Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 23: Hướng động

GA - Môn sinh 11

CHƯƠNG II: CẢM ỨNG
A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT
Giáo án Tiết 23
Bài 23: HƯỚNG ĐỘNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau khi học xong bài này học sinh cần:
1. Kiến thức:
- Vai trò của cảm ứng đối với sự tồn tại của sinh vật.
- Khái niệm hướng động. Vai trò hướng động
- Các loại hướng động : Hướng sáng, hướng nước, hướng hoá, hướng trọng lực,
hướng nước, hướng tiếp xúc
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ:
- Biết vận dụng các kiến thức về hướng động vào thực tiễn sản xuất
II. CHUẨN BỊ:
Hình SGK : Vận động hướng sáng của cây, phản ứng sinh trưởng của cây đối với
tác nhân trọng lực
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

+ SGK tìm tòi.
+ Vấn đáp gợi mở.
+ Trực quan tìm tòi
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :
1. Kiểm tra bài cũ.
2. Giảng bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
* Tìm hiểu khía niệm hướng động

Nội dung ghi bảng
I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG.

TT1: GV yêu cầu HS quan sát hình 23.1, + Vận động sinh trưởng
nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi:
+ Trả lời kích thích từ một hướng xác
+ Quan sát hình 23.1 và nhận xét sự


GA - Môn sinh 11

thay đổi hướng sinh trưởng của các cây đặt định.
trong điều kiện khác nhau?
- 2 kiểu hướng động :
+ Kích thích đồng đều lên mọi hướng + Hướng động dương: Vận động sinh
thì TV sẽ sinh trưởng theo hướng nào?
dưỡng hướng về nguồn kích thích
+ Để trả lời kích thích thực vật thực + Hướng động âm: Vận động tránh xa
hiện quá trình gì?
nguồn kích thích.
+ Hướng vận động sinh trưởng của thực
vật trả lời của thực vật trả lời kích thích từ
1 phía?
TT2: HS nghiên cứu SGK, thảo luận trả
lời câu hỏi.
TT3: GV nhận xét, bổ sung → kết luận
* Hoạt động 2: Tìm hiểu các kiểu hướng
động
TT1: GV yêu cầu HS quan sát hình 23.3,
II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG
nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi:


+ Quan sát hình 23.3 nhận xét rễ và 1. Hướng sáng:
chồi hướng động dương hay âm với ánh + Chối cây hướng động dương
sáng
+ Rễ cây hướng động âm
TT2: HS nghiên cứu SGK, quan sát hình
thảo luận trả lời câu hỏi.
TT3: GV nhận xét, bổ sung → kết luận
TT4: GV yêu cầu HS quan sát hình 23.3,
nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi:
+ Nếu cây được trồng theo tư thế nằm
ngang
+ Giải thích hiện tượng xảy ra ở trường 2. Hướng trọng lực
hợp a và c trong hình 23.3.
- Nếu cây trồng ngang. Rễ cây hướng
TT5: HS nghiên cứu SGK, quan sát hình xuống dưới (hướng trọng lực dương) thân
thảo luận trả lời câu hỏi.
cây quay lên trên (hướng trọng lực âm)
TT6: GV nhận xét, bổ sung → kết luận
- Hướng trọng lực ảnh hưởng bởi tác nhân
auxin . Sự quay liên tục làm cho phân phối
auxin đồng đều nên không gây sự vận
TT7: GV yêu cầu HS quan sát hình 23.3, động sinh dưỡng đối với trọng lực.
nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi:


GA - Môn sinh 11

+ Hướng hoá là gì? Tác nhân kích thích?

3. Hướng hoá

TT8: HS nghiên cứu SGK, quan sát hình + Tác nhân kích thích : Các chất hoá học
thảo luận trả lời câu hỏi.
- Hướng hoá dương : Đối với các chất
TT9: GV nhận xét, bổ sung → kết luận
dinh dưỡng cần thiết
- Hướng hoá âm : Đối với các chất độc
cho cây
4. Hướng nước
- Tác nhân kích thích : Nước hoặc hơi
nước

TT10: GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả
- Rễ cây hướng nước dương
lời câu hỏi:
+ Giải thích sự vận động của tua cuốn 5. Hướng tiếp xúc
và cây đối với giàn leo (hình 23.4)

+ Hướng tiếp xúc dương của cây leo đối
TT8: HS nghiên cứu SGK, quan sát hình với vật cứng mà nó tiếp xúc
thảo luận trả lời câu hỏi.
TT9: GV nhận xét, bổ sung → kết luận
PHẦN: HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ
RỘNG
Câu 1. Auxin có vai trò gì trong hướng
động của cây?
Câu 2. Thế nào là hướng động ở thực vật?
Hướng động dương và hướng động âm?
Câu 3. Khi hạt nảy mầm, rễ hướng xuống
đất, phần thân hướng lên trên. Hãy giải
thích vì sao?
Câu 4. Giải thích sự khác biệt về cơ chế
hướng sáng dương của thân và hướng sáng
âm của rễ?
Câu 5. Bấm ngọn thân chính có ảnh hưởng
như thế nào tới sinh trưởng và phát triển
của cây? Giải thích tại sao?
Câu 6. Auxin có vai trò gì trong hướng
động của cây?


GA - Môn sinh 11

3. Củng cố:
+ Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật?
+ Hướng động là gì? Đặc điểm của tác nhân kích thích và đặc điểm việc trả lời
kích thích?
+ Nêu hiện tượng hướng sáng, hướng nước đối với đời sống của cây?
4. Bài tập về nhà:
+ SGK
5. Dặn dò:
Tìm hiểu hoạt động của lá cây trinh nữ với sự tiếp xúc?
Hoạt động của cây bắy mồi?
Đồng hồ hoa là gì?
Loại tác nhân kích thích có định hướng hay không?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×