Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 11 bài 30: Truyền tin qua Xináp

Giáo án Sinh học 11

Giáo viên: Đoàn Thế Hạnh

Tiết TUẦN 16- Tiết 29
Ngày soạn: …../......./……….
Ngày dạy: …../……/……….

Bài 30 TRUYỀN TIN QUA XINÁP
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
+ Nêu được cấu tạo của xináp.
+ Trình bày được quá trình truyền tin qua xináp.
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
3. Thái độ: Tích cực trong học tập và yêu khoa học.
II. CHUẨN BỊ.
1. Giáo viên: Giáo án, sgk, Hình vẽ: 30.1, 30.2, 30.3 SGK
2. Học sinh: SGK, đọc trước bài học.
III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Quá trình truyền tinh qua xináp.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :
1. Ổn định tổ chức lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ.
+ Thế nào là điẹn thế hoạt động, điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?
+ Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có baomiêlin và không có bao
miêlin diễn ra như thế nào?
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức cơ bản.
* Hoạt động 1: Tìm hiểu Cảm ứng ở
I. KHÁI NIỆM XINÁP
động vật có hệ thần kinh dạng ống
- Xináp là diện tiếp xúc giữa bào thần kinh
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời với tế bào thần kinh, giữa bào thần kinh tế
câu hỏi: Xináp là gì? Có những kiểu xináp bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến…
nào.
- Các kiểu xináp: Xi náp thần kinh-thần
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời kinh; Xináp thần kinh-cơ; Xináp thần kinhcâu hỏi.
tuyến.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
* Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của xi
II. CẤU TẠO CỦA XINÁP
náp
Mỗi xináp hóa học gồm:
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan - Màng trước: Phình to làm thành chùy
sát hình 30.2 trả lời câu hỏi
xináp, có các bóng chứa chất trung gian
+ Có mấy loại xináp, là những loại nào? hóa học như axêtin côlin, norađêralin, ti


Giáo án Sinh học 11

Giáo viên: Đoàn Thế Hạnh

+ Trình bày cấu tạo xináp hóa học.
+ Nêu đặc điểm của xináp hóa học
HS: Nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo
luận trả lời câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận
* Hoạt động 3: Tìm hiểu quá trình truyền
tin qua xináp
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan


sát hình 30.3 trả lời câu hỏi
+ Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra
ntn?
+ Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ
theo một chiều, từ màng trước ra màng sau
mà không theo chiều ngược lại?
HS: Nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo
luận trả lời câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

thể…
- Khe xi náp: nằm giữa màng trước và
màng sau.
- Màng sau xináp: có nhiều enzim và thụ
thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.
III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN QUA
XINÁP.
Quá trình truyền tin qua xináp gồm 3
giai đoạn:
- Xung thần kinh lan truyền đến chùy xi
náp và làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp.
- Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung
gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra.
Chất trung gian hóa học đi qua khe xi náp
đến màng sau.
- Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở
màng sau xináp làm xuất hiện điện thế
hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động
hình thành lan truyền đi tiếp.
4. Củng cố: Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo
một chiều?
5. Dặn dò:
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc bài 31 và mục “em có biết”
KÝ DUYỆT TUẦN 16 (tiết 28, 29)
TVT, ngày … tháng … năm ……

Nguyễn Trọng ThanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×