kinh tế thị xã Từ Sơn năm 2015 ................ 35

Bảng 4.1

Một số đặc điểm cơ bản về các đơn vị điều tra ..................................................... 40

Bảng 4.2

Trung bình đất sản xuất kinh doanh các mô hình thanh niên phát triển
kinh tế trên địa bàn thị xã qua ba năm 2013 - 2015............................................. 43

Bảng 4.3

Doanh thu trung bình của các mô hình điều tra qua ba năm 2013 - 2015.............

Bảng 4.4

Chi phí sản xuất trung bình của các mô hình điều tra qua ba năm

44

2013 - 2015 ..................................................................................................................... 44
Bảng 4.5

Lợi nhuận trung bình của các mô hình điều tra qua ba năm 2013 2015 ................................................................................................................................... 45

Bảng 4.6

Lợi nhuận trung bình trên số lao động của các mô hình điều tra qua ba
năm 2013 - 2015 ............................................................................................................ 47

Bảng 4.7

Lợi nhuận trên chi phí trung bình của các cơ sở qua các năm 2013 - 2015 ..........

Bảng 4.8

Vốn của các mô hình điều tra qua ba năm 2013 - 2015 ..................................... 48

Bảng 4.9

Hiệu quả sử dụng vốn của các mô hình điều tra Qua ba năm 2013 – 2015.........

47

49

Bảng 4.10 Số lao động trung bình mỗi mô hình ba năm 2013 - 2015 ................................ 50
Bảng 4.11 Số lao động chính có tay nghề cao ở các mô hình thanh niên phát
triển kinh tế trên địa bàn thị xã Từ Sơn ................................................................... 52
Bảng 4.12 Tạo việc làm cho lao động địa phương tại chỗ ở các mô hình điều tra
qua ba năm 2013 - 2015............................................................................................... 52
Bảng 4.13 Tạo việc làm cho lao động nữ ở các mô hình điều tra qua ba năm 2013
- 2015 ................................................................................................................................ 53
Bảng 4.14 Thu nhập trung bình của người lao động ở các mô hình điều tra qua ba
năm 2013 - 2015 ............................................................................................................ 55
Bảng 4.17 Đóng góp đối với ngân sách nhà nước và địa phương ở các mô hình
điều tra qua ba năm 2013 - 2015 ............................................................................... 55
Bảng 4.16 Tình hình vay vốn thanh niên phát triển kinh tế thị xã Từ Sơn và các
đơn vị điều tra tại của ngân hàng CS-XH thị xã Từ Sơn qua ba năm
6


2013 - 2015...................................................................................................................... 61

7


DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Mô hình vườn ao chuồng khép kín (Nguồn: ccrd.com.vn) ..............................4
Hình 3.1: Bản đồ hành chính thị xã Từ Sơn .................................................................23

vii


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Nghĩa Tiếng việt

CNTT

Công nghệ thông tin

CN-TTCN

Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

HTX

Hợp tác xã

LHTN

Liên hiệp Thanh niên

NHCSXH

Ngân hàng Chính sách & Xã hội

SXKD

Sản xuất kinh doanh

TNCS

Thanh niên Cộng sản

TTCN

Tiểu thủ công nghiệp

UBND

Ủy ban nhân dân XHCN

Xã hội chủ nghĩa

8


TRÍCH YẾU LUẬN VĂN

1. Tóm tắt
- Tên tác giả: Lê Nam Phong
- Tên luận văn: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình thanh niên làm
kinh tế trên địa bàn thị xã Từ Sơn.
- Chuyên ngành: KE&QTKD
- Mã số: 60.34.01.02
- Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Nội dung bản trích yếu
- Mục đích nghiên cứu của luận văn: Đề tài nghiên cứu hiệu quả của các mô hình
thanh niên làm kinh tế trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và đề xuất những giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các mô hình thanh niên làm kinh tế, góp phần
phát triển kinh tế địa phương.
- Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:
+ Phương pháp thu thập dữ liệu:
Dữ liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu này bao gồm: Các báo cáo tình hình chính trị,
kinh tế, xã hội, các số liệu thống kê của thị xã Từ Sơn qua ba năm 2013 đến 2015.
Dữ liệu sơ cấp phục vụ cho quá trình nghiên cứu gồm: Các dữ liệu thu thập thông
qua phiếu điều tra với ba mô hình thanh niên làm kinh tế điển hình trên địa bàn thị xã.
+ Phương pháp phân tích: phương pháp thống kê kinh tế, phương pháp so sánh,
phương pháp lấy ý kiến chuyên gia.
- Các kết quả nghiên cứu đã đạt được:
+ Đề tài đánh giá hiệu quả của các mô hình thanh niên làm kinh tế đã áp
dụng thành công trên địa bàn thị xã gồm ba mô hình chính là: nghề sắt thép, nghề
mộc mỹ nghệ và nghề dệt may,
+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tễn các mô hình thanh niên phát triển
kinh tế trên địa bàn thị xã Từ Sơn
+ Đánh giá hiệu quả của các mô hình thanh niên làm kinh tế điển hình của thị xã
Từ Sơn thông qua hệ thống các chỉ têu.

9


+ Qua nghiên cứu, có thể thấy mô hình thanh niên phát triển nghề đồ gỗ mỹ
nghệ đã có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, sẽ vẫn có điều kiện phát
triển trong

10


thời kỳ hội nhập nền kinh tế thế giới. Trong khi đó, mô hình thanh niên phát triển
nghề sắt thép, nghề dệt sẽ gặp nhiều khó khăn về đổi mới công nghệ, nâng cao chất
lượng sản phẩm do cạnh tranh của thị trường ngày càng cao.
+ Đánh giá những tồn tại, hạn chế của các mô hình thanh niên phát triển kinh
tế trên địa bàn thị xã từ nguyên nhân chủ quan đến các nguyên nhân khách quan
- Trên cơ cở đó, đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
của các mô hình thanh niên làm kinh tế góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Đối với nhà nước
+ Xây dựng và điều chỉnh hợp lý với thực tễn chính sách thanh niên, giải quyết
vấn đề thanh niên, phát huy tềm năng sáng tạo của tuổi trẻ.
+ Để phát huy lực lượng và tềm năng của thanh niên cần giải quyết việc làm, tăng
thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên.
+ Xây dựng các dự án phát triển nghề truyền thống và dự án dành riêng
cho thanh niên.
+ Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: y tế, giáo dục, điện, nước sạch, để
thanh niên nhận được những lợi ích từ cộng đồng.
- Xây dựng hệ thống chính sách và những biện pháp thiết thực để xoá bỏ
những quan điểm, định kiến lạc hậu.
Đối với các cơ quan chính quyền và đoàn thể địa phương
+ Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và có
cơ chế riêng về công tác thanh niên ở địa phương,
+ Chính quyền địa phương tranh thủ đầu tư của Nhà nước, và kêu gọi sự đóng
góp của nhân dân để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng.
+ Các ngành, các cấp, các hội, đoàn thể địa phương cần tăng cường phối hợp
để tập huấn cho thanh niên về kỹ thuật sản xuất cũng như kinh nghiệm sống, khai thác
mọi tiềm năng về khoa học kỹ thuật, vốn hỗ trợ thanh niên, sống.

10


THESIS ABSTRACT
1. Summary
- Author Name: Le Nam Phong
Thesis name: Improving the efficiency of the model of the young doing
business in Tu Son town.
- Major: KE & Business Administration
- Code: 60.34.01.02
- Training Facility Name: Vietnam National University of Agriculture
2. Contents of the Thesis Abstract
- The purpose of the thesis research: the project researches the effectveness of
the model of the young doing business in Tu Son town, Bac Ninh province and proposes
solutions to improve the efficiency of the model of the youth doing business,
contributing to local economic development.
- The research methods were:
+ Data collectng:
Secondary data for this research include: The report on the policy, economy,
society, and the statistcs of Tu Son town in three years, from 2013 to 2015.
Primary data serving research process includes: The data gathered through survey
forms with three significant models of the young doing business in the town.
+ Analysis: Economic statstical method, comparaton, getting experts’ opinion.
- The achieved research results:
+ Subject to evaluate the effectiveness of the model of the young in doing
business was applied successfully in the town with three main models: steel craft,
fine art furniture craft and textile craft
+

Systemize theoretical and practical basis models of youth developing

economic in Tu Son town.
+ To evaluate the effectiveness of the typical model of the youth in business in Tu
Son town through the citerias of economic, social and environmental
efectiveness.
+ Through the study, we can see the model of the youth developing fne
art furniture has flourished in recent years, and it will still have conditons to
develop during the integraton period the world economy. Meanwhile, the model of
11


youth developing steel craft, textle craft will have difficultes in innovating
technology,

12


improving product quality due to the increasing compettveness of the market.
+ Judging the limitations of the model of the young in economic development
in the town from subjective reasons such as capital, experience, production
premises, quality... to objectve reasons such as the mechanism of the state policy
in the intergratng economy at present , planning issues, infrastructure ...
+ On that basis, the project has proposed some solutions to improve the
eficiency of the model of the young in economic actvities contributng to local
economic development.
As for the government:
+ Constructing and making reasonable adjustments to the practice of the policy
which says the young are basic tools to address the youth issues and promote
the potental creativeness of youth, concretizing the youth policy in the new period ,
paying special attention and preferental policies towards the models of the young in
economic development with high efficiency.
+ Promote the force and potental of the youth, create jobs, increase income and
improve living conditons for young people, this is a top priority of the Party and the
Government, adequate investment budget for programs to create jobs. Extend loans for
producton and business actvites of the

youth. Amend and supplement the

provisions on labor administration and residents so that youth can easily find a job.
Expand the network of vocational training and job placement for young people.
Satsfy practically the legitimate requirements from youth, fostering young talent,
assigning work for the youth.Organize vocational training and education well, arrange
suitable work for disabled youth.
+ Construct projects to develop traditional scraft and specialized projects for
youth to provide them with capital, technology to develop production, increase their
income and their living standards.
+ Continue to invest in building

infrastructure of

health care, educaton,

electricity, clean water so that the youth receive benefits from the community, thereby
improve their health, literacy and standard of living for them.
+ Building a system of policies and practical measures to eliminate the outdated
views and prejudices.
As for government agencies and local organizations
+ Implement the guidelines and policies of the Party, Government and private
mechanisms for youth work locally, create favorable conditons for youth to
xii


participate in the leadership of the Party, the
implement important

xii

authorites and organizations;


programs and projects of the local.
+ Local authorites take advantage of the Government’s investment, and calls
for the contributon of the people to improve the system infrastructure, innovates,
enhances the propagation, dissemination and education on the youth.
+ The branches, at all levels, mass organizatons and localites should strengthen
coordinaton to train youth on producton techniques as well as life experience and
activities and improve their level and percepton.
+ The mass organizatons have to exploit all the potential of science and
technology, which supports young people, especially married one to help them increase
their income and living conditons.

xiii


PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong lịch sử Việt Nam, các thế hệ thanh niên nước ta luôn nêu cao truyền
thống tốt đẹp của dân tộc. Qua các thời kỳ cách mạng, dưới ngọn cờ vẻ vang của
Đảng, Bác Hồ, lớp lớp thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết
lên những trang sử chói lọi trong các cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước; trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, góp phần
tạo nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Trong sự nghiệp đổi
mới đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tuổi trẻ hôm nay tếp tục phát huy
truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh, thích ứng nhanh với
tình hình nhiệm vụ mới, có ý chí vươn lên, chủ động lập thân, lập nghiệp,
khơi dậy và nâng cao tnh tích cực chính trị và xã hội, những phẩm chất tốt đẹp
của tuổi trẻ trong thời kỳ mới. Thanh niên đã và đang có mặt ở những nơi
khó, việc khó, những lĩnh vực có nhiều thử thách, hăng hái đi vào thực tế
cuộc sống để rèn luyện và trưởng thành, qua đó một lớp thanh niên tiên tến
với nhiều tài năng trẻ xuất hiện trong công cuộc đổi mới, góp phần làm rạng
danh đất nước.
Thanh niên Bắc Ninh chiếm gần 22,6% dân số toàn tỉnh, là lực lượng lao
động chủ yếu của tỉnh. Nhìn chung thanh niên Bắc Ninh có nhận thức và bản lĩnh
chính trị vững vàng, phát huy tốt truyền thống cách mạng của quê hương và dân
tộc, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của quê hương đất
nước, có ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá truyền
thống tốt đẹp của quê hương, đất nước. Nhờ có các chính sách ưu đãi, đầu tư
thỏa đáng nên trình độ, nhận thức của thanh niên Bắc Ninh không ngừng
được nâng cao, hiện nay đại bộ phận thanh niên có trình độ học vấn, có khả
năng tiếp thu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào cuộc sống.
Những năm gần đây, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn
thể đã quan tâm, tạo điều kiện phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia
phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm, giáo dục, rèn luyện thanh niên phụ
thuộc sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Từ Sơn hiện nay có 39.902 người ở lứa tuổi thanh niên, chiếm gần 26,7%
dân số toàn thị xã. Thanh niên thị xã Từ Sơn luôn phát huy tốt truyền thống cách
1


mạng của cha anh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức
chấp

2


hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đại
đa số thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão, có đạo đức, lối sống giản dị,
chân thành, cần cù, chịu khó, tích cực ủng hộ, tham gia vào công cuộc đổi mới
quê hương, đất nước. Thông qua các chính sách, chương trình đào tạo nghề,
nhiều thanh niên Từ Sơn đã được đào tạo cơ bản, có trình độ, tay nghề và năng
lực thực tiễn. Nhưng hiện nay thanh niên Từ Sơn vẫn chưa được quan tâm, sử
dụng đúng mức; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, gia đình thiếu tin tưởng,
chưa tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên tiếp cận, tham gia thực hiện các
chương trình, dự án triển khai trên địa bàn; chưa có nhiều cơ hội để tham gia
phát triển các mô hình kinh tế ở địa phương.
Xuất phát từ lý do trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nâng cao hiệu quả
của các mô hình thanh niên làm kinh tế trên địa bàn thị xã Từ Sơn"
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
Đề tài nghiên cứu hiệu quả của các mô hình thanh niên làm kinh tế
trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và đề xuất những giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả của các mô hình thanh niên làm kinh tế, góp phần phát
triển kinh tế địa phương.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn các mô hình thanh niên
làm kinh tế.
- Đánh giá hiệu quả và phân tch các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các
mô hình thanh niên làm kinh tế trên địa bàn thị xã.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các mô hình thanh
niên làm kinh tế trên địa bàn thị xã Từ Sơn.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu hiệu quả của các mô hình thanh niên làm kinh tế
điển hình trên địa bàn thị xã Từ Sơn.
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
1.3.2.1 Phạm vi nội dung

3


Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu
quả môi trường của ba mô hình thanh niên làm kinh tế điển hình trên địa bàn
thị xã

4


Từ Sơn bao gồm mô hình thanh niên làm chủ các cơ sở dệt may, cơ sở chế biến
đồ gỗ thủ công mỹ nghệ và cơ sở sản xuất sắt thép.
1.3.2.2 Phạm vi không gian
Các mô hình thanh niên làm kinh tế trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh
Bắc Ninh
1.3.2.3 Phạm vi thời gian
Thời gian thu thập số liệu tập trung vào 5 tháng từ tháng 12 năm 2015 đến
tháng 4 năm 2016. Các số liệu, tài liệu nghiên cứu của các cơ sở được thu thập
trong giai đoạn 2013 - 2015.
1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC, THỰC TIỄN
1.4.1. Ý nghĩa khoa học
- Đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình thanh niên làm kinh tế trên
địa bàn thị xã Từ Sơn.
- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt đông của các mô hình
thanh niên làm kinh tế trên địa bàn thị xã Từ Sơn.
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn
- Kết quả nghiên cứu đưa ra những đánh giá về hiệu quả hoạt động của
từng mô hình qua các năm.
- Kết quả nghiên cứu có thể định hướng mô hình phát triển tốt nhất

trong các mô hình nghiên cứu cho các thanh niên phát triển kinh tế.

5


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×