Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 23: Hướng động

Giáo án

sinh 11 cơ bản

CHƯƠNG II: CẢM ỨNG
A. CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

Bài 23 HƯỚNG ĐỘNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Vai trò của cảm ứng đối với sự tồn tại của sinh vật.
- Khái niệm hướng động. Vai trò hướng động
- Các loại hướng động : Hướng sáng, hướng nước, hướng hoá, hướng trọng lực,
hướng nước, hướng tiếp xúc
2. Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ: Biết vận dụng các kiến thức về hướng động vào thực tiễn sản xuất
II. CHUẨN BỊ.
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, tranh hình 23.1, 23.2, 23.3.SGK.
2. Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Khái niệm và cơ chế hướng động.
IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung cơ bản
* Hoạt động 1:Tìm hiểu khía niệm hướng I. KHÁI NIỆM HƯỚNG ĐỘNG.
động.
- Hướng động: Là hình thức phản ứng của
GV: + Quan sát hình 23.1 và nhận xét sự cơn quan thực vật đối với kích thích từ
thay đổi hướng sinh trưởng của các cây đặt một hướng xác định.
trong điều kiện khác nhau?
- Có 2 kiểu hướng động :
+ Kích thích đồng đều lên mọi hướng + Hướng động dương: Vận động sinh
thì TV sẽ sinh trưởng theo hướng nào?
trưởng hướng về nguồn kích thích.
+ Để trả lời kích thích thực vật thực + Hướng động âm: Vận động tránh xa
hiện quá trình gì?
nguồn kích thích.
HS: Nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
- Cơ chế hướng động: SGK trang 98
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
* Hoạt động 2: Tìm hiểu các kiểu hướng II. CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG.
động
1. Hướng sáng.
GV: HưỚNG sáng là gì? Cho ví dụ.
- Hướng sáng là sự sinh trưởng của thân
HS: Nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo cây hướng về ánh sáng.
luận trả lời câu hỏi.
- Thân cây hướng sáng dương.


Giáo án

sinh 11 cơ bản

GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
- Rễ cây hướng sáng âm.
GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Giải thích 2. Hướng trọng lực.
hiện tượng xảy ra ở trường hợp a và c - Hướng trọng lực là phản ứng sinh trưởng
trong hình 23.3.


của cây đối với trọng lực.
HS: Nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi.
- Đỉnh rễ hướng trọng lực dương.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
- Đỉnh thân hướng trọng lực âm.
GV: Yêu cầu HS quan sát hình 23.3, 3. Hướng hoá.
nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi:
- Hướng hóa là phản ứng của cây đối với
+ Hướng hoá là gì? Tác nhân kích thích?
các hợp chất hóa học.
HS: Nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo - Hướng hoá dương : Đối với các chất dinh
luận trả lời câu hỏi.
dưỡng cần thiết.
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận
- Hướng hoá âm : Đối với các chất độc cho
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời cây
câu hỏi:
4. Hướng nước.
+ Hướng nước là gì? Tác nhân kích thích? - Hướng nước là sự sinh trưởng của cây
HS: Nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo hướng tới nguồn nước.
luận trả lời câu hỏi.
- Rễ cây hướng nước dương.
GV: nhận xét, bổ sung → kết luận
5. Hướng tiếp xúc.
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời - Hướng tiếp xúc là phản ứng sinh trưởng
câu hỏi:
của cây đối với sự tiếp xúc.
+ Giải thích sự vận động của tua cuốn - Cơ sở của sự uốn công trong tiếp xúc:
và cây đối với giàn leo (hình 23.4)
+ Do sự sinh trưởng không đồng đều của
HS: Nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo các tế bào tại 2 phía của cơ quan.
luận trả lời câu hỏi.
+ Các tế bào tại phía không được tếp xúc
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.
kích thích sinh trưởng nhanh hơn làm cơ
* Hoạt động 3: Tìm hiểu về vai trò của quan uốn công về phía tiếp xúc.
hướng động trong đời sống thực vật.
III. VAI TRÒ CỦA HƯỚNG ĐỘNG
GV: Hướng động có vai trò như thế nào TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT.
đến đời sống thực vật?
Hướng động giúp cây thích nghi với sự
HS: Nghiên thông tin SGK và liên hệ thực biến đổi của môi trường để tòn tại và phát
tế để trả lời.
triển.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận.
4. Củng cố:
+ Vai trò của cảm ứng đối với sinh vật?
+ Hướng động là gì? Đặc điểm của tác nhân kích thích và đặc điểm việc trả lời
kích thích?
+ Nêu hiện tượng hướng sáng, hướng nước đối với đời sống của cây?


Giáo án

5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc trước bài 24

sinh 11 cơ bảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×