Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Bài 15: Tiết Thứ : 15

B.CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG
VẬT
BÀI 15: TIÊU HOÁ
I. Mục tiêu bài học:
1. kiến thức:
Phân biệt được chuyển hoá trung gian, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở TB
Phân biệt tiêu hoá nội bào với tiêu hoá ngoại bào và nêu được sự phức tạp trong cấu tạo
của cơ quan tiêu hoá của đv ăn thịt và ăn tạp
Trình bày được đặc điểm cấu tạo của cơ quan tiêu hoá thích nghi với chế độ của động vật
ăn thịt và ăn tạp
Trình bày cơ chế và quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng và con đường vận chuyển các
chất
2. Kỹ năng:
Phát triển năng lực quan sát, phân tích so sánh khái quát hoá
3. Thái độ:
Có thái độ yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến các hiện tượng sinh giới
II. Đồ dùng dạy học:
Hình vẽ sgk, sách gv
III. Phương pháp:

Làm việc theo nhóm nhỏ, tự nghiên cứu sgk, thí nghiệm, vấn đáp-tìm tòi
IV. Trọng tâm
Tiê hoá các nhóm động vật và đv ăn thịt và ăn tạp .
V. Tiến trình bài học:
TaiLieu.VN

Page 1


1. Oån định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Vào bài mới:
Hoạt động GV

Hoạt động HS

Vì sao con người ăn thịt lợn,
bò,rau.. thì chúng ta không bị
N3- hoàn
biến thành các sv như vậy?
đúng:
câu hỏi trang 61: D

……………………..

Vậy tiêu hoá là gì?
Gv. Tiêu hoá xảy ra trong TB →
tiêu hoá nội bào

Nội dung bài giảng
I. Khái niệm tiêu hoá

toàn

không

- protein của đv, TV ...
khi ta ăn vào thì nhờ qua
strình tiêu hoá biến thành
a.amin, glyxerin-acid béo


→ được hấp thụ vào máu
và đưa tới các TB để tổng
hợp protein của cơ thể.

Là quá trình biến đỏi các chất
hữu cơ phức tạp thành các chất
đơn giản hơn, sản phẩm này
được hấp thụ ở ruột rồi cung cấp
cho các TB
II. Tiêu hoá ở các nhóm đv

Tiêu hoá xảy ra ngoài TB →
ngoại bào
1. ĐV chưa có cơ quan tiêu
hoá:
* trùng biến hình, trùng roi....:
- Trùng biến hình lấy thức ăn vào
cơ thể bằng cách nào?

- t/ăn nhận vào bằng hình thức
đáp án II. Trang 62: B: thực bào→ các không bào tiêu
- sự biến đổi và hấp thụ thức ăn 2 3 1
hoá chứa thức ăn,
xảy ra như thế nào?
- các lyzoxom tới gắn vào không
TaiLieu.VN

Page 2


bào tiêu hoá nhờ có enzim thuỷ
phân trong lyzoxom vào không
bào tiêu hoá thuỷ phân các dd
phức tạp thành chất dd đơn giản.

N3- nghiên cứu sgk trả
lời:
- các chất dd dơn giản được hấp
thụ từ không bào → ra TBC .
Gồm 3 giai đoạn:
riêng phần thức ăn không được
tiêu hoá trong không bào được
- lấy thức ăn vàoi theo thải ra khỏi TB theo kiểu xuất
hình thức thực bào( nhập bào
bào)
- Tiết enzim biến đổi t/a
- hấp thụ thức ăn, và bàio
tiết thức ăn dư thừa.
Phân biệt sự khác nhau giưac
tiêu hoá ở trùng biến hình và ruột
khoang? Hình thức nào tiến hoá
hơn vì sao?

2. Ở động vật có túi tiêu hoá

N3:

- đv có túi tiêu hoá như ruột
khoang → chủ yếu tiêu hoá
ngoại bào,

- kiến thức trên hs ssánh

- thức ăn được biến đổi trong
khoang tiêu hoá nhờ có enzim
- tiêu hoá ngoại bào tiến của TB tuyến tiết ra → chất dd
hoá hơn
đơn giản → hấp thụ qua màng
TB vào TB

Phân biệt túi tiêu hoá và ống tiêu
hoá?
Tiêu hoá ở giun giống và khác
với ruột khoang như thế nào?
TaiLieu.VN

3. Ở động vật đã hình thành
ống tiêu hoá và các tuyến tiêu
hoá:
- cơ quan tiêu hoá của giun đã
phân hoá( ống tiêu hoá và tuyến
tiêu hoá) → tuiêu hoá gồm 2 quá
Page 3


N3- túi tiêu hoá đơn giản trình:
hơn ống tiêu hoá, chỉ có 1
lỗ thông với mt ( vừa là + biến đổi cơ học : nhờ tác dụng
của cơ quan nghiền và cơ thành
miệng vừa là hậu môn)
dạ dày
Tuy nhiên giữa ruột
khoang và giun giống + Biến đổi hh : nhờ tác dụng của
nhau là đều có tiêu hoá enzim từ tuyến tiêu hoá tiết
nội bào( ở những TB biểu rabiến dổi t/a → dd hấp thụ vào
máu và bạch huyết rồi cung cấp
mô ruột )
cho TB.
Khác nhau chủ yếu giun
đã phân thành tiêu hoá cơ
học và hoá học vì vậy mà
tạo điều kiện tốt hơn cho
tiêu hoá hhọc
VI. Củng cố
N5: sử dụng một số câu hỏi bài 16: phần trắc nghiệm

TaiLieu.VN

Page 4


VI. Dặn dò:
Các em về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo
để chuẩn bị kiến thức cho bài mới.
VII. Bổ sung:

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×