Tải bản đầy đủ

Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)

n đề nghiên cứu mà học viên phải tiếp cận
và thực hiện cho luận văn này trên cơ sở kế thừa và chọn lọc các công trình nghiên
cứu trước đây. Đề tài đặt trọng tâm nghiên cứu về quản lý nợ xấu, đề xuất các biện
pháp ngăn ngừa, xử lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên tỉnh Sơn La.

4


Luận văn đầy đủ ở file: Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×