Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

BÀI 14: THỰC HÀNH PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở
THỰC VẬT
I Mục tiêu bài học
• Phát hiên sự hô hấp ở thực vật qua sự thải O2
• Phát hiên sự hô hấp ở thực vật qua sự hút O2
II Chuận bị
• Mẫu vật ( hạt cây mới nhú mầm )
• Dụng cụ Bình thuỷ tinh có dung tích 1l, nút cao su không khoan lỗ, nút cao
su có khoan 2 lỗ vừa khít với ống thuỷ tinh chữ U và phễu thuỷ tinh, ống
nghiệm, cốc có mỏ.
• Hoá chất nước Bari ( Ba(OH)2hay nước vôi trong Ca(OH)2 diêm
III Nội dung và cách tiến hành
1 Thí nghiệm phát hiện hô hấp qua sự thải khí CO2
2 Thí nghiệm phát hiện hô hấp qua sự hút O2
IV Thu hoạch

TaiLieu.VN

Page 1
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×