Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit

Tuần

Tiết

Bài 13. THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ
CARÔTENÔIT.
PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài này, học sinh phải có khả năng:
Chuẩn bị được dụng cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm phát hiện diệp lục
và carôtenôit trong lá, quả, củ.
Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm
Sau khi hoàn thành bài thực hành, học sinh phải có khả năng:
- Phát hiện hô hấp ở thực vật qua sự thải CO2.
- Phát hiện hô hấp ở thực vật qua sự hút O2.
II. TRỌNG TÂM BÀI.
- Các các thao tác làm thí nghiệm
III. THIẾT BỊ DẠY HỌC
- Như trong sách giáo khoa.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.
THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CARÔTENÔIT


Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh tự xác định mục tiêu của bài thực hành là
phát hiện diệp lục và carôtenôit trong lá, quả, củ.
Giáo viên hướng dẫn chú ý của học sinh vào tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm và
cách tiến hành các thí nghiệm để học sinh hình dung được nhiệm vụ phải làm và sơ
đồ thí nghiệm cần tiến hành.
Chia lớp thành các nhóm gồm 5-6 học sinh/nhóm. Mỗi nhóm tiến hành một thí
nghiệm. Các nhóm khác nhau có thể tiến hành các thí nghiệm trùng lặp.
Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp.
Mỗi học sinh phải kẻ vào vở bảng thu hoạch như SGK và ghi kết quả thí
nghiệm vào bảng.
Ghi nhận xét ngắn gọn về kết quả thí nghiệm
THỰC HÀNH: PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Chia lớp thành nhóm 5-6 người chuẩn bị trước mẫu vật, dụng cụ thí nghiệm và
tiến hành thí nghiệm. Mỗi nhóm tiến hành 2 thí nghiệm
Mở bài
Giáo viên nêu rõ nhiệm vụ của bài thực hành cho từng nhóm. Giáo viên sử
dụng tranh phóng to hình để hướng chú ý của học sinh vào sơ đồ thí nghiệm phát
hiện hô hấp. Tiếp theo giáo viên nêu yêu cầu, mục đích và chỉ rõ các mẫu vật, dụng
cụ, hóa chất cho từng thí nghiệm.
Giáo viên hướng dẫn học sinh cách lắp đặt các thí nghiệm và lưu ý học sinh
những điều cần thiết, đòi hỏi phải cẩn thận.
Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp về thí nghiệm của nhóm mình.
Mỗi học sinh viết tường trình các thí nghiệm đã làm và rút ra nhận xét từ mỗi
thí nghiệm và nhận xét chung cho cả 2 thí nghiệm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×