Tải bản đầy đủ

GIAO AN SU 9 theo 5 hoat dong kì II 2018 2019

Ngày soạn : 3/1/2019
Ngày dạy : / 1/2019
TIẾT 19- BÀI 16
NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC
Ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925
A Mục tiêu bài học
HS cần nắm được :
1. Kiến thức: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sau chiến tranh thế giới thứ nhất ở
Pháp, Liên Xô, Trung Quốc (1911-1920).
+ Sau gần 10 năm bôn ba hải ngoại, Người đã tìm thấy chân lí cứu nước, sau đó người
tích cực chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt
Nam.
+ Hiểu được chủ trương và hoạt động của Hội Việt Nam CM thanh niên.
2. Giáo dục: Giáo dục HS lòng khâm phục, kính yêu lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các
chiến sĩ.
3.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng, năng lực quan sát tranh ảnh và trình bày một vấn đề lịch
sử bằng bản đồ, cách phân tích, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử.
4. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự học, hợp
tác...
B .Chuẩn bị
Gv: - Lược đồ Hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc

- Tài liệuvà tranh ảnh về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài.
Hs : đọc và tìm hiểu bài
C .Tiến trình lên lớp:
I, Khởi động 5p:
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Nêu vài hiểu biết của em về Chủ tịch HCM?
GV giới thiệu vào bài: Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, CM Việt Nam rơi vào tình trạng
khủng hoảng về lãnh đạo và bế tắc về đường lối, nhiều chiến sĩ đã ra đi tìm đường cứu
nước nhưng không thành công. Nguyễn Ái Quốc rất khâm phục và trân trọng những bậc
tiền bối, nhưng người không đi theo con đường mà nhiều chí sĩ đương thời đã đi. Người
quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước và Người đã tìm ra con đường CM đúng đắn, cứu
dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ. Sau một thời gian bôn ba khắp năm châu, bốn bể (1911 –
1917), cuối 1917 Người từ Anh trở về Pháp, rồi sau đó sang Liên Xô, trở về Trung Quốc
và thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tiền thân của Đảng cộng sản Việt
Nam. Vậy NAQ đã có những hđ cụ thể như thế nào trong những năm hđ ở nước ngoài, cô
trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
II, Hình thành kiến thức: 35p

1


Hoạt động 1: Tìm hiểu về NAQ ở Pháp
- Mục tiêu: HS nắm được các hoạt động của
NAQ ở Pháp (1917-1923)
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Sản phẩm hoạt động: Hs trả lời của HS và
ghi vở.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự
đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
- GV giới thiệu sơ lược lại hành trình đi tìm
đường cứu nước của NAQ và nhấn mạnh:


Năm 1917, NAQ trở về Pháp.
HS làm việc cá nhân 3’ câu hỏi:
? Em hãy trình bày những hoạt động của
NAQ ở Pháp (1917-1920)?
HS làm việc cá nhân vào vở rồi báo cáo
sảnphẩm.
HS nhận xét chéo nhau.
GV nhận xét, bố sung.
Dự kiến sản phẩm:
- 18/6/1919 gửi đến hội nghị Véc- xai bản
yêu sách đòi quyền tự do, bình đẳng, tự
quyết của dân tộc Việt Nam.
- Tháng 7/1920, Người đọc sơ thảo Luận
cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của
Lênin, Người nhận biết ngay đó là chân lý
của cách mạng.
- Tháng 12/1920, Người tham gia đại hội lần
thứ 18 của đảng xã hội Pháp ở Tua.
.....
GV giới thiệu cho HS hình 28, NAQ tại đại
hội Tua ( 12/1920) hoặc toàn cảnh Đại hội
Tua và chân dung của Người thời kì này:
Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của
Đảng bộ Đông Dương. Về tuổi đời, Nguyễn
Ái Quốc đứng vào lớp tuổi trẻ thứ hai (từ 21
- 30 tuổi); làm nghề thợ ảnh, một nghề tự do,
đứng vào loại nghề chiếm 9,4% tổng số đại
biểu. Giai cấp vô sản Pháp hướng về Đại hội
với niềm tin và hy vọng. Bọn mật thám
chuyên theo dõi người Đông Dương ở Pháp
được điều đến địa điểm tiến hành Đại hội
cùng với bọn cảnh sát. Nhờ có những đại
biểu người Pháp bảo vệ, Nguyễn Ái Quốc
mới đến được Đại hội an toàn. Đại hội khai
mạc hồi 10 giờ 35 phút ngày 25/12/1920 tại

2

I .Nguyễn Ái Quốc ở Pháp
1923)

( 1917-

- 18/6/1919 gửi đến hội nghị Véc- xai bản
yêu sách đòi quyền tự do, bình đẳng, tự
quyết của dân tộc Việt Nam.
- Tháng 7/1920, Người đọc sơ thảo Luận
cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của
Lênin, Người nhận biết ngay đó là chân
lý của cách mạng.
- Tháng 12/1920, Người tham gia đại hội
lần thứ 18 của đảng xã hội Pháp ở Tua.
+ Người bỏ phiếu tán hành Quốc tế thứ
ba.
+ Gia nhập Đảng cộng sản Pháp.
+ Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính
Người đến với chủ nghĩa Mác Lênin.


phòng họp lớn của nhà Mane ở thành phố
Tua, cách Thủ đô Pari 237 km. Khi Đoàn
Chủ tịch giới thiệu Nguyễn Ái Quốc là đại
biểu Đông Dương, cả Đại hội dứng dậy vỗ
tay hoan hô. Lần đầu tiên có một người Việt
Nam tham gia một đại hội đại biểu của một
chính đảng Pháp, Nguyễn Ái Quốc cũng là
người bản xứ duy nhất trong số đại biểu các
thuộc địa có mặt tại Đại hội. Trong hội
trường, các đại biểu ngồi theo xu hướng
chính trị, những người cùng quan điểm ngồi
cạnh nhau. Nguyễn Ái Quốc ngồi dãy ghế
thứ hai phía trái, cạnh Pôn Vayăng Cutuyriê
và những người thuộc phe cánh tả. Một nhà
báo Pháp đã chụp ảnh Nguyễn Ái Quốc và in
trên báo Le Matin. Ngày hôm sau cảnh sát
đến tìm Nguyễn Ái Quốc. Những nghị viên
Đảng xã hội can thiệp, mật thám không dám
vào phòng họp và Nguyễn Ái Quốc vẫn đàng
hoàng dự Đại hội.
? Sau khi tìm thấy chân lí cứu nước, NAQ đã
có những hoạt động gì ở Pháp (1919-1923 )

HS thảo luận nhóm 5’ :
? Theo em, con đường cứu nước của Nguyễn
Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi
trước?
HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm

3

- Năm 1921, Người sáng lập Hội liên
hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari, để đoàn
kết lực lượng đấu tranh và truyền bá chủ
nghĩa Mác- Lênin vào thuộc địa.
- Năm 1922, Người sáng lập ra báo
“Người cùng khổ” để truyền bá những tư
tưởng cách mạng mới vào thuộc địa,
trong đó có Việt Nam.
- Nguyễn Ái Quốc viết bài cho báo
“Nhân đạo”, “Đời sống công nhân” và
cuốn bản án chế độ thực dân Pháp.
- Những sách báo này được truyền về
trong nước, thức tỉnh quần chúng đứng
lên đấu tranh.
- 6/1923, NAQ từ Pháp đi Liên Xô dự hội
nghị Quốc tế nông dân.
- Năm 1924, Người dự đại hội V của
Quốc tế cộng sản, Người đọc bản tham
luận về vị trí chiến lược của c/ m thuộc
địa .
- Mối quan hệ giữa phong trào công nhân
chính quốc và thuộc địa .
- Vai trò to lớn của nông dân thuộc địa.
- NAQ đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị
cho sự ra đời của đảng cộng sản Việt
Nam.


HS báo cáo và nhận xét chéo nhóm.
GV nhận xét, đánh giá
Dự kiến sản phẩm:
+ Các bậc tiền bối mà tiêu biểu là Phan Bội
Châu đã chọn con đường cứu nước là sang
Nhật, vì ở đó từng diễn ra cuộc cải cách
Minh Trị(1868) làm cho Nhật thoát khỏi số
phận một nước thuộc địa, trở thành một nước
đế quốc duy nhất ở châu Á, với hy vọng là
một nước đồng văn, đồng chủng thì ông sẽ
nhận được sự giúp đỡ của Nhật để đuổi Pháp
nhưng thất bại.
+ Hướng đi của NAQ lại khác, Người sang
phương Tây, nơi được mệnh danh là nơi có
tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa
học kỹ thuật và nền văn minh phát triển.
Cách đi của Người là đi vào tất cả các giai
cấp, tầng lớp, giác ngộ họ, đoàn kết họ đứng
dậy đấu tranh. Người đề cao học tập, nghiên
cứu lý luận, kinh nghiệm các cuộc cách
mạng mới nhất của thời đại. cuối cùng, người
bắt gặp Cách mạng tháng Mười Nga và Chủ
nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cứu
nước đúng đắn cho dân tộc: con đường
CMVS.
Hoạt động 2: NAQ ở Liên Xô:
-Mục tiêu: HS nắm được các hoạt động của II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (19231924 )
NAQ ở LX (1923-1924)
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Sản phẩm hoạt động: Hs trả lời của HS và
ghi vở.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự
đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
HS làm việc cá nhân 3’ vào vở câu hỏi:
? Em hãy trình bày những hoạt động của
- Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp
NAQ ở Liên Xô (1923-1924)?
đi Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông
dân.
- Năm 1924, Người dự Đại hội V của
Quốc tế cộng sản, Người đọc bản tham
luận về vị trí chiến lược của cách mạng
thuộc địa:
+ Mối quan hệ giữa phong trào công nhân
chính quốc và thuộc địa.
- Vai trò to lớn của nông dân thuộc địa.

4


Thảo luận cặp đôi 3’:
? Những quan điểm c/m mới NAQ tiếp nhận
được và truyền về trong nước sau chiến tranh
thế giới lần thứ nhất có vai trò quan trọng ntn
đối với c/m Việt Nam?
HS làm việc cá nhân
HS làm việc cặp đôi.
HS đại diện cặp báo cáo và nhận xét chéo.
GV nhận xét, đánh giá
Dự kiến sản phẩm:
Như vậy, sau khi tìm thấy con đường cứu
nước chân chính cho dân tộc – cách mạng vô
sản: Nguyễn Ái Quốc chuyên tâm hoạt động
theo hướng đó. Từ 1920 đến 1924, Người đã
chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời
của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết
định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Hoạt động 3: NAQ ở Trung Quốc
-Mục tiêu: HS nắm được các hoạt động của
NAQ ở TQ (1924-1925)
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: ghi vở
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự
đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Em hãy nêu những hoạt động chủ yếu của
NAQ để thành lập Hội Việt Nam c/m Thanh
niên?
? Em hãy cho biết những hoạt động chủ yếu
của tổ chức cách mạng thanh niên?
- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các cuộc
huấn luyện, sau đó đưa cán bộ về hoạt động
trong nước.
- Một số người được chọn đi học ở trường
đại học Phương Đông và trường quân sự ở
Liên Xô và Trung Quốc.
? Ngoài công tác huấn luyện, HVNCMTN
còn chú ý đến công tác gì?

5

+ Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư
tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng
cộng sản Việt Nam.

III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc
(1924-1925 )

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc từ
Liên Xô về Trung Quốc thành lập Hội
Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925),
tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam, có
hạt nhân là Cộng sản đoàn.
* Huấn luyện
- Tổ chức Hội VNCMTN rất chú ý công
tác huấn luyện cán bộ cách mạng.
- Nguyễn Ái Quốc trực tiếp mở các cuộc
huấn luyện, sau đó đưa cán bộ về hoạt
động trong nước.
- Một số người được chọn đi học trường
đại học Phương Đông và trường quân sự
Liên Xô và Trung Quốc.
* Tuyên truyền
- Báo thanh niên xuất bản 6/1925.
- Năm 1927, t/p “ Đường c/m” được bí
mật truyền về trong nước, thúc đẩy nhân
dân đứng lên đấu tranh.
- Đầu 1929, HVNCMTN đã có cơ sở
khắp toàn quốc, các tổ chức quần chúng
xuất hiện: công hội, nông hội .
-> HVNCMTN có vai trò quan trọng


chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho
sự ra đời của Đảng.

Thảo luận nhóm bàn 3p
Nhận xét vai trò của NAQ với cách mạng
Việt Nam giai đoạn này?
Dự kiến SP:
NAQ có vai trò quan trọng chuẩn bị tư
tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của
Đảng.
III. Luyện tập củng cố (4’):
-Mục tiêu: Củng cố kiến thức bài học.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: Câu trả lời ghi miệng.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Việc thành lập cộng sản đoàn làm nòng cốt cho HVNCMTN có ý nghĩa gì?
? Em hãy lập niên biểu: Những hoạt động của NAQ từ 1911 đến 1925 theo mẫu:
Thời gian
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
IV. Vận dụng, tìm tòi mở rộng (1’):
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Sưu tầm những tài liệu về Hội VN CMTN và chủ tịch HCM.
* Rút kinh nghiệm:
Ngày 4/1/2019
_______________________________

Ngày soạn: 3/1/2019
Ngày dạy : /1/2019
TIẾT 20 - BÀI 17 CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI
A. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
- Bước phát triển mới của phong trào c/m Việt Nam, đó chính là hoàn cảnh lịch sử
dẫn tới sự ra đời của tổ chức c/m ở trong nước Tân Việt Cách Mạng Đảng .
- Chủ trương và hoạt động của tổ chức c/m này, sự khác biệt giữa tổ chức c/m này với
Hội VNCMTN.
2.Giáo dục: Qua các sự kiện lịch sử, giáo dục cho HS lòng kính yêu và khâm phục các
bậc tiền bối, quyết tâm phấn đấu hi sinh cho độc lập dân tộc.

6


3. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ và kĩ năng nhận định, đánh giá,
phân tích khách quan những sự kiện lịch sử.
4. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự học, hợp
tác......
B.Chuẩn bị
Gv : - Một số hình ảnh về Tân Việt Cách Mạng Đảng và 3 tổ chức cộng sản.
- Chân dung các nhân vật lịch sử: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh,
Hs : -đọc và tìm hiểu bài
C . Tiến trình lên lớp:
I, Khởi động: 5p
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Hiểu biết của em về phong trào cách mạng dân tộc ta giai đoạn 1919-1927?
Bước sang những năm 1926-1927 phong trào cm VN đã có những bước phát triển mới.
Vậy bước phát triển đó là gì…-> vào bài học.
II, Hình thành kiến thức: 35p
Hoạt động 1: Phong trào CM 1926-1927.
I.Bước phát triển mới của phong
-Mục tiêu: HS nắm được bước phát triển mới trào cách mạng Việt Nam ( 1926của phong trào cách mạng VN (1926-1927)
1927 )
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của HS và
ghi vở.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự
đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét a.Phong trào công nhân
đánh giá HS.
- Trong những năm 1926-1927, liên
- Tiến trình hoạt động:
tiếp nổ ra các cuộc đấu tranh của
GV yêu cầu HS đọc SGK mục I và đặt câu công nhân viên chức và HS học
hỏi:
nghề.
? Em hãy trình bày về phong trào đấu tranh - Công nhân dệt Nam Định, đồn
của công nhân trong những năm 1926-1927
điền cao su Phú Riềng...
- Phong trào phát triển với quy mô
toàn quốc:
+ Công nhân nhà máy xi măng Hải
Phòng, dệt Nam Định, đóng tàu Ba
Son,..
- Các cuộc đấu tranh đếu mang tính
chất chính trị, vượt ra ngoài quy mô
một xưởng, liên kết nhiều nghành,
nhiều địa phương
- Trình độ giác ngộ của công nhân
được nâng lên, họ đã trở thành lực
lượng chính trị độc lập .

7


.GV minh hoạ thêm: Từ năm 1926 đến 1927
toàn quốc đã nổ ra 27 cuộc đấu tranh của công
nhân. Họ nhắm 2 mục đích:
- Tăng lương 20→40%.
- Đòi ngày làm 8 giờ như công nhân Pháp.
? Phong trào yêu nước thời kì này phát triển
ntn?
Thảo luận nhóm 3p
Theo em phong trào c/m nước ta trong những
năm 1926 –1927 có điểm gì mới so với thời
gian trước đó?
Dự kiến SP: - Phong trào c/m trong nước
phát triển mạnh như vậy, đó là điều kiện thuận
lợi cho các tổ chức c/m ra đời ở Việt Nam.
Hoạt động 2: Tìm hiểu Tân Việt CM Đảng.
-Mục tiêu: HS nắm được sự thành lập, phân
hóa của Tân Việt CM Đảng (1928)
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: ghi vở
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự
đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Em hãy trình bày sự ra đời của tổ chức
TVCMĐ?

b. Phong trào yêu nước (19261927)
- Phong trào đấu tranh của nông
dân, tiểu tư sản và các tầng lớp
nhân dân đã kết thành một làn sóng
chính trị khắp cả nước

II. Tân Việt cách mạng Đảng
(7.1928)

a.Sự thành lập
+ Từ Hội Phục Việt được thành lập
từ tháng 7/1925.
+ Sau lần đổi tên, đến tháng 7/1928
chính thức mang tên TVCMĐ.
+ Lúc đầu là tổ chức yêu nước, lập
trường giai cấp chưa rõ ràng.
b.Sự phân hoá
- TVCMĐ ra đời khi tổ chức
VNCMTN đã phát triển mạnh về lí
luận và tư tưởng c/m của CN Mác
Thảo luận nhóm 5p
? Tân Việt Cách Mạng Đảng phân hoá trong Lênin.
- Tổ chứcVNCMTN đã có sức hút
hoàn cảnh nào? Vì sao có sự phân hoá đó?
mạnh mẽ với Tân Việt, nhiều người
xin gia nhập HVNCMTN.
GV: - TVCMĐ đã nhiều lần cử người sang
Quảng Châu xin hợp nhất với VNCMTN
nhưng không thành và ngược lại VNCMTN
cũng phái người về nước bàn hợp nhất với
TVCMĐ nhưng không thành, do hai tổ chức
không đánh giá đúng vai trò của mỗi bên,
cũng như quyền lãnh đạo tổ chức hợp nhất,
nhưng sau này lập trường của TVCMĐ
chuyển mạnh sang khuynh hướng c/m vô sản.
III.Luyện tập,củng cố: (4’)
GV hướng dẫn HS làm bài tập ở SGK
IV. Vận dụng tìm tòi: (1’)
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.

8


- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Sưu tầm những tư liệu về phong trào công nhân VN trong những năm 1926-1927.
* Rút kinh nghiệm:
Ngày 4/1/2019
_________________________________________________________
Ngày soạn: 3 /1/2019
Ngày dạy :
1/2019
TIẾT 21 - BÀI 17: CÁCH MẠNG VIỆT NAM
TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI
(Tiếp theo)
A. Mục tiêu : Như tiết 20
B.Chuẩn bị
Gv soạn bài.
Hs : -đọc và tìm hiểu bài
C . Tiến trình lên lớp:
I, Khởi động: 5p
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Bước phát triển mới của CM VN trong những năm 1926-1927 là gì?
GV dẫn dắt vào bài: Trong năm 1929 có tới 3 tổ chức cộng sản được thành lập ở VN.
Vậy 3 tổ chức ra đời trong hoàn cảnh nào? Có những ưu điểm và hạn chế gì….-> tiết
học.
II, Hinh thành kiến thức: 35p
-Mục tiêu: HS nắm được nguyên nhân, sự ra III. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp
đời của 3 tổ chức cộng sản năm 1929
nhau ra đời .
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
a. Hoàn cảnh
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Tiến trình hoạt động:
? Em hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của 3 tổ - Cuối 1928, đầu 1929 p/t c/m trong
chức cộng sản ở Việt Nam cuối năm 1929?
nước phát triển mạnh.
- Yêu cầu cấp thiết của phong trào
là cần thành lập ngay một đảng
cộng sản để lãnh đạo c/m.
Giáo viên cho học sinh quan sát ảnh và yêu - Tháng 3/1929, chi bộ cộng sản
cầu HS trả lời các câu hỏi sau:
đầu tiên ra đời tại số nhà 5D, phố

9


?Em biết gì về số nhà 5D Hàm Long – Hà
Nội?
?Tại sao những hội viên tiên tiến của hội Việt
Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kỳ lại họp
ở đây?
- Đây là một ngôi nhà nhỏ của một quần
chúng của đảng, nằm trên một phố nhỏ, không
sầm uất tấp nập như các phố buôn bán hoặc
phố tây, vì vậy, dễ che mắt theo dõi của bọn
thực dân. Hiện nay ngôi nhà đó được xếp hạng
là “di tích cách mạng của Hà Nội”.
Thảo luận nhóm bàn 5p câu hỏi:
?Tại sao chi bộ cộng sản đầu tiên lại ra đời ở
Bắc kì?
Dự kiến SP:
- Bắc kỳ là địa bàn có phong trào đấu tranh
cách mạng cao nhất. Trong đó Hà Nội là địa
phương có phong trào mạnh nhất, nơi có số
lượng đảng viên của đảng thanh niên đông đảo
nhất, vì vậy, chi bộ cộng sản đầu tiên đã ra
đời. Việc thành lập Đông Dương cộng sản
đảng ngày 17/6/1929 mà hạt nhân là chi bộ
cộng sản đầu tiên ra đời ở Hà Nội, càng làm
cho ảnh hưởng của đảng nhanh chóng phát
triển trong toàn quốc, thúc đẩy nhanh quá
trình trình hình các tổ chức cộng sản khác vào
cuối năm 1929.

Hàm Long, Hà Nội .

- Tháng 5/1929, tại Đại hội lần thứ
nhất của tổ chức Thanh niên Đoàn
đại biểu Thanh niên Bắc kì tuyên
bố li khai đại hội .
+ Do yêu cầu chính đáng của họ
không được chấp nhận .
+ Điều kiện thành lập Đảng đã chín
muồi tại Bắc kì.

GV : Cuối tháng 3 năm 1929, tại nhà số 5D,
phố Hàm Long, Hà Nội (ngôi nhà của một gia
đình quần chúng của đảng), chi bộ cộng sản
đầu tiên được thành lập, gồm 7 đồng chí là
Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc
Du, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự, Nguyễn
Tuân, Dương Hạc Đính.
? Tại sao đoàn đại biểu thanh niên Bắc kì lại
bỏ Đại hội ra về?
- Tháng 5/1929, tại Đại hội lần thứ nhất của tổ
chức Thanh niên Đoàn đại biểu Thanh niên
Bắc kì tuyên bố li khai đại hội .
+ Do yêu cầu chính đáng của họ không được
chấp nhận .
+ Điều kiện thành lập Đảng đã chín muồi tại
Bắc kì.
- Nếu không thành lập Đảng Cộng sản để lãnh
đạo sẽ bất cập với phong trào.
? Em hãy trình bày sự ra đời của Đông Dương

10

b. Sự thành lập 3 tổ chức cộng
sản ở Việt Nam
*. Đông Dương Cộng sản Đảng
(6/1929)
- Sau khi bỏ Đại hội ra về, đoàn đại
biểu thanh niên Bắc kì tuyên bố
thành lập Đông Dương Cộng sản
Đảng: 17/6/1929, tại số nhà 312
phố Khâm Thiên- Hà Nội.
*. An Nam Cộng sản Đảng
(8/1929)


Cộng sản Đảng?
- 8/1929, An Nam Cộng sản Đảng
? Em hãy trình bày sự ra đời của An Nam ra đời tại Hương Cảng Trung
Cộng sản Đảng?
Quốc.
*. Đông Dương Cộng sản liên
đoàn
? Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời ntn? - Đông Dương Cộng sản Đảng và
An Nam Cộng sản Đảng ra đời đã
tác động mạnh mẽ đến TVCMĐ.
GV minh hoạ thêm: Như vậy chỉ trong vòng 4 -9/1929, Đông Dương Cộng sản
tháng, ở Việt Nam đã có tới 3 tổ chức cộng liên đoàn tuyên bố thành lập tại Hà
sản ra đời, sự kiện đó đã khẳng định bước phát Tĩnh.
triển nhảy vọt của c/m Việt Nam. Nó chứng tỏ
rằng: hệ tư tưởng cộng sản đã dành được ưu
thế trong phong trào dân tộc, nó chứng tỏ điều
kiện thành lập đảng cộng sản hoàn toàn chín
muồi trong cả nước. Xu thế ra đời của tổ chức
cộng sản là tất yếu.
Thảo luận nhóm 3p: Sự ra đời của 3 tổ chức
cộng sản có ưu điểm và hạn chế gì với CM
VN?
III, Luyện tập (4’):
GV củng cố bài học bằng cách nên câu hỏi cho HS trả lời
? Em hãy lập bảng so sánh về 3 tổ chức c/m xuất hiện ở Việt Nam ( 1925-1927)
IV, Vận dụng, tìm tòi (1’):
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Tổ chức cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nam vào thời gian nào ? Kể tên những
thành viên đầu tiên.
Học bài cũ và đọc trước bài mới.
* Rút kinh nghiệm:
Ngày 11/1/2019
______________________________________
Ngày soạn : 10/1/2019
Ngày dạy: /1/2019
TIẾT 22 - BÀI 18 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
A. Mục tiêu:
*Kiến thức:
- Hoàn cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu, ý nghĩa lịch sử của hội nghị thành lập Đảng.

11


- Nội dung chính của Luận cương chính trị tháng 10/1930.
- Thông qua những hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, phấn đấu không mệt mỏi cho
sự ra đời của Đảng và hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930).
2. Giáo dục cho HS lòng biết ơn và kính yêu đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng cố lòng
tin vào sự lãnh đạo của Đảng
3. Rèn luyện kĩ năng, năng lực sử dụng tranh ảnh lịch sử của việc thành lập Đảng.
4. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự học, hợp
tác...
B.Chuẩn bị
Gv : - Tranh ảnh lịch sử: số nhà 5Đ phố Hàm Long, Hà Nội, chân dung lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc, đ/c Trần Phú (1930) và một số đồng chí dự hội nghị thành lập Đảng.
- Các tài liệu về hoạt động của Nguyễn ái Quốc, Trần Phú và một số cán bộ tiền bối
của Đảng.
Hs : đọc và chuẩn bị bài ở nhà
C .Tiến trình lên lớp:
I, Khởi động: 5p
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Trình bày những hiểu biết của em về Đảng cộng sản Việt Nam:
II, Hình thành kiến thức: 35p
Hoạt động 1: Tìm hiểu hội nghị thành I .Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt
lập Đảng.
Nam ( 3.2.1930 )
-Mục tiêu: HS nắm được Hội nghị thành *. Hoàn cảnh
lập Đảng năm 1930
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Tiến trình hoạt động:
HS đọc SGK
? Em hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn - Cuối năm 1929, 3 tổ chức cộng sản đã
đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam xuất hiện ở nước ta, lãnh đạo phong trào
(3/2/1930)
c/m.
- Cuối năm 1929, 3 tổ chức cộng sản đã - Nhưng 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ,
xuất hiện ở nước ta, lãnh đạo phong trào tranh giành ảnh hưởng với nhau.
c/m.
- Yêu cầu bức thiết của lịch sử lúc đó là
- Nhưng 3 tổ chức hoạt động riêng rẽ, phải thống nhất các lực lượng cộng sản ở
tranh giành ảnh hưởng với nhau.
Việt Nam.
- Yêu cầu bức thiết của lịch sử lúc đó là - Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất 3 tổ chức
phải thống nhất các lực lượng cộng sản ở cộng sản ở Việt Nam.
Việt Nam.
- Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất 3 tổ chức
cộng sản ở Việt Nam.
? Em hãy trình bày về hội nghị thành lập *. Nội dung
Đảng 3/2/1930)
- Hội nghị tiến hành từ 3→7/2/1930 tại

12


Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc.
+ NAQ đã kêu gọi các tổ chức cộng sản
xoá bỏ mọi hiềm khích, thống nhất với
nhau thành tổ chức cộng sản duy nhất, lấy
tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Hội nghị thông qua chính cương vắn tắt,
sách lược vắn tắt, do NAQ khởi thảo.

GV minh hoạ thêm:
Đầu 1/1930, trước nhu cầu cấp bách của
phong trào cộng sản trong nước, được sự
uỷ nhiệm của Quốc tế cộng sản, NAQ đã
từ Thái Lan về Cửu Long- Hương CảngTrung Quốc triệu tập hội nghị thành lập
Đảng, tham dự hội nghị có 7 đại biểu.
- Nguyễn Ái Quốc- đại biểu của Quốc tế
cộng sản.
- Ngày 22/2/1930, Đông Dương cộng sản
liên đoàn xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt
Nam.
*. Ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành
? Hội nghị thành lập Đảng có ý nghĩa quan lập Đảng
trọng ntn?
- Nó có ý nghĩa như một đại hội .
- Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt...
là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
? Em hãy nên nội dung chủ yếu của Chính *. Nội dung của chính cương vắn tắt,
cương vắn tắt, sách lược vắn tắt(3/2/1930) sách lược vắn tắt...
do NAQ khởi thảo
- Đó là cương lĩnh c/m giải phóng dân tộc .
- Vận dụng sáng tạo CN Mác Lênin vào
Việt Nam.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về luận cương - Mang tính chất dân tộc và g/c sâu sắc
tháng 10
II. Luận cương chính trị ( 10.1930 )
-Mục tiêu: HS nắm được nội dung luận
cương chính trị 10.1930
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Tiến trình hoạt động:
- Nội dung luận cương:
? Em hãy nêu nội dung chủ yếu của Luận + Đường lối chiến lược c/m Đông Dương
cương chính trị 10/1930 của Đảng ta?
là c/m tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng
lên CNXH, bỏ qua TBCN.
+ Nhiệm vụ chiến lược: Đánh đổ chủ nghĩa
đế quốc Pháp và chế độ phong kiến.
GV giới thiệu hình 31: Đồng chí Trần Phú- + Phương pháp c/m: khi tình thế c/m xuất
Tổng bí thư đầu tiên của Đảng cho HS.
hiện, lãnh đạo quấn chúng đấu tranh bạo
Thảo luận nhóm 5p:
động.
? Nhận xét về ưu điểm và hạn chế của luận +Lãnh đạo c/m là Đảng cộng sản.
cương?
+ Lực lượng c/m là công nông.
GV kết luận: - Luận cương chính trị + Xây dựng chính quyền công nông.
10/1930 đã đề cập đến những vấn đề cơ + C/m Việt Nam gắn liền khăng khít với
bản của c/m nhưng còn hạn chế nhất định: c/m thế giới.
+ Chưa nêu cao vấn đề dân tộc ( hàng
đầu).
+ Nặng đấu tranh g/c (c/m ruộng đất ).
+ Đánh giá không đúng khả năng c/m của
TTS, còn tả khuynh, “ giáo điều” qua một
quá trình đấu tranh những nhược điểm đó

13


mới được xoá bỏ.
Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa Hội nghị
thành lập Đảng.
-Mục tiêu: HS nắm được ý nghĩa Hội nghị
thành lập Đảng năm 1930
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Tiến trình hoạt động:
GV yêu cầu HS đọc SGK mục III và đặt
câu hỏi:
? Em hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập
Đảng

III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập
Đảng.

- Đó là tất yếu lịch sử, là sự kết hợp nhuần
nhuyễn giữa 3 yếu tố: CN Mác Lênin,
phong trào công nhân và p/t yêu nước.
- Đó là bước ngoặt vĩ đại của c/m Việt
Nam.
- Khẳng định g/c công nhân Việt Nam đã
trưởng thành, đủ sức lãnh đạo c/m.
- Chấm dứt khủng hoảng c/m.
- Từ đây g/c công nhân Việt Nam nắm độc
quyền lãnh đạo c/m.
- C/m Việt Nam gắn liền khăng khít với
c/m t/g.

III.Luyện tập, củng cố: (4’)
?Em hãy trình bày về Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930
- Nội dung chủ yếu của luận cương c/m TS dân quyền do đ/c Trần Phú
khởi thảo 10/1930.
? Em hãy nên ý nghĩa thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
? Em hãy lập niên biểu các sự kiện chính trong quá trình hoạt động c/m của lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc từ 1920 đến 1930, đó cũng là quá trình Người phấn đấu không mệt mỏi
cho sự ra đời của Đảng?
IV. Vận dụng, tìm tòi (1’) :
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Sưu tầm những tư liệu về sự thành lập Đảng. Viết bài phát biểu cảm nghĩ của em về
ý nghĩa sự thành lập Đảng.
- Học bài cũ và đọc trước bài mới
* Rút kinh nghiệm:
Ngày 11/1/2019
____________________________________
Ngày soạn : 10 .1.2019
Ngày dạy:
.1.2019
TIẾT 23 : PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
A. Mục tiêu bài học :

14


1. Kiến thức:
- Nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của phong trào c/m 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô
Viết Nghệ Tĩnh, HS hiểu được “ Tại sao Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền kiểu mới”
- Hiểu và giải thích được các khái niệm “ khủng hoảng kinh tế”, “ Xô Viết Nghệ
Tĩnh”.
2.Giáo dục: Giáo dục HS lòng kính yêu khâm phục tinh thần đấu tranh anh dũng kiên
cường của quần chúng công nông và các chiến sĩ cộng sản.
3. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng, năng lực sử dụng bản đồ để trình bày phong trào c/m và
kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử.
4. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự học, hợp
tác...
B.Chuẩn bị:
- GV : giáo án
- HS : đọc trả lời câu hỏi SGK
C. Tiến trình lên lớp:
I, Khởi động: 5p
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN với CMVN?
GV dẫn dắt vào bài: Ngay sau khi ra đời Đảng cộng sản VN đã lãnh đạo nhân dân
ta đứng lên đấu tranh và thu được những thắng lợi bước đầu. Vậy đó là là cuộc đấu
tranh nào? Kết quả, ý nghĩa ra sao…-> bài học.
II, Hình thành kiến thức 35p
Hoạt động 1: Tìm hiểu VN trong thời kì I. Việt Nam trong thời kì khủng
khủng hoảng.
hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.
-Mục tiêu: HS nắm được tình hình VN trong
thời kì khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của HSvà
ghi vở
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự
đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
GV yêu cầu HS đọc SGK và đặt câu hỏi:
- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới
? Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- 1929-1933 ảnh hưởng trực tiếp đến
1933 đã tác động đến tình hình kinh tế, XH Việt Nam.
Việt Nam ntn?
- Kinh tế:
+ Công, nông nghiệp suy sụp .
+ Xuất nhập khẩu đình đốn.
+ Hàng hoá khan hiếm, đắt đỏ.
- Xã hội:

15


Thảo luận nhóm bàn 5p
? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự
bùng nổ của phong trào c/m Việt Nam 19301931?
Dự kiến SP:
+ Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh
tế thế giới 1929-1933, TDP tăng cường bóc
lột thuộc địa.
- Đảng CS VN ra đời. Nhân dân đã vùng lên
đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Hoạt động 2: Tìm hiểu phong trào CMVN
1930-1931.
-Mục tiêu: HS nắm được phong trào cách
mạng 1030-1931 với đỉnh cao là Xô Viết
Nghệ Tĩnh.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự
đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Em hãy trình bày phong trào c/m 19301931 phát triển với quy mô toàn quốc (Từ
2/1930 –1/5/1930?

16

+ Tất cả mọi giai cấp đều điêu đứng.
+ Mâu thuẩn XH sâu sắc.
→ Nhân dân ta đã quyết tâm đứng lên
giành quyền sống.
- Nguyên nhân chủ yếu của phong trào
1930-1931:
+ Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng
kinh tế thế giới 1929-1933, TDP tăng
cường bóc lột thuộc địa.
- Đảng CS VN ra đời. Nhân dân đã
vùng lên đấu tranh dưới sự lãnh đạo
của Đảng.
II. Phong trào c/m 1930-1931 với
đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh

a. Phong trào với quy mô toàn quốc
*. Phong trào công nhân
- 2/1930: 3000 công nhân đồn điền cao
su Phú Riềng bãi công
- 4/1930: 4000 công nhân dệt Nam
Định bãi công.
- Tiếp đó là công nhân nhà máy diêm,
cưa Bến Thuỷ, hãng dầu Nhà Bè,... đấu
tranh.
- Họ đòi tăng lương giảm giờ làm,
chống đánh đập cúp phạt.
*. Phong trào nông dân
- Nông dân Thái Bình, Hà Nam, Nghệ
Tĩnh đấu tranh đồi giảm sưu thuế, chia
lại ruộng công.
*. Phong trào kỉ niệm ngày 1/5 1930
- Phong trào lan rộng khắp toàn quốc.
- Phong trào đã xuất hiện truyền đơn,
cờ Đảng.
Hình thức: mít tinh, biểu tình tuần hành
ở các thành phố lớn: Hà Nội, Hải
Phòng, Nam Định, Sài Gòn...
b. Phong trào ở Nghệ Tĩnh
a. Diễn biến: 9/1930, p/t đấu tranh diễn


? Em hãy trình bày phong trào đấu tranh của ra quyết liệt, kết hợp giữa mục đích
nhân dân Nghệ Tĩnh trong p/ t c/m 1930- kinh tế và chính trị.
1931?
- Hình thức: tuần hành thị uy, biểu tình
có vũ trang tự vệ tấn công chính quyền
địch ở các đị phương.
- Chính quyền địch nhiều huyện, xã bị
tê liệt, tan rã.
- Chính quyền Xô Viết ra đời ở một số
huyện.
* Xô Viết Nghệ Tĩnh là chính quyền
Thảo luận nhóm bàn 3p: Vì sao kiểu mới
chính quyền Xô Viết là chính quyềnkiểu mới,
của dân do dân, vì dân?
Dự kiến SP:
- Chính trị: kiên quyết trấn áp bọn phản
Chính quyền Xô Viết. Từ tháng
c/m,
9/1930 đến đầu năm 1931, chính quyền Xô thực hiện các quyền tự do dân chủ.
Viết đã thực hiện quyền làm chủ của quần - Kinh tế: Xoá bỏ các loại thuế, chia lại
chúng, điều hành mọi mặt đời sống xã hội.
ruộng đấ đất công cho nông dân, giảm
Dưới chính quyền xô viết, làng xóm tô, xoá nợ.
lúc nào cũng như ngày hội.
- Văn hoá- xã hội:
+ Khuyến khích học chữ quốc ngữ.
+ Bài trừ các hũ tục phong kiến.
+ Các tổ chức quần chúng ra đời.
+ Sách báo tiến bộ được truyền bá sâu
rộng trong nhân dân.
- Quân sự: Mỗi làng có một đội tự vệ
vũ trang
để chống trộm cướp, giữ trật tự an
GV dùng lược đồ Xô Viết Nghệ Tĩnh
ninh xóm làng.
để tóm tắt diễn biến p/t để HS dễ tiếp thu.
* Hoảng sợ trước p/t đấu tranh của
? Trước sự lớn mạnh của p/t Xô Viết Nghệ quần chúng
Tĩnh, TDP đã làm gì?
TDP đã tiến hành khủng bố cực kì tàn
bạo .
+ Dùng máy bay ném bom tàn sát đẫm
máu
hoặc biểu tình của hơn 2 vạn nông
dân huyện
Hưng Nguyên.
+ Triệt phá xóm làng.
+ Nhiều cơ quan của Đảng bị phá vỡ.
+ Hàng vạn chiến sĩ bị giết, bắt bớ, tù
đày.
*. Ý nghĩa lịch sử
- Phong trào chứng tỏ tinh thần đấu
? Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh có ý nghĩa tranh kiên cường, oanh liệt và khả
lịch sử ntn?
năng c/m to lớn của quần chúng.

17


III. Luyện tập củng cố (4’):
-Mục tiêu: Củng cố kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
? Đảng đã có những thay đổi gì trong lãnh đạo để p/t c/m nước ta có điều kiện phát triển
trở lại sau một thời kì tạm lắng?
IV. Vận dụng tìm tòi:
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Sưu tầm tranh ảnh, bài viết về phong trào cm 1030-1931.
Học bài cũ và đọc trước bài mới.
* Rút kinh nghiệm
Ngày 11/1/2017
============================================
Ngày soạn: 13/1/2019
Ngày dạy: /1/2019
TIẾT 24- BÀI 20 CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ
TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939
A. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
HS cần nắm được những kiến thức cơ bản sau:
- Những nét cơ bản nhất của tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng trực tiếp đối với
p/t c/m Việt Nam trong những năm 1936-1939.
- Chủ trương của Đảng và p/t đấu tranh dân chủ công khai thời kì 1936-1939
- Ý nghĩa lịch sử của p/t dân chủ công khai 1936-1939
2. Tư tưởng:
- GD cho HS lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong mọi hoàn cảnh cụ thể, Đảng
đều định ra đường lối chỉ đạo chiến lược thích hợp để c/m vượt qua khó khăn và đi tới
thành công.
3. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh, lịch sử và khả năng tư duy lôgic,
so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử.
4. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự học, hợp
tác...
B. Chuẩn bị.
- GV: Giáo án. HS đọc bài.

18


- Tranh ảnh lịch sử thuộc thời kì đấu tranh dân chủ công khai 1936-1939 ( cuộc mít tinh ở
Quảng Trường nhà Đấu xảo Hà Nội 1/5/1938)
C. Tiến trình lên lớp
I, Khởi động: 5p
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã ảnh hưởng thế nào đến cách mạng VN?
GV vào bài: giai đoạn những năm 1936-1939 cách mạng VN có bước phát triển gì
mới…-> bài học.
II, Hình thành kiến thức: 35p
Hoạt động 1: Tình hình thế giới và trong I. Tình hình thế giới và trong nước.
nước.
-Mục tiêu: HS nắm được tình hình thế giới
và trong nước sau khủng hoảng kinh tế thế
giới.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Tiến trình hoạt động:
GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi *.Thế giới:
? Em cho biết tình hình thế giới sau cuộc - Sau khủng hoảng kinh tế thế giới 1929tổng khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã 1933, mâu thuẫn trong lòng các nước TB
ảnh hưởng trực tiếp đến c/m Việt Nam ntn? gay gắt.
- Để ổn định tình hình, các nước này đã
phát xít hoá bộ máy chính quyền, chủ nghĩa
phát xít ra đời trên thế giới, đe doạ an ninh
loài người.
- Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản
họp tháng 7/1935 tại Matxcova , đại hội
chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc
thống nhất ở các nước để chống phát xít,
chống chiến tranh.
? Em cho biết tình hình Việt Nam sau cuộc - Năm 1936, chính phủ mặt trận nhân dân
tổng khủng hoảng kinh tế thế giới 1929- Pháp cầm quyền, thực hiện một số cải cách
1933?
dân chủ ở thuộc địa
- Thả một số tù chính trị ở Việt Nam
*. Trong nước:
- Cuộc tổng khủng hỏng kinh tế thế giới
1929-1933 tác động sâu sắc đến mọi g/c và
tầng lớp trong XH.
- Thực dân phản đọng thuộc địa và tay sai
tiếp tục chính sách vơ vét, bóc lột và khủng
Hoạt động 2: Tìm hiểu hoạt động dân chủ bố c/m
Đông Dương và phong trào đấu tranh tự II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và

19


do, dân chủ.
-Mục tiêu: HS nắm được trong trào đấu
tranh đòi tự do dân chủ của nhân dân ta..
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Tiến trình hoạt động:
GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
? Em hãy cho biết chủ trương của Đảng ta
trong thời kì vận động dân chủ 1936-1939

phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ.
a, Chủ trương của Đảng

- Căn cứ vào tình hình cụ thể và chỉ thị của
Quốc tế cộng sản, Đảng nhận định:
- Kẻ thù của c/m Việt Nam lúc đó là bọn
phản động thuộc địa, không chịu thi hành
chính sách của chính phủ mặt trận nhân dân
Pháp ở Đông Dương.
- Khẩu hiệu chiến tranh thay đổi: tạm gác
khẩu hiệu: “ Đánh đổ đế quốc Pháp, đòi
Đông Dương hoàn toàn độc lập”, “ chia
ruộng đất cho dân cày” thay voà đó là khẩu
hiệu “ chống phát xít, chống chiến tranh”,
đòi “ tự do dân chủ, cơm áo hoà bình”.
- Thành lập mặt trận nhân dân phản đế
Đông Dương (1936) sau đó đổi thành mặt
trận dân chủ Đông Dương.
- Phương pháp đấu tranh:
+ Đấu tranh công khai, bán công khai kết
hợp với bí mật, để đẩy mạnh tuyên truyền
giáo dục quần chúng.
? Em hãy trình bày p/t dân chủ 1936-1939? b. Phong trào đấu tranh
? Em trình bày về p/t đấu tranh dân chủ *. Phong trào Đông Dương đại hội
công khai quần chúng 1936-1939?
GV giới thiệu hình33:
Cuộc mít tinh tại khu đấu xảo, Hà Nội
Ngày 1/5/1938, một cuộc mít tinh *.P/t đấu tranh dân chủ công khai của
khổng lồ kỷ niệm ngày quốc tế lao động quần chúng
được tổ chức tại khu vực đấu xảo, Hà Nội
(nay là Cung văn hoá hữu nghị), do nhóm
“tin tức” (nhóm cộng sản hoạt động công
khai của đảng) đã vận động chi nhánh đảng
xã hội của quốc tế thứ 2 đứng ra xin phép
thực dân Pháp cho tổ chức. Tham dự cuộc
mít tinh có 25 đoàn, gồm đủ các ngành, các
giới, các nghề nghiệp như: thợ máy, công
nhân hoả xa, thợ in, thợ ảnh, phu xe, nhà
văn, nhà báo, thanh niên, chí thức, công
nhân tư gia, thợ thất nghiệp, phu khuân
vác, phụ nữ… đoàn đông nhất đến 2 nghìn
người, đoàn ít nhất cũng ngót 100 người…
bức ảnh trong sách giáo khoa miêu tả cảnh
đoàn phụ nữ hàng ngũ chỉnh tề, có cờ, hoa,
biểu ngữ tham dự cuộc mít tinh.
“Chiều ngày 1/5/1938, các đoàn thể

20


quần chúng đại diện cho các ngành nghề,
tầng lớp xã hội: thợ máy, công nhân hoả xa,
nhà văn, nhà báo, thanh niên, trí thức, phụ
nữ… gồm 25 nghìn người, hàng ngũ chỉnh
tề, có người phụ trách từng nhóm, từng
đoàn tập trung ở địa điểm quy định. Mỗi
người đều có huy hiệu trên ngực và khẩu
hiệu cài trên mũ, nón. Các trưởng đoàn đeo
băng màu vàng, các chỉ huy đeo dấu hiệu
sao đỏ. Đoàn viên đeo băng màu đen. Các
đoàn tuần tuần hành qua các phố, hô vang
khẩu hiệu và lôi cuốn thêm nhiều người
tham gia. Họ tiến vào khu vực nhà đấu xảo
Hà Nội. Trước lễ đài cuộc mít tinh, có các
khẩu hiệu lớn: “ủng hộ mặt trận bình dân
Pháp”, “Đi tới mặt trận dân chủ Đông
Dương”, “chống nạn thất nghiệp”, đi tới
phổ thông đầu phiếu “Tự do dân chủ”,
“chống phát xít và đấu tranh chống nạn
sinh hoạt đắt đỏ”.
Cuộc mít tinh khai mạc. Sau bài
quốc ca Pháp, quần chúng hát vang bài
quốc tế ca. Tiếp đó 12 lá cờ đỏ khổ lớn của
12 đoàn thể nhân dân được giương cao,
chào đón những đại biểu lên phát biểu ý
kiến. Cuộc mít tinh kéo dài mấy tiếng đồng
hồ, số lượng người tham gia rất đông,
nhưng không ồn ào mà rất trật tự. Mấy vạn
người đều như một. Đại diện phát biểu
không chỉ có các đảng phái, mà còn có đại
biểu của công nhân, nông dân, phụ nữ, tiểu
thương, trí thức và của đảng cộng sản Đông
Dương. Bọn thống trị Pháp rất căm tức,
nhưng đứng trước một cuộc mít tinh lớn có
hàng vạn người tham gia, có tổ chức, có kế
hoạch, có chỉ đạo chặt chẽ, chúng đành bất
lực”.
? Em hãy trình bày p/t đấu tranh báo chí c. Phong trào báo chí công khai
công khai 1936-1939?
? p/t dân chủ công khai từ cuối 1938 trở đi - Đó là một cao trào dân tộc dân chủ rộng
phát triển ntn?
lớn.
- Uy tín của Đảng ngày càng cao trong
Thảo luận nhóm 5p
quần chúng.
? Tại sao thời kì 36-39, Đảng ta lại chủ - CN Mác Lênin và đường lối chính sách
trương đấu tranh dân chủ công khai?
của đảng được truyền bá sâu rộng trong
quần chúng, giáo dục, vận động, tổ chức
quần chúng đấu tranh.
- Đảng đã đào luyện được đội quân chính

21


trị đông hàng triệu người cho c/m tháng 81945.
III. Ý nghĩa của phong trào
? Cuộc vận động dân chủ 36-39 đã có ý - Phong trào đã tập dượt quần chúng đấu
nghĩa lịch sử ntn đối với c/m Việt Nam?
tranh, CN Mác- Lê được truyền bá sâu
rộng, một đội quân chính trị hùng hậu được
hình thành.
- Qua PT, Đảng được rèn luyện, đào tạo
được nhiều cán bộ trung kiên.
- Phong trào là cuộc tập dượt lần 2 chuẩn bị
cho CM tháng 8.
III, Luyện tập 4p
GV củng cố bài học bằng cách nêu câu hỏi cho HS trả lời.
? So sánh p/t c/m 30-31 và p/t dân chủ 36-39
? so sánh p/t c/m 30-31 và p/t dân chủ 36-39
IV, Vận dụng, tìm tòi mở rộng 1’:
-Mục tiêu: Củng cố, mở rộng nâng cao kiến thức.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, có thể nhờ trợ giúp.
- Sản phẩm: tranh ảnh, tài liệu sưu tầm.
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
- Sưu tầm những tư liệu, hình ảnh về phong trào đấu tranh thời kì 1936-1939.
- Học bài cũ- làm bài tập - đọc trước bài mới.
* Rút kinh nghiệm :
Ngày 18/1/2019
____________________________
Ngày soạn: 17 /1/2019
Ngày dạy: / 1 /2019
TIẾT 25: BÀI 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939 - 1945
A. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
Giúp HS nắm được:
- Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật vào Đông Dương, Pháp- Nhật câu
kết với nhau để thống trị và bóc lột Đông Dương, làm cho nhân dân ta vô cùng khốn khổ.
- Những nét chính về diễn biến của 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì, và ý nghĩa lịch
sử của 2 cuộc khởi nghĩa.
b. Tư tưởng:
- Giáo dục cho HS lòng căm thù đế quốc phát xít Pháp - nhật và lòng kính yêu, khâm
phục tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ c/m và quần chúng nhân dân.
c. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng sử dụng bản đồ và phân tích, tổng hợp, đánh giá các sự kiện
lịch sử.

22


d. Các năng lực cần đạt: Năng lực hợp tác, tự giải quyết vấn đề, trình bày, tự học, hợp
tác...
B. Chuẩn bị
- Lược đồ 3 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì.
- Một số tài liệu về 2 cuộc khởi nghĩa.
C.Tiến trình lên lớp
I, Khởi động 5p:
-Mục tiêu: tạo tâm thế cho HS
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp.
- Sản phẩm: trả lời miệng
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận xét
đánh giá HS.
- Tiến trình hoạt động:
Bước sang giai đoạn những năm 1939-1945 cách mạng nước ta có những bước phát triển
mới nào….
II, Hình thành kiến thức: 35p
Hoạt động 1: Tìm hiểu tình hình thế giới I. Tình hình thế giới và Đông Dương
và Đông Dương.
*. Thế giới
-Mục tiêu: HS nắm được tình hình thế giới
và Đông Dương trong những năm 19391945.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
- Sản phẩm: câu trả lời của HS, ghi vở
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh - 1/9/1939, Chiến tranh thế giới thứ hai
tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận bùng nổ.
xét đánh giá HS.
- 6/1940, Đức kéo vào đất Pháp, Pháp
- Tiến trình hoạt động:
nhanh chóng đầu hàng Đức.
GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi: - Ở Viễn Đông: Nhật đẩy mạnh xâm lược
? Em hãy nêu những nét chính của tình Trung Quốc. Quân Nhật đã tiến sát biên
hình thế giới sau khi chiến tranh thế giới giới Việt –Trung.
lần thứ hai bùng nổ?
*. Đông Dương
- TDP đứng giữa 2 nguy cơ:
+ Một là p/t c/m Đông Dương.
+ Nhật hất cẳng Pháp.
=> TDP đã bắt tay với Nhật cùng thống trị
? Tình hình Đông Dương sau khi chiến Đông Dương.
tranh thế giới thứ hai bùng nổ ntn?
9/1940, Nhật vào Đông Dương tìm mọi
cách lấn át Pháp.
23/7/1941, Nhật ép Pháp kí hiệp ước
“phòng thủ chung Đông Dương”.
+ Nhật được phép sử dụng tất cả các sân
bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục
đích quân sự.
+ 7/12/1941, Nhật buộc Pháp kí hiệp ước
hợp tác toàn diện.
- TDP thực hiện thủ đoạn gian xảo để thu

23


lợi nhuận cao nhất.
+ Thi hành chính sách “ kinh tế chỉ huy” để
bóc lột nhiều hơn.
+ Tăng các loại thuế.
? Thực dân Pháp đã thực hiện những thủ + Nhật thu mua lúa gạo của dân với giá rẻ
đoạn nào đối với nhân dân ta khi Nhật vào và cưỡng bức.
ĐD?
=> Hậu quả của chính sách này đã dẫn đến
nạn đói nghiêm trọng 1945 ở nước ta. Làm
cho hơn 2 triệu người chết đói.
- Nhân dân ta “một cổ 2 tròng” áp bức của
?Hậu quả của chính sách này là gì?
P- N.
? Theo em, tình hình Việt Nam trong chiến
tranh thế giới lần thứ hai có điều gì đáng
chú ý?
HS thảo luận nhóm bàn 5’ :
? Vì sau TDP và phát xít Nhật thoả hiệp với
nhau để thống trị Đông Dương?
Hoạt động 2: Tìm hiểu những cuộc nổi II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên
dậy đầu tiên.
1. Khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9/1940
-Mục tiêu: HS nắm đượcnhững cuộc nổi
dậy đấu tranh đầu tiên của nhân dân ta.
- Nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi của GV
- Phương thức: Cá nhân, cả lớp, nhóm.
a. Hoàn cảnh
- Sản phẩm: câu trả lời của HS, ghi vở
- Nhật đánh vào Lạng Sơn, Pháp thau chạy
- Phương án kiểm tra, đánh giá: học sinh rút qua châu Bắc Sơn.
tự đánh và đánh giá nhau, giáo viên nhận - Đảng bộ Bắc Sơn lãnh đạo nhân dân đứng
xét đánh giá HS.
lên khởi nghĩa.
- Tiến trình hoạt động:
b. Diễn biến
? Em hãy trình bày những nét chính về c.Nguyên nhân thất bại
cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn?
- GV giới thiệu với HS lược đồ khởi nghĩa
Bắc Sơn và trình bày lại diễn biến khởi
nghĩa bằng lược đồ :
Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ,
nhanh chống lan rộng ra khắp thế giới. Ở
châu Á Thái Bình Dương, phát xít Nhật
xâm chiếm Trung Quốc, tiến sát biên giới
Việt Trung. Ngày 22-9-1940, Pháp phải kí
với Nhật hiệp định mở cửa Đông Dương
cho Nhật vào nước ta. Ngay đêm hôm đó
Nhật tấn công Lạng Sơn, quân Pháp chỉ sau
vài ngày chống cự yếu ớt đã nhanh chóng
tan rã, số lớn đầu hàng, số còn lại chạy về
Thái Nguyên qua đường Bắc Sơn. Chính
quyền tay sai ở vùng này cũng hoang
mang, tan rã. Tận dụng cơ hội đó, ngày 279-1940 Đảng bộ Bắc Sơn đã lãnh đạo nhân
dân nổi dậy, chiếm đồn Mỏ Nhài, viên Tri

24


châu Bắc Sơn vội vàng chạy trốn. Chính
quyền địch ở Bắc Sơn tan rã. Chính quyền
cách mạng được thành lập . Nhưng mấy
hôm sau Nhật thoả hiệp với Pháp quay lại
chiếm Lạng Sơn và đàn áp dã man cuộc
khởi nghĩa Bắc Sơn.
GV kết luận: Tuy khởi nghĩa Bắc Sơn thất
bại, nhưng đội du kích Bắc Sơn được duy
trì, đây là lực lượng vũ trang đầu tiên của
c/m Việt Nam.
? Em hãy trình bày những nét chính về 2. Khởi nghĩa Nam Kì 23/11/1940
cuộc khởi nghĩa Nam Kì?
GV dùng lược đồ trình bày lại diễn biến
Lợi dụng bối cảnh quân Pháp thua ở chiến
trường châu Âu và yếu thế ở Đông Dương,
bọn quân phiệt Xiêm, được Nhật xúi giục,
giúp đỡ kiểu khích và gây xung đột dọc
biên giới Lao-Cam puchia, để chống lại,
thực dân Pháp bắt binh lính người Việt ra
trân chết thay cho chúng. Nhân dân Nam
Kì rất bất bình, đặc biệt nhiều binh lính đã
đảo nũ bí mật liên lạc với Đảng bộ Nam Kì.
Trước khí thế sôi sục khởi nghĩa của quần
chúng. Đảng Bộ Nam kì đã họp đề ra kế
hoạch khởi nghĩa, cử đồng chí Phan Đăng
Lưu ra Bắc xin chỉ thị của Trung ương. Sau
khi xét xét, Hội nghị lần 7 Ban chấo hành
Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương
(11-1940) đã ra chỉ thị hoãn cuộc khởi
nghĩa Nam Kì. Nhưng khi đồng chí Phan
Đăng Lưu trở về để truyền đạt hoãn khởi
nghĩa thì bị bắt, trong khi đó mệnh lệnh
khởi nghĩa của xứ uỷ Nam Kì đã ban bố.
Do đó cuộc khởi nghĩa vẫn nổ ra.
Đêm 22 rạng ngày 23-11-1940 khởi
nghĩa nổ ra ở hầu khắc các tỉnh Nam Kì
đặc biệt ở Hóc Môn (Gia Định), Cai Lậy
(Mĩ Tho),.. nghĩa quân đã phá huỷ nhiều
đồn bốt giặc, phá đường giao thông, thành
lập chính quyền nhân dân...lần đầu tiên lá
cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong phong trào
đấu tranh của quần chúnh.
Thực dân Pháp hoảng hốt, thẳng tay
đàn áp cuộc khởi nghĩa, chúng cho máy
bay ném bom. đót nhà, giết người...nhiều
chiến sĩ cách mạng ưu tú của Đảng bị bắt
và giết hại như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy
Tập, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×