Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT
NAM

DƯƠNG KIM DUNG

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG
ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

Chuyên ngành:

Quản lý đất đai

Mã số:

60.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

TS. Phan Thị Thanh Huyền


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên
cứu được trình bày trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa từng được bảo
vệ lấy bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được
cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Tác giả luận văn

Dương Kim Dung

i


LỜI CẢM ƠN

Sau thời gian học tập và nghiên cứu, đến nay tác giả đã hoàn thành luận
văn thạc sĩ Quản lý đất đai với đề tài: “Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất của
các tổ chức trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh”.
Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và
biết ơn sâu sắc tới TS. Phan Thị Thanh Huyền đã tận tình hướng dẫn, dành nhiều công
sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề
tài, cũng như trong quá trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý Đào
tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các thầy cô giáo Bộ môn Quản lý đất đai Khoa Quản lý Đất đai đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề
tài và hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo các phòng, đơn vị: Phòng Tài
nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Thống kê huyện Quế Võ, Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, Ban quản lý các khu
công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng cảm ơn các cán bộ, doanh nghiệp, trên địa


bàn huyện Quế Võ, địa phương nơi tôi tến hành điều tra nghiên cứu đã tận tình
giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn
thành luận văn./.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

Học viên

Dương Kim Dung

ii


MỤC LỤC
Lời cam đoan .....................................................................................................................
i

Lời

cảm

ơn

........................................................................................................................ ii Mục lục
........................................................................................................................... iii Danh
mục chữ viết tắt ...................................................................................................... vi
Danh mục các bảng .........................................................................................................
vii Danh mục các hình ........................................................................................................
viii

Trích

yếu

luận

văn

........................................................................................................... ix

Phần
1.
Mở
............................................................................................................... 1

đầu

1.1.
1

Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................

1.2.
2

Mục têu nghiên cứu ...........................................................................................

1.3.
2

Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................

1.4.

Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn......................................... 2

Phần
2.
Tổng
quan
............................................................................................. 4

tài

liệu

2.1.
4

Cơ sở lý luận về quản lý sử dụng đất của các tổ chức ........................................

2.1.1.
4

Một số khái niệm ................................................................................................

2.1.2.
8

Tầm quan trọng của công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức....................

2.2.
8

Kinh nghiệm quản lý sử dụng đất tại một số nước trên thế giới ........................

2.2.1.
8

Thụy Điển ...........................................................................................................

2.2.2.

Úc (Australia) ................................................................................................... 10
3


2.2.3.
11

Trung Quốc .......................................................................................................

2.3.
cho

Quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức được nhà nước giao đất,
thuê đất ở Việt Nam.......................................................................................... 12

2.3.1.
2.3.2.
được

Quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức ở Việt Nam qua các thời kỳ ............. 12
Một số quy định liên quan đến quản lý sử dụng đất của các tổ chức
Nhà nước giao đất, cho thuê đất .......................................................................
17

2.3.3.

Tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức ở Việt Nam và tỉnh Bắc
Ninh .................................................................................................................. 24

4


Phần 3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu .......................................................... 33
3.1.

Địa điểm nghiên cứu......................................................................................... 33

3.2.

Thời gian nghiên cứu ........................................................................................ 33

3.3.

Đối tượng nghiên cứu ....................................................................................... 33

3.4.

Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 33

3.4.1.

Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Quế Võ ................................... 33

3.4.2.

Tình hình quản lý và sử dụng đất của huyện Quế Võ ...................................... 33

3.4.3.

Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa
bàn huyện Quế Võ ............................................................................................ 34

3.4.4.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất
của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Quế Võ ......................................... 34

3.5.

Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 34

3.5.1.
34

Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp ................................................

3.5.2.
34

Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp ..................................................

3.5.3.

Phương pháp thống kê, tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu ........................... 34

3.5.4.
35

Phương pháp so sánh ........................................................................................

Phần 4. Kết quả và thảo luận.......................................................................................
36
4.1.

Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quế Võ .......................................... 36

4.1.1.

Điều kiện tự nhiên ............................................................................................ 36

4.1.2.

Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................. 38

4.1.3.

Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Quế Võ .............. 43

4.2.

Tình hình thực trạng quản lý và sử dụng đất huyện Quế Võ............................ 45

4.2.1.

Tình hình quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2015 .............................................. 45

4.2.2.

Tình hình sử dụng đất đai ................................................................................. 52

4.3.

Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa
bàn huyện Quế Võ ............................................................................................ 55

4.3.1.
55

Hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Quế Võ ...........

4.3.2.

Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh
4


tế trên địa bàn huyện Quế Võ ...........................................................................
58
4.3.3.

Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa
bàn huyện Quế Võ ............................................................................................ 61

5


4.3.4.

Đánh giá chung về thực trạng quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế
trên địa bàn huyện Quế Võ ............................................................................... 67

4.4.

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất
của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Quế Võ ......................................... 69

Phần 5. Kết luận và kiến nghị ......................................................................................
71
5.1.

Kết luận............................................................................................................. 71

5.2.

Kiến nghị .......................................................................................................... 72

Tài liệu tham khảo ........................................................................................................
73
Phụ lục
.......................................................................................................................... 74

5


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Nghĩa tiếng Việt

BĐS

Bất động sản

CNH và HĐH

Công nghiệp hóa và hiện đại hóa

CCN

Cụm công nghiệp CHXHCN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ĐVT
Đơn vị tính
HTX

Hợp tác xã

GCN QSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

KCN

Khu công nghiệp

KT - XH

Kinh tế - xã hội

TN và MT

Tài nguyên và môi trường

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TT

Thứ tự

UBND

Uỷ ban nhân dân

6


DANH MỤC CÁC BẢNG

TT

Tên bảng

Trang

2.1.

Hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Bắc Ninh năm 2015 ......................................... 30

4.1.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế huyện Quế Võ giai đoạn
2005 – 2015............................................................................................. 39

4.2.

Dân số và cơ cấu lao động huyện Quế Võ giai đoạn 2005 – 2015 ..................... 40

4.3.

Hiện trạng sử dụng đất huyện Quế Võ năm 2015 ............................................... 54

4.4.

Hình thức giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức kinh tế tại
huyện Quế Võ ..................................................................................................... 56

4.5.

Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế tại
huyện Quế Võ ..................................................................................................... 57

4.6.

Hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế phân theo đơn vị
hành chính trên địa bàn huyện Quế Võ ............................................................... 58

4.7.

Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức
kinh tế trên địa bàn huyện Quế Võ .....................................................................59

4.8.

Diện tch đất để hoang hóa, chậm đưa vào sử dụng của các tổ
chức kinh tế tại huyện Quế Võ............................................................................ 63

4.9.

Tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy
định của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Quế Võ....................................64

4.10. Tình hình lấn chiếm đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn
huyện Quế Võ ..................................................................................................... 66

vii


DANH MỤC CÁC HÌNH

TT

Tên hình

Trang

4.1

Sơ đồ vị trí huyện Quế Võ.............................................................................. 36

4.2

Cơ cấu kinh tế huyện Quế Võ năm 2015 ....................................................... 39

8


TRÍCH YẾU LUẬN VĂN

Tên tác giả: Dương Kim Dung
Tên Luận văn: "Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên
địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh”.
Ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 60 85 01 03

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA).

1. Mục đích nghiên cứu
- Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước
giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.
- Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng đất của
các tổ chức trên địa bàn huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.
2. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện các nội dung nghiên cứu, đề tài sử dụng 4 phương pháp
nghiên cứu sau: phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp; phương pháp
điều tra, thu thập số liệu sơ cấp; phương pháp thống kê, tổng hợp, xử lý và phân
tích số liệu; phương pháp so sánh.
3. Kết quả chính và kết quả
- Kết quả nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Quế Võ
cho thấy: huyện Quế Võ phát triển về mọi mặt, thu hút nhiều dự án đầu tư vào
khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Trong những năm qua, sự chuyển dịch cơ
cấu kinh tế diễn ra theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ
còn nông, lâm nghiệp có xu hướng giảm dần nhưng vẫn còn chậm so với lợi thế
của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010 - 2015 bình quân đạt 9,8
%/năm.
- Công tác quản lý đất đai của huyện Quế Võ thực hiện theo đúng quy
định của pháp luật, cụ thể: hoàn thành việc xác định địa giới hành chính, lập và
quản lý hồ sơ địa giới hành chính; lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến
năm
9


2020; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 117 dự án,
với tổng diện tch là 1.270,63 ha; thu hồi đất 06 dự án với tổng diện tch là 5,60
ha;

10


công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc và thường xuyên; công tác giải
quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt, xử lý kịp thời, dứt
điểm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai theo đúng thẩm quyền.
- Kết quả đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế
cho thấy có 123/137 tổ chức kinh tế đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất với diện tích 496,69 ha. Việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức dần đi vào
nền nếp nhằm khai khác hiệu quả quỹ đất được giao, được thuê. Tuy nhiên,
vẫn còn tồn tại tnh trạng để đất hoang hóa, chậm đưa đất vào sử dụng; để đất
bị lấn, bị chiếm; chuyển nhượng không đúng quy định.
- Đề tài đã đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý
sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Quế Võ.
- Trên toàn huyện có 137 tổ chức kinh tế quản lý, sử dụng đất với tổng diện
tch là 917,42 ha, chiếm 5,91% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Trong đó: diện
tch đất được Nhà nước giao đất có thu tền sử dụng đất là 15,69 ha, chiếm 1,71%
tổng diện tch đất các tổ chức kinh tế đang quản lý sử dụng; diện tch đất được
Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất là 47,52 ha, chiếm 5,17% tổng
diện tch đất các tổ chức kinh tế đang quản lý sử dụng; diện tích đất được
Nhà nước cho thuê đất trả tền thuê đất một lần là 2,0 ha, chiếm tỷ lệ rất nhỏ
0,22%; diện tích đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng
năm là 753,12 ha, chiếm
82,10%. Trong tổng số 137 tổ chức thì đã có 123 tổ chức được cấp GCN với tổng
số 1.017 GCN, tổng diện tích đã cấp giấy chứng nhận là 496,69 ha. Tỷ lệ các tổ
chức đã được cấp GCN QSDĐ đạt khá cao 89,78% tổng số tổ chức.
- Việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức dần đi vào nền nếp nhằm khai
khác hiệu quả quỹ đất được giao, được thuê. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tnh trạng
để đất hoang hóa, chậm đưa đất vào sử dụng (334,32 ha); để đất bị lấn, bị chiếm
(1,06 ha); chuyển nhượng không đúng quy định (15,71 ha).
- Để tăng cường công tác quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế tại
huyện Quế Võ, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: thường xuyên
tuyên truyền phổ biến pháp luật đất đai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra; xác định năng lực tài chính khi giao đất, cho thuê đất; kiên quyết xử lý
các trường hợp vi phạm pháp luật trong sử dụng đất; hoàn thiện công tác
10


đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất.

11


THESIS ABSTRACT
Master candidate: Duong Kim Dung
Thesis title: “Assessment of land use management of organizatons in Que Vo
district, Bac Ninh province”.
Major: Land Management

Code: 60 85 01 03

Educational organization: Vietnam National University of Agriculture (VNUA).

1. Purposes of the study
- Assessment of land use management organizatons the State allocated or
leased land in the districts of Que Vo - Bac Ninh province.
- Propose some solutions to strengthen the management of land use by
organizations in the districts of Que Vo - Bac Ninh province.
2. Methodologys
To make the contents of the study, subjects using the following four
research methods: survey method, secondary data collection; survey methods,
primary data collecton; statistical methods, synthesis, processing and analyzing
data; comparative method.
3. Main findings and conclusions
- With favorable geographical position has created conditons for
development of Que Vo District in all aspects, to attract more investment projects
in Industrial Parks and Industrial complexes. In recent years, the economic
restructuring taking place in the direction of increasing the proportion of
industrial, constructon and services while agriculture, forestry tends to
decrease but still slow compared to the advantages of the district. Economic
growth rate period 2010 - 2015 average of 9.8% / year.
- Que Vo district has done the work of land management in
accordance with legal documents. Complete the identification of administratve
boundaries, establishment and management of the administratve boundary files
at two levels: the district and commune levels. Measured cadastral mapping,
12


maps of land use in 2014, a map of land use planning untl 2020. Following the
allocation of land,

13


lease and transfer of land use purposes with 117 projects, with a total area
of
1270.63 ha. 06 land acquisiton projects with a total area of 5.60 ha. Land area of
administratve organizaton, career, working offices, religious establishments in
the district has basically been granted land use right certificates to 153
certificates, 196 parcels of land, the area is 77.55 hectares, equivalent to 94%
of the organizatons and over 80% of the land. Subscribed for 117.346 land plots
for families and individuals with an area of 9057.8 hectares. 117.648 certificaton
parcel of land with an area of 9067.2 hectares. 100% of the units have
established communal administration book for the land plots registered, certifed
and used, updated, regularly revised the land changes, informaton on a parcel of
land cadastral books paper as prescribed. Complete results of land inventories
in Que Vo district in 2014 on schedule, quality assurance as requested, No.
2 in the country (after Da Nang city). Work done regularly land statstics in 2015.
The inspecton, test taken seriously, often in many forms. The settlement of
disputes, complaints and denunciations done quite well, handled promptly and
completely the infringement case in accordance with the Land Law jurisdicton.
- The situaton of the land use management organizatons Que Vo district
has always been interested in monitoring. In general, the use of land by
organizations especially basic economic institutons regulated by law.
- Que Vo district has a total area of 15511.20 hectares natural, distributed
over 21 administratve units (20 communes and 01 towns), representing
18.85% of the total natural area of Bac Ninh province. Among them: Agricultural
land covers an area of 9463.81 hectares, accounting for 61.01% of the total
natural area; Non-agricultural land with an area of 6000.32 hectares,
accounting for
38.68% of the total natural area; unused land covers an area of 47.08 hectares,
accountng for 0.30% of the total natural area.
- On the district has 137 economic entties to which the State allocated or
leased land with a total area of 917.42 hectares, accounting for 5.91% of the total
natural area of the district. Among them: land allocaton by the State with
collecton of land use is 15.69 hectares, accountng for 1.71% of the total
land area of economic organizatons are managed and used; State land is
xii


allocated without collection of land use fee is 47.52 hectares, accounting for
5.17% of the total land area of economic organizations are managed and used;
land leased by the State to pay a lump sum rent is 2.0 ha, accountng for a very
small percentage

xii


of 0.22%; land leased by the State to pay the annual rent is 753.12 hectares,
accountng for 82.10%. In total, there were 137 organizations 123 organizations
with a total of 1,017 license granted certificates of land use rights, the total
area has certification is 496.69 ha. The percentage of organizations that have
been granted land use right certfcates was high 89.78% of the total
organizaton.
- The management of land use by organizations gradually into order to
effectively exploit the land is allocated or leased. However, the situaton remains
fallow, slowly put into use land (334.32 ha); to land is encroached, occupied
(1.06 ha); transfer in contravention of regulations (15.71 ha).
- To strengthen the management of land use of economic institutons
in Que Vo district, to perform the following synchronizaton solutions: regular
dissemination land legislaton; strengthening inspection and investigaton;
determine the financial capacity allocation or lease of land; resolutely
handle cases of law violaton in land use; complete the registraton of land and
granting land use right certificates, ownership of assets attached to the land.

xiii


PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Đối với tất cả các quốc gia, đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý
giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là bộ phận hợp thành quan trọng của
môi trường sống, là địa bàn phân bố và tổ chức các hoạt động kinh tế - xã
hội, an ninh quốc phòng.
Việt Nam là một nước đang phát triển, phải đối mặt với nhiều thách thức
mới đặc biệt trong lĩnh vực quản lý đất đai. Ý thức sâu sắc về vấn đề này, Đảng
và Nhà nước ta đã từng bước đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp
với tình hình quản lý sử dụng đất đai. Một trong những chính sách lớn là
chương trình hành động do Chính phủ đưa ra nhằm thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương,
chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là
thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Chương trình hành động
này xác định nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và
địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thực hiện Nghị quyết
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách
thức, đưa nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh và bền vững. Ở
nước ta, quỹ đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất là rất
lớn. Tuy nhiên, hiện nay diện tích này quản lý chưa được chặt chẽ, sử dụng ở một
số nơi chưa hiệu quả, trong việc quản lý còn để xảy ra nhiều tiêu cực, đó là bỏ
hoang không sử dụng trong thời gian dài, chậm sử dụng đất theo mục đích đã
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoặc sử dụng không đúng mục đích, bị lấn
chiếm, chuyển sang mục đích sử dụng khác, cho thuê trái phép... gây nhiều
khó khăn cho công tác quản lý và sử dụng đất đai nói chung.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc
kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao
đất, cho thuê đất đến ngày 01 tháng 4 năm 2008. Đây là việc làm có ý nghĩa
thiết thực trong việc tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với nguồn tài

1


nguyên đặc biệt quan trọng về đất đai nói chung và diện tch đất đang giao cho
các tổ chức kinh tế quản lý sử dụng nói riêng.

2


Huyện Quế Võ nằm ở phía Đông tỉnh Bắc Ninh, thuộc vùng đồng bằng
châu thổ Sông Hồng, trung tâm huyện lỵ cách thành phố Bắc Ninh 10 km về phía
Bắc, cách thủ đô Hà Nội 40 km về phía Tây Nam. Huyện có Quốc lộ 18 từ Nội
Bài đến Quảng Ninh chạy qua địa phận huyện dài 22 km, là cầu nối phát triển
kinh tế - xã hội giữa huyện với các tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ như:
Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Vĩnh Phúc. Với lợi
thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, huyện Quế Võ đã và đang có nhiều
thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Các ngành dịch vụ, thương mại, công
nghiệp phát triển mạnh và đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư thực hiện các dự án
đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của huyện. Chính vì vậy, dẫn đến nhu cầu về đất đai gia
tăng, gây sức ép lớn đến quỹ đất cho các ngành kinh tế nói riêng và quỹ đất
đai nói chung. Điều này đòi hỏi Uỷ ban nhân dân huyện Quế Võ phải nắm được
tnh hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế nói riêng và các tổ chức
sử dụng đất nói chung để có những biện pháp quản lý, sử dụng đất đai phù hợp
nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đồng thời sử dụng tết kiệm và hợp lý.
Xuất phát từ thực tễn khách quan đó, việc nghiên cứu đề tài
“Đánh giá thực trạng quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn
huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh” là rất cần thiết và có ý nghĩa.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
- Đánh giá tnh hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước
giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.
- Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng đất của
các tổ chức trên địa bàn huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh.
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đề tài nghiên cứu tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ
chức kinh tế trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, do tổ chức
kinh tế có nhiều bất cập và biến động nhiều.
1.4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI, Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
1.4.1. Những đóng góp mới của đề tài

3


Trên cơ sở xác định được những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý sử
dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Quế Võ, đề xuất được
các giải pháp hợp lý để quản lý, sử dụng đối với quỹ đất này.

4


1.4.2. Ý nghĩa khoa học của đề tài
Góp phần bổ sung cơ sở khoa học về công tác quản lý sử dụng đất
của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
1.4.3. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở giúp cho địa phương có những
biện pháp quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh một cách hiệu quả.
- Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo cho các sinh viên, học
viên tại các trường Cao đẳng, Đại học đào tạo chuyên ngành quản lý đất đai.

5


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×