Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 21: Thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người

BÀI 21: THỰC HÀNH ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU
SINH LÍ Ở NGƯỜI
I Mục tiêu bài học
Thực hành xong bài này, học sinh đếm được nhịp tim, đo được thân nhiệt
của người
II Chuẩn bị
Nhiệt kế để đo thân nhiệt
Đồng hồ bấm giây
III Nội dung và cách tiến hành
Lớp chia thành 4 nhóm
Một thành viên trong nhóm đồng thời được 3 thành viên khác đo các chỉ
sô nhịp tim, thân nhiệt
Với trị số được đo vào các thời điểm trước khi hít đất, ngay sau khi hít
đât, sau khi nghỉ chạy 5’
Cách đếm nhịp tim
Cách đo thân nhiệt

TaiLieu.VN

Page 1
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×