Tải bản đầy đủ

Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5 6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non

“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

PHẦN I - M Ở ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài:
Trong yêu cầu phát triển con người trong thời đại ngày nay, vấn đề giáo dục đã
được Đảng và nhà nước quan tâm và đặt lên hàng đầu. Vì chất lượng giáo dục tác động
trực tiếp đến sự phát triển con người, đào tạo được những con người tốt cho xã hội
nhằm kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, chắt lọc những tinh hoa
của nhân loại và đưa đất nước ta ngày càng tiến xa trên con đường công nghiệp hoá,
hiện đai hoá.
Có câu nói “mẫu giáo tốt mở đầu cho ngành giáo dục tốt” Để làm được điều đó
ngành giáo dục phải thực hiện tốt ngay từ bậc học mầm non. Đối với người giáo viên
mầm non phải thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện, đặc biệt thông qua
việc tổ chức các quá trình dạy học và vui chơi cho trẻ tại trường mầm non. Bởi ở lứa tuổi
này trẻ còn rất non nớt, nhân cách trẻ khi mới sinh ra chưa có và chỉ được hình thành dần
dần trong suốt giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Có thể nói rằng đây là lứa tuổi mà sự tăng trưởng
và phát triển của trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn. Những tác động tốt sẽ đem đến
sự phát triển tích cực cho trẻ và ngược lại.
Xác định được vai trò quan trọng của bậc học mầm non trong việc phát triển con
người. Ngày nay, được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, ngành giáo dục mầm non đã

đạt được những thành tựu đáng kể về số lượng và chất lượng. Có thể nói rằng với đề án
phát triển giáo dục mầm non của nhà nước giai đoạn 2006 - 2015 thì số lượng các
trường ngày càng tăng lên, chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên ngày càng được chú
trọng, và đặc biệt là việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non với sự tiếp cận các
chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới cũng như kế thừa những thành tựu tốt đẹp
của chương trình giáo dục trước đây. Với sự đổi mới này, việc chăm sóc giáo dục trẻ thơ
được thực hiện linh hoạt và hiệu quả hơn. Việc dạy học cho trẻ được lập kế hoạch theo
yêu cầu của chương trình khung cấp quốc gia, có độ mở rất cao, phù hợp với yếu tố địa
phương và trình độ phát triển của trẻ tại mỗi trường. Cách tổ chức dạy học cho trẻ mầm
non cũng nhấn mạnh quan điểm dạy học sư phạm tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm với
việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xoay quanh các chủ đề thú vị cho trẻ khám phá,
vui chơi và phát triển.
Với những ưu điểm của chương trình giáo dục mầm non mới, căn cứ vào tình hình
thực tế thực hiện tại địa phương chúng tôi còn nhiều lúng túng. Tôi chọn và thực hiện đề
tài: “Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm
non”Nhằm bổ sung kinh nghiệm cho việc thực hiện chương trình tại trường mầm non
của chúng tôi hiện nay.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài:
*Mục tiêu:
Từ những nghiên cứu về cơ sở thực tiễn và cơ lý luận đã giúp tôi hiểu nhiều về kiến
thức cũng như những kinh nghiệm để thiết kế chương trình giáo dục cho trẻ mẫu giáo
đặc biệt là trẻ 5-6 tuổi.
*Nhiệm vụ của đề tài:
- Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non mới.
- Thực tế thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mẫu giáo .........
3. Đối tượng nghiên cứu:


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

Các cháu lớp lá 5-6 tuổi tại trường mẫu giáo .........
4. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu:
- Tìm hiểu cơ sở thực tiễn - thực trạng biện pháp tổ chức thiết kế chủ đề dạy học
cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non mới hiện nay.
- Vì điều kiện về thời gian và không gian có hạn nên chúng tôi tìm hiểu đề tài này trong
phạm vi: Dạy học cho trẻ 5-6 tuổi tại trường Mẫu giáo .........
5. Phương pháp nghiên cứu:
a. Phương pháp nghiên cứu lý luận:
Đọc sách tìm hiểu khái quát hoá tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu.


b. Trò chuyện - Phỏng vấn - Quan sát:
* Trò chuyện với giáo viên về một số vấn đề liên quan đến việc thiết kế chủ đề dạy
học trong chương trình giáo dục mầm non mới.
* Trò chuyện với trẻ.
* Quan sát giáo viên, quan sát trẻ.
* Phỏng vấn giáo viên.
c. Phương pháp điều tra Anket:
Người thực hiện đề tài đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến các biện pháp
tổ chức thiết kế chủ đề dạy học trong chương trình giáo dục mầm non mới hiện nay.


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

PHẦN II –PHẦN NỘI DUNG
1.Cơ sở lý luận:
* Khái niệm:
Tổ chức hoạt động học là một quá trình phát triển các năng lực nhận thức của trẻ
có hệ thống, có kế hoạch, có mục đích, trang bị cho trẻ hệ thống tri thức sơ đẳng và hình
thành các kĩ năng kĩ xảo tương ứng.
* Đặc điểm:
- Sự phát triển trí tuệ của trẻ em diễn ra trong đời sống hàng ngày của chúng, trong
quá trình giao tiếp với người lớn, chơi với bạn cùng tuổi, trong lao động, trong vui chơi
như một quá trình dạy học có hệ thống trong các tiết học mẫu giáo.
- Dựa trên đặc điểm phát triển của trẻ mầm non, quá trình dạy học của trẻ mẫu giáo
mang đặc điểm khác quá trình dạy học ở trường phổ thông về hình thức, nội dung ,
phương pháp.
- Về nội dung: Cung cấp tri thức ở mức độ sơ đẳng dưới dạng biểu tượng, khái
niệm đơn giản với khối lượng không đáng kể.
- Về hình thức: Cũng là “tiết học” (hoạt động chung), nhưng ít hơn ở phổ thông về
thời gian, cấu trúc mức độ yêu cầu, việc kiểm tra kiến thức diễn ra trong quá trình trẻ
lĩnh hội tri thức mới.
- Về phương pháp: Chủ yếu là sử dụng trực quan và thông qua trò chơi ,có sử dụng
nhiều biện pháp dạy học khác nhau, thay đổi thường xuyên sinh động, hấp dẫn phù hợp tâm
lý trẻ. Cho trẻ lĩnh hội tri thức mới ngay trong quá trình hoạt động của trẻ.
* Ý nghĩa:
Trong các phương tiện giáo dục trí tuệ, dạy học giữ vai trò quan trọng nhất là
phương tiện giáo dục toàn diện cho trẻ. Góp phần quan trọng trong sự phát triển các quá
trình nhận thức, tư duy, tính ham hiểu biết, óc quan sát, các phẩm chất hoạt động trí tuệ
và là phương tiện thực hiện có kết quả các mặt giáo dục khác để hình thành và phát triển
nhân cách con người.
* Nhiệm vụ dạy học ở mầm non:
Chính sự khác biệt trên mà trong quá trình dạy học ở trẻ mầm non cũng đưa ra các
nhiệm vụ giáo dục phù hợp, giúp cho trẻ hiểu được, nhớ được và vận dụng được, đó là
yêu cầu mà dạy học cần đạt.
Việc dạy học trong trường mầm non đảm bảơ thực hiện tốt ba nhiệm vụ trên sẽ góp
phần đào tạo con người phát triển toàn diện, vừa có tài vừa có đức.
* Nội dung dạy học ở mầm non:
* Khái niệm: Nội dung dạy học là bộ phận kinh nghiệm của xã hội loài người về
nhiều lĩnh vực khác nhau, nó qui định hệ thống tri thức, kĩ năng-năng lực hoàn thành
một hành động hay một hành động nhất định, giúp trẻ có những phương thức thực hiện
hành động thuần thục, vững chắc.
*. Nội dung dạy học ở mầm non:
Nội dung dạy học ở mầm non được qui định trong chương trình giáo dục trẻ ở các
lứa tuổi mầm non do Bộ giáo dục ban hành, bao gồm các bộ môn như môi trường xung
quanh, hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng, hoạt động tạo hình, giáo dục âm nhạc,
giáo dục thể chất, phát triển tri giác và hoạt động với đồ vật.
* Những cơ sở của việc lựa chọn nội dung dạy học:


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

Nội dung tri thức phải đảm bảo thực hiện mục tiêu của giáo dục mầm non là xây dựng
nền tảng nhân cách con người mới, đảm bảo tính giáo dục cao.
Tri thức trong chương trình là những tri thức sơ đẳng cụ thể, dễ hiểu đối với trẻ.
Những tri thức của trẻ phải được hệ thống hoá dựa trên những mối quan hệ, liên hệ dễ
hiểu.
* Những nguyên tắc dạy học ở mầm non:
Trong quá trình dạy học cho trẻ mầm non cần có những luận Trong quá trình dạy
học cho trẻ mầm non cần có những luận điểm cơ bản có tính qui luật của lý luận dạy
học, có tác dụng chỉ đạo toàn bộ quá trình dạy học nhằm đạt được các nhiệm vụ dạy
học. Để dạy học đạt hiệu quả cao cần đảm bảo các nguyên tắt sau:
* Nguyên tắc dạy học đảm bảo tính giáo dục
* Dạy học phải đảm bảo tính phát triển
* Nguyên tắc dạy học đảm bảo tính vừa sức
* Nguyên tắc dạy học đảm bảo tính hệ thống, tính liên tục
* Nguyên tắc phát huy tính tính tích cực tư giác của trẻ
* Nguyên tắt dạy học phải đảm bảo tính trực quan
* Nguyên tắc đối xử cá biệt (hay chú ý đến đặc điểm cá nhân của trẻ)
* Phương pháp dạy học ở mầm non:
Ở lứa tuổi mầm non, các biện pháp dạy học đặc biệt quan trọng nó làm cho quá trình
dạy học hấp dẫn trẻ, làm cho phương pháp tác động phù hợp với sự phát triển tâm lý của
trẻ. Do đó nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học và làm cho hoạt động học tập trở nên
nhẹ nhàng sinh động. Các biện pháp như câu đố, đọc thơ, xem tranh ảnh…
* Nhóm phương pháp dạy học dùng lời:
* Phương pháp giảng giải
* Phương pháp đàm thoại (trao đổi)
* Phương pháp kể chuyện
* Đọc diễn cảm
* Nhóm phương pháp dạy học trực quan:
Nhóm dạy học trực quan gồm các phương pháp :
- Quan sát các sự vật hiện tượng trong tự nhiên – xã hội.
- Quan sát mô hình, tranh ảnh, vật thí nghiệm…
- Sử dụng phim ảnh và các phương tiện kỷ thuật khác …
* Nhóm phương pháp tổ chức hoạt động thực tiễn cho trẻ:
* Phương pháp làm thí nghiệm đơn giản
* Phương pháp luyện tập
* Nhóm phương pháp dạy học bằng trò chơi:
Chủ đề là gì?
Một chủ đề lớn có thể bao gồm một số chủ đề nhỏ. Phạm vi kiến thức và hoạt
động của một chủ đề không bị khép kín mà được mở rộng ra một cách linh hoạt cho
phép trẻ tìm hiểu và lĩnh hội tuỳ theo trình độ phát triển của độ tuổi và của cá thể trẻ.
* Tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề.
- Chủ đề cần được thể hiện trong các hoạt động cả ngày ở trường / lớp.
- Chủ đề cần được thể hiện thông qua việc lựa chọn và cung cấp các đồ dùng, học
liệu ở các khu vực chơi trong lớp.


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

- Chủ đề cần được kéo dài ít nhất là một tuần, đảm bảo vừa lặp lại vừa mở rộng
các cơ hội học cho trẻ hằng ngày.
* Lập kế họach dạy học theo chủ đề:
Lập kế hoạch bao gồm kế hoạch dài hạn (cho cả năm học hoặc học kì) và các kế
hoạch ngắn hạn (cho từng tháng, từng tuần và hằng ngày).
* Kế hoạch dài hạn: Kế hoạch dài hạn đưa ra định hướng chung cho cả năm học
nhằm đạt được những mục tiêu phát triển trẻ theo từng độ tuổi, giúp giáo viên xem xét
những loại chủ đề nào sẽ đưa vào trong năm học, chuẩn bị kế hoạch mua sắm đồ dùng
học liệu, từ đó xây dựng các kế hoạch ngắn hạn để thực hiện chương trình.
* Kế hoạch ngắn hạn: Kế hoạch ngắn hạn nhằm phân phối các nội dung, hoạt động
giáo dục liên quan đến chủ đề trong từng tuần và vào các thời điểm trong chế độ sinh
hoạt hằng ngày. Khi xây dựng kế hoạch tuần, giáo viên cần xác định các kiến thức và
các kĩ năng mong muốn trẻ đạt được sau mỗi tuần; sau đó, lên kế hoạch về trình tự các
hoạt động sẽ tổ chức.
* Thiết kế mạng chủ đề.
Để có thể cung cấp cho trẻ những chủ đề phù hợp, cần thực hiện 6 bước của việc
lập chủ đề
*. Thiết kế mạng nội dung.
Trong quá trình xây dựng mạng nội dung hoặc mạng hoạt động, người ta sử dụng
kĩ thuật “động não”. Đây là hình thức huy động ý tưởng sáng tạo của những người tham
gia xây dựng chủ đề (kể cả trong lớp) để làm cho chủ đề phù hợp hơn với đặc điểm của
trẻ ở lớp và của địa phương.
* Xây dựng mục tiêu.
Đối với các chủ đề lớn, cần xác định các mục tiêu phát triển tổng thể về thể chất,
nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, xã hội. Với các chủ đề nhỏ hoặc các bài, cần đề ra yêu
cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm mà trẻ cần đạt được.
*. Xây dựng mạng họat động.
Đây là bước chuẩn bị cho việc lên kế hoạch hằng tuần và chuẩn bị phương tiện học
liệu cần thiết cho trẻ hoạt động khám phá chủ đề thông qua các hoạt động phối hợp
hằng ngày như: thể dục, vận động, âm nhạc, hát múa, tạo hình, kể chuyện, làm quen với
các biểu tượng toán, tìm hiểu môi trường xung quanh, trò chơi, dạo chơi tham quan.
* Xây dựng kế hoạch hằng tuần.
Giáo viên trong lớp cùng nhau xây dựng kế hoạch cho một tuần hoặc cho vài tuần
tuỳ theo chủ đề. Giáo viên căn cứ vào chế độ sinh hoạt để bố trí các hoạt động chủ đề
cho cả lớp, cho nhóm nhỏ hoặc cho từng cá nhân.
* Soạn giáo án.
Để thực hiện thành công một hoạt động, giáo viên cần chuẩn bị kĩ các bước sau:
- Lí do chọn hoạt động.
- Mục tiêu về kiến thức (khái niệm), kĩ năng mong muốn trẻ đạt được.
- Liệt kê những phương tiện, học liệu cần thiết.
- Tiến trình thực hiện hoạt động.
- Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu của hoạt động qua sự quan sát trẻ, qua sản
phẩm của trẻ.


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

Trong khi lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động, giáo viên cần chú ý các bước
hoạt động và các nguồn vật liệu cần thiết cho hoạt động.
2. Thực trạng:
Sơ nét về trường Mẫu giáo ........- xã ........- huyện ........- ........
Trường Mẫu giáo ........ được thành lập từ năm 1997, là một ngôi trường nằm ngay
trung tâm xã ........ cơ sở vật chất vẫn còn nhiều thiếu thốn. đường xá đi lại khó khăn,
đời sống của phụ huynh còn nhiều khó khăn, nhận thức của phụ huynh còn kém nên
cũng ảnh hưởng nhiều đến việc giáo dục các cháu. Đây là những điều kiện không mấy
thuận lợi giúp trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.
a. Thuận lợi và khó khăn:
*Thuận lợi:
- Trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, trong các năm qua ở tất
cả các lớp.
- Các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, đài cũng góp phần ảnh hưởng đến
nhận thức của trẻ.
- Được sự quan tâm của phụ huynh nên có sự phối hợp tốt với gia đình trong quá
trình chăm sóc giáo dục trẻ.
- Giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn nên cũng góp phần tạo điều kiện thuận
lợi trong việc giáo dục trẻ.
* Khó khăn:
- Số lượng học sinh quá đông sẽ ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chương trình.
- Tâm sinh lý phát triển chưa hoàn thiện, kinh nghiệm sống còn hạn chế nên ảnh
hưởng nhiều đến sự nhận thức, khả năng ghi nhớ có chủ định của trẻ
- Tài liệu tham khảo về chương trình mới còn ít.
- Giáo viên chưa thật sự đầu tư đúng mức và chưa sáng tạo nên khi tổ chức các
hoạt động còn cứng nhắc và nghèo nàn.
b. Thành công và hạn chế:
* Thành công:
- Kết thúc năm học với việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới nhìn
chung các cháu có tiến bộ nhiều so với đầu năm, Các cháu học được ở mọi lúc mọi nơi
nhờ được sự giúp đõ của cô.
- Với sự thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới giúp cho giáo viên sáng tạo
hơn về các kỹ năng như kỹ năng soạn giảng, kỹ năng truyền thụ kiến thức đến với trẻ.
- Các cháu hứng thú hơn khi được học với chương trình giáo dục mầm non mới.
* Hạn chế:
- Đa số trẻ chưa học qua lớp mầm, chồi nên cũng ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp thu
kiến thức mới ở trẻ đặc biệt là chương trình giáo dục mầm non mới này.
c. Mặt mạnh mặt yếu:
*Mặt mạnh:
- Hầu hết các cô đã được học tập và trao đổi lẫn nhau để năm bắt tốt chương trình giáo
dục mầm non mới.
- Chương trình giáo dục mầm non là một chương trình mở nên cũng tạo điều kiện
thuận lợi cho việc nghiên cứu gáo dục của giáo viên.
*Mặt yếu:


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

Nhận thức của trẻ còn yếu nên cũng ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp thu tri thức mới của
trẻ.
d. Các nguyên nhân các yếu tố tác động:
* Các nguyên nhân:
- Cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn nên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến
việc truyền đạt kiến thức mới cho trẻ.
- Các cháu trong cùng độ tuổi nhưng hầu hết các cháu đều là lần đầu tiên ra lớp nên
cũng ảnh hưởng nhiều đến việc nhận thức của trẻ.
* Các yếu tố tác động:
- Việc hiểu biết của phụ huynh về kiến thức dạy dỗ và chăm sóc con cái còn nhiều hạn
chế.
- Chương trình giáo dục mầm non mới giáo viên đã thực hiện nhiều năm nhưng vẫn còn
nhiều bỡ ngỡ.
- Giáo viên ít được đi tham quan, du lịch, học hỏi kinh nghiệm của trường bạn nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục của mình.
e. Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng:
Chương trình giáo dục mầm non mới là chương trình mới mẻ đối với giáo viên mầm
non và cúng như đối với trẻ đặt biệt là đối với giáo viên mẫu giáo ........ trong đó có tôi.
Với vai trò “cô giáo như mẹ hiền” của trẻ thì giáo viên phải là người gần gũi chia sẻ với
trẻ tất cả điều. Đặt biệt hơn nữa để truyền thụ cho trẻ những biểu tượng mới đơn giản
thông qua chương trình giáo dục mầm non mới. Chương trình giáo dục mầm non mới là
chương trình tương đối mới lạ đối với tôi năm 2010 là năm đầu tiên tôi tiếp cận với
chương trình mới này, nên việc thiết kế chương trình giáo dục cho trẻ còn gặp nhiều khó
khăn và hạn chế.
* Công tác chỉ đạo của Ban giám hiệu về chương trình mới tại trường:
* Quản lý chỉ đạo của Ban giám hiệu:
- Phân công, bố trí giáo viên của một lớp: Giáo viên cũ kèm giáo viên mới, giáo
viên giỏi kèm giáo viên chưa có kinh nghiệm.
- Hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng chuyên môn cùng với giáo viên chủ động
xây dựng kế hoạch năm học cho từng độ tuổi phù hợp với đặc điểm của chương trình.
* Nhận thức của giáo viên:
Qua một số buổi tập huấn chúng tôi nhận thấy chương trình quá mới mẻ, Tôi
chưa được tiếp cận cụ thể. Qua các tiết dự giờ tại các trường thì mỗi trường có cách
thực hiện khác nhau nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu nghiên cứu chương
trình giáo dục mầm non mới.
* Việc triển khai thực hiện chương trình GDMNM tại khối lá của trường:
+ Lập kế hoạch thực hiện chủ đề: Việc lựa chọn chủ đề phải dựa vào mục tiêu
chương trình, thực tế tại trường các giáo viên lựa chọn chủ đề dựa vào kế hoạch hướng
dẫn thực hện chương trình mới chứ chưa có sự sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch
cho trẻ.
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động: Tuỳ theo khả năng của từng giáo viên có thể soạn
chi tiết hoặc ghi các hoạt động .


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

+ Đánh giá thực hiện chủ đề do giáo viên tự nhìn nhận, xem xét những công việc
của mình đã tiến hành trong chủ đề đó để rút ra bài học bổ ích để có những cải tiến và
điều chỉnh kịp thời cho các hoạt động tiếp theo nhằm đạt hiệu quả cao hơn.
* Đối với phụ huynh:
Để giúp giáo viên thực hiện tốt việc truyền thụ tri thức sự việc cần nhất đó là sự
phối hợp của phụ huynh để giúp giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuy
nhiên do điều kiện kinh tế, do nhận thức về ngành học còn hạn chế nên cũng ảnh
hưởng khá nhiều đến việc dạy các cháu ở nhà.
3. Giải pháp và biện pháp:
a.Mục tiêu của giải pháp biện pháp:
- Nhằm nâng cao chất lượng và sự sáng tạo trong việc thiết kế các chủ đề dạy học
cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non.
- Thực hiện và nắm bắt tốt chương trình giáo dục mầm non mới.
- Giúp cho những giáo viên mới tiếp cận bớt bỡ ngỡ và tự tin hơn với chương trình
giáo dục mầm non mới này.
- Giúp trẻ tìm hiểu thêm về các lễ hội truyền thống của các dân tộc ........ và khám
phá về các danh lam thắng cảnh của địa phương.
* Biện pháp thứ 1: Thiết kế giáo dục theo sự kiện:
Không ai xác định được niên đại của các lễ hội của đồng bào các dân tộc ........, chỉ
biết rằng nó tồn tại song hành với các dân tộc ........ từ rất lâu. Mỗi một lễ hội muốn
nói lên lòng thành của con người ........ với các thần linh , đây là những lễ hội nhằm
cúng tế các vị thần linh, hoặc cúng tế những người đã có công thành lập ra buôn làng.
Như lễ hội cúng lúa mới được tổ chức hàng năm mục đích mừng mùa màng bội thu và
ĐẠOtôn
CỤvinh
cúng tạ các vị thần giúp cho dân làng được mùa. Hay lễ hội cầu mưa nhằm
ÂM THANH
HỘI TRUYỀN
thần LỄ
cai quản
nông nghiệp cầu cho mưa thuân giáo hòa…dàn cồng chiêng
là tiếng nói
ÁNH
SÁNG
THỐNG
tâm linh tâm hồn của người ........, để diễn tả niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống sinh
hoạt hàng ngày của họ. Thông qua các sự kiện cô thiết kế chủ đề : “ Lễ hội cồng
chiêng Ê đê” nhằm mục đích cho trẻ khám phá về lễ hội cồng chiêng ê đê trên chính
mảnh đất quê hương mà trẻ đang sinh sống.

MẠNG CHỦ ĐỀ
LỄ HỘI
ĐỒNG BÀO CÁC DÂN
TỘC TÂY NGUYÊN

TRANG PHỤC

ẨM THỰC

NGHỆ THUẬT


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

1. LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG:
- Lễ bỏ mã: Trẻ biết được tục lệ của người Êđê sau 2 năm làm lễ cúng bỏ mã.
- Lễ cúng mưa: Trẻ biết được phong tục người Êđê làm heo để đầu nguồn nước,
già làng cúng cho mưa thuận gió hòa.
- Lễ cúng lúa mới: Trẻ biết được người Êđê có phong tục cúng lúa mới.
2. NGHỆ THUẬT:
* Nghệ thuật:
- Điệu xoan: Trẻ biết được trai, gái của người dân tộc ........ cầm tay nhau nhảy
múa.
- Điệu chim bay: Trẻ biết được điệu múa các ngày hội lớn điệu múa chim bay,
- Điệu hát: Điệu nhảy của con trai Êđê trong ngày hội lớn.
3. ĐẠO CỤ - ÂM THANH – ÁNH SÁNG
- Nhạc cụ: Trẻ biết được đạo cụ của đồng bào dân tộc ........ gồm: cồng chiêng , tù
và , kèn sáo.
- Âm thanh: Trẻ biết được tiếng của các âm thanh phát ra từ các đạo cụ.
- Ánh sáng: Trẻ biết được trong các ngày hội lễ người Êđê đốt lửa làm ánh sáng.
4. TRANG PHỤC:
- Nam: Khố, áo,dây cột đầu, vòng công tua.
- Nữ: Yêng, áo, dây cột đầu, vòng công tua, vòng cổ.
5. ẨM THỰC:
- Thức ăn: Cơm lam, cà đắng, măng chua, gà nướng.
- Đồ uống: rượu cần, ché túi, ché tang, ché đuôi.
SOẠN GIÁO ÁN
NGÀY THỨ 1: LỄ HỘI BUÔN EM
I/ Mục đích yêu cầu:
- Biết mục đích của lễ hội
- Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

II/ Chuẩn bị:
- Tranh ảnh, băng hình
III/ Tổ chức các hoạt động:
*Hoạt động 1:
- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về lễ hội
- Các con vừa xem lễ hội gì?
- Lễ hội cồng chiêng của ai?
- Gồm lễ hội gì? Lúa mới, cầu mưa, bỏ mã
- Lễ hội diễn ra vào thời gian nào?
- Lễ hội có gì?
+ Già làng cúng
+ Nghệ nhân đánh cồng chiêng
+ Các cô gái, chàng trai nhảy múa
- Lễ hội còn có gì? Rượu cần
*Hoạt động 2:
- Cô mở nhạc ......... Trẻ đóng giả trai, gái Êđê
vận động theo nhạc điệu múa người Êđê.
- Cô cùng trẻ vận động
*Hoạt động 3:
- Trẻ sưu tầm tranh ảnh để triễn lãm về lễ hội cồng chiêng
- Trẻ cắt, sưu tầm tranh ảnh về lễ hội điệu múa…
- Dán trang trí góc tuyên truyền
NGÀY THỨ 2: THỜI TRANG BUÔN EM
I/ Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết được trang phục của người ........
+ Nam giới
+ Nữ giới
- Trẻ biết cách ăn mặc trang phục để dành cho ngày lễ hội lớn
- Trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động
II/ Chuẩn bị:
- Tranh ảnh, băng đĩa, các hình ảnh
- Địa điểm tại trung tâm triễn lãm, tại nhà cộng đồng
III/ Tổ chức các hoạt động:
*Hoạt động 1:
- Cô cho trẻ quan sát gọi tên các trang phục của người Tây
Nguyên
- Các cháu vừa xem vừa đếm bao nhiêu cái trang phục đặc
sắc của dân tộc.
+ Trang phục người Êđê
+ Trang phục của người Gia Rai
+ Trang phục của người Mnông
+ Trang phục của nguời Mường
+ Trang phục của người Xê Đăng

- Trẻ xem
- Cồng chiêng
- Êđê
- Trẻ trả lời
- Mùa xuân
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ hát múa

- Trẻ thực hiện

-Trẻ xem


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

+ Trang phục của người Ba Na
+ Trang phục của người Thái
- Lễ hội diễn ra vào thời gian nào?
- Mùa xuân
- Ông già làng cúng
- Nghệ nhân đánh chiêng
- Nghệ nhân nam nữ múa nhảy
- Lễ hội cần có rượu cần
- Trẻ trả lời
*Hoạt động 2:
- Cho trẻ đếm các trang phục đặc sắc có số lượng 7 tương ứng
- Trẻ thực hiện
- 7 nữ mặc trang phục múa nhảy đi theo vòng tròn
- Trẻ đếm
- Cô cùng trẻ đếm lại bao nhiêu người mặc trang phục đặc sắc
của dân tộc Êđê
* Hoạt động 3:
- Trẻ trang trí các trang phục ........
- Trẻ thực hiện
- Trẻ tự cắt dán đường diềm của trang phục đặc sắc của người Ê đê
NGÀY THỨ 3: ÂM THANH NGÀY HỘI
I/ Mục đích yêu cầu:
- Giúp trẻ gọi tên và phân biệt được những đạo cụ của dân tộc ........
- Trẻ biết thể hiện phong cách âm nhạc nhịp nhàng khi hát – Qua bài hát giáo dục trẻ
tình yêu quê hương đất nước, yêu buôn làng mình.
- Dạy trẻ biết sử dụng và phân biệt âm thanh nhạc cụ
II/ Chuẩn bị:
- Một số đạo cụ của dân tộc ........ như cồng chiêng, tù và, kèn sáo.
- Đàn Pianô – Trang phục ........
- Các đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động
III/ Tổ chức hoạt động:
*Hoạt động 1:
- Cho trẻ quan sát các loại đạo cụ của dân người dân tộc ........
và hỏi trẻ:
- Đây là cái gì?
- Trẻ trả lời
- Cồng chiêng thường dùng vào những dịp nào?
- Trẻ trả lời
- Còn đây là cái gì?
- Tù và
- Các con có biết tù và thổi như thế nào không?
- Cây sáo này dùng để làm gì?
- Trẻ trả lời
+ Giáo dục trẻ phải bíết giữ gìn các loại đạo cụ của ........
*Hoạt động 2:
- Dạy trẻ bài hát “ Múa với bạn ........”
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về các dân tộc ........ và
giới thiệu bài hát
+ Cô hát cho trẻ nghe 1 lần
+ Cô và trẻ cùng hát
- Trẻ hát
+ Cô nhận xét
+ Cả lớp hát lại
- Cô chú ý sửa sai


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

+ Gọi từng nhóm lên hát – Cá nhân hát
+ Qua bài hát giáo dục trẻ biết yêu quý quê hương mình
*Hoạt động 3:
- Tập trẻ phân biệt âm thanh từ các loại nhạc cụ ........
- Cho trẻ xem các loại nhạc cụ
- Cho trẻ gọi tên các loại nhạc cụ
- Gọi một vài trẻ lên và cho cháu phân biệt âm thanh của nhạc cụ đó
+ Cô gõ tiếng nhạc cụ
- Trò chơi nghe tiếng âm thanh đoán nhạc cụ

- Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

NGÀY THỨ 4: BUÔN EM ĐỔI MỚI
I/ Mục đích yêu cầu:
- Giúp trẻ hiểu được cảnh đẹp của đêm trăng ........
- Trẻ năm được những trò chơi nơi bản làng
- Biết được sự nhộn nhịp của đêm trăng ........
- Cảm xúc được vẻ đẹp của thiên nhiên
II/ Chuẩn bị:
- Tranh vẽ về các bạn đang chơi dưới trăng
- Băng đĩa, bài hát “Ánh trăng hòa bình”
- Những bài thơ, câu chuyện
III/ Tổ chức hoạt động
*Hoạt động 1:
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện về lễ hội phong - Trẻ cùng trò chuyện phong tục
tập quán của dân tộc ........
- Giới thiệu với trẻ về danh lam thắng cảnh của ........, như: Hồ Lăk, ........, Thác Trinh
Nữ, Đray Sap
*Hoạt động 2:
- Cho trẻ xem tranh cô vẽ về các bạn đang chơi dưới trăng
- Cô có bức tranh vẽ về gì?
- Vẽ các bạn đang chơi
dưới trăng
- Các bạn chơi dưới trăng như thế nào?
- Rất vui
- Bạn trai chơi gì?
- Đánh đu
- Còn bạn gái thì sao?
- Nhảy múa
*Hoạt động 3:
- Giới thiệu cho trẻ về những nguyên vật liệu khi trẻ
thực hiện vẽ
- Trẻ trả lời
- Vẽ về miền núi quê em
- Nặn những ché rượu cần buôn em
- Cắt, dán trang phục ........
- Triễn lãm những sản phẩm trẻ vừa vẽ xong
- Trẻ tự triễn lãm
*Hoạt động 4:
- Trò chơi xây buôn làng
- Trẻ tự thảo luận cùng nhau
- Trẻ hát bài “ Chú công nhân”


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

- Trẻ vừa hát vừa thực hiện trò chơi xây nhà sàn ........
NGÀY THỨ 5: VUI CÙNG BUÔN EM
I/ Mục đích yêu cầu:
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động như hát múa, biểu diễn thời trang, chơi trò
chơi vào các ngày lễ hội ........
- Biết hát và vận động theo nhạc
- Chơi trò chơi chữ cái e, ê. Biết biểu diễn trang phục
- Chơi trò chơi dân gian
II/ Chuẩn bị:
- Băng, máy cát xét, cờ, hoa, mũ múa
- Trang phục ........: Váy, áo, khố, vòng
- Chữ cái
- Bao bố
III/ Tổ chức các hoạt động:
*Hoạt động 1:
- Trẻ hát và vận động “Múa với bạn ........”
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về ........
- Trẻ hát tập thể bài hát
- Cô múa mẫu
- Dạy trẻ vận động theo cô
- Từng tốp, nhóm lên biểu diễn
*Hoạt động 2:
- Cho trẻ chơi trò chơi chữ cái e. ê
- Trẻ tìm và vạch chân chữ cái e, ê trong bài thơ “Đêm trăng bản mới”
- Tổ chức trò chơi “Hái nấm”
- Trẻ đội mũ thỏ
- Thi đua 2 tổ vào rừng hái nấm có chữ e, ê
- Trẻ chơi
- Đọc thơ luyện âm “Hoa sen đã nở”
- Trẻ đọc
*Hoạt động 3:
- Biểu diễn trang phục “Dân tộc ........”
- Cho trẻ làm sân khấu
- Nhóm trẻ biểu diễn
- 3 trẻ làm giám khảo
- Lớp làm khán giả
- Trẻ biểu diễn trang phục theo sự chuẩn bị trước có nhạc đệm “Tháng Ba ........”
- Xen kẽ tiết mục văn nghệ vào đêm biểu diễn.
*Hoạt động 4:
- Trò chơi nhảy bao bố
- Giới thiệu trò chơi
- Giới thiệu nội dung chơi - Lụât chơi
- Tiến hành tổ chức chơi
- Nhận xét sau khi chơi.
* Biện pháp thứ 2: Thiết kế giáo dục thông qua các chủ đề
+Chủ đề Quê hương đất nước- Bác Hồ:


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
I/ KIẾN TRÚC
- Trẻ biết tên gọi của các công trình kiến trúc ( nhà rộng, nhà văn hóa, khách sạn, chùa)
- Trẻ biết được đặc điểm các công trình kiến trúc ( vị trí, diện tích, lịch sử)
- Biết được những điểm giống và khác nhau giữa các công trình kiến trúc
- Biết được lợi ích , vai trò của các công trình này.
- Biết cách bảo vệ , giữ gìn những công trình cổ và phát huy giá trị.
II/ SÔNG HÔ :
- Trẻ biết tên gọi của một số sông hồ của địa phương.
- Trẻ biết một số đặc điẻm của sông hồ
- Biết điểm giống nhau và khác nhau giữa sông và hồ
- Biết được lợi ích , vai trò của sông , hồ. vẻ đẹp.
- Biết cách bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị của sông, hồ.
III/ THÁC
- Biết tên gọi.
- Biết một số đặc điểm.
- Biết ích lợi, vai trò, vẻ đẹp.
- Cách giữ gìn, bảo vệ, biết cách tự bảo vệ bản thân khi đi chơi thác.
IV/ KHU DU LỊCH
- Trẻ biét tên gọi của một số khu du lịch ........
-Biết một số đặc điểm
- So sánh điểm giống và khác nhau giữa khu du lịch sinh thái và công viên nước
- Biết một số hoạt động trong các khu du lịch
- Biết bảo vệ, giữ gìn vẻ đẹp, cảnh quan các khu du lịch.

Phát triển
nhận thức

Phát triển
thẩm mỹ

Phát triển tình
cảm xã hội

Phát triển
thể chất

Mục tiêu
phát triển

Phát triển
ngôn ngữ


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
* Phát triển vận động cơ bản : Bò, trườn , treo, tung, ném, bắt, bật liên tục qua 5-6
* Phát triển sự phối hợp khép léo giữa các chi, ước lượng bằng mắt…
* Giới thiệu một số món ăn có lợi cho sức khẻo , giáo dụ trẻ có hành vi ăn uống
lịch sự , có văn hóa.
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
* Trẻ quan sát và nhận biết tên gọi của các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở .........
* So sánh điểm giống nhau và khác nhau cảu một số danh lam thắng cảnh, di tích
lịch sử,
* Nhận biết được những yếu tố cần thiết của danh lam thắng cảnh
* Nhận biết một số loại
- Thác, Nhà thờ, khách sạn, chùa, Du lịch sinh thái bản đôn , công viên nước.
- Hồ, sông (
- Di tích lịch sử ( nhà đày, viện bảo tàng, biệt điện đại bảo, tượng đài ngã sáu)
* Nhận biết, so sánh số lượng, chiều cao, vị trí không gian, các loại hình học
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
* Mở rộng vốn từ về các di tích lịch sử , danh lam thắng cảnh, cách dùng từ để
miêu tả
* Trẻ kể chuyện sáng tạo, đọc thơ diễn cảm các tác phẩm văn học có nội dung về
chủ đề danh lam thắng cảnh.
*Trẻ biết diễn rối bằng lá cây, Trẻ làm truyện tranh về chủ đề.
PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - XÃ HỘI
* Giáo dục trẻ thấy được lợi ích đi tích lịch sử , danh lam thắng cảnh
* Có hành vi lời nói , ứng xử lễ phép, tôn trọng biết ơn người tạo ra , bảo vệ các
khu du lịch ( công viên nước ..), danh lam thắng cảnh* Hướng dẫn trẻ có thói quen giữ
gìn vệ sinh , bảo vệ môi trường. Giáo dục trẻ ăn uống hợp vệ sinh, có văn hóa
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ- Cảm nhận được vẻ đẹp của các di tích lịch sử, danh
lam thắng cảnh qua hình dáng , màu sắc, hoa văn... khác nhau
MẠNG HOẠT ĐỘNG
_ Biết cách diễn đạt thể hiện qua các loại hình nghệ thuật : vẽ , nặn , tô màu, ... qua
các bài hát, đóng kịch, kể chuyện, vận động theo nhạc
Mạng nội dung
- Kể chuyện sáng tạo về chú voi ở khu u lịch
- Xây hoa viên Tp.
- Phát triển vốn từ thông qua việc cho trẻ
- Hướng dẫn viên du lịch
kể chuyện về các khu du lịch mà trẻ biết
- Đi cầu treo
LQ
Trò chơi
VH
- Đi ngắm cảnh khu du lịch
sinh thái theo đường hẹp
LQCC
Tìm chữ cái đã học
Thể dục
KHU
trong các từ
DU
LỊCH


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

MT
XQ

Âm nhạc
khu du lịch, sinh

Bản Đôn, Yok Đôn.
- Tổ chức tham quan hoa viên
- xem tranh ảnh, xem phim về
Thái Yook đôn, ........

- Em nhớ ........
- Múa với bạn ........
- Chú voi con ở bản đôn

- Cắt hoạ báo làm album về khu du lịch
- di màu, tô màu tranh Hoa viên Tp.
đi du lịch

-Hướng dẫn viên du lịch,
album

Toán

Tạo hình

Âm nhạc

Trò chơi

những dòng thác
- Hướng dẫn viên du lịch
- Trò chơi cát, nước
thang
THÁC
- Xếp đúng thứ tự
- GXD - XL mô hình dòng thác
qua 5-6 hộp
MTXQ

- Ôn định hướng trong không gian :
trước sau phải trái của đối tượng khác khi

- Bài ca trên đồi
- Sưu tầm ảnh thác trên báo làm
- Di màu, tô màu tranh thác, - Vẽ
Tạo hình

Thể dục

Toán

- Trèo lên xuống
- Bò dích dắc bằng
bàn tay, bàn chân
đếm các bậc của dòng thác

đếm số
lượng trong phạm vi 7, viết số 7Phân
- Xem tranh ảnh về các dòng thác
biệt khối tròn, vuông,
chữ nhật.
Của địa phương
LQTPVH - Kể chuyện cho trẻ nghe :
- Trò chuyện về thác
- Trẻ biết đặc điểm đặc trưng của thác
Huyền thoại thác trinh nữ
- Kể cho trẻ nghe về thác ở địa phương


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

- Di màu, tô màu sông hồ, suối
- Xé dán tranh.
- Cắt hoạ báo làm Album sông, hồ, suối - Nhảy từ trên cao xuống (khoảng 45cm)
Thể dục

Tạo hình

- Hát "Mưa trên cao
nguyên"
- Phân nhóm sông, hồ, suối theo
cao nguyên”
yêu cầu của cô
Toán

Âm
nhạc

SÔNG,
HỒ,
SUỐI

- Múa xoang
-Vậnđộng "Mưa trên

- Cho trẻ xem tranh ảnh
phim về sông hồ suối.
Trò chuyện, quan sát nét
LQTP VH
MTXQ
đẹp đặc trưng của các
sông, hồ, suối
Trò chơi
- Kể cho trẻ nghe và phát triển
- Câu cá
vốn từ cho trẻ
- Xây dựng hồ
về những con sông, suối, hồ ở địa phương
- Xem tranh ảnh
- Xé, dán, nặn, vẽ sông, hồ, suối
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Chủ đề nhánh : Khu du lịch

Ngày

Tên hoạt
động
Đón trẻ

Ngày
thứ nhất

Du lịch
........

Ngày
thứ hai

Hành khách
thông minh

Ngày
thứ ba

Hướng dẫn
viên nhí

Ngày
thứ tư

Chú voi
con ........

Ngày
thứ năm

Đêm hội
du lịch

Nội dung hoạt động
- Trao đổi với phụ huynh về sức khoẻ, hoạt động của trẻ.
- Cho trẻ chơi trong các góc theo ý thích
- HĐ 1 : Xem tranh ảnh tư liệu về 1 số khu du lịch ở ........
Trò chuyện
- HĐ 2 : Di màu, tô màu tranh hoa viên thành phố
HĐ 1 : Ôn định hướng trong không gian : trước sau, phải trái,
của đối tượng khác khi đi du lịch.
HĐ 2 : Hát - vận động bài :.........
HĐ 1 : Phát triển vốn từ thông qua việc cho trẻ kể chuyện về các
khu du lịch mà trẻ biết.
HĐ 2 : Cho trẻ tìm chữ cái đã học trong từ ........, …, Công viên
nước
HĐ 1 : Nặn con voi ở khu du lịch …….
HĐ 2 : Kể chuyện sáng tạo về các chú voi ở khu du lịch.
HĐ 3 : Hát vận động bài "Chú voi con".
HĐ 1 : Hát - Vận Động Bài "Múa với bạn ........".
HĐ 2 : Sưu tầm, cắt hoạ báo làm album các khu di lịch ở .........
HĐ 3 : Đi ngắm cảnh khu du lịch theo đường hẹp.


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trời

Hoạt động chiều

- Góc âm nhạc : Ôn lại bài hát : Chú voi con, múa với bạn ........,
em nhớ .........
- Góc tạo hình : Tô màu, vẽ, dán, nặn những thứ trẻ thích.
- Góc sách truyện : Hướng dẫn trẻ làm truyện về khu du lịch.
- Góc xây dựng : Xây hoa viên thành phố.
- Góc phân vai : Hướng dẫn viên du lịch
- Trò chơi : Đi cầu treo.
- Trò chuyện về thời tiết trong ngày
- Tổ chức tham quan hoa viên gần trường
- Tổ chức cho trẻ chơi trong các góc.
- Cho trẻ tập kể chuyện sáng tạo.
- Ôn hát - Vận động các bài hát.
Chủ đề nhánh : Kiến trúc

Ngày

Tên hoạt
động
Đón trẻ

Nội dung hoạt động
- Trao đổi với phụ huynh về hoạt động sức khoẻ của trẻ.
- Cho trẻ chơi trong các góc theo ý thích.

Ngày
thứ sáu

Nét đẹp ........

HĐ 1 : Cho trẻ xem phim, tranh, ảnh về các công trình kiến trúc.
Trò chuyện, đàm thoại.
HĐ 2 : Cắt hoạ báo làm bộ sưu tập các công trình kiến trúc.

Ngày
thứ bảy

Kiến trúc sư
tài ba

HĐ 1 : Xé dán nhà rông dân tộc .........
HĐ 2 : Hát-Vận động "Tình ca ........".

Ngày
thứ tám

Nhà rông dài
nhất ........

HĐ 1 : Kể chuyện nhà rông dài nhất .........
HĐ 2 : Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế thể dục.

Ngày
thứ chín

Khối kì diệu

HĐ 1 : Phân biệt khối tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
HĐ 2 : Dùng các khối lắp ghép nhà rông.

Ngày
thứ 10

Kiến trúc sư
khoẻ mạnh

HĐ 1 Bật liên tục qua 3-4 vòng, chạy nhanh 15m.
HĐ 2 : Hát - vận động : múa với bạn .........


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

Hoạt động góc

- Góc xây dựng : Xây nhà rông.
- Góc âm nhạc : Ôn hát - vận động : Tình ca ........, Còn thương
nhau thì về BMT.
- Góc tạo hình : Di màu, tô màu công trình kiến trúc : chùa, nhà
rông.
- Góc phân vai : Bé làm kiến trúc sư.
- Thư viện : Xem tranh ảnh, sách báo các công trình kiến trúc
TN

Hoạt động ngoài trời

- Trò chơi : về đúng nhà : Yêu cầu nhận biết về đặc điểm của
công trình kiến trúc.
- Trò chuyện về thời tiết trong ngày.

Hoạt động chiều

Tổ chức cho trẻ chơi trong các góc
- Ôn - chơi trò chơi nhận biết đặc điểm của các công trình kiến
trúc.
Chủ đề nhánh: Thác

Tên hoạt
động

Ngày

Đón trẻ
Ngày thứ
11

Ngày thứ
12

Thiên nhiên
hùng vỹ

Nội dung hoạt động
- Trao đổi với phụ huynh về trẻ.
- Cho trẻ chơi tự do trong các góc
- HĐ1: Xem phim ảnh về các dòng thác của địa phương.
- HĐ2 : Trò chuyện cùng trẻ về thác

- HĐ1 : Bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5-6 khối đá
Vận động viên
- HĐ2 : Hát vận động bài ca trên đồi.
tài giỏi
- HĐ3 : Nặn các khối đá

Ngày thứ
13

Thác bao
nhiêu bật

Ngày thứ
14

Huyền thoại
thác Trinh Nữ

- HĐ1 ; Đếm số bậc của dòng thác, đếm số lượng trong
phạm vi 7, biết số 7
- HĐ2 : Sưu tầm tranh ảnh về thác trên báo làm album
- HĐ3 : Hát vận động : Đăklak quê em.
- HĐ1 : Kể cho trẻ nghe truyện "Huyền thoại thác Trinh Nữ"
- HĐ2 : Trèo lên xuống thang như đi chơi thác


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

Ngày thứ
15

Dòng chảy
của thác

- HĐ1 : Làm thí nghiệm : Dòng chảy của thác
- HĐ2 : Vẽ những dòng thác
TCXD : Xây lắp mô hình dòng thác
GTV : Xem tranh ảnh về những dòng thác
TCPV : Hướng dẫn viên du lịch

Hoạt động góc

Hoạt động ngoài trời
Hoạt động chiều

- Trò chơi cát nước
- Trò chuyện về thời tiết
- Xếp đúng thứ tự.
- Chơi tự do ở góc.

Chủ đề: Hồ, Sông, Suối

Ngày

Tên hoạt động
Đón trẻ

Ngày thứ 16

Dòng sông quê em

Nội dung hoạt động
- Trao đổi với phụ huynh về trẻ.
- Cho trẻ chơi tự do trong các góc
- HĐ1 : Cho trẻ xem phim tranh ảnh về
sông hồ, suối ở địa phương
- HĐ2 : Di màu , tô màu sông suối, hồ


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

Ngày thứ 17

Ngày thứ 18

Ngày thứ 19

Ngày thứ 20

Ai khoẻ nhất

- HĐ1 : Bật qua dòng sông 40cm
- HĐ2 : Hát vận động "Mưa Cao Nguyên".

- HĐ1: Kể cho trẻ nghe và phát triển vốn từ
cho trẻ về những con sông suối, hồ ở địa
Chèo thuyền độc mộc
phương.
- HĐ2 : Chèo thuyền độc mộc (trò chơi)
Ai nhảy nhanh hơn

- HĐ1 : Nhảy từ trên cao xuống khoảng
45cm
- HĐ2 : Cắt báo làm album sông, hồ, suối

Đố bạn biết?

- HĐ1 : Phân nhóm : sông, hồ, suối theo
yêu cầu của cô
- HĐ2 : Hát múa Xoan : Chuyện tình trên
cao nguyên.

Hoạt Động Góc

Hoạt Động Ngoài Trời

Hoạt Động Chiều

TCXD : Xây hồ
TCPV : Gia đình nấu ăn
Góc Thư Viện : Xem tranh ảnh
Góc Tạo Hình : Xé dán nặn vẽ sông hồ suối
-Trò chơi : Câu cá
- Trò chuyện về thời tiết
- Chơi tự do theo góc
- Ôn luyện bài hát

GIÁO ÁN
Ngày thứ 1: DU LỊCH .........
I/ Mục đích yêu cầu:
- Hình thành và phát triển ở trẻ: Khả năng quan sát, nhận xét, và diễn đạt hiểu
biết bằng những câu nói đơn giản , khả năng chú ý, ghi nhớ, tư duy trực quan hành động
và tư duy trực quan hình ảnh.
- Tính tò mò tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh
- Một số hiẻu biết ban đầu về các sinh vật , hiện tượng gần gũi quen thuộc với trẻ
II/ Chuẩn bị:
-Tranh ảnh, hình ảnh tư liệu về một số khu du lịch ở ........


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

- Một số tranh ảnh tư liệu về một số khu du lịch ở ........
- Bút màu, giấy màu
III/ Kế hoạch triển khai chủ đề:
* Hoạt Động 1: Xem tranh ảnh tư liệu về một số khu du lịch ở ........ - Cô cùng
trẻ trò chuyện về quê hương ........
- Cô hỏi trẻ : Ở ........ mình các con biết được những khu du kịch gì? ở đâu? Nó như thế
nào?
- Cô đưa tranh ra cho trẻ quan sát và cùng trò chuyện về khu du lịch mà cháu biết
- Cô cho trẻ xem hình ảnh tư liệu về các khu du lịch
- Cô cung cấp cho trẻ địa điểm , nét riêng của từng khu du lịch
- Cô cho trẻ nói về cảm nhận của mình về hình ảnh trẻ vưầ xem
- Giáo dục trẻ phải biết yêu quý thiên nhiên , thiên nhiên trở nên đẹp, hoang sơ,,
hùng vĩ hơn phục vụ nhu cầu của con người
* Hoạt Động 2: Tạo hình:dì màu, tô màu tranh hoa viên thành phố
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu vẽ hoa viên thành phố
- Cô gợi ý cho trẻ từ một bức tranh về hoa viên trẻ có thể làm nhiều cách theo ý thích
của trẻ; như dì màu , tô màu để bức tranh trở nên đẹp và sinh động hơn
- Cô cho trẻ di màu, tô màu tranh.
Ngày thứ 2: HÀNH KHÁCH THÔNG MINH
* Hoạt Động 1: Ổn định hướng trong không gian , phía trước, sau, phái, trái, của
đối tượng khác khi đi du lịch
- Cô và trẻ làm thành một đoàn khách đi du lịch
- Tổ chức một trò chơi: " Hành khách thông minh" . Cô là người tổ chức trò chơi.
mỗi một trò chơi cô gọi 1 hành khách đứng trên sân khấu có những gì. Hành khách mà
trả lời đúng và nhanh nhất được tặng 1 món quà đặc sản của ........
* Hoạt Động 2: Hát, vận động bài" Em nhớ ........"
- Cô cho trẻ hát và vận động theo bài hát " Em nhớ ........"
- Cô cho trẻ tự thể hiện tình cảm cảu mình với ........ theo nhóm tô- cá nhân.
Ngày thứ 3: HƯỚNG DẪN VIÊN NHÍ
I/ Mục đích yêu cầu:
- Hình thành và phát triển ở trẻ sự mạnh dạn, hồn nhiên trong giao tiếp
- Phát triển vốn từ cho trẻ , khả năng giao tiếp bằng lời nói với những người xung
quanh.
- Cảm nhận được vẻ đẹp trong thiên nhiên , cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
- Có 1 số biểu tượng về việc đợi và phát âm các chứ cái
II/ Chuẩn bị
- Tranh ảnh về các khu du lịch gần gũi với trẻ
- Tranh khu du lịch : ........; công viên nước có chứa từ
III/ Kế hoạch triển khai chủ đề:
* Hoạt Động 1:Trẻ kể truyện về các khu du lịch mà trẻ biết
- Có tổ chức cuộc thi kể truyện với chủ đề " Hướng dẫn viên nhí"


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

- Trẻ lên kể truyện làm người hướng dẫn viên tự chọn khu du lịch mà trẻ biết ,
gần gũi với trẻ để kể , thông qua tranh ảnh mà trẻ tự chọn
- Kết thúc cuộc thi, hướng dẫn viên nào kể về khu du lịch của mình hay nhất, thu
hút nhiều du khách lắng nghe nhất là thắng cuộc
* Hoạt Động 2: Cho trẻ tìm chữ cái đã chọn trong từ "........, YôkĐôn, công viên
nước"
- Kết thúc cộc chơi kể truyện thông qua các hướng dẫn viên nhí thì khu du
lịh ........, công viên nước" được các du khách nhí bình chọn là yêu thích nhất
- Các khu du lịch nhân ngày quốc tế thiếu nhi sẽ tặng vé miễn phí cho các bạn nhỏ nào
tìm và phát âm được các chữ cái trong từ " ........, Yokđôn, Công viên nước"
- Tranh khu du lịch : ........; công viên nước có chứa từ
III/ Kế hoạch triển khai chủ đề:
* Hoạt Động 1:Trẻ kể truyện về các khu du lịch mà trẻ biết
- Có tổ chức cuộc thi kể truyện với chủ đề " Hướng dẫn viên nhí"
- Trẻ lên kể truyện làm người hướng dẫn viên tự chọn khu du lịch mà trẻ biết ,
gần gũi với trẻ để kể , thông qua tranh ảnh mà trẻ tự chọn
- Kết thúc cuộc thi, hướng dẫn viên nào kể về khu du lịch của mình hay nhất, thu
hút nhiều du khách lắng nghe nhất là thắng cuộc
* Hoạt Động 2: Cho trẻ tìm chữ cái đã chọn trong từ "........,, công viên nước"
- Kết thúc cộc chơi kể truyện thông qua các hướng dẫn viên nhí thì khu du
lịh ........, công viên nước" được các du khách nhí bình chọn là yêu thích nhất
- Các khu du lịch nhân ngày quốc tế thiếu nhi sẽ tặng vé miễn phí cho các bạn nhỏ nào
tìm và phát âm được các chữ cái trong từ " ........, Công viên nước"
Ngày thứ 4: CHÚ VOI ........
I- Mục đích yêu cầu:
- Biết thể hiện cảm xúc trước cái đẹp.
- Có chu cầu. Thích thú khi tham gia vào các hoạt động hát, múa, vận động theo
nhạc, kể chuyện … và biết thể hiện cảm xúc sáng tạo thông qua các hoạt động đó.
II- Chuẩn bị:
- Đất nặn, bảng con, mô hình chú voi.
- Dụng cụ âm nhạc: đàn, trống, xắc xô, …
III- Kế hoạch triển khai chủ đề:
* Hoạt động 1:
Tạo hình: Nặn con voi ở Bản Đôn
- Cô cho lớp đi tham quan khu du lịch ở Bản Đôn
- Hỏi trẻ về cảm xúc của mình về Bản Đôn?
- Ấn tượng của trẻ khi đến Bản Đôn là gì?
- Các con thấy chú voi ở Bản Đôn như thế nào?
- Tất cả lớp đều nói về chú voi ở Bản Đôn. Cô không thể nghe hết được. Vậy cả
lớp dùng đất nặn để nặn thành chú voi theo trí nhớ của các con.
- Thông qua sản phẩm của trẻ cho biết đặc điểm cấu tạo của chú voi thông qua đó
giáo dục trẻ phải biết yêu quý cái đẹp của thiên nhiên, yêu quý động vật, …
* Hoạt động 2: Kể chuyện sáng tạo về chú voi


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

- Thông qua các sản phẩm nặn của mình, cô cho trẻ thi kể chuyện sáng tạo về chú
voi.
- Cô động viên khuyến khích, gợi mở cho trẻ.
* Hoạt động 3: Kết thúc cuộc thi kể chuyện sáng tạo lớp hát và vận động theo bài
hát “Chú voi con ở Bản Đôn”.
Ngày thứ 5: ĐÊM HỘI DU LỊCH
I- Mục đích yêu cầu:
- Hình thành phát triển ở trẻ: khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt
động âm nhạc, tạo hình.
- Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật.
- Khả năng thực hiện các vận động một cách tự tin khéo léo.
II- Chuẩn bị:
- Dụng cụ âm nhạc: Đàn, trống, xắc xô, phách tre, micrô hát …
- Tranh, hoạ báo và các khu du lịch .........
- Các mô hình khu du lịch đặt ở các vị trí khác nhau trong lớp, băng dán theo đường
hẹp.
III- Kế hoạch triển khai chủ đề:
* Hoạt động 1:
- Cô cùng trẻ trò chuyện về ........ vì tình cảm gắn bó giữa các bạn với nhau trong
cùng một vùng miền.
- Để thể hiện tình cảm gắn bó, mỗi bạn có cách thể hiện khác nhau. Tập thể lớp
hát, vận động theo bài múa “Múa với bạn ........”.
- Để thể hiện được đêm hội ........, các thành viên tự thể hiện cảm xúc của mình qua
bài hát “Múa với bạn ........”.
* Hoạt động 2:
- Sau một đêm hội mọi người còn đi ngắm cảnh ở khu du lịch theo một đường hẹp
để thể hiện được sự tự tin, khéo léo của bản thân.
* Hoạt động 3:
- Để thể hiện tình cảm của mình, sự gắn bó của tập thể. Đồng thời để lưu lại những
hình ảnh đẹp của các khu du lịch, lớp đã tổ chức cuộc sưu tầm, cắt hoạ báo để làm
Album về các khu du lịch. Để các bạn khác không có dịp đi tham quan thấy được và
hiểu rõ hơn về quang cảnh của quê hương mình.
b.Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp biện pháp:
- Việc thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non
dựa vào chương trình khung của bộ giáo dục và đào tạo.
- Nội dung thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi dựa vào nhu cầu, sự ham hiểu biết
muốn khám phá khoa học của trẻ. được lồng ghép vào các chủ đề như chủ đề quê
hương đát nước Bác Hồ, dạy học theo sự kiện các hoạt động vui chơi theo chủ đề với
hình thức được thực hiện, thường xuyên liên tục, trong sinh hoạt ở mọi lúc mọi nơi.
c. Điều kiện thực hiện giải pháp biện pháp:
Trong chương trình giáo dục mầm non mới thông qua các chủ đề và các sự kiện thích
hợp lồng ghép để truyền tải nội dung giáo dục cho trẻ,
Giáo dục trẻ thông qua các kế hoạch như: kế hoạch ngày, tuần , tháng…


“Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi trong chương trình giáo dục mầm non”
…………………………………………………………………………………………………………

Phối hợp với phụ huynh: Đây là 1 trong những điều kiện quan trọng nhằm giúp trẻ
môt phần nào hiểu hơn về những gì mà trẻ sắp học và đã học.
Công tác tuyên truyền: Thông qua các hội thi do nhà trường tổ chức như : Hội thi bé
nhanh trí, hội thi bé với môi trường xung quanh cũng giúp những kiến thức ấy đến gần
với trẻ và phụ huynh hơn..
d) Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp
- Thiết kế chủ đề dạy học cho trẻ 5-6 tuổi cho trẻ mầm non là cần thiết và nó có mỗi
quan hệ giữa giải pháp và biện pháp.
- biện pháp nếu không có thiết kế các chủ đề dạy học thông qua các sự kiện và thông
qua các chủ đề thì các cháu sẽ khó có cơ hội để tiếp xúc với các lễ hội của các đồng bào
dân tộc ........, các danh lam thắng cảnh…Nếu làm tốt việc thiết kế chủ đề giáo dục cho
trẻ 5 - 6 thông qua các sự kiện, qua các chủ đề giúp trẻ tìm hiểu thêm về lễ hội cồng
chiêng và các danh lam thắng cảnh của quê hương.
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.
Bằng những giải pháp – biện pháp trên nhà trường đã thu được một số kết quả cụ thể
như sau:
Trước khảo nghiệm:
- Các khái niệm về lễ hội trẻ còn mờ nhạc.
- Hầu hết trẻ còn mơ hồ về quê hương .........
- Trẻ hầu hết không thuộc những bài hát về quê hương .........
- Những bài thơ, câu chuyện những bài đồng dao về quê hương Đăklak.
- Chưa so sánh điểm giống nhau và khác nhau của một số danh lam thắng cảnh, di
tích lịch sử, các lễ hội
Sau khảo nghiệm:
- Qua một thời gian nghiên cứu và khảo nghiệm thực tế ngắn ở trường Mẫu
giáo ........ tôi nhận thấy sự phát triển về nhận thức về môi trường xung quanh của trẻ
phát triển rõ rệt như: Nhận thức về sự giống nhau và khác nhau về các lễ hội , trang
phục các dân tộc ........, ẩm thực…của đồng bào các dân tộc ........ về ngôn ngữ của trẻ
qua luyện cho trẻ diễn dạt mạch lạc thông qua các lễ hội…
-Trẻ đã tiến bộ rõ rệt, đã có những khái niệm, tên gọi đơn giảng về các lễ hội, giúp trẻ
bước đầu trẻ thêm yêu mếm mảnh đất Đălak nơi mà trẻ đang sinh sống.
PHẦN III - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Trong hệ thống giáo dục dạy học là một hoạt động nhằm truyền thụ và cung cấp
kiến thức cho trẻ về mặt trí tuệ, sự nhận thức, tư duy, sự ham hiểu biết, phát triển ngôn
ngữ, … là phương tiện giáo dục toàn diện cho trẻ. Một đất nước ngày càng giàu đẹp,
con người ngày càng văn minh chính là nhờ việc dạy học từ thế hệ mầm non nhỏ bé.
Hiện nay, chương trình mới giáo dục mầm non mới đã được áp dụng rộng rãi hầu
hết ở các trường mầm non, nhưng mới trên phương diện là lý thuyết, còn trên thực tế
vẫn chưa có một chương trình mẫu đúng đắn nhất để thực hiện, với một số lý do như


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×