Tải bản đầy đủ

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án huyện thanh miện tỉnh hải dương

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT
NAM

NGUYỄN TUẤN MINH

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI
THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG MỘT SỐ DỰ
ÁN HUYỆN THANH MIỆN - TỈNH HẢI DƯƠNG

Chuyên ngành:

Quản lý đất đai

Mã số:

60.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên
cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng dùng để
bảo vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cám
ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Tuấn Minh

i


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình điều tra, nghiên cứu để hoàn thành luận văn, ngoài sự nỗ lực
của bản thân, tôi đã nhận được sự chỉ bảo, hướng dẫn rất tận tình, chu đáo của Thầy
giáo PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời, sự giúp đỡ, động viên của các thầy cô giáo trong bộ
môn Trắc Địa - Bản Đồ, các thầy cô giáo trong Khoa Quản Lý Đất Đai, ban Quản lý đào
tạo
- Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.
Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Thầy giáo PGS.TS
Nguyễn Khắc Thời và những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô trong Khoa Quản
Lý Đất Đai trong quá trình tôi thực hiện nghiên cứu và hoàn thiện luận văn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn tới Ban quản lý dự án giao thông nông thôn tỉnh Hải
Dương, Hội đồng bồi thường, hỗ trợi giải phóng mặt bằng huyện Thanh Miện,
phòng Tài nguyên và Môi trườ
ng huyện Thanh Miện, các phòng, ban, cán bộ và nhân dân các xã Cao Thắng,
Thanh Giang, huyện Thanh Miện đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn
thành luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình, những người thân, cán bộ đồng nghiệp và


bạn bè đã tạo điều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài này./.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Nguyễn Tuấn Minh

ii


MỤC LỤC
Lời cam đoan .....................................................................................................................
i

Lời

cảm

ơn

........................................................................................................................ ii Mục lục
........................................................................................................................... iii Danh
mục chữ viết tắt ...................................................................................................... vi
Danh mục bảng ...............................................................................................................
vii

Phần

1.

Mở

đầu

............................................................................................................... 1
1.1.
1

Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................

1.2.
2

Mục têu của đề tài..............................................................................................

1.3.
2

Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................

1.4.

Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn......................................... 2

Phần 2.Tổng quan tài liệu .............................................................................................. 4
2.1.

Cơ sở lý luận về bồi thường, hỗ trợ GPMB........................................................ 4

2.1.1.
4

Khái niệm về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng .......................................

2.1.2.
5

Đặc điểm của quá trình bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng .......................

2.1.3.
7

Sự cần thiết của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ................................

2.2.

Cơ sở pháp lý về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước
thu hồi đất ...........................................................................................................
8

2.2.1.

Cơ sở pháp lý về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước
thu hồi đất ...........................................................................................................
8

2.2.2.

Trình tự, thủ tục các bước tổ chức thực hiện công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng ........................................................................................... 8

2.3.
9

Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số nước trên thế giới..........

2.3.1.
10

Trung Quốc .......................................................................................................

2.3.2.

Thái Lan............................................................................................................ 11
3


2.3.3.
12
2.4.

Hàn Quốc ..........................................................................................................
Chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ở Việt Nam qua các
giai đoạn ........................................................................................................... 14

2.4.1.
14

Chính sách bồi thường thiệt hại thu hồi đất đai trước năm 1987 .....................

2.4.2.
14

Chính sách bồi thường thiệt hại thu hồi đất đai từ 1987 - 1993 .......................

2.4.3.
15

Chính sách bồi thường thiệt hại thu hồi đất đai từ 1993 - 2003 .......................

2.4.4.
đai

Chính sách bồi thường thiệt hại thu hồi đất đai từ 2003 đến Luật đất
năm 2013 .......................................................................................................... 16

2.4.5.
2013

Chính sách bồi thường thiệt hại thu hồi đất đai từ Luật Đất đai
đến nay.............................................................................................................
18

4


2.5.

Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng ở Việt Nam....... 19

2.5.1.

Thực trạng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở Việt Nam .................. 19

2.5.2.

Nguyên nhân tồn tại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở
Việt Nam........................................................................................................... 21

2.6.

Những bài học thực tễn từ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt
bằng và tái định cư ở Việt Nam ........................................................................ 22

2.7.

Đánh giá chung và xác định hướng nghiên cứu của đề tài ............................... 24

Phần 3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu .......................................................... 26
3.1.

Địa điểm nghiên cứu ........................................................................................ 26

3.2.

Thời gian nghiên cứu ........................................................................................ 26

3.3.

Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 26

3.4.

Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 26

3.4.1.

Đánh giá chung về điều kiện tư nhiên, kinh tế xã hội của huyện
Thanh Miện....................................................................................................... 26

3.4.2.

Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện Thanh Miện ......................... 26

3.4.3.

Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại hai dự
án nghiên cứu....................................................................................................
26

3.4.4.

Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ
GPMB và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện
Thanh Miện....................................................................................................... 27

3.5.

Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 27

3.5.1.
27

Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp...............................................................

3.5.2.
27

Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ................................................................

3.5.3.

Phương pháp thống kê và xử lý số liệu thống kê.............................................. 28

3.5.4.

Phương pháp phân tch, so sánh ....................................................................... 28

Phần 4. Kết quả và thảo luận....................................................................................... 29
4.1.

Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Thanh Miện ............................ 29

4.1.1.

Điều kiện tự nhiên ............................................................................................ 29

4.1.2.

Các nguồn tài nguyên ....................................................................................... 32

4.1.3.

Điều kiện kinh tế xã hội.................................................................................... 34

4.1.4.

Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương....................................................................................... 39

4.2.

Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Thanh Miện ............ 40

4.2.1.

Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 huyện Thanh Miện ..................................... 40
4


4.2.2.

Tình hình quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện Thanh Miện....................... 42

4.3.

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại huyện Thanh
Miện.................................................................................................................. 43

5


4.3.1.

Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại huyện Thanh
Miện.................................................................................................................. 43

4.3.2.

Những tồn tại chính trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại
huyện Thanh Miện............................................................................................ 45

4.4.

Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại hai dự
án nghiên cứu....................................................................................................
46

4.4.1.

Khái quát chung về 2 dự án .............................................................................. 46

4.4.2.

Các văn bản pháp lý liên quan đến 02 dự án nghiên cứu ................................. 49

4.4.3.

Xác định đối tượng, điều kiện được bồi thường, hỗ trợ về đất tại 02 dự
án nghiên cứu....................................................................................................
51

4.4.4.

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt
bằng tại 2 dự án nghiên cứu..............................................................................
53

4.4.5.

Đánh giá về giá đất tính bồi thường ................................................................. 56

4.4.6.

Giá bồi thường và hỗ trợ về cây cối hoa màu, tài sản vật kiến trúc trên
đất .....................................................................................................................
60

4.4.7.

Đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ khác......................................... 63

4.4.8.

Tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng
đến đời sống và việc làm của các hộ dân bị thu hồi đất ................................... 67

4.4.9.

Phương thức sử dụng tiền bồi thường của các hộ dân thuộc 2 dự án
nghiên cứu ........................................................................................................ 69

4.4.10. Đánh giá chung việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ tại 2 dự
án nghiên cứu....................................................................................................
71
4.5.

Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ
GPMB và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện thanh
miện ..................................................................................................................
74

4.5.1.

Giải pháp về chính sách .................................................................................... 74

4.5.2.

Giải pháp về đào tạo nghề, việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống
cho người có đất bị thu hồi ...............................................................................
75

4.5.3.

Giải pháp về tổ chức thực hiện ......................................................................... 75

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ...................................................................................... 77
5.1.

Kết luận............................................................................................................. 77

5.2.

Kiến nghị .......................................................................................................... 78
5


Tài liệu tham khảo .......................................................................................................... 79

6


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nghĩa tiếng Việt

BT - HT

Bồi thường, hỗ trợ

BT - TĐC

Bồi thường, tái định cư

BT, HT & TĐC

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư BT-

GPMB

Bồi thường giải phóng mặt bằng

CHXHCN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

CNH - HĐH

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GPMB

Giải phóng mặt bằng

GTSX

Giá trị sản xuất HĐBT

Hội đồng bồi thường HĐBT
Hội đồng bộ trưởng HĐND

Hội

đồng nhân dân HTX

Hợp tác


NĐ - CP

Nghị định Chính phủ

PTNT

Phát triển nông thôn

QĐ-UBND

Quyết định ủy ban nhân dân

TĐC

Tái định cư

TNMT

Tài nguyên Môi trường

TT-BTC

Thông tư Bộ Tài chính

TT-BTNMT

Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường

TTg

Thủ Tướng UBND

Ủy ban nhân dân WB
Ngân hàng thế giới

7


DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1.

Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 huyện Thanh Miện................................ 41

Bảng 4.2.

Tổng hợp kết quả thực hiện BT, HT & TĐC năm 2015 ............................. 44

Bảng 4.3.

Một số chỉ tiêu cơ bản của dự án nghiên cứu ............................................. 48

Bảng 4.4.

Đối tượng được bồi thường tại 2 dự án...................................................... 54

Bảng 4.5.

Ý kiến của người dân về việc xác định đối tượng được bồi thường,
không được bồi thường ...............................................................................
55

Bảng 4.6.

So sánh mức độ chênh lệch giữa giá bồi thường của dự án với giá thị
trường tại thời điểm thu hồi đất ..................................................................
57

Bảng 4.7.

Ý kiến người dân về giá đất tính bồi thường .............................................. 59

Bảng 4.8.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ tài sản, cây cối hoa màu tại 2 dự án
nghiên cứu...................................................................................................
62

Bảng 4.9.

Ý kiến của người dân về tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản, công trình
kiến trúc và cây cối hoa màu trên đất ......................................................... 63

Bảng 4.10. Các khoản hỗ trợ của 02 dự án nghiên cứu................................................. 65
Bảng 4.11. Ý kiến của người dân về các khoản hỗ trợ ................................................. 66
Bảng 4.12. Tình hình việc làm sau khi thu hồi đất........................................................ 68
Bảng 4.13. Phương thức sử dụng tền bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân tại 2 dự
án nghiên cứu ..............................................................................................
69

vii


DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1. Trình tự, thủ tục các bước tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng.............................................................................................. 9
Hình 4.1. Sơ đồ hành chính huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương ................................ 29
Hình 4.2. Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế ..................................................... 38
Hình 4.3. Cơ cấu sử dụng đất năm 2015 huyện Thanh Miện ....................................... 40
Hình 4.4. Hiện trạng đường 392B đoạn từ Km10+478 đến Km11+542 tại xã
Thanh Giang đã đưa vào sử dụng ................................................................ 46
Hình 4.5. Công ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên đã đi vào hoạt động ........... 47

8


TRÍCH YẾU LUẬN VĂN
Tên tác giả: Nguyễn Tuấn Minh
Tên đề tài: “Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt
bằng một số dự án huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương”.
Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 60.85.01.03

Khoa: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
- Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng khi
nhà nước thu hồi đất để thực hiện 02 dự án: Dự án 1: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ
392B đoạn từ Km10+478 đến Km11+542 tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện; Dự
án 2: Đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Công ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên tại
Cụm công nghiệp Cao Thắng, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần giải quyết những tồn tại, khó khăn trong quá
trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập các tài liệu, văn bản chính
sách có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước
thu hồi đất và các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện
Thanh Miện từ năm 2010-2015. Thu thập tài liệu, số liệu từ các tổ chức thực hiện như
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB huyện; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hải
Dương; Ban quản lý dự án giao thông nông thôn Hải Dương; Phòng Tài nguyên Môi
trường huyện.
- Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Các hộ được chọn đại diện cho các xã theo
phương pháp điều tra chọn mẫu có hệ thống thứ tự lấy mẫu ngẫu nhiên. Tổng số hộ
điều tra là: 100 hộ (dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 392B đoạn từ Km10+478 đến
Km11+542 tại xã Thanh Giang điều tra 60 hộ; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Công
ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên tại Cụm công nghiệp Cao Thắng, xã Cao
Thắng điều tra 40 hộ).
- Phương pháp thống kê và xử lý số liệu thống kê: Sử dụng phần mềm hỗ trợ
Excel để tổng hợp và xử lý số liệu.
- Phương pháp phân tích, so sánh: So sánh các số liệu thu thập từ phiếu điều tra
(đối chiếu với các văn bản có liên quan đến 02 dự án nghiên cứu) để tìm ra các nguyên
9


nhân từ đó có những giải pháp tối ưu nhằm đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt
bằng.

10


3. KẾT QUẢ CHÍNH VÀ KẾT LUẬN
- Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Thanh Miện.
- Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện Thanh Miện.
- Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại hai dự án nghiên
cứu.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần giải quyết những tồn tại, khó khăn trong quá
trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
- Huyện Thanh Miện là huyện đồng bằng của tỉnh Hải Dương phía Nam giáp tỉnh
Thái Bình, phía Tây giáp tỉnh Hưng Yên vì vậy có vị trí rất thuận lợi trong giao lưu kinh tế
với các tỉnh. Toàn huyện có 12.345,49 ha với tổng số dân là 127.181 người. Tốc độ
tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt khoảng 8-10%/năm.
- Tính đến 31/12/2015 toàn huyện đã cấp được 37.659/38.449 hộ với tổng
diện tích 1.108,8 ha đạt 97,94%. Toàn huyện đã hoàn thành xong công tác dồn ô đổi
thửa. Trong năm 2015 UBND huyện Thanh Miện đã tiếp 111 lần = 173 người, tăng
130,7% so với năm 2014.
- Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 12345,49 ha, trong đó đất nông nghiệp là
8532,26 ha chiếm 69,11% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 3813,23
ha chiếm 30,89% tổng diện tích tự nhiên.
- Kết quả thực hiện 02 dự án nghiên cứu cho thấy:
+ Về phương pháp tổ chức thực hiện: Quy trình tổ chức thực hiện bồi thường,
hỗ trợ giải phóng mặt bằng đúng, chặt chẽ, đầy đủ, rõ ràng. Vì vậy đảm bảo đúng
tiến độ đề ra.
+ Về giá bồi thường đất: Đơn giá đấp áp dụng để tính bồi thường thấp chưa
đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất vì chưa sát với giá thị trường tại thời điểm
thu hồi.
+ Về giá bồi thường tài sản, cây cối, hoa màu trên đất: Đơn giá bồi thường vật kiến
trúc, các hạng mục công trình, đơn giá cây trồng, vật nuôi theo quy định của tỉnh thấp,
chưa phù hợp với thực tế, nhiều loại tài sản, vật kiến trúc, cây, hoa màu không có trong
bảng giá của tỉnh.
+ Về chính sách hỗ trợ: Các khoản hỗ trợ mặc dù chưa đáp ứng được 100%
nguyện vọng của người dân nhưng cũng phần nào bù đắp được những thiệt hại
cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 02 dự án.
- Một số giải pháp: Để thực hiện công tác bồi thường, GPMB hiệu quả thì cần
đồng bộ thực hiện các giải pháp: Giải pháp về chính sách, giải pháp về đào tạo
10


nghề, việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người có đất bị thu hồi, giải pháp
về tổ chức thực hiện.

11


THESIS ABSTRACT
Master candidate: Nguyen Tuan Minh
Thesis title: "Assess the implementation of the compensation policy
clearance projects in Thanh Mien District - Hai Duong province".
Major: Land Management

Code: 62.85.01.03

Educational organizaton: Vietnam National University of Agriculture (VNUA)
1. RESEARCH OBJECTIVES
- Review the implementation of compensation policies, clearance when the State
recovers land for implementing 02 projects: Project 1: Reconstruction of the provincial
road 392B from Km10 + 478 section to Km11 + 542 Thanh Giang commune, thanh
Mien district; Project 2: Investments for construction of two of the Company
International Limited Phu Nguyen Garment Industrial Complex in Cao Thang, Cao
Thang commune, Thanh Mien district.
- Propose some solutions contribute to solving these problems, difficultes in the
process of implementing the compensation clearance Thanh Mien district, Hai Duong
province..
2. MATERIALS AND METHODS
- Method secondary data collection: Collection of documents, policy documents
relating to the compensaton, support and clearance when the State recovers land and
material conditions themselves However, economic, social, Thanh Mien district
from
2010-2015. Gathering documents and data from organizations such as the Council
implementing compensaton, support the district land acquisition; Land development
center in Hai Duong; Management Board rural transport project in Hai Duong;
Environment Division of Natural Resources district;
- Methods of collecting primary data: The households were selected to represent
the social basis sample surveys systematic random sampling sequence. Total
number of households surveyed were: 100 households (project upgrading provincial
road 392B Km10 + 478 to stretch from Km11 + 542 in Thanh Giang survey 60
households; investment

project

for

construction

of

two

of

the

Company

International garments Limited in industrial clusters Phu Nguyen Cao Thang, Cao Thang
survey 40 households).
- Statistcal Methods and Statistical Data Processing: Using Excel software
support for synthesis and processing of data.
12


- Methods of analysis, comparisons: comparing the data collected from the
questionnaire (referring to documents related to 02 research projects) to find out
the cause of which has the best solution advantages to accelerate the clearance work.

13


3. MAIN FINDINGS AND CONCLUSIONS
- An overall assessment of natural conditions, socioeconomic Thanh Mien district.
- The management and use of land in Thanh Mien district.
- Situaton of compensation, support clearance in two research projects.
- Propose some solutions contribute to solving these problems, difficultes in the
process of implementing the compensation clearance Thanh Mien district, Hai Duong
province.
- Huyen Thanh Mien district, Hai Duong province's plains south Thai Binh, Hung
Yen Province on the west so there is a very favorable position in economic
exchanges with the provinces. The district has 12345.49 hectares with a total population
of 127,181 people is. Economic growth rate of 8-10% annual / year.
- As of 12.31.2015 the district has provided for 37 659/38 449 households with a
total area of 1108.8 hectares reached 97.94%. The district has completed the work
of land exchanges cornered box. In 2015 Thanh Mien District People's Commitee
received 111 times = 173 persons, an increase of 130.7% compared to 2014.
- Total natural area of the district is 12,345.49 hectares, of which agricultural
land is 8532.26 hectares, accounting for 69.11% of the total natural area; nonagricultural land is 3813.23 hectares, accounting for 30.89% of the total natural area.
- Results of the implementaton 02 research projects showed that:
+ About

the method

implementaton:

implementaton

process

of

compensation and support proper clearance, tght, full, clear. So make sure the
schedule that you set.
+ On land compensation price: The price applies to cover potholes low
compensaton calculation does not ensure the rights of people whose land is recovered
because not close to the market price at the time of withdrawal.
+ Regarding the compensation price of assets, trees, crops on land: The price
compensaton structures, the project item, unit prices of crops and livestock under
provincial regulations is low, is not consistent with reality many types of propertes,
structures, trees or crops not included in the price list of the province.
+ On policy support: The allowance although not 100% satisfy the aspirations of
the people but also partally offset the damage to the people when the State
recovers land to carry out 02 projects.
- Some solutions: To implement the compensation and land clearance should
efectively implement synchronization solutions: Solutions on policies and measures in
vocatonal training, employment, income, stable life life to those whose land is
recovered, solutons implementation.
xii


PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt,
là thành phần quan trọng nhất của môi trường sống, là địa bàn phân bố các
khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc
phòng. Đất đai có những tnh chất đặc trưng khiến nó không giống bất kỳ tư
liệu sản xuất nào. Đất đai là nguồn tài nguyên có giới hạn về số lượng, có vị trí cố
định trong không gian, không thể di chuyển được theo ý muốn chủ quan
của con người. Đất vừa là đối tượng sản xuất vừa là công cụ sản xuất.
Xã hội càng phát triển, nền kinh tế tăng trưởng mạnh làm cho nhu cầu
sử dụng đất tăng lên. Hệ thống đường giao thông được cải tạo, nâng cấp, các
khu, cụm công nghiệp được quy hoạch, mở rộng để thu hút các doanh nghiệp
vào đầu tư, quy hoạch các khu dân cư, khu tái định cư.... tất cả đều cần có quỹ
đất để thực hiện. Chính vì vậy mà công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt
bằng để có mặt bằng sạch giao cho chủ đầu tư là bước đầu tên.
Huyện Thanh Miện là huyện đồng bằng nằm ở phía Tây nam tỉnh Hải
2

0

Dương. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 123.455km trải dài từ 106 7’50”
0

0

0

đến 160 16’20” kinh Đông và từ 20 40’45” đến 20 50’55” vĩ Bắc. Phía Tây giáp
huyện gia lộc, Phía Đông Nam giáp huyện Ninh Giang, phía Nam giáp tỉnh Thái
Bình và phía Tây giáp tỉnh Hưng Yên. Huyện có vị trí địa lý thuận lợi cho giao
thương hàng hóa với các huyện và tỉnh khác. Trong thời gian qua trên địa
bàn
huyện đã triển khai nhiều dự án, việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng
để có quỹ đất triển khai xây dựng các dự án về cơ bản đáp ứng được yêu cầu
đề ra, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập như giá bồi thường, hỗ trợ thấp hơn
giá thị trường, các chính sách hỗ trợ và tái định cư chưa được chú trọng làm ảnh
hưởng đến chất lượng sống của người dân, việc áp dụng khung chính sách
cũng có những nét đặc thù riêng ở từng dự án khác nhau từ đó đã có không ít
trường hợp hộ dân không nhận tền bồi thường, hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng
gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung thậm chí khiếu kiện kéo dài.

1


Vì vậy để có cái nhìn tổng quan về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng
mặt bằng trên địa bàn huyện Thanh Miện, tìm ra những nguyên nhân gây cản trở,
đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy nhanh tến độ công
tác

2


bồi thường, hỗ trợ và đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính của Nhà
nước tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi
thường giải phóng mặt bằng một số dự án huyện Thanh Miện - tỉnh Hải
Dương”
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
- Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt
bằng một số dự án huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
- Đề xuất một số giải pháp góp phần giải quyết những tồn tại, khó
khăn trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa
bàn hyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là 02 dự án đã được triển khai trong
giai đoạn 2010-2013, cụ thể:
+ Dự án 1: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 392B đoạn từ Km10+478 đến
Km11+542 tại xã thanh Giang, huyện thanh Miện.
+ Dự án 2: Đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Công ty TNHH may mặc Quốc tế
Phú Nguyên tại Cụm công nghiệp Cao Thắng, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện.
1.4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
* Đóng góp mới
Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi
đất triển khai 02 dự án: Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 392B đoạn từ
Km10+478 đến Km11+542 tại xã Thanh Giang, huyện thanh Miện và dự án đầu
tư xây dựng cơ sở 2 của Công ty TNHH may mặc Quốc tế Phú Nguyên tại Cụm
công nghiệp Cao Thắng, xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện.
Trên cơ sở phân tích, bổ sung thêm cơ sở thực tiễn cho huyện Thanh Miện
trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
huyện trong giai đoạn tới.
* Về khoa học

3


Kết quả nghiên cứu góp phần vào cơ sở khoa học nghiên cứu về việc bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở huyện Thanh Miện nói
riêng và tỉnh Hải Dương nói chung.

4


* Về thực tễn
- Giúp cho các nhà quản lý quản lý về công tác bồi thường giải phóng mặt
bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện. Chỉ ra điểm hợp lý và
chưa hợp lý của hệ thống chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
- Kết quả nghiên cứu đã giúp người dân hiểu rõ thêm về quyền lợi và nghĩa
vụ của mình trong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu
hồi đất.

5


PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB
2.1.1. Khái niệm về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng
2.1.1.1. Bồi thường
Theo Khoản 6, Điều 4 Luật Đất đai năm 2003: “Bồi thường khi Nhà nước
thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tch
đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất” (Quốc hội, 2003).
Theo Khoản 12, Điều 3 Luật Đất đai năm 2013: “Bồi thường về đất là việc
Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tch đất thu hồi cho
người sử dụng đất” (Quốc hội, 2013).
Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền
sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất (Quốc
hội,
2003).
Theo Khoản 2, Điều 74, Luật Đất đai năm 2013 việc bồi thường phải đảm
bảo nguyên tắc sau:
Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử
dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi
thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách
quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật (Quốc hội,
2013).
2.1.1.2. Hỗ trợ
- Hỗ trợ là giúp đỡ lẫn nhau, giúp thêm vào, hỗ trợ cho đồng đội (Viện
Ngôn ngữ học, 2002).
Theo Khoản 14, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013 hỗ trợ khi Nhà nước thu
hồi đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời
sống, sản xuất và phát triển (Quốc hội, 2013).
6


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×