Tải bản đầy đủ

GIAO AN SU 9 THEO 5 BUOC kì II 2018 2019

Ngày soạn : 3/1/2019
Ngày dạy : / 1/2019
TIẾT 19- BÀI 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925
A Mục tiêu bài học
HS cần nắm được :
1. Kiến thức: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sau chiến tranh thế giới thứ
nhất ở Pháp, Liên Xô, Trung Quốc (1911-1920).
+ Sau gần 10 năm bôn ba hải ngoại, Người đã tìm thấy chân lí cứu nước, sau đó
người tích cực chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
+ Hiểu được chủ trương và hoạt động của Hội Việt Nam CM thanh niên.
2. Giáo dục: Giáo dục HS lòng khâm phục, kính yêu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và
các chiến sĩ.
3.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng, năng lực quan sát tranh ảnh và trình bày một vấn
đề lịch sử bằng bản đồ, cách phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử.
4. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự
học, hợp tác...
B .Chuẩn bị
Gv: - Lược đồ Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

- Tài liệuvà tranh ảnh về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài.
Hs : đọc và tìm hiểu bài
C .Tiến trình lên lớp:
I, Khởi động 5p:
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Nêu vài hiểu biết của em về Chủ tịch HCM?
GV giới thiệu vào bài: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, CM Việt Nam rơi vào tình
trạng khủng hoảng về lãnh đạo và bế tắc về đường lối, nhiều chiến sĩ đã ra đi tìm
1


đường cứu nước nhưng không thành công. Nguyễn Ái Quốc rất khâm phục và trân
trọng những bậc tiền bối, nhưng người không đi theo con đường mà nhiều chí sĩ
đương thời đã đi. Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước và Người đã tìm ra
con đường CM đúng đắn, cứu dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ. Sau một thời gian bôn
ba khắp năm châu, bốn bể (1911 – 1917), cuối 1917 Người từ Anh trở về Pháp, rồi
sau đó sang Liên Xô, trở về Trung Quốc và thành lập Hội Việt Nam Cách mạng
Thanh niên, tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam. Vậy NAQ đã có những hđ cụ
thể như thế nào trong những năm hđ ở nước ngoài, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu
bài học hôm nay.
II, Hình thành kiến thức: 35p
Hoạt động 1: Tìm hiểu về NAQ ở Pháp
- Mục tiêu: HS nắm được các hoạt động
của NAQ ở Pháp (1917-1923)
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Sản phẩm hoạt động: Hs trả lời của HS
và ghi vở.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh
tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận
xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
- GV giới thiệu sơ lược lại hành trình đi
tìm đường cứu nước của NAQ và nhấn


mạnh: Năm 1917, NAQ trở về Pháp.
HS làm việc cá nhân 3’ câu hỏi:
? Em hãy trình bày những hoạt động của
NAQ ở Pháp (1917-1920)?
HS làm việc cá nhân vào vở rồi báo cáo
sảnphẩm.
HS nhận xét chéo nhau.
GV nhận xét, bố sung.
Dự kiến sản phẩm:
- 18/6/1919 gửi đến hội nghị Véc- xai bản
yêu sách đòi quyền tự do, bình đẳng, tự
quyết của dân tộc Việt Nam.
- Tháng 7/1920, Người đọc sơ thảo Luận
cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của
2

I .Nguyễn Ái Quốc ở Pháp ( 19171923)

- 18/6/1919 gửi đến hội nghị Véc- xai
bản yêu sách đòi quyền tự do, bình
đẳng, tự quyết của dân tộc Việt Nam.
- Tháng 7/1920, Người đọc sơ thảo
Luận cương về vấn đề dân tộc và
thuộc địa của Lênin, Người nhận biết
ngay đó là chân lý của cách mạng.
- Tháng 12/1920, Người tham gia đại
hội lần thứ 18 của đảng xã hội Pháp ở
Tua.
+ Người bỏ phiếu tán hành Quốc tế
thứ ba.
+ Gia nhập Đảng cộng sản Pháp.
+ Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính


Lênin, Người nhận biết ngay đó là chân lý Người đến với chủ nghĩa Mác Lênin.
của cách mạng.
- Tháng 12/1920, Người tham gia đại hội
lần thứ 18 của đảng xã hội Pháp ở Tua.
.....
GV giới thiệu cho HS hình 28, NAQ tại
đại hội Tua ( 12/1920) hoặc toàn cảnh Đại
hội Tua và chân dung của Người thời kì
này: Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất
của Đảng bộ Đông Dương. Về tuổi đời,
Nguyễn Ái Quốc đứng vào lớp tuổi trẻ
thứ hai (từ 21 - 30 tuổi); làm nghề thợ
ảnh, một nghề tự do, đứng vào loại nghề
chiếm 9,4% tổng số đại biểu. Giai cấp vô
sản Pháp hướng về Đại hội với niềm tin
và hy vọng. Bọn mật thám chuyên theo
dõi người Đông Dương ở Pháp được điều
đến địa điểm tiến hành Đại hội cùng với
bọn cảnh sát. Nhờ có những đại biểu
người Pháp bảo vệ, Nguyễn Ái Quốc mới
đến được Đại hội an toàn. Đại hội khai
mạc hồi 10 giờ 35 phút ngày 25/12/1920
tại phòng họp lớn của nhà Mane ở thành
phố Tua, cách Thủ đô Pari 237 km. Khi
Đoàn Chủ tịch giới thiệu Nguyễn Ái
Quốc là đại biểu Đông Dương, cả Đại hội
dứng dậy vỗ tay hoan hô. Lần đầu tiên có
một người Việt Nam tham gia một đại hội
đại biểu của một chính đảng Pháp,
Nguyễn Ái Quốc cũng là người bản xứ
duy nhất trong số đại biểu các thuộc địa
có mặt tại Đại hội. Trong hội trường, các
đại biểu ngồi theo xu hướng chính trị,
những người cùng quan điểm ngồi cạnh
nhau. Nguyễn Ái Quốc ngồi dãy ghế thứ
hai phía trái, cạnh Pôn Vayăng Cutuyriê
và những người thuộc phe cánh tả. Một
nhà báo Pháp đã chụp ảnh Nguyễn Ái
3


Quốc và in trên báo Le Matin. Ngày hôm
sau cảnh sát đến tìm Nguyễn Ái Quốc.
Những nghị viên Đảng xã hội can thiệp,
mật thám không dám vào phòng họp và
Nguyễn Ái Quốc vẫn đàng hoàng dự Đại
hội.
- Năm 1921, Người sáng lập Hội liên
? Sau khi tìm thấy chân lí cứu nước, NAQ
hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari, để
đã có những hoạt động gì ở Pháp (1919đoàn kết lực lượng đấu tranh và truyền
1923 )
bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào thuộc
địa.
- Năm 1922, Người sáng lập ra báo
“Người cùng khổ” để truyền bá những
tư tưởng cách mạng mới vào thuộc
địa, trong đó có Việt Nam.
- Nguyễn Ái Quốc viết bài cho báo
“Nhân đạo”, “Đời sống công nhân” và
cuốn bản án chế độ thực dân Pháp.
- Những sách báo này được truyền về
trong nước, thức tỉnh quần chúng đứng
lên đấu tranh.
- 6/1923, NAQ từ Pháp đi Liên Xô dự
hội nghị Quốc tế nông dân.
- Năm 1924, Người dự đại hội V của
Quốc tế cộng sản, Người đọc bản tham
luận về vị trí chiến lược của c/ m thuộc
địa .
- Mối quan hệ giữa phong trào công
nhân chính quốc và thuộc địa .
- Vai trò to lớn của nông dân thuộc địa.
- NAQ đã chuẩn bị về tư tưởng chính
trị cho sự ra đời của đảng cộng sản
Việt Nam.
HS thảo luận nhóm 5’ :
? Theo em, con đường cứu nước của
Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với
lớp người đi trước?
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm
HS báo cáo và nhận xét chéo nhóm.
4


GV nhận xét, đánh giá
Dự kiến sản phẩm:
+ Các bậc tiền bối mà tiêu biểu là Phan
Bội Châu đã chọn con đường cứu nước là
sang Nhật, vì ở đó từng diễn ra cuộc cải
cách Minh Trị(1868) làm cho Nhật thoát
khỏi số phận một nước thuộc địa, trở
thành một nước đế quốc duy nhất ở châu
Á, với hy vọng là một nước đồng văn,
đồng chủng thì ông sẽ nhận được sự giúp
đỡ của Nhật để đuổi Pháp nhưng thất bại.
+ Hướng đi của NAQ lại khác, Người
sang phương Tây, nơi được mệnh danh là
nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái,
có khoa học kỹ thuật và nền văn minh
phát triển. Cách đi của Người là đi vào tất
cả các giai cấp, tầng lớp, giác ngộ họ,
đoàn kết họ đứng dậy đấu tranh. Người đề
cao học tập, nghiên cứu lý luận, kinh
nghiệm các cuộc cách mạng mới nhất của
thời đại. cuối cùng, người bắt gặp Cách
mạng tháng Mười Nga và Chủ nghĩa
Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu nước
đúng đắn cho dân tộc: con đường CMVS.
Hoạt động 2: NAQ ở Liên Xô:
-Mục tiêu: HS nắm được các hoạt động
của NAQ ở LX (1923-1924)
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô
(1923-1924 )
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Sản phẩm hoạt động: Hs trả lời của HS

ghi vở.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh
tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận
xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
HS làm việc cá nhân 3’ vào vở câu hỏi:
5


? Em hãy trình bày những hoạt động của
NAQ ở Liên Xô (1923-1924)?
- Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc từ
Pháp đi Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế
Nông dân.
- Năm 1924, Người dự Đại hội V của
Quốc tế cộng sản, Người đọc bản tham
luận về vị trí chiến lược của cách
mạng thuộc địa:
+ Mối quan hệ giữa phong trào công
nhân chính quốc và thuộc địa.
- Vai trò to lớn của nông dân thuộc địa.
Thảo luận cặp đôi 3’:
+ Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư
? Những quan điểm c/m mới NAQ tiếp
tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng
nhận được và truyền về trong nước sau
cộng sản Việt Nam.
chiến tranh thế giới lần thứ nhất có vai trò
quan trọng ntn đối với c/m Việt Nam?
HS làm việc cá nhân
HS làm việc cặp đôi.
HS đại diện cặp báo cáo và nhận xét chéo.
GV nhận xét, đánh giá
Dự kiến sản phẩm:
Như vậy, sau khi tìm thấy con đường cứu
nước chân chính cho dân tộc – cách mạng
vô sản: Nguyễn Ái Quốc chuyên tâm hoạt
động theo hướng đó. Từ 1920 đến 1924,
Người đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị
cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt
Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi
của cách mạng Việt Nam.
III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc
Hoạt động 3: NAQ ở Trung Quốc
(1924-1925 )
-Mục tiêu: HS nắm được các hoạt động
của NAQ ở TQ (1924-1925)
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: ghi vở
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh
6


tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận
xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Em hãy nêu những hoạt động chủ yếu
của NAQ để thành lập Hội Việt Nam c/m
Thanh niên?

? Em hãy cho biết những hoạt động chủ
yếu của tổ chức cách mạng thanh niên?
- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các cuộc
huấn luyện, sau đó đưa cán bộ về hoạt
động trong nước.
- Một số người được chọn đi học ở trường
đại học Phương Đông và trường quân sự
ở Liên Xô và Trung Quốc.
? Ngoài công tác huấn luyện, HVNCMTN
còn chú ý đến công tác gì?

Thảo luận nhóm bàn 3p
Nhận xét vai trò của NAQ với cách mạng
Việt Nam giai đoạn này?
Dự kiến SP:
NAQ có vai trò quan trọng chuẩn bị tư
tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời
của Đảng.
III. Luyện tập củng cố (4’):
-Mục tiêu: Củng cố kiến thức bài học.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
7

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc từ
Liên Xô về Trung Quốc thành lập Hội
Việt Nam cách mạng thanh niên
(6/1925), tiền thân của Đảng cộng sản
Việt Nam, có hạt nhân là Cộng sản
đoàn.
* Huấn luyện
- Tổ chức Hội VNCMTN rất chú ý
công tác huấn luyện cán bộ cách
mạng.
- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các
cuộc huấn luyện, sau đó đưa cán bộ về
hoạt động trong nước.
- Một số người được chọn đi học
trường đại học Phương Đông và
trường quân sự Liên Xô và Trung
Quốc.
* Tuyên truyền
- Báo thanh niên xuất bản 6/1925.
- Năm 1927, t/p “ Đường c/m” được bí
mật truyền về trong nước, thúc đẩy
nhân dân đứng lên đấu tranh.
- Đầu 1929, HVNCMTN đã có cơ sở
khắp toàn quốc, các tổ chức quần
chúng xuất hiện: công hội, nông hội .
-> HVNCMTN có vai trò quan trọng
chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức
cho sự ra đời của Đảng.


- Sản phẩm: Câu trả lời ghi miệng.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Việc thành lập cộng sản đoàn làm nòng cốt cho HVNCMTN có ý nghĩa gì?
? Em hãy lập niên biểu: Những hoạt động của NAQ từ 1911 đến 1925 theo mẫu:
Thời gian

Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

IV. Vận dụng, tìm tòi mở rộng (1’):
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Sưu tầm những tài liệu về Hội VN CMTN và chủ tịch HCM.
* Rút kinh nghiệm:
Ngày 4/1/2019
_______________________________
Ngày soạn: 3/1/2019
Ngày dạy : /1/2019
TIẾT 20 - BÀI 17 CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI
A. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
- Bước phát triển mới của phong trào c/m Việt Nam, đó chính là hoàn cảnh lịch
sử dẫn tới sự ra đời của tổ chức c/m ở trong nước Tân Việt Cách Mạng Đảng .
- Chủ trương và hoạt động của tổ chức c/m này, sự khác biệt giữa tổ chức c/m
này với Hội VNCMTN.
2.Giáo dục: Qua các sự kiện lịch sử, giáo dục cho HS lòng kính yêu và khâm
phục các bậc tiền bối, quyết tâm phấn đấu hi sinh cho độc lập dân tộc.
8


3. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ và kĩ năng nhận định, đánh
giá, phân tích khách quan những sự kiện lịch sử.
4. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự
học, hợp tác......
B.Chuẩn bị
Gv : - Một số hình ảnh về Tân Việt Cách Mạng Đảng và 3 tổ chức cộng sản.
- Chân dung các nhân vật lịch sử: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh,
Hs : -đọc và tìm hiểu bài
C . Tiến trình lên lớp:
I, Khởi động: 5p
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Hiểu biết của em về phong trào cách mạng dân tộc ta giai đoạn 1919-1927?
Bước sang những năm 1926-1927 phong trào cm VN đã có những bước phát triển
mới. Vậy bước phát triển đó là gì…-> vào bài học.
II, Hình thành kiến thức: 35p
Hoạt động 1: Phong trào CM 19261927.
-Mục tiêu: HS nắm được bước phát triển
mới của phong trào cách mạng VN (19261927)
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của HS
và ghi vở.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh
tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận
xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
GV yêu cầu HS đọc SGK mục I và đặt câu
hỏi:
9

I.Bước phát triển mới của
phong trào cách mạng Việt
Nam ( 1926-1927 )

a.Phong trào công nhân
- Trong những năm 1926-1927,
liên tiếp nổ ra các cuộc đấu tranh
của công nhân viên chức và HS
học nghề.
- Công nhân dệt Nam Định, đồn
điền cao su Phú Riềng...


? Em hãy trình bày về phong trào đấu tranh - Phong trào phát triển với quy
của công nhân trong những năm 1926- mô toàn quốc:
1927
+ Công nhân nhà máy xi măng
Hải Phòng, dệt Nam Định, đóng
tàu Ba Son,..
- Các cuộc đấu tranh đếu mang
tính chất chính trị, vượt ra ngoài
quy mô một xưởng, liên kết
nhiều nghành, nhiều địa phương
- Trình độ giác ngộ của công
nhân được nâng lên, họ đã trở
thành lực lượng chính trị độc
lập .
b. Phong trào yêu nước (19261927)
- Phong trào đấu tranh của nông
.GV minh hoạ thêm: Từ năm 1926 đến dân, tiểu tư sản và các tầng lớp
1927 toàn quốc đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh nhân dân đã kết thành một làn
của công nhân. Họ nhắm 2 mục đích:
sóng chính trị khắp cả nước
- Tăng lương 2040%.
- Đòi ngày làm 8 giờ như công nhân Pháp.
? Phong trào yêu nước thời kì này phát
triển ntn?
Thảo luận nhóm 3p
Theo em phong trào c/m nước ta trong
những năm 1926 –1927 có điểm gì mới so
với thời gian trước đó?
Dự kiến SP: - Phong trào c/m trong nước
phát triển mạnh như vậy, đó là điều kiện
thuận lợi cho các tổ chức c/m ra đời ở Việt
Nam.
Hoạt động 2: Tìm hiểu Tân Việt CM
Đảng.
-Mục tiêu: HS nắm được sự thành lập,
phân hóa của Tân Việt CM Đảng (1928)
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
10

II. Tân Việt cách mạng Đảng
(7.1928)

a.Sự thành lập
+ Từ Hội Phục Việt được thành
lập từ tháng 7/1925.


- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: ghi vở
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh
tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận
xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Em hãy trình bày sự ra đời của tổ chức
TVCMĐ?

Thảo luận nhóm 5p
? Tân Việt Cách Mạng Đảng phân hoá
trong hoàn cảnh nào? Vì sao có sự phân
hoá đó?

+ Sau lần đổi tên, đến tháng
7/1928 chính thức mang tên
TVCMĐ.
+ Lúc đầu là tổ chức yêu nước,
lập trường giai cấp chưa rõ ràng.
b.Sự phân hoá
- TVCMĐ ra đời khi tổ chức
VNCMTN đã phát triển mạnh về
lí luận và tư tưởng c/m của CN
Mác Lênin.
- Tổ chứcVNCMTN đã có sức
hút mạnh mẽ với Tân Việt, nhiều
người xin gia nhập HVNCMTN.

GV: - TVCMĐ đã nhiều lần cử người sang
Quảng Châu xin hợp nhất với VNCMTN
nhưng không thành và ngược lại
VNCMTN cũng phái người về nước bàn
hợp nhất với TVCMĐ nhưng không thành,
do hai tổ chức không đánh giá đúng vai trò
của mỗi bên, cũng như quyền lãnh đạo tổ
chức hợp nhất, nhưng sau này lập trường
của TVCMĐ chuyển mạnh sang khuynh
hướng c/m vô sản.
III.Luyện tập,củng cố: (4’)
GV hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK
IV. Vận dụng tìm tòi: (1’)
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
11


- Tiến trình hoạt động:
Sưu tầm những tư liệu về phong trào công nhân VN trong những năm 1926-1927.
* Rút kinh nghiệm:
Ngày 4/1/2019

_________________________________________________________
Ngày soạn: 3 /1/2019
Ngày dạy :
1/2019
TIẾT 21 - BÀI 17: CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI
(Tiếp theo)
A. Mục tiêu : Như tiết 20
B.Chuẩn bị
Gv soạn bài.
Hs : -đọc và tìm hiểu bài
C . Tiến trình lên lớp:
I, Khởi động: 5p
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Bước phát triển mới của CM VN trong những năm 1926-1927 là gì?
GV dẫn dắt vào bài: Trong năm 1929 có tới 3 tổ chức cộng sản được thành lập ở
VN. Vậy 3 tổ chức ra đời trong hoàn cảnh nào? Có những ưu điểm và hạn chế
gì….-> tiết học.
II, Hinh thành kiến thức: 35p
-Mục tiêu: HS nắm được nguyên nhân, sự III. Ba tổ chức cộng sản nối
ra đời của 3 tổ chức cộng sản năm 1929
tiếp nhau ra đời .
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
a. Hoàn cảnh
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
12


- Tiến trình hoạt động:
? Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của 3 - Cuối 1928, đầu 1929 p/t c/m
tổ chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm trong nước phát triển mạnh.
1929?
- Yêu cầu cấp thiết của phong
trào là cần thành lập ngay một
đảng cộng sản để lãnh đạo c/m.
- Tháng 3/1929, chi bộ cộng sản
Giáo viên cho học sinh quan sát ảnh và yêu đầu tiên ra đời tại số nhà 5D, phố
Hàm Long, Hà Nội .
cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
?Em biết gì về số nhà 5D Hàm Long – Hà
Nội?
?Tại sao những hội viên tiên tiến của hội
Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ
lại họp ở đây?
- Đây là một ngôi nhà nhỏ của một quần
chúng của đảng, nằm trên một phố nhỏ,
không sầm uất tấp nập như các phố buôn
bán hoặc phố tây, vì vậy, dễ che mắt theo
dõi của bọn thực dân. Hiện nay ngôi nhà
đó được xếp hạng là “di tích cách mạng
của Hà Nội”.
Thảo luận nhóm bàn 5p câu hỏi:
?Tại sao chi bộ cộng sản đầu tiên lại ra đời
ở Bắc kì?
Dự kiến SP:
- Bắc kỳ là địa bàn có phong trào đấu tranh
cách mạng cao nhất. Trong đó Hà Nội là
địa phương có phong trào mạnh nhất, nơi
có số lượng đảng viên của đảng thanh niên
đông đảo nhất, vì vậy, chi bộ cộng sản đầu
tiên đã ra đời. Việc thành lập Đông Dương
cộng sản đảng ngày 17/6/1929 mà hạt nhân
là chi bộ cộng sản đầu tiên ra đời ở Hà
Nội, càng làm cho ảnh hưởng của đảng
nhanh chóng phát triển trong toàn quốc,
thúc đẩy nhanh quá trình trình hình các tổ
chức cộng sản khác vào cuối năm 1929.
13

- Tháng 5/1929, tại Đại hội lần
thứ nhất của tổ chức Thanh niên
Đoàn đại biểu Thanh niên Bắc kì
tuyên bố li khai đại hội .
+ Do yêu cầu chính đáng của họ
không được chấp nhận .
+ Điều kiện thành lập Đảng đã
chín muồi tại Bắc kì.


GV : Cuối tháng 3 năm 1929, tại nhà số
5D, phố Hàm Long, Hà Nội (ngôi nhà của
một gia đình quần chúng của đảng), chi bộ
cộng sản đầu tiên được thành lập, gồm 7
đồng chí là Trần Văn Cung, Trịnh Đình
Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Đức Cảnh,
Ngô Gia Tự, Nguyễn Tuân, Dương Hạc
b. Sự thành lập 3 tổ chức cộng
Đính.
sản ở Việt Nam
? Tại sao đoàn đại biểu thanh niên Bắc kì
lại bỏ Đại hội ra về?
- Tháng 5/1929, tại Đại hội lần thứ nhất
của tổ chức Thanh niên Đoàn đại biểu
Thanh niên Bắc kì tuyên bố li khai đại hội .
+ Do yêu cầu chính đáng của họ không
được chấp nhận .
+ Điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi
tại Bắc kì.
- Nếu không thành lập Đảng Cộng sản để
lãnh đạo sẽ bất cập với phong trào.
? Em hãy trình bày sự ra đời của Đông
Dương Cộng sản Đảng?
? Em hãy trình bày sự ra đời của An Nam
Cộng sản Đảng?

*. Đông Dương Cộng sản Đảng
(6/1929)
- Sau khi bỏ Đại hội ra về, đoàn
đại biểu thanh niên Bắc kì tuyên
bố thành lập Đông Dương Cộng
sản Đảng: 17/6/1929, tại số nhà
312 phố Khâm Thiên- Hà Nội.
*. An Nam Cộng sản Đảng
(8/1929)
- 8/1929, An Nam Cộng sản
Đảng ra đời tại Hương Cảng
Trung Quốc.

*. Đông Dương Cộng sản liên
đoàn
- Đông Dương Cộng sản Đảng
và An Nam Cộng sản Đảng ra
? Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời đời đã tác động mạnh mẽ đến
ntn?
TVCMĐ.
-9/1929, Đông Dương Cộng sản
liên đoàn tuyên bố thành lập tại
GV minh hoạ thêm: Như vậy chỉ trong Hà Tĩnh.
vòng 4 tháng, ở Việt Nam đã có tới 3 tổ
chức cộng sản ra đời, sự kiện đó đã khẳng
định bước phát triển nhảy vọt của c/m Việt
Nam. Nó chứng tỏ rằng: hệ tư tưởng cộng
14


sản đã dành được ưu thế trong phong trào
dân tộc, nó chứng tỏ điều kiện thành lập
đảng cộng sản hoàn toàn chín muồi trong
cả nước. Xu thế ra đời của tổ chức cộng
sản là tất yếu.
Thảo luận nhóm 3p: Sự ra đời của 3 tổ
chức cộng sản có ưu điểm và hạn chế gì
với CM VN?

III, Luyện tập (4’):
GV củng cố bài học bằng cách nên câu hỏi cho HS trả lời
? Em hãy lập bảng so sánh về 3 tổ chức c/m xuất hiện ở Việt Nam ( 1925-1927)
IV, Vận dụng, tìm tòi (1’):
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Tổ chức cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nam vào thời gian nào ? Kể tên
những thành viên đầu tiên.
Học bài cũ và đọc trước bài mới.
* Rút kinh nghiệm:
Ngày 11/1/2019
______________________________________
Ngày soạn : 10/1/2019
Ngày dạy: /1/2019
TIẾT 22 - BÀI 18 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
A. Mục tiêu:
*Kiến thức:
- Hoàn cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu, ý nghĩa lịch sử của hội nghị thành lập
Đảng.
15


- Nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10/1930.
- Thông qua những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, phấn đấu không mệt
mỏi cho sự ra đời của Đảng và hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930).
2. Giáo dục cho HS lòng biết ơn và kính yêu đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng
cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng
3. Rèn luyện kĩ năng, năng lực sử dụng tranh ảnh lịch sử của việc thành lập Đảng.
4. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự học,
hợp tác...
B.Chuẩn bị
Gv : - Tranh ảnh lịch sử: số nhà 5Đ phố Hàm Long, Hà Nội, chân dung lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc, đ/c Trần Phú (1930) và một số đồng chí dự hội nghị thành lập
Đảng.
- Các tài liệu về hoạt động của Nguyễn ái Quốc, Trần Phú và một số cán bộ tiền
bối của Đảng.
Hs : đọc và chuẩn bị bài ở nhà
C .Tiến trình lên lớp:
I, Khởi động: 5p
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Trình bày những hiểu biết của em về Đảng cộng sản Việt Nam:
II, Hình thành kiến thức: 35p
Hoạt động 1: Tìm hiểu hội nghị
thành lập Đảng.
-Mục tiêu: HS nắm được Hội nghị
thành lập Đảng năm 1930
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Tiến trình hoạt động:
HS đọc SGK
? Em hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử
dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản

I .Hội nghị thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam ( 3.2.1930 )
*. Hoàn cảnh

- Cuối năm 1929, 3 tổ chức cộng sản đã
xuất hiện ở nước ta, lãnh đạo phong

16


Việt Nam (3/2/1930)
- Cuối năm 1929, 3 tổ chức cộng sản đã
xuất hiện ở nước ta, lãnh đạo phong
trào c/m.
- Nhưng 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ,
tranh giành ảnh hưởng với nhau.
- Yêu cầu bức thiết của lịch sử lúc đó là
phải thống nhất các lực lượng cộng sản
ở Việt Nam.
- Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất 3 tổ
chức cộng sản ở Việt Nam.
? Em hãy trình bày về hội nghị thành
lập Đảng 3/2/1930)

trào c/m.
- Nhưng 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ,
tranh giành ảnh hưởng với nhau.
- Yêu cầu bức thiết của lịch sử lúc đó là
phải thống nhất các lực lượng cộng sản
ở Việt Nam.
- Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất 3 tổ
chức cộng sản ở Việt Nam.

*. Nội dung
- Hội nghị tiến hành từ 37/2/1930 tại
Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc.
+ NAQ đã kêu gọi các tổ chức cộng sản
xoá bỏ mọi hiềm khích, thống nhất với
nhau thành tổ chức cộng sản duy nhất,
lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Hội nghị thông qua chính cương vắn
tắt, sách lược vắn tắt, do NAQ khởi
thảo.

GV minh hoạ thêm:
Đầu 1/1930, trước nhu cầu cấp bách
của phong trào cộng sản trong nước,
được sự uỷ nhiệm của Quốc tế cộng
sản, NAQ đã từ Thái Lan về Cửu LongHương Cảng- Trung Quốc triệu tập hội
nghị thành lập Đảng, tham dự hội nghị
có 7 đại biểu.
- Nguyễn Ái Quốc- đại biểu của Quốc
tế cộng sản.
- Ngày 22/2/1930, Đông Dương cộng
sản liên đoàn xin gia nhập Đảng Cộng
sản Việt Nam.
? Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa *. Ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành
lập Đảng
quan trọng ntn?
- Nó có ý nghĩa như một đại hội .
- Chính cương vắn tắt, sách lược vắn
tắt... là cương lĩnh chính trị đầu tiên của
? Em hãy nên nội dung chủ yếu của
Đảng.
Chính cương vắn tắt, sách lược vắn
*. Nội dung của chính cương vắn tắt,
tắt(3/2/1930) do NAQ khởi thảo
sách lược vắn tắt...
- Đó là cương lĩnh c/m giải phóng dân
tộc .
Hoạt động 2: Tìm hiểu về luận cương
17


tháng 10
-Mục tiêu: HS nắm được nội dung luận
cương chính trị 10.1930
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Tiến trình hoạt động:
? Em hãy nêu nội dung chủ yếu của
Luận cương chính trị 10/1930 của Đảng
ta?

- Vận dụng sáng tạo CN Mác Lênin vào
Việt Nam.
- Mang tính chất dân tộc và g/c sâu sắc
II. Luận cương chính trị ( 10.1930 )

- Nội dung luận cương:
+ Đường lối chiến lược c/m Đông
Dương là c/m tư sản dân quyền, sau đó
tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua TBCN.
+ Nhiệm vụ chiến lược: Đánh đổ chủ
nghĩa đế quốc Pháp và chế độ phong
kiến.
+ Phương pháp c/m: khi tình thế c/m
xuất hiện, lãnh đạo quấn chúng đấu
tranh bạo động.
+Lãnh đạo c/m là Đảng cộng sản.
+ Lực lượng c/m là công nông.
+ Xây dựng chính quyền công nông.
+ C/m Việt Nam gắn liền khăng khít với
c/m thế giới.

GV giới thiệu hình 31: Đồng chí Trần
Phú- Tổng bí thư đầu tiên của Đảng cho
HS.
Thảo luận nhóm 5p:
? Nhận xét về ưu điểm và hạn chế của
luận cương?
GV kết luận: - Luận cương chính trị
10/1930 đã đề cập đến những vấn đề cơ
bản của c/m nhưng còn hạn chế nhất
định:
+ Chưa nêu cao vấn đề dân tộc ( hàng
đầu).
+ Nặng đấu tranh g/c (c/m ruộng đất ).
+ Đánh giá không đúng khả năng c/m
của TTS, còn tả khuynh, “ giáo điều”
qua một quá trình đấu tranh những
nhược điểm đó mới được xoá bỏ.
Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa Hội
nghị thành lập Đảng.
-Mục tiêu: HS nắm được ý nghĩa Hội
III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập
nghị thành lập Đảng năm 1930
Đảng.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Tiến trình hoạt động:
18


GV yêu cầu HS đọc SGK mục III và
đặt câu hỏi:
? Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành - Đó là tất yếu lịch sử, là sự kết hợp
lập Đảng
nhuần nhuyễn giữa 3 yếu tố: CN Mác
Lênin, phong trào công nhân và p/t yêu
nước.
- Đó là bước ngoặt vĩ đại của c/m Việt
Nam.
- Khẳng định g/c công nhân Việt Nam
đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo c/m.
- Chấm dứt khủng hoảng c/m.
- Từ đây g/c công nhân Việt Nam nắm
độc quyền lãnh đạo c/m.
- C/m Việt Nam gắn liền khăng khít với
c/m t/g.
III.Luyện tập, củng cố: (4’)
?Em hãy trình bày về Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930
- Nội dung chủ yếu của luận cương c/m TS dân quyền do đ/c Trần
Phú khởi thảo 10/1930.
? Em hãy nên ý nghĩa thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
? Em hãy lập niên biểu các sự kiện chính trong quá trình hoạt động c/m của lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc từ 1920 đến 1930, đó cũng là quá trình Người phấn đấu không
mệt mỏi cho sự ra đời của Đảng?
IV. Vận dụng, tìm tòi (1’) :
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Sưu tầm những tư liệu về sự thành lập Đảng. Viết bài phát biểu cảm nghĩ của
em về ý nghĩa sự thành lập Đảng.
- Học bài cũ và đọc trước bài mới
* Rút kinh nghiệm:
Ngày 11/1/2019
19


____________________________________
Ngày soạn : 10 .1.2019
Ngày dạy:
.1.2019
TIẾT 23 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 19301935
A. Mục tiêu bài học :
1. Kiến thức:
- Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của phong trào c/m 1930-1931 mà đỉnh cao
là Xô Viết Nghệ Tĩnh, HS hiểu được “ Tại sao Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính
quyền kiểu mới”
- Hiểu và giải thích được các khái niệm “ khủng hoảng kinh tế”, “ Xô Viết
Nghệ Tĩnh”.
2.Giáo dục: Giáo dục HS lòng kính yêu khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng
kiên cường của quần chúng công nông và các chiến sĩ cộng sản.
3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng, năng lực sử dụng bản đồ để trình bày phong trào
c/m và kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử.
4. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự
học, hợp tác...
B.Chuẩn bị:
- GV : giáo án
- HS : đọc trả lời câu hỏi SGK
C. Tiến trình lên lớp:
I, Khởi động: 5p
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN với CMVN?
GV dẫn dắt vào bài: Ngay sau khi ra đời Đảng cộng sản VN đã lãnh đạo
nhân dân ta đứng lên đấu tranh và thu được những thắng lợi bước đầu. Vậy
đó là là cuộc đấu tranh nào? Kết quả, ý nghĩa ra sao…-> bài học.
II, Hình thành kiến thức 35p
20


Hoạt động 1: Tìm hiểu VN trong thời
kì khủng hoảng.
-Mục tiêu: HS nắm được tình hình VN
trong thời kì khủng hoảng kinh tế 19291933.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của
HSvà ghi vở
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh
tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
GV yêu cầu HS đọc SGK và đặt câu hỏi:
? Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới
1929-1933 đã tác động đến tình hình kinh
tế, XH Việt Nam ntn?

I. Việt Nam trong thời kì khủng
hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới
1929-1933 ảnh hưởng trực tiếp đến
Việt Nam.
- Kinh tế:
+ Công, nông nghiệp suy sụp .
+ Xuất nhập khẩu đình đốn.
+ Hàng hoá khan hiếm, đắt đỏ.
- Xã hội:
+ Tất cả mọi giai cấp đều điêu đứng.
+ Mâu thuẩn XH sâu sắc.

 Nhân dân ta đã quyết tâm đứng
lên giành quyền sống.
- Nguyên nhân chủ yếu của phong
Thảo luận nhóm bàn 5p
trào 1930-1931:
? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự
+ Do ảnh hưởng của cuộc khủng
bùng nổ của phong trào c/m Việt Nam
hoảng kinh tế thế giới 1929-1933,
1930-1931?
TDP tăng cường bóc lột thuộc địa.
Dự kiến SP:
- Đảng CS VN ra đời. Nhân dân đã
vùng lên đấu tranh dưới sự lãnh đạo
+ Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng của Đảng.
kinh tế thế giới 1929-1933, TDP tăng
cường bóc lột thuộc địa.
- Đảng CS VN ra đời. Nhân dân đã vùng
II. Phong trào c/m 1930-1931 với
lên đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.
đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh
21


Hoạt động 2: Tìm hiểu phong trào
CMVN 1930-1931.
-Mục tiêu: HS nắm được phong trào
cách mạng 1030-1931 với đỉnh cao là Xô
Viết Nghệ Tĩnh.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh
tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Em hãy trình bày phong trào c/m 19301931 phát triển với quy mô toàn quốc (Từ
2/1930 –1/5/1930?

a. Phong trào với quy mô toàn
quốc
*. Phong trào công nhân
- 2/1930: 3000 công nhân đồn điền
cao su Phú Riềng bãi công
- 4/1930: 4000 công nhân dệt Nam
Định bãi công.
- Tiếp đó là công nhân nhà máy
diêm, cưa Bến Thuỷ, hãng dầu Nhà
Bè,... đấu tranh.
- Họ đòi tăng lương giảm giờ làm,
chống đánh đập cúp phạt.
*. Phong trào nông dân
- Nông dân Thái Bình, Hà Nam,
Nghệ Tĩnh đấu tranh đồi giảm sưu
thuế, chia lại ruộng công.
*. Phong trào kỉ niệm ngày 1/5 1930
- Phong trào lan rộng khắp toàn
quốc.
- Phong trào đã xuất hiện truyền
đơn, cờ Đảng.
Hình thức: mít tinh, biểu tình tuần
hành ở các thành phố lớn: Hà Nội,
Hải Phòng, Nam Định, Sài Gòn...
b. Phong trào ở Nghệ Tĩnh
a. Diễn biến: 9/1930, p/t đấu tranh
? Em hãy trình bày phong trào đấu tranh
diễn ra quyết liệt, kết hợp giữa mục
của nhân dân Nghệ Tĩnh trong p/ t c/m
đích kinh tế và chính trị.
1930-1931?
22


- Hình thức: tuần hành thị uy, biểu
tình có vũ trang tự vệ tấn công chính
quyền địch ở các đị phương.
- Chính quyền địch nhiều huyện, xã
bị tê liệt, tan rã.
- Chính quyền Xô Viết ra đời ở một
số huyện.
* Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính
Thảo luận nhóm bàn 3p: Vì sao
quyền kiểu mới
chính quyền Xô Viết là chính quyềnkiểu
mới, của dân do dân, vì dân?
Dự kiến SP:
Chính quyền Xô Viết. Từ tháng - Chính trị: kiên quyết trấn áp bọn
phản c/m,
9/1930 đến đầu năm 1931, chính quyền
Xô Viết đã thực hiện quyền làm chủ của thực hiện các quyền tự do dân chủ.
quần chúng, điều hành mọi mặt đời sống - Kinh tế: Xoá bỏ các loại thuế, chia
lại ruộng đấ đất công cho nông dân,
xã hội.
Dưới chính quyền xô viết, làng giảm tô, xoá nợ.
- Văn hoá- xã hội:
xóm lúc nào cũng như ngày hội.
+ Khuyến khích học chữ quốc ngữ.
+ Bài trừ các hũ tục phong kiến.
+ Các tổ chức quần chúng ra đời.
+ Sách báo tiến bộ được truyền bá
sâu rộng trong nhân dân.
- Quân sự: Mỗi làng có một đội tự
vệ vũ trang
để chống trộm cướp, giữ trật tự an
ninh xóm làng.
GV dùng lược đồ Xô Viết Nghệ Tĩnh
* Hoảng sợ trước p/t đấu tranh của
để tóm tắt diễn biến p/t để HS dễ tiếp thu.
quần chúng
? Trước sự lớn mạnh của p/t Xô Viết
TDP đã tiến hành khủng bố cực kì
Nghệ Tĩnh, TDP đã làm gì?
tàn bạo .
+ Dùng máy bay ném bom tàn sát
đẫm máu
hoặc biểu tình của hơn 2 vạn nông
dân huyện
Hưng Nguyên.
23


+ Triệt phá xóm làng.
+ Nhiều cơ quan của Đảng bị phá
vỡ.
+ Hàng vạn chiến sĩ bị giết, bắt bớ,
tù đày.
*. Ý nghĩa lịch sử
? Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh có ý - Phong trào chứng tỏ tinh thần đấu
tranh kiên cường, oanh liệt và khả
nghĩa lịch sử ntn?
năng c/m to lớn của quần chúng.
III. Luyện tập củng cố (4’):
-Mục tiêu: Củng cố kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Đảng đã có những thay đổi gì trong lãnh đạo để p/t c/m nước ta có điều kiện phát
triển trở lại sau một thời kì tạm lắng?
IV. Vận dụng tìm tòi:
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về phong trào cm 1030-1931.
Học bài cũ và đọc trước bài mới.
* Rút kinh nghiệm
Ngày 11/1/2017

24


============================================
Ngày soạn: 13/1/2019
Ngày dạy: /1/2019
TIẾT 24- BÀI 20 CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
HS cần nắm được những kiến thức cơ bản sau:
- Những nét cơ bản nhất của tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp
đối với p/t c/m Việt Nam trong những năm 1936-1939.
- Chủ trương của Đảng và p/t đấu tranh dân chủ công khai thời kì 1936-1939
- Ý nghĩa lịch sử của p/t dân chủ công khai 1936-1939
2. Tư tưởng:
- GD cho HS lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong mọi hoàn cảnh cụ thể,
Đảng đều định ra đường lối chỉ đạo chiến lược thích hợp để c/m vượt qua khó khăn
và đi tới thành công.
3. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh, lịch sử và khả năng tư duy
lôgic, so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử.
4. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự học,
hợp tác...
B. Chuẩn bị.
- GV: Giáo án. HS đọc bài.
- Tranh ảnh lịch sử thuộc thời kì đấu tranh dân chủ công khai 1936-1939 ( cuộc mít
tinh ở Quảng Trường nhà Đấu xảo Hà Nội 1/5/1938)
C. Tiến trình lên lớp
I, Khởi động: 5p
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên
nhận xét đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã ảnh hưởng thế nào đến cách
mạng VN?
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×