Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 10 : ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGOẠI
CẢNH ĐẾN QUANG HỢP
I. MỤC TIÊU
Học sinh
- Phân biệt được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến quang hợp.
- Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO2.
- Nêu được vai trò của nước đối với quang hợp
- Trình bày được sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp.
- Nêu được vai trò của các ion khoáng đối với quang hợp
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
Hình 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 và 10.5 sách giáo khoa
- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong
- Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
1. Kiểm tra bài cũ
Quá trình quang hợp ở cây xanh được chia thành mấy pha ? Điều kiện cần và đủ để
quang hợp diễn ra là gì ?
2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò


TaiLieu.VN

Nội dung kiến thức

Page 1


* Hoạt động 1

I. ÁNH SÁNG

Giáo viên : Cho học sinh quan sát sơ đồ
hình 10.1, và nghiên cứu mục I, kết hợp
1.Cường độ ánh sáng
các kiến thức đã học ở lớp 10.
? Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến
quang hợp như thế nào ?
Học sinh : Trả lời bằng cách điền các
- Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ
thông tin thích hợp vào phiếu số 1
ánh sáng tăng, thì cường độ quang
Phiếu học tập số 1
hợp cũng tăng.

Aùnh sáng

Cường độ quang
hợp

-Điểm bù ánh sáng : Cường độ AS tối
thiểu để cường độ quang hợp (QH) =
cường độ hô hấp (HH)

Cường độ ánh
sáng tăng
Cường độ ánh
sáng dưới điểm bù

-Điểm no ánh sáng : Cường độ ánh
sáng tối đa để cường độ QH đạt cực


đại.

Cường độ ánh
sáng đạt điểm no
Quang phổ ánh
sáng
Tia đỏ
Tia xanh tím
Tia lục

TaiLieu.VN

Page 2


Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác
nhận xét bổ sung.
? phân biệt điểm bù và điểm no ánh 2. Quang phổ ánh sáng
sáng ? điểm bù và điểm no sánh sáng phụ
thuộc vào những yếu tố nào ở các loại ?
Học sinh : Trình bày, giáo viên bổ sung -QH diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia
hoàn chỉnh
xanh tím.
Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình -Tia lục thực vật không QH
10.2
-Tia xanh tím tổng hợp các axit amin,
? Hãy mô tả thực nghiệm của prôtêin.
Enghenman. Qua thực nghiệm này cho ta
-Tia đổ tổng hợp cacbonhiđrat
rút ra kết luận gì ?
Học sinh : Nêu được thành phần quang
phổ ánh sáng có ảnh hưởng đến quang
hợp của thực vật.
*Hoạt động 2 :

II.NỒNG ĐỘ CO2

Giáo viên : Cho học sinh quán sát sơ đồ
hình 10.3 và nghiên cứu II.
?Em có nhận xét gì về quan hệ giữa nồng Nồng độ CO2 tăng thì cường độ
độ CO2 và cường độ QH ?
quang hợp tăng.
Học sinh : nêu được
+nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang +Điểm bù CO2 nồng độ CO2 tối thiểu
hợp tăng.
để QH = HH.
+Ở các loài cây khác nhau thì khác nhau.

TaiLieu.VN

+Điểm bảo hoà CO2 khi nồng độ CO2

Page 3


?Phân biệt điểm bù CO2 và điểm no CO2? tối đa để cường độ QH đạt cao nhất.
Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác
nhận xét bổ sung.
III.NƯỚC
?Bằng các kiến thức đã học, hãy nêu vai -Nước là yếu tố rất quan trọng đối với
trò của nước đối với QH?
QH
+Nguyên liệu trực tiếp cho QH với
việc cung cấp H+ và điện tử cho
Học sinh : nêu được vai trò của nước dối phản ứng sáng.
với sinh trưởng, vận chuyển, điều hoà
+Điều tiết khí khổng nên ảnh hưởng
nhiệt từ đó tác động đến QH.
đến tốc độ khuếch tán CO2 vào lục
Nước còn là nguyên liệu của QH
lạp và nhiệt độ của lá,
*Hoạt động 3
Ciáo viên : cho học sinh quan sát sơ đồ IV.NHIỆT ĐỘ
hình 10.4, 10.5 và nghiên cứu mục IV.
+Nhiệt độ tăng thì cường độ quang
? phân tích hình 10.4 và 10.5, từ đó rút ra hợp tăng
nhận xét về ảnh hưởng của nhiệt độ đến
quang hợp ở thực vật ?
Học sinh nêu được

+Tối ưu 25-35oC

+Quang hợp phụ thuộc vào nhiệt độ
+Loài cây khác thì phụ thuộc vào nhiệt +QH ngừng ở 45 – 50oC
động cũng khác nhua

TaiLieu.VN

Page 4


V.MUỐN KHOÁNG
? Muốn khoáng có ảnh hưởng như thế
nào đến quang hợp ? cho ví dụ.
Hoc sinh : nêu được vai trò của muốn Dinh dưỡng khoáng có ảnh hưởng
khoáng, lấy được các ví dụ minh hoạ như nhiều mặt đến quang hợp.
:
+Mg, N : Tham gia cấu thành diệp lục
+K : Điều tiết độ mở của khí khổng
IV. CỦNG CỐ
- Ngoại cảnh ảnh hưởng đến QH như thế nào ? hãy trả lời bằng cách điền vào
phiếu số 2
V. BÀI TẬP VỀ NHÀ
- Vận dụng những hiểu biết về QH, em hãy tư vấn về kĩ thuật để bà con nông dân
trồng cây nông nghiệp (lúa hoặc ngô) đạt năng suất cao.
Phần bổ sung kiến thức :
- Vì sao thực vật thủy sinh lại có nhiều màu sắc ?

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×