Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Tuần: 12
Tiết: 12-cb

Bài 10: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ NGOẠI
CẢNH ĐẾN QUANG HỢP
I. Mục tiêu
Sau khi học xong bài này HS phải:
- Trình bày được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến cường độ
quang hợp.
- Phân tích sự phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO 2, hàm lượng
H2O
- Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường đến cường độ quang hợp
và vai trò của các nguyên tố khoáng đến quang hợp.
II. Chuẩn bị
- HS: xem trước SGK
- GV: SGK, giáo án, sơ đồ SGK H10.1 và 10.2 và 10.3, phiếu học tập.
III. Tiến trình bài học
1. Ổn định tổ chức
Lớp

11A3


11A4

Ngày

TaiLieu.VN

Page 1


Vắng
2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra bài cũ)
3. Bài mới
Hoạt động GV và HS
Hoạt động 1: Ánh sáng

Nội dung
I. Ánh sáng

GV: giảng giải: Cường độ quang hợp là biểu 1. Cường độ ánh sáng
hiện mức độ quang hợp mạnh hay yếu.
- Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng
Yêu cầu HS nghiên cứu H.10.1 SGK và trả tăng → thì cường độ quang hợp cũng tăng
lời câu hỏi :
- Điểm bù ánh sáng là điểm tại đó cường độ
Cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thế nào quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp.
đến cường độ quang hợp khi nồng độ CO2
- Điểm bão hoà (điểm no) ánh sáng là trị số
bằng 0,01 và 0,32?
ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp
- Khi nồng độ CO2 tăng thì tăng cường độ ánh không tăng thêm (đạt cực đại) dù cho cường
độ ánh sáng tiếp tục tăng.
sáng sẽ làm tăng cường độ quang hợp.
+ tại nồng độ CO2 = 0.01 thì cường độ ánh
sáng tăng hay giảm đều không ảnh hưởng đến
cường độ quang hợp.
+ Tại nồng độ CO2 = 0.32, cường độ ánh
sáng càng tăng thì cường độ quang hợp càng
2. Quang phổ ánh sáng
mạnh


GV: Sự ảnh hưởng của cường độ as đến
quang hợp không tác động đơn lẻ mà trong
mối tương tác với các yếu tố khác của môi
trường (CO2, nhiệt độ, nước..)

- Quang phổ ánh sáng là tập hợp những tia
sáng có độ dài bước sóng khác nhau chia
thành 7 tia đơn sắc : Đỏ, da cam, vàng, lục,
lam, chàm, tím
- Các tia sáng khác nhau ảnh hưởng không

TaiLieu.VN

Page 2


Quang phổ ánh sáng gồm mấy màu?

giống nhau đến cường độ quang hợp

- Gồm 7 màu: Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, - QH chỉ xảy ra tại: miền xanh tím và miềm
đỏ
chàm, tím
Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời câu + Miền xanh tím: Kích thích sự tổng hợp các
axit amin, prôtêin
hỏi :
Nêu những ảnh hưởng của quang phổ ánh + Miền ánh sáng đỏ: Xúc tiến hình thành
Cacbohiđrat.
sáng đến quang hợp?
- Cây quang hợp tốt ở ánh sáng đơn sắc đỏ và
xanh tím. Nhưng ánh sáng đỏ cho cường độ
quang hợp cao hơn tại cùng cường độ ánh
sáng.
Hoạt động 2: Nồng độ CO2
GV yêu cầu HS nghiên cứu đồ thị H10.2, em
có nhận xét gì về ảnh hưởng của nồng độ CO2
đến cường độ quang hợp?

II. Nồng độ CO2

- Khi tăng nồng độ CO2 làm cho cường độ
- Cây quang hợp được ở nồng độ CO2 thấp
quang hợp tăng theo tỉ lệ thuận
nhất là 0,008% -0,01%.
Cường độ quang hợp có tăng mãi không?

- Khi tăng nồng độ CO2 lúc đầu cường độ
quang hợp tăng tỉ lệ thuận với với nồng độ
- Không (hoặc có)
CO2, sau đó tăng chậm đến đến trị số bảo hòa
Sự phụ thuộc vào nồng độ CO 2 có giống CO2. Vượt quá trị số đó cường độ quang hợp
giảm.
nhau ở tất cả các loài cây không?
- không.

- Điểm bảo hòa CO2 : Nồng độ CO2 trong
không khí ứng với lúc quang hợp đạt cực đại.

Hàm lượng CO2 trung binh trong tự nhiên
- Cây trồng có điểm bảo hòa CO2 từ 0.06%là ? và nguồn cung cấp CO 2 cho khí quyển từ
0,1%
đâu?
- 0.03% và đất là nguồn cung cấp CO 2 cho
TaiLieu.VN

Page 3


khí quyển
Cần thực hiện biện pháp gì?
- Thực hiện quá trình xới, xáo đất tạo điều
kiện tốt cho hoạt động của VSV đất.
Hoạt động 3: Nước
Nước có vai trò gì đối với quang hợp?

III. Nước

Bổ sung: Điều hoà nhiệt độ của lá ảnh hưởng
- Là yếu tố rất quan trọng đối với quang hợp.
đến quá trình quang hợp
Hàm lượng nước trong tế bào ảnh hưởng đến + Nguyên liệu cho QH.
tốc độ hidrat hoá của chất nguyên sinh do đó
ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của các + Điều tiết đóng mở khí khổng.
enzim quang hợp.
+ Nước quyết định tốc độ vận chuyển các sản
phẩm quang hợp ra khỏi lá → sản phẩm
quang hợp bị tắc nghẽn → ức chế QH
+ Quá trình quang phân li nước xảy ra tại pha
sáng cung cấp electron và H+ cho quá trình
tổng hợp ATP và NADPH
Hoạt động 4: Nhiệt độ

- Khi thiếu nước từ 40- 60% quá trình quang
Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến quá hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ.
trình quang hợp?
IV. Nhiệt độ
Các loài thực vật khác nhau có ảnh hưởng
+ Nhiệt độ ảnh hưởng đến hệ enzim trong
bởi nhiệt độ giống nhau khôg?
pha tối của quang hợp.
+ Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở
các loài cây khác nhau thì khác nhau
Ví dụ: Thực vật ở vùng cực, núi cao, ôn đới: 500C, thực vật á nhiệt đới : 0- 20C, thực vật
TaiLieu.VN

Page 4


nhhiệt đới ; 4-80C.
+ Nhiệt độ cực đại làm ngừng quang hợp
cũng không giống nhau ở cácloài cây khác
nhau
Ví dụ: Cây ưa lạnh, quang hợp bị ngừng ở
120C, thực vật nhiệt đới là vẫn quang hợp ở
500C, thực vật sa mạc vẫn quang hợp ở 580C.
Hoạt động 5: Nguyên tố khoáng

V. Nguyên tố khoáng

Theo em quá trình quang hợp chịu ảnh Nguyên tố khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến
hưởng bởi các nguyên tố khoáng như thế quá trình quang hợp. Do:
nào?
+ Tham gia cấu tạo enzim quang hợp
+ Thành phần cấu tạo diệp lục
+ Tham gia điều tiết quá trình đóng mở của
khí khổng
+Tham gia vào quá trình quang phân li nước.
VI. Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo
Hoạt động 6: Trồng cây dưới ánh sáng - Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo là hình
nhân tạo
thức sử dụng ánh sáng của các loại đèn (đèn
neon, đèn sợi đốt, ASMT…) để trồng cây
Hình thức trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo trong nhà có mái che, trong phòng kín…
là gì?
- Vai trò:
Vai trò của hình thức trên?
+ Giúp khắc phục được điều kiện bất lợi của
GV bổ sung:
môi trường như giá rét, hay sâu bệnh để sản
xuất ra nông sản cho con người
Ở Việt Nam, trồng cây dưới ánh sáng nhân
tạo để sản xuất rau sạch , nhân giống cây + Sản xuất rau sạch, nhân giống cây trồng.
trồng bằng phương pháp sinh dưỡng như nuôi
cấy mô, tạo càng giâm trước khi đư ra gieo
TaiLieu.VN

Page 5


trồng ở ngoài thực địa.

IV. Củng cố và hướng dẫn HS học ở nhà
- Trả lời các câu hỏi ở cuối bài
- Học bài và đọc mục “em có biết”
- Xem trước bài 11 Quang hợp và năng suất cây trồng

TaiLieu.VN

Page 6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×