Tải bản đầy đủ

LÒNG GHÉP nội DUNG “học tập và làm THEO tấm GƯƠNG đạo đức hồ CHÍ MINH” vào CÔNG VIỆC QUẢN lý và xây

1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI
LÒNG GHÉP NỘI DUNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG
ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” VÀO CÔNG VIỆC QUẢN LÝ VÀ XÂY
DỰNG NHÀ TRƯỜNG
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài.
“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc
về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to
lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, trong đó có tư tưởng về giáo dục – bộ
phận quan trọng trong vấn đề xây dựng nhân tố con người”. “Chủ tịch Hồ Chí
Minh không một lần nào dùng thuật ngữ “triết lý giáo dục” nhưng qua những
lời nói hoặc bài viết của Người, có thể thấy toát lên ba chủ đề chính về công tác
giáo dục là học để làm gì (mục đích), học cái gì (nội dung) và học như thế nào
(phương pháp).”
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một việc làm
hết sức quan trọng và cần thiết vì Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
là một tài sản vô giá của Đảng ta, của dân tộc ta và cũng là một trong những cơ
sở của nền giáo dục Việt Nam. Cũng vì lẽ đó mà bản thân tôi luôn trăn trở mình

là một người lãnh đạo trong công tác trồng người cần phải làm gì? Để đưa nhà
trường tiến bộ và phát triển theo yêu cầu của giáo dục hiện nay. Bộ chính trị đã
ban hành và triển khai nghị quyết 03- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập tư tưởng tấm gương
đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu
rộng về ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức tư cách con người nói
chung và cán bộ nói riêng; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực


2

dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã
hội tham nhũng tiêu cực khác.
- Năm học 2013- 2014 là năm học phát huy tinh thần lao động sáng tạo
của mỗi cán bộ giáo viên góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và
tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức,
tự học và sáng tạo” xuất phát từ đó bản thân tôi nhận thức rằng rèn luyện đạo
đức và tự học để phấn đấu vươn lên; đồng thời tuyên truyền chỉ đạo cán bộ
công chức, viên chức trong nhà trường thực hiện tốt. Để thực hiện được điều
này, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện và tu dưỡng, học tập tấm gương
của Bác phải có tinh thần phấn đấu, vượt khó và phối hợp tốt cùng các ban
nghành, đồng thời thủ trưởng đơn vị là tấm gương cho mọi người noi theo. Phối
hợp với các đoàn thể, tổ chức để luôn giữ vững nhà trường tiên tiến cấp huyện
và xây dưng trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2015.
2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài
- Trường Mầm Non ... được tách ra từ trường tiểu học ...từ tháng 12 năm
2005. Trường được tách ra nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục Mầm non trên
địa bàn xã ... cũng như sự nghiệp giáo dục nói chung, dưới sự chỉ đạo trực tiếp
của phòng giáo dục huyện ...về chuyên môn nghiệp vụ và sự quản lý nhà nước
của UBND xã ....
Nhiệm vụ của đề tài là làm sao để mọi người cũng như bản thân vận
dụng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn
một cách sáng tạo sinh động đem lại kết quả tốt, đối với bản thân từ việc làm
thực tế rút kinh nghiệm học hỏi nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành để hoàn
thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên và làm tốt công tác chỉ đạo và quản lý
trong nhà trường. Qua một thời gian phấn đấu và tự rèn luyện về học tập và làm
theo tấm gương của Bác cho đến nay đã có sự tiến bộ rõ rệt so với những năm


3đầu mới thực hiện, công tác điều hành chỉ đạo đã chặt chẽ, khoa học, công việc
trôi chảy hàng năm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Đối tượng nghiên cứu:
- Vận dụng giữa học tập lý luận, chuyên môn để áp dụng một cách khoa
học nhằm lãnh đạo tập thể hội đồng sư phạm trong nhà trường phát triển tốt về
mọi mặt. Đối tượng áp dụng là con người thực hiện công việc trong tập thể nhà
trường.
4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu:
- Vận dụng việc học tập và làm theo tấm gương của Bác vào công tác chỉ
đạo tập thể để phấn đấu rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, về tư tưởng chính
trị, đạo đức cách mạng, lối sống giản dị, “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô
tư….”
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Vận dụng cơ sở lý luận được học tập và từ tình hình thực tiễn, tài liệu,
qua những câu chuyện về Bác được thể hiện trong hội thi kể chuyện về tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh để rút ra phương pháp nghiên cứu.
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
Là những chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn kiện của Đảng
cộng sản Việt nam về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những bài
viết bài nói chuyện và cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác qua sử liệu.
Đặc biệt là Chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị Số: 03-CT/TW Hà Nội, ngày
14 tháng 5 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương đảng.
- Với chưc danh hiệu trưởng nhà trường Bí thư chi bộ tôi thường xuyên chỉ
đạo, điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nêu cao tinh thần học tập và
làm theo tấm gương của Bác thông qua nhiều hoạt động, tạo các phong trào


4

phổ biến các câu nói hay, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, mở
các hội thi sưu tầm tranh ảnh các bài thơ, bài hát ca ngợi về Bác Hồ để thi
trong nhà trường.
- Xây dựng tủ sách tư liệu về Bác cho cán bộ giáo viên nhân viên, phụ huynh,
học sinh tham khảo.
- Mỗi Cán bộ giáo viên trong nhà trường đều nhiệt tình hưởng ứng, nêu cao
trách nhiệm trong công tác giảng dạy, đã tham gia đầy đủ các phong trào do cấp
trên, ngành, trường phát động.
2. Thực trạng
Kể từ khi Bộ chính trị - BCH Trung ương đảng ban hành chỉ thị học tập
và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn thể giáo viên học sinh, cán
bộ công nhân viên chức trong nhà trường đã đồng tình hưởng ứng. Trước đó
việc học tập và làm theo tấm gương của Bác chưa có chiều sâu, nhận thức của
mọi người đang còn nông cạn, chưa hiểu thấu nội dung cốt lõi của vấn đề, đang
còn học tập một cách qua loa, đại khái, chiếu lệ… Sau khi học tập các chuyên
đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác nhận thức của cô và trò được
nâng lên rõ rệt. Trong công tác điều hành chỉ dạo của cán bộ quản lý cũng khoa
học hơn và chặt chẽ hơn.
Vận dụng tốt việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong công tác
điều hành quản lý lãnh đạo các phong trào trong trường học.
Nhằm xây dựng đội ngũ có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần đoàn kết,
thương yêu chung sức chung lòng cùng nhau xây dựng nhà trường vững mạnh.
Tạo tiền đề xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu hiện tại của giáo dục
nói chung và giáo dục mầm non nói riêng.
Làm tốt công tác tham mưu tốt với các cấp các nghành cho nhà trường trong
các mặt hoạt động.
Nâng cao uy tín tốt, phối hợp chặt chẻ với gia đình, nhà trường và xã hội.


5

Quan tâm chăm sóc dạy dỗ học sinh và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn, mồ côi, gia đình nghèo.
Nêu cao tình thần học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ cho tất cả cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường.
Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh và làm tốt công tác phát triển Đảng.
Thực hiện đúng chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên trong nhà trường
và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo yên tâm công tác.
a. Về thuận lợi - Khó khăn:
* Thuận lợi:
- Ban giám hiệu nhà trường luôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ
của các cấp các nghành đã cung cấp tư liệu, hình ảnh và phát động các phong
trào, hội thi về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Tập thể
hội đồng sư phạm trong nhà trường, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình trong quá trình
công tác, có tinh thần đoàn kết cùng nhau hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.
- Nhà trường thường xuyên phát động các phong trào như: sưu tầm các
tranh ảnh, bài hát câu chuyện, tổ chức các hội thi về tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh cho cán bộ giáo viên.
- Xây dựng tủ sách tư liệu về Bác cho bán bộ giáo viên và phụ huynh học
sinh xem
- 95% cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ luôn
được sự quan tâm giúp đở của nghành chủ quản, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa
phương, Hội cha mẹ học sinh. Điều kiện kinh tế của cán bộ giáo viên ổn định an
tâm công tác.
* Khó khăn:
- Do đặc thù của nghành học giáo viên phải dạy hai buổi trên ngày nên
thời gian sưu tầm về các tư liệu và tổ chức các hội thi còn có phần hạn chế.


6

- Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi dạy học chưa đáp ứng nhu
cầu nên có phần ảnh hưởng tới công tác dạy và học của nhà trường.
- Một số lớp học còn phải học nhờ hội trường thôn và một số thôn chưa
mở được lớp học cho nên huy động số trẻ 3 đến 4 tuổi chưa cao.
- Năm đầu tiên nhà trường tổ chức mở bán trú nền có phần gặp khó khăn
trong công tác quản lý.
- Khuôn viên nhà trường thiếu chiều rộng nên không đủ diện tích để xây
dựng phòng học đáp ứng tốt kế hoạch mở lớp và tiến tới xây dựng trường chuẩn
quốc gia.
b. Thành công, hạn chế:
* Thành công:
- Sau khi triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí
Minh cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã đạt những thành công
như sau.
- Đối với tập thể giáo viên trong nhà trường ngày một tiến bộ rõ rệt mọi
người đã nâng cao được tầm hiểu biết về ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống,
tính đoàn kết cộng đồng trách nhiệm, lòng tin về đảng về sự nghiệp giáo dục và
ban giám hiệu nhà trường. Đã nhận thức được tinh thần làm chủ, và ý thức phấn
đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác. Vì vậy chất lượng dạy và học của
nhà trường ngày được nâng lên.
- Đối với các ban ngành đoàn thể, qua những đợt thanh tra kiểm tra thì
kết quả chất lượng của nhà trường ngày càng được nâng cao và đã được các cấp
các nghành ghi nhận và từ đó nhà trường đã được sự quan tâm nhiều hơn.
- Nội bộ nhà trường là một khôi thống nhất, Không có tình trạng quan
liêu, tham nhũng, lãng phí và vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo.
* Hạn chế:


7

- Thời gian nghiên cứu và cơ sở lý luận còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ, chưa có kinh nghiệm nhiều để vận dụng trong quá trình thực hiện.
c. Mặt mạnh, mặt yếu:
* Mặt mạnh:
- Vận dụng trong công tác chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường, cán bộ
giáo viên nhân viên đã tự giác nhận thức được trách nhiệm của mỗi người cần
phải làm gì cho bản thân, cho tập thể. Do đó trong những năm gần đây nhà
trường đã tiến bộ rõ rệt hơn cụ thể là:
- Chất lương dạy và học của nhà trường càng ngày được nâng cao có hiệu
quả tốt hơn.
- Số lượng giáo viên thi đạt cấp tĩnh, cấp huyện đạt tỉ lệ cao năm sau cao hơn
năm trước.
- Nhà trường liên tục đạt trường tiên tiến cấp huyện và cơ quan văn hoá.
- Cán bộ giáo viên nhân viên đều có ý thực tự học tập và rèn luyện nêu cao
tình thần học tập và làm theo tấm gường của Bác đã thể hiện qua các việc làm
cụ thể qua các phong trào hoạt động của các ban nghành đoàn thể. Cho nên chất
lượng dạy học của nhà trường có nhiều chuyển biến rõ rệt. Được cấp trên cũng
như phụ huynh học sinh tin tưởng ghi nhận những thành tích mà nhà trường đã
đạt.
* Mặt yếu:
Còn vài giáo viên chưa nêu cao hết tinh thần trách nhiệm của bản thân nên
kết qủa của một số tiết dạy về chương trình đổi mới hiệu quả chưa cao.
d. Các nguyên nhân, các yếu tố tác động:
Nguyên nhân của kết quả: Kết quả đạt được là do sự chỉ đạo sáng suốt của
đảng và nhà nước, sự đồng thuận “Ý Đảng hợp lòng dân” về việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sự tham gia nhiệt tình của tập thể
nhà trường.


8

Nguyên nhân về hạn chế đó là: Thiếu các văn bản lý luận chính thống, thiếu
thời gian trong việc tìm kiếm tư liệu, một bộ phận nhỏ chưa thật sự nhiệt tình
trong công tác do “mặt trái của cơ chế thị trường”.
Các yếu tố tác động: Yếu tố tác động cơ bản đến nội dung đó là ý thức, nhận
thức của con người là chủ thể thông qua đó là việc điều hành chỉ đạo của cán bộ
quản lý điều hành chỉ đạo; mặt khác công tác tuyên truyền vận động, nêu gương
kiểm tra, giám sát cũng góp mọt phần hết sức quan trọng cho việc thành công
e. Phân tích đánh giá các vấn đề về thực trạng đề tài đã đặt ra.
Như nội dung thực trạng đã nêu trên Việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh ban đầu còn mang tính hời hợt chưa đi vào chiều sâu, mặt
khác do cơ chế thi trường và sự hội nhập kinh tế quốc tế đã làm xói mòn nhiều
bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt nam. Từ đó một số cán bộ nói riêng và
công dân Việt nam nói chung đã bị ảnh hưởng rất lớn như coi thường kỷ cương
phép nước, tham ô, lãng phí; mất phẩm chất đạo đức, tư cách chạy theo chủ
nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân… làm mất lòng tin của nhân dân đối với
đảng và nhà nước.
Về ngành giáo dục một bộ phận nhỏ công chức, giáo viên đã bán rẽ nhân
phẩm nhà giáo, chạy đua thành tích (bệnh thành tích) làm cho xã hội lên án trên
các phương tiện thông tin đại chúng…
Sau khi có Chỉ thị 06/TU ban chấp hành trung ương đảng, được tuyên
truyền rộng rĩa đến cán bộ dảng viên và các tầng lớn nhân dân sự chuyển biến
ngày càng rõ rệt hơn nhận thức của mỗi người được nâng lên, được soi mình
qua “Lăng kính “ của Bác đã tự sữa chữa điều chỉnh bản thân, tự rèn luyện học
hỏi và ngày càng có chuyền sâu. Nhân cách của con người nâng lên tư tưởng
được cởi mở thấu tình đạt lý, công việc được trôi chảy hơn.
Đối với nhà trường chúng tôi khi mọi người đã thật sự thấm sâu lan tỏa việc
học tập về tư tưởng và tấm gương của Bác thì càng thi đua phấn đấu cống hiến


9

hết minh hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục nói riêng và cho xã hội nói chung.
Kết quả là nhà trường luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ hàng năm đều
được công nhận là chi bộ trong sach vững mạnh.
3. Giải pháp, biện pháp:
a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp:
Mục tiêu của giải pháp, biện pháp là bằng mọi cách thức phải thực hiện
đúng các chi tiêu đã đề ra thông qua các hoạt động trong nhà trường nhằm xây
dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh về mọi mặt.
Ban giám hiệu phải thật sự gương mẫu đi đầu trong mọi công tác hoạt
động cũng như phong trào, xây dựng thành nội dung, kế hoạch, hành động hàng
tháng, hàng quý, hàng năm… Phối hợp giữa gia đình, nhà trường cùng các ban
nghành đoàn thể, trong giáo dục và các tổ chức quần chúng khác cùng phát triển
cho sự nghiệp giáo dục mầm non.
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp biện pháp.
* Nội dung:
Nội dung của giải pháp: qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh mỗi một thành viên trong cơ quan đều nắm bắt được nôi dung cơ bản
về vận dung tư tưởng và tấm gương của Bác trong công tác dạy và học. Hoạt
động của nhà trường đều vận dụng: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”.
Và bằng nhưng việc làm cụ thể đối với cán bộ quản lý điều hành chỉ đạo phải
học cách quản lý điều hành chỉ đạo của Bác. Đối với viên chức giáo viên phải
học cách làm Thầy của Bác yêu nghề mến trẻ. Tất cả vì tương lai con em chúng
ta, vì tương lai đất nước.
Để thực hiện được giải pháp trước hết chúng ta phải thấm nhuần tư tưởng
của Bác về công tác giáo dục.
Là người giáo viên mầm non muốn có giờ dạy tốt cần phải biết chịu khó
học hỏi nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt đặc biệt là chuyên môn nghiệp


10

vụ, cần cù biết tiết kiệm tận dụng tối đa các phế liệu như các võ bia,các mảnh
vải vụn, các chai lọ… để làm đồ dùng dạy học phục vụ cho các giờ học mang
tính chất sáng tạo, phù hợp với chủ đề, chủ điểm. Giáo viên cần biết lồng ghép
các tiết dạy theo hướng tích hợp với nhiều hình thức, Nhất là lồng ghép các bài
hát câu chuyện ca ngợi về đức tính thật tha, tiết kiệm của Chủ Tịch Hồ Chí
Minh và phối hợp nhiều biện pháp để cải tiến phương pháp dạy tốt, truyền tải
kiến thức cho học sinh một cách có hiệu quả thiết thực.
- Tham gia, thực hiện tốt các hoạt động, phong trào do ngành đề ra như tham
gia hội thi cấp trường, cấp xã, cấp huyện kể chuyện về “tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”, qua hội thi đã đạt giải A cấp huyện.
- Tổ chức các buổi tuyên truyền về học tập làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh cho cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường cùng học tập và
noi theo.
- Thông qua các tiết dạy theo chủ đề, chủ điểm giáo viên tự sáng tạo, tìm
tòi, sưu tầm những câu nói hay. Những bài hát, những câu chuyện về tấm gương
của Bác, đưa các bài hát, bài thơ, câu chuyện lồng ghép vào các tiết dạy theo
chủ đề, chủ điểm. Để từ đó khắc sâu vào tri thức của trẻ luôn biết yêu quí Bác
Hồ, yêu quê hương đất nước và thích hát, múa những bài về Bác. Chăm chỉ học
tập ngoan ngoãn để cuối tuần được tặng hoa bé ngoan xứng đáng là cháu ngoan
Bác Hồ.
- Cách thực hiện: Thông qua các hoạt động của nhà trường và của ngành vận

dụng vào công tác quản lý để xây dựng trường học phát triển toàn diện về mọi
mặt.
- Nêu cao tinh thần làm chủ, đoàn kết chặt chẽ trong toàn thể giáo viên trong
trường thành một khối thống nhất kết hợp có hiệu quả giữa các tổ chức trong
nhà trường như chi bộ, công đoàn và các ban ngành khác.
c. Điều kiện thực hiện các giải pháp trên


11

- Ban giám hiệu cụ thể là hiệu trưởng phải chỉ đạo tốt và vận dụng tốt việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua các đợt sinh hoạt
chính trị, văn hóa do ngành triển khai. Làm tốt công tác phong trào xây dựng
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Phấn đấu làm tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cụ thể là.
* Xây dựng tập thể nhà trường thành một khối thống nhất, từng bước
ổn định cơ sở vật chất, phấn đấu trở thành trường chuẩn quốc gia
1. Thực hiện lời dạy của Bác “phải nêu cao tinh thần làm chủ tập thể phải
giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trong cơ quan bởi đoàn kết là sức
mạnh to lớn”.Nhờ sức mạnh đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể nhà
trường. Mà từ ngày mới thành lập trường “Mẫu giáo ...” mới chỉ có 08 cán bộ
giáo viên và 185 em học sinh, các cháu đến trường còn phải ngồi trên những bộ
bàn ghế của học sinh tiểu học không đúng kích thước của tuổi mầm non,phòng
học thiếu, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị, không đáp ứng đủ cho công tác dạy
và học. Toàn trường mới chỉ có 4 phòng học tại điểm trường trung tâm đã
xuống cấp và 2 phòng tại điểm trường … ,… các lớp học ở một số thôn buôn
chưa đủ điều kiện để mở lớp, xung quanh khuôn viên nhà trường chưa có cây
xanh bóng mát, chưa có tường rào bao quanh, cổng trường, cho các cháu vui
chơi, học tập. Cho nên đã ảnh hưởng đến chất lương dạy và học của nhà trường
ngay buổi đầu mới thành lập.
Hình 5 : Hình ảnh nhà trường từ ngày đầu mới thành lập ( năm 2005)
- Nhưng với tinh thần làm chủ và sự đoàn kết thống nhất cao tôi đã cùng phó
hiệu trưởng và 6 đồng chí giáo viên đã nêu cao tinh thần làm chủ, chủ động
từng bước tháo gỡ những khó khăn ban đầu đưa các hoạt động của nhà trường
vào nề nếp.
- Trong những năm đầu mới thành lập các cháu đến trường không có bàn ghế
để ngồi học tôi đã xuống gặp ban giám hiệu trường TH ..., Trường TH ...đê xin


12

những bộ bàn ghế hư hỏng về tu sữa cho các cháu ngồi học cho phù hợp với
tuổi mầm non.
- Để giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, Ban giám hiệu trường đã tích cực
tham mưu với phòng giáo dục Huyện .... UBND xã ... đầu tư xây dựng thêm
phòng học, phòng hiệu bộ, xây tường rào bao quanh khuôn viên nhà trường và
biển trường Mầm Non ....
- Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục tham mưu với ban tự quản thôn xây hội
trường và huy động nguồn đóng góp từ phụ huynh học sinh về trang thiết bị lớp
học để tiến hành mở lớp trong thôn nhằm huy động tối đa trẻ đến lớp và tạo
điều kiện cho học sinh học tập thuận lợi.
Nhưng với sự quan tâm của các cấp các nghành và đặc biệt là sự nổ lực phấn
đấu của 08 cán bộ giáo viên nhân viên cho nên chỉ trong vòng 2 năm nhà trường
đã xây dựng được thêm 4 phòng học, 02 phòng hiệu bộ và mở được 5 điểm
trường ở các thôn buôn đóng trên địa bàn xã. Huy động phụ huynh đóng góp đổ
sân bê tông, làm nhà vòm mái che, mua sắm trang thiết bị trường học đảm bảo
tốt cho công tác dạy và học. Sự phối hợp giữa nhà trường và xã hội đã phát huy
tốt tác dụng. Trường Mầm non ... từng bước hình thành và phát triển.
2. Thực hiện lời dạy của Bác “ Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công,
thành công, đại thành công”. Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ nêu cao tính
thần trách nhiệm. Tôi đã cùng tập thể hội đồng sư phạm trong nhà trường luôn
luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong công tác. Muốn đoàn kết cao phải thực
hiện nghiêm lời dạy của Bác là “Cần - kiệm - liêm - chính, Chí công vô tư”,
phải phát huy và nêu cao tinh thần làm chủ tập thể của giáo viên và các ban
ngành trong trường.
Từ nhận thức trên. Chi bộ, ban giám hiệu nhà trường đã luôn luôn tiên phong
đầu tàu gương mẫu tích cực, đi đầu trong công tác. Phát huy dân chủ tập trung,
công khai minh bạch trong thu, chi và công tác thi đua tránh không để tình trạng


13

vi phạm bệnh thành tích nhà giáo. Trong các cuộc họp chi bộ, hội đồng sư phạm
giáo viên đã bàn bạc và thống nhất cho các nội dung cụ thể cần triển khai. Do
đó khi thực hiện các đồng chí Đảng viên, giáo viên đã nêu cao tinh thần trách
nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Với trách nhiệm của người hiệu trưởng, căn cứ các kế hoạch của trường
đã đề ra, tôi luôn theo sát kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, động
viên, biểu dương và đề nghị ban thi đua khen thưởng kịp thời cho các cá nhân
tiên tiến, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh những tồn tại cần khắc phục. Với tinh
thần thẳng thắn, liêm chính tôi cùng các đồng chí giáo viên trong trường đã nêu
cao tinh thần đoàn kết và nhất trí cao trong các năm học, xây dựng nhà trường
ngày càng tiến bộ có hiệu quả cao.
* Xây dựng chi bộ “ Trong sạch vững mạnh” là nhân tố lãnh đạo mọi thành
công của nhà trường.
1. Trong những ngày đầu mới tách trường. Nhà trường còn phải sinh hoạt
ghép cùng chi bộ trường .... Đến năm 2006 tôi đã tham mưu với Đảng uỷ xã ...
bổ sung đảng viên tăng cường để chi bộ đủ điều kiện để thành lập chi bộ độc
lập, và tôi được đảng phân công nhiệm vụ đảm nhận chức vụ bí thư chi bộ tôi
đã cùng các đồng chí Đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm của
Đảng viên. Nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng, chi bộ đã thực hiện tốt các
nhiệm vụ lãnh đạo trong từng năm học, các nhiệm vụ chủ yếu của năm học đều
đã được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt là cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rông trong
toàn trường. 100% cán bộ công nhân viên chức đã tham gia, hàng năm đều có
đánh giá của mình về việc thực hiện cuộc vận động.
2. Để đảm bảo nguồn nhân lực và công tác cán bộ:
Tôi cùng các đồng chí cán bộ luôn luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng
viên. Đến nay chi bộ đã có 08 đảng viên và đã hoàn tất hồ sơ kết nạp cho 1


14

quần chúng kết nạp vào đảng và có 4 đoàn viên đã học xong lớp cảm tình đảng,
do đó vị trí và vai trò lãnh đạo của chi bộ ngày càng được nâng cao.
3. Phát huy vai trò trách nhiệm của công nhân viên chức và các đoàn thể
quần chúng trong trường. Với trách nhiệm là Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà
trường tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng các tổ chức đoàn thể trong trường.
Đặc biệt quan tâm xậy dựng Công Đoàn trường. Trong nhiều năm liên tiếp
Công Đoàn đã hoạt động tích cực, động viên tinh thần đoàn kết, phát động
phong trào thi đua sâu rộng nhất là cuộc vận động “3 không”, cuộc vận động
xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” “Đổi mới quản lý nâng cao
chất lượng giáo dục” do ngành Giáo dục phát động, đã mang lại hiệu quả tích
cực tạo tiền đề vững chắc đưa trường ngày một đi lên.BCH Công Đoàn đã 6
năm liên tục đạt công đoàn cơ sơ vững mạnh.
Trong 6 năm từ khi tách chi bộ cho đến nay, chi bộ luôn luôn đạt trong sạch
vững mạnh. Chi bộ thực sự là nhân tố quan trọng trong lãnh đạo hoạt động của
trường mẫu giáo ... góp phần xây dựng trường ngày một tiến bộ đã nhiều năm
được Ủy ban Huyện ...khen thưởng.
Qua đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tôi cảm nhận
được rằng Bác Hồ luôn là một vì sao sáng nhất, một tấm gương vĩ đại, cả cuộc
đời người đã cống hiến cho dân tộc, cho nhân dân. Đúng như đồng chí Lê Duẩn
đã viết “Dân tộc ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, và chính người đã làm rạng rỡ dân
tộc ta, đất nước ta”.
- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thế giới công nhận là “Anh hùng giải phóng
dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”.
- Tư tưởng đạo đức của người rất trong sáng và sâu sắc. Trong quá trình công
tác và với trách nhiệm là 1 Đảng viên, tôi nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm,
tích cực nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác, phấn đấu
góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng trường tiên tiến,


15

góp phần vào sự nghiệp trồng người và sự nghiệp xây dựng đất nước ta ngày
càng tươi đẹp hơn như mong ước của Người.
d. Mối quan hệ giữa các giải pháp biện pháp.
- Trong công tác quản lý chỉ đạo, người hiệu trưởng vận dụng và đề ra các
giải pháp phù hợp với các điều kiện thực tế của nhà trường từ đó đúc kết lại sao
cho hài hòa để mọi người thấy được các giải pháp chỉ đạo của mình là hợp lý,
họ có trách nhiệm tham gia xây dựng cho những giải pháp đó có kết quả hơn và
đề ra các biện pháp thích hợp nhất để cán bộ giáo viên lấy đó làm mục tiêu phấn
đấu và thực hiện.
e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu:
- Trong những năm qua việc vận dụng sáng tạo Tư tưởng và tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn trên các lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả
đáng trân trọng:
Nhận thức của mỗi mỗi người ngày một nâng lên nhất là về lập trường tư
tưởng, về thực hành tiết kiệm chống xa hoa lãng phí; đặc biệt đạo đức nhà giáo
sáng trong hơn, hoàn mỹ hơn…mỗi cán bộ giáo viên trong ngành giáo dục được
nâng lên một tầm cao mới về yêu nghề mến trẻ.
Giá trị khoa học của vấn đề vận dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh vào trường học đặc biệt là ngành mầm non ở chổ Tấm gương đạo đức
và tư tưởng của người đã soi sáng cho nền giáo dục Việt Nam nói chung và
ngành mầm non nói riêng cái triết lý sâu xa của việc “trồng người” mà Người
đã đúc kết “ Vì lợi ích mười năm phải trồng cây – Vì lợi ích trăm năm phải
trồng người”. Trong di chúc Bác đặc biệt quan tâm đến nền giáo dục, từ các lời
dạy của Bác về giáo dục, đạo đức. Hiện nay trong công cuộc đổi mới giáo dục
chúng ta cần phải quan tâm đến vấn đề “Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho
cán bộ giáo viên trong ngành giáo dục và học sinh” là một vấn đề cấp thiết.
Trong những năm học qua được xem là năm học “Đổi mới về quản lý và nâng


16

cao chất lượng giáo dục”, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chỉ thị số 06/CT –
TW ngày 7 tháng 11 năm 2006 của bộ chính trị “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí minh”. Việc làm này thực sự trở thành việc làm thường
xuyên trong các nhà trường và trong mỗi cán bộ Đảng viên.
4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề
nghiên cứu.
- Trong những năm qua, cán bộ giáo viên hưởng ứng cuộc vận động “Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị của bộ chính trị. Tôi
nhận thấy rằng đây chính là một tài sản vô giá của dân tộc và là cơ sở bền vững
cho mỗi người Đảng viên, cán bộ giáo viên học tập và noi theo. Từ những câu
chuyện về Bác lời dặn dò của người “Vì lợi ích trăm năm trồng người”, chính vì
lẽ đó, tôi cảm nhận được rằng mình phải làm gì để dưa sự nghiệp giáo dục mầm
non của xã mình phụ trách tiến lên đáp ứng nhu cầu hiện tại. Với bao khó khăn
vất vả khi mới thành lập trường, từ chỗ cả trường không có phòng học nào đúng
quy cách mà chỉ là những phòng học tạm bợ, cơ sở vật chất quá nghèo nàn thiếu
thốn, học sinh đến lớp chưa đầy đủ, phụ huynh học sinh còn coi nhẹ ngành học
mầm non. Tinh thần giảng dạy và trách nhiệm của giáo viên chưa cao, trình độ
chuyên môn chủ yếu là trung cấp. Nhưng với sự quan tâm của ngành, của xã
đến nay trường chúng tôi đã xóa hết được những gì gọi là tạm bợ. Các ngành
các cấp đã quan tâm hơn đến bậc học, phụ huynh đã nhận thức rõ việc đưa con
em đến trường là cần thiết để cháu vào lớp 1, đội ngũ giáo viên 100% được
chuẩn hóa về trình độ, trong một kỳ thi đại học đã có 6 cán bộ giáo viên đậu tốt
nghiệp trong một năm và số giáo viên còn lại đang theo học lớp đại học, cao
đẳng. Phấn đấu đạt 80% trên chuẩn.
Trường đã có chi bộ riêng, và công tác phát triển Đảng được chú trọng
hơn. Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang. Chi bộ liên tục đạt chi bộ trong
sạch vững mạnh, Trường tiên tiến cấp huyện, Công đoàn cơ sở vững mạnh. Nhà


17

trường năm năm liền đạt cơ quan văn hoá cấp huyện. Có thể nói rằng giá trị
khoa học của vấn đề đã có những kết quả thật lớn lao, có tác dụng lớn đến chất
lượng công tác trong giai đoạn hiện nay.
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức
quan trọng của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người cán bộ quản lý, nhất là Hiệu
trưởng nhà trường cần phải học tập và nghiên cứu những nội dung nào và vận
dụng linh hoạt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhà trường cho phù
hợp với hoàn cảnh thực tế của của đơn vị.
- Việc nghiên cứu là phải nắm bắt tình hình thực tiễn vận dụng sáng tạo và
có hiệu quả vào tình hình cụ thể của từng công việc không vận dụng một các
máy móc rập khuôn. Người hiệu trưởng phải là người tiên phong, đầu tàu
gương mẫu có chuyên môn vững vàng, đạo đức tốt, có uy tín với đồng nghiệp,
phải “Cần - kiệm - liêm – chính, chí công vô tư”, có tinh thần trách nhiệm cao
trong công việc, biết xây dựng tập thể sư phạm có tinh thần đoàn kết, nhất trí
hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra, đối tượng nghiên cứu chính là con người. Phân
công phân nhiệm và biết chọn con người có sở trường, năng khiếu phù hợp với
công việc để giao nhiệm vụ.
Mỗi người phải tự nhận thức được trách nhiệm của bản thân luôn phấn đấu
hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và ra sức học tập nâng cao trình độ chính
trị, chuyên môn nghiệp vụ, biết vận dụng để giáo dục học sinh và vận động
người thân trong gia đình và mọi người trong cộng đồng xã hội, sống và làm
việc theo tấm gương của chủ tịch Hồ Chí Minh.. Xây dựng xã hội dân chủ, công
bằng, văn minh và tiến bộ.
2. Kiến nghị


18

Để thực hiện lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh “ Mẫu giáo tốt mở đầu
cho một nền giáo dục tốt” Đề nghị các cấp các nghành và mọi người trong xã
hội cần quan tâm nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đặc biệt là nghành học
mầm non.
Một là: Về cơ chế chính sách cần phải sữa đổi bổ sung cho hoàn thiện và
ưu tiên cho giáo viên mầm non vì đặc thù của giáo dục mầm non khác hoàn
toàn với các nghành đào tạo khác cả về cơ sở vật chất trang thiết bị, nghiệp vụ,
kỷ năng, cách thức, nhiệm vụ, thời gian.
Hai là: Đổi mới phương thức dạy và học làm sao để người học thật sự
thích thú muốn học, muốn tìm tòi sáng tạo. Đối với việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần đưa nhưng nội dung trong các chuyên đề
vào trường học tùy từng cấp học, tổ chức nhiều hơn các phong trào, các buổi
học tập, các hội thi về “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,để cán bộ, giáo viên,
nhân viên học tập và có chí hướng phấn đấu.
Ba là: Tách riêng các lớp mẫu giáo còn học chung với trường tiểu học
không phù hợp với độ tuổi trẻ mầm non vì“ Trẻ mẫu giáo học mà chơi, chơi
mà học”
Bốn là: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội
hoá giáo dục, nhằm đưa nghành giáo dục nói chung và nghành học mầm non
nói riêng phát triển vững chắc góp phần đào tạo những “mầm non”, những thế
hệ công dân có đầy đủ trình độ năng lực đáp ứng nền kinh tế tri thức. Đáp ứng
với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước thời kỳ đối mới công nghiệp
hóa hiện đại hóa đất nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×