Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Ngày soạn:10
Tiết thứ: ......

BÀI 10: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI
CẢNH ĐẾN QUANG HỢP
I. Mục tiêu bài học:
1. kiến thức:
Aûnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ để quang hợp
Mối phụ thuộc của cường độ và nồng dộ CO2
Vai trò của nước đvới quang hợp
Aûnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp
Vai trò của các ion khoáng đối với quang hợp
Mối quan hệ giữa các yếu tố

quang hợp

2. Kỹ năng:
Phát triển năng lực quan sát, phân tích so sánh khái quát hoá
Rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập với sgk
3. Thái độ:
Có thái độ yêu thích thiên nhiên, quan tâm đến các hiện tượng sinh giới

II. Đồ dùng dạy học:
Hình vẽ sgk, sách gv
III. Phương pháp:
Làm việc theo nhóm nhỏ, tự nghiên cứu sgk, thí nghiệm, vấn đáp-tìm tòi
TaiLieu.VN

Page 1


IV. Trọng tâm
Aûnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ , CO2 và nước
V. Tiến trình bài học:
1. Oån định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
N1:Quá trình quang hợp ở cây xanh được chia thành mấy pha? Điều kiện càan và
đủ để quang hợp diễn ra là gì?
3. Vào bài mới:
Hoạt động GV

Hoạt động HS

Quan sát hình 10.1, và sgk .

Nội dung bài giảng
I. Aùnh sáng:

N3: hs trả lời sau:
Aùnh sáng

Cường
độ QH

Cường độ as
tăng
Cường độ as
dưới điểm bù

TaiLieu.VN

Cường độ as


đạt điểm no

1. Cường độ ánh sáng:

Quang phổ as

- Khi nồng độ CO2 tăng,
cường độ ánh sáng tăng, thì
cường dộ quang hợp cũng
Page 2


Cường độ ánh áng ảnh hưởng
như thế nào đến quang hợp?

Aùnh sáng

Cường
QH

độ

Tia đỏ

tăng.

Tia xanh tím

- điểm bù ánh sáng: cường độ
as tối thiểu để cường độ
quang hợp =cường độ hô hấp

Tia lục

Cường độ as
tăng

- điểm no ánh sáng: cường độ
ánh sáng tối đa để cường đôh
QH đạt cực đại

Cường độ as
dưới điểm bù
Cường độ as
đạt điểm no
Quang phổ as
Tia đỏ
Tia xanh tím
Tia lục

Phân biệt điểm bù, điểm no ánh
sáng? Điểm bù và điểm no ánh
sáng phụ thuộc vào yếu tố nào ở
các loài?
Hs quan sát hình 10.2
Thí nghiệm của Enghenmam.
Qua thực nghiệm này cho ta rút
N3-hs nêu được:
ra gì?

TaiLieu.VN

2. Quang phổ ánh sáng:

Page 3


- thành phần quang phổ as - QH diễn ra mạnh ở vùng tia
đỏ và tia xanh tím
- tia lục thực vật không QH
- tia xanh tím tổng hợp các
acid amin, pro.
- tia đỏ tổng hợp cacbohidrat
Hoạt động 2.

II. Nồng độ CO2

Cho hs quan sát 10.2 và sgk
Nhận xét gì về quan hệ nồng độ N3- yêu cầu hs phải trả lời
CO2 và cường độ QH ?
được:
- nđ CO2 tăng → QH?

Nồng độ CO2 tăng khi cường
- các loài cây khác nhau, độ QH tăng
thì khác?
- điểm bù CO2 : nđ CO2 tối
- phân biệt điểm bù CO2 thiểu của QH = HH
và điểm no CO2
- điểm bảo hoà CO2 khi nđ
GV bổ sung và hoàn chỉnh CO2 tối đa để cường dodọ
QH đạt cao nhất
Bằng kiến thức đã học hãy nêu
vai trò của nước đối với QH?

III. Nước:
N3: nêu được
- đối với strưởng
- vận chuyển
- điều hoà nhiệt độ

- nước là yếu tố quan trọng
đối với QH
- nguyên liệu trực tiếp cho
QH với việc cung cấp H+ và
điện tử cho phản ứng sáng
- điều tiết khí khổng nên ảnh

TaiLieu.VN

Page 4


→ từ đó tác động đến hưởng đến tốc độ khuếch tán
QH . đồng thới nước còn CO2 vào lục lạp và nhiệt độ
là nguyên liệu của QH
của lá
- môi trường của các pu
Quan sát H 10.4, 10.5 và sgk:
Nhận xét về ảnh hưởng của nhiệt
độ đến QH ở TV?

IV. Nhiệt độ:
- làm tăng cường độ QH
N3: hs trả lời được:

- tối ưu 25-350C

- QH phụ thuộc vào nhiệt
độ....

- QH ngừng 45-500C

Riêng TV samạc có thể QH ở
- loài cây khác nhau thì nđ 580C, và 1 số cây ưa nhiệt
phụ thuộc vào nhiệt độ vùng nhiệt đới có thể QH ở
cũng khác nhau
500C
Mối khoáng có ảnh hưởng như
thế nào đến nhiệt độ? Vd?

V. Mối khoáng
N3-hs trả lời:
- vai trò mk
- vd minh hoạ

Dd khoáng có ảnh hưởng
nhiều mặt đến QH :
- N,P,S: cấu tạo enzim QH
- Mg, N: cấu tạo dl

Mg, N: tham gia cấu thành
Dl
- K: điều tiết đóng mở kk
K: điều tiết đóng mở khí - Mn, Cl: liên quan đến quang
khổng
phân li nước
Trồng cây dưới ánh sáng nhân
tạo?

VI. Trồng cây dưới ánh áng
nhân tạo:
Sử dụgn các loại đèn thay cho

TaiLieu.VN

Page 5


as mt để trồng cây trong nhà
có mái che. Giúp khắc phục
đk bất lựoi của đk mt như giá
rét, sâu bệnh. Nhằm đáp ứng
nhu cầu rau tươi cho con
người nhất là vào mùa băng
giá
VI. Củng cố
N5:Cường độ ánh áng ảnh hưởng như thế nào đến quang hợp?

Aùnh sáng

Cường độ QH

Cường độ as tăng

Tăng

Cường độ as dưới điểm bù

Ngừng QH

Cường độ as đạt điểm no

QH đạt cực đại

Quang phổ as
Tia đỏ

Mạnh nhất

Tia xanh tím

Mạnh

Tia lục

Không QH

VI. Dặn
dò:

Các em
về học bài, làm các bài tập sau bài mới học và nghiên cứu bài tiếp theo để
chuẩn bị kiến thức cho bài mới.
VII. Bổ sung:

TaiLieu.VN

Page 6


TaiLieu.VN

Page 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×