Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Giáo án Sinh 11 CB

tiết 30

Ngày soạn: ... /... /201…
Ngày dạy: ... /... /201…
Tuần: ...: Tiết: .............

Bài 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG

THẦN KINH
I/ CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm điện thế hoạt động.
- Mô tả được sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục (có bao miêlin và không có bao
miêlin).
2. Kỹ năng: Quan sát – phân tích – so sánh.
II/Trọng tâm: - Khái niệm ĐTHĐ.
- Cách lan truyền xung TK trên sợi có bao miêlin và không có bao miêlin.
III/Phương pháp: Quan sát – hỏi đáp –giảng giải.
IV/Phương tiện: H: 1, 2, 3, 4, 5 SGK.

V/TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định lớp: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 7’
Câu1: ĐTN là gì? Khi nào thì có thể đo ĐTN ở TB?
Câu2: Trình bày cơ chế hình thành ĐTN và vai trò của bơm Na –K?
3. BÀI MỚI:
*N ội dung1: I/ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG (ĐTHĐ):
Hoạt động của GV
*GV thông báo: ĐTN là
TB TK đang ở trạng thái
nghỉ ngơi.vậy khi nào thì
ĐTHĐ?
*GV: Yêu cầu HS QSH:
29.1 SGK/117 và cho
biết: ĐTHĐ bao gồm
những giai đoạn nào? Đặc
điểm của từng giai đoạn?
=>Chỉnh sửa
*GV: Yêu cầu HS QSH:
29.2SGK/118 và trả lời
câu hỏi lệnh trong SGK
về cơ chế hình thành
ĐTHĐ?
=> GV chỉnh sửa.
(giải thích hình)

Hoạt động của HS
*HS: N/CNDSGK
trả lời:khi TB bị
kích thích
*Dựa vào h:29.1
sgk/117 trả lời:
- ĐTHĐ gồm 3 giai
đoạn: đảo cực, mất
fân cực và tái fân
cực.
- Nội dung sgk/117
Dựa vào h:29.2
sgk/118 trả lời


Tiểu kết
ĐTHĐ là sự thay đổi điện thế giữa trong và ngoài màng
khi nơron bị kích thích trong màng tích điện +, ngoài
màng tích điện 1/Đồ thị của ĐTHĐ: (TBTK mực ống): Khi TBTK bị
kích thích, ĐTN biến đổi thành ĐTHĐ, gồm 3 g/đ:
- Mất phân cực (khử cực): sự chênh lệch điện thế giữa 2
bên màng giảm nhanh (-70mv).
- Đảo cực: Trong màng trở nên (+), ngoài màng tích
điện (-).(+35mv)
- Tái phân cực: khôi phục lại sự chênh lệch điện thế
giữa 2 bên màng (-70).
2/Cơ chế hình thành ĐTHĐ: Kéo dài khoảng 3 – 4 %0
giây.
Nguyên nhâ là do: Khi nơron bị kích thích, tính thấm
của màng đối với các ion thay đổi, gây nên:
- Sự mất phân cực (khử cực) : Khi cổng Na + mở, Na +
từ ngoài vào tế bào làm cho 2 bên màng trung hòa về


Giáo án Sinh 11 CB

tiết 30
điện tích.
- Đảo cực: cổng Na + mở rộng ra, Na + tiếp tục vào
trong làm cho trong màng tích điện (+), ngoài màng
tích điện (-).
- Tái phân cực: khi cổng K + mở, K + từ trong tế bào ra
ngoài làm cho trong màng trở nên(-), ngoài (+).

Nội dung 2:II/ Lan truyền xung TK trên sợi tk:
Hoạt động của GV
*GV: Yêu cầu HS QS H:29.3.4
SGK118 VÀ 119: Trình bày cấu
tạo và cách lan truyền của xung tk
không có bao mielin và có bao
miêlin.
=> GV: chỉnh sửa.
*GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi
lệnh sgk/119
BT: Ở người :
+Sợi tk vận động (có bao miêlin)
lan truyền với tốc độ 100m/s.
+Sợi tk giao cảm( không có bao
miêlin) lan truyền khoảng 3->
5m/s.

Hoạt động của HS
*QS H:29.3,4 SGK
và trả lời câu hỏi.

*Trả lời

Tiểu kết
1.Lan truyền xung TK trên sợi
tk không có bao miêlin:
- Cấu tạo: Sợi tk trần không được
bao bọc miêlin.
- Cách lan truyền: Xung tk lan
truyền liên tục từ vùng này sang
vùng khác kề tiếp → Nên tốc độ
truyền xung chậm.
2.Lan truyền xung tk trên sợi tk có
bao miêlin:
- Cấu tạo: Sợi tk có màng miêlin
bao bọc ngắt quãng tạo thành eo
ranvie.
- Cách lan truyền: Xung tk lan
truyền theo kiểu nhảy cóc từ eo
ravie này sang eo ranvie tiếp theo
→ Nên tốc độ lan truyền xung
nhanh.

4/ củng cố: GV hệ thống lại bài bằng cách nêu câu hỏi:
-ĐTHĐ là sự b/đổi nhanh ở màng TB từ phân cực-> mất phân cực -> đảo cực -> tái phân cực
-Do lan truyền theo lối nhảy cốc nên tốc độ lan truyền của ĐTHĐ trên sợi có bao miêlin rất
nhanh.
5/ Bài tập về nhà: Học bài cũ + soạn bài mới + trả lời câu hỏi cuối sgk/119Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×