Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 18: Tuần hoàn máu

Bài 18: TUẦN HOÀN MÁU
I. Mục tiêu
- Học sinh :
- Phân biệt được tuần hoàn hở và kín.
- Nêu được đặc điểm tuần hoàn máu của hệ tuần hoàn hở và kín.
- Phân biệt được tuần hoàn đơn và kép
- Nêu được ưu điểm tuần hoàn đơn và tuần hoàn kép.
- Phân biệt được sự khác nhau trong tuần hoàn máu ở lưỡng cư, bò sát, chim và
thú, đồng thời nêu được sự tiến hoá của hệ tuần hoàn trong giới động vật.
II. Chuẩn bị
- Hình 18.1 đến 18.4 Sách giáo khoa
III. Tiến trình
1. Kiểm tra bài cũ:
Hãy nêu các đặc điểm của bề mặt trao đổi khí. Vì sao khi lau khô da ếch thì ếch bị
chết?
2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò
* Hoạt động 1.

Nội dung kiến thức

I. Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn:

Giáo viên cho học sinh quan sát tranh 1. Cấu tạo chung
hình 18.1 đến 184

TaiLieu.VN

Page 1


? Hệ tuần hoàn ở động vật có cấu tạo - ĐV đơn bào, đa bào có kích thước nhỏ chưa
như thế nào?
có hệ tuần hoàn.
Học sinh nêu được các bộ phận chính - ĐV đa bào hệ tuần hoàn gồm có những bộ
của hệ tuần hoàn như: Tim, hệ mạch, phận chính sau:
dịch tuần hoàn.
+ Dịch tuần hoàn: máu và nước mô.
+ Tim và hệ thống mạch máu.
? Hệ tuần hoàn có chức năng gì?
Học sinh nêu được chức năng của hệ
tuần hoàn là vận chuyển các chất trong
cơ thể

2. Chức năng chủ yếu của hệ tuần hoàn

Sau đó Giáo viên cho học sinh chỉ ra
động mạch, tĩnh mạch, mao mạch ở hệ Vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ
phận khác trong cơ thể để đáp ứng hoạt động
tuần hoàn kín.
sống của cơ thể
Giáo viên lưu ý căn cứ hệ mạch, người
ta chia hệ tuần hoàn làm 2 loại:
+ Hệ tuần hoàn hở
+ Hệ tuần hoàn kín.
* Hoạt động 2.

II. Các dạng hệ tuần hoàn ở động vật

Giáo viên cho học sinh đọc thông tin ở
mục I và quan sát sơ đồ 18.1 và 18.2


1. Hệ tuần hoàn hở
kết hợp nghiên cứu mục II.1 và II,2
? Hệ tuần hoàn hở có những đặc điểm Là hệ tuần hoàn có một đoạn máu đi ra khỏi
mạch và trộn lẫn với nước mô, lưu thông với
gì?
tốc độ chậm.
Học sinh nêu được 4 đặc điểm của hệ
tuần hoàn.
? Vì sao hệ tuần hoàn hở chỉ thích hợp
cho động vật có kích thước nhỏ, ít hoạt
TaiLieu.VN

Page 2


động?
Học sinh : vì tốc độ máu chảy chậm,
khả năng điều hoà phân phối máu đến
các cơ quan chậm.
? Côn trùng vẫn hoạt động mạnh vì - Hệ tuần hoàn hở có các đặc điểm sau:
sao?
+ Máu xuất phát từ tim qua hệ thống động
Học sinh: Vì trao đổi khí không liên mạch tràn vào xoang, sau đó vào tĩnh mạch trở
về tim.
quan đến hô hấp.
*Hoạt động 3.

+ Sắc tố hô hấp là hêmôxian (chứa Cu) nên có
màu xanh.

Giáo viên cho học sinh đọc thông tin ở
+ Tốc độ máu chảy chậm.
mục II, quan sát sơ đồ 18.3 và 18.4
? Hãy mô tả hệ tuần hoàn kín? Giải + Khả năng điều hoà và phân phối máu đến
thích vì sao lại gọi là hệ tuần hoàn các cơ quan chậm.
kín?
Học sinh mô tả được hệ tuần hoàn kín:
có hệ mạch liên tục, khép kín.
? hệ tuần hoàn kín có đặc điểm gì?
Học sinh cũng nêu được 4 đặc điểm
của hệ tuần hoàn kín

2. Hệ tuần hoàn kín

? Phân biệt hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần
hoàn kép?
Học sinh : nêu được hệ tuần hoàn đơn - Gồm: hệ tuần hoàn đơn và hệ tuần hoàn kép.
chỉ có 1 vòng tuần hoàn, hệ tuần hoàn
kép có 2 vòng tuần hoàn, trong đó vòng - là hệ tuần hoàn có máu lưu thông trong mạch
lớn đi khắp cơ thể, vòng nhỏ qua phổi. kín với tốc độ cao, khả năng điều hoà phân
phối nhanh.
? Tim có chức năng gì trong hệ tuần
hoàn?

TaiLieu.VN

Page 3


- Đặc điểm của hệ tuần hoàn kín:
+ Máu lưu thông liên tục trong mạch kín
+ Sắc tố hô hấp (Fe) nên có màu đỏ
+ Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao,
tốc độ máu chảy nhanh.
+ Khả năng điều hoà và phân phối máu đến
các cơ quan nhanh.
IV. Củng cố
So sánh hệ tuần hoàn kín và hở

Đặc điểm

Hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn kín

Hệ mạch
Sắc tố hô hấp
Tốc độ, áp lực
Phân phối

- Phân biệt hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép?
Học sinh : hệ tuần hoàn đơn chỉ có 1 vòng tuần hoàn, hệ tuần hoàn kép có 2 vòng
tuần hoàn, trong đó vòng lớn đi khắp cơ thể, vòng nhỏ qua phổi.
- Tim có chức năng gì trong hệ tuần hoàn?
TaiLieu.VN

Page 4


Học sinh nêu được tim như 1 cái bơm hút và đẩy máu đi trong hệ mạch.
V. Hướng dẫn về nhà
- Nêu chiều hướng tiến hoá của hệ tuần hoàn ở động vật?
- Sự vận chuyển các chất trong cơ thể động vật và thực vật có điểm gì giống và
khác nhau
- Đọc trước bài: Các cơ chế cân bằng nội môi
- Đọc mục em có biết ở cuối sách giáo khoa

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×