Tải bản đầy đủ

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu âu tại công ty cổ phần lữ hànhviệt – du lịch việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

---------------------------

ĐỖ ĐĂNG KHOA

ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH CHÂU ÂU
TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM
(VIET JOURNEY STOCK COMPANY)

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành
Mã số ngành: 60340103
TP. Hồ Chí Minh, Tháng 11 Năm
2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

---------------------------

ĐỖ ĐĂNG KHOA

ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH CHÂU ÂU
TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM
(VIET JOURNEY STOCK COMPANY)
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ
hành
Mã số ngành: 60340103
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRƯƠNG QUANG
DŨNG
TP. Hồ Chí Minh, Tháng 11 Năm
2017


CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.
HCM
Cán bộ hướng dẫn khoa học : TS. Trương Quang Dũng

Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
ngày … tháng … năm …
Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm:
T
T1
2
3
4
5

T
S.
T
S.


T
S.
P
G
P
G

C
h
P
bi
P
bi

v

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã
được sửa chữa (nếu có).

Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV


TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. HCM, ngày..… tháng….. năm 20..…

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ tên học viên: Đỗ Đăng Khoa

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 13/08/1992

Nơi sinh: Tây Ninh

Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

MSHV:

1541890015
I- Tên đề tài:
Đa dạng hóa sản phẩm du lịch Châu Âu tại công ty Cổ Phần Lữ Hành Việt – Du Lịch Việt
Nam (Viet Journey Stock Company)
II- Nhiệm vụ và nội dung:
1. Khái quát về đa dạng hóa sản phẩm du lịch
2. Đánh giá thực trạng đa dạng hóa sản phẩm du lịch Châu Âu tại công ty Lữ Hành
Việt – Du Lịch Việt Nam
3. Đề xuất các giải pháp nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch Châu Âu tại công ty Lữ
Hành Việt – Du Lịch Việt Nam
4. Kiến nghị
III- Ngày giao nhiệm vụ: 25/02/2017
IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31/08/2017
V- Cán bộ hướng dẫn: TS. TRƯƠNG QUANG DŨNG
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
(Họ tên và chữ ký)

KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
(Họ tên và chữ ký)


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và có sự hướng
dẫn từ TS.Trương Quang Dũng; các số liệu, kết quả được nêu trong Luận văn là
trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã
được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.
Nếu phát hiện có bất cứ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước hội đồng, cũng như kết quả luận văn của mình
Học viên thực hiện Luận văn

Đỗ Đăng Khoa


ii

LỜI CẢM ƠN
Học viên xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu cùng Quý Thầy, Cô trường
Đại học Công nghệ TP.HCM, Phòng Quản lý khoa học – Đào tạo sau đại học đã tạo
điều kiện truyền đạt kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn quý báu giúp học
viên tự tin và hoàn thành tốt đề tài. Đặc biệt, học viên xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu
sắc đến TS.Trương Quang Dũng – Người đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn rất tận tình
trong suốt quá trình nghiên cứu để học viên có thể hoàn thành đề tài.
Học viên cũng chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, đồng nghiệp làm việc tại
Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam đã tạo điều kiện hỗ trợ cho học
viên tiếp cận được nguồn khách và cung cấp số liệu cần thiết cho luận văn.
Học viên chân thành cảm ơn!
Tác giả luận văn

Đỗ Đăng Khoa


3

TÓM TẮT
Với đặc trưng là ngành kinh tế tổng hợp, du lịch ngày càng có vai trò quan
trọng và đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội của
đất nước. Với vai trò ngày càng quan trọng, du lịch đã trở thành mục tiêu chiến lược
trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia cũng như mỗi địa
phương. Do nhu cầu của khách du lịch ngày càng đa dạng và sự cạnh tranh gay gắt
trong việc thu hút khách nên việc tiến hành đa dạng hóa sản phẩm du lịch là một
trong những chiến lược phát triển tất yếu của các công ty cũng như của các điểm
đến.
Công ty Cổ phần Lữ hành Việt - Du lịch Việt Nam là một trong những đơn
vị uy tín trong việc thiết kế, tổ chức các chương trình du lịch, môt trong những công
ty lư hanh hang đâu cua nganh du lich Viêt Nam; thương hiệu Lữ hành Việt - Du
lịch Việt Nam ngày càng được nâng cao trên thị trường trong và ngoài nước. Trong
những qua, bên cạnh các tour du lịch nội địa, Công ty đã tập trung và tăng cường
đầu tư phát triển mạnh các tour du lịch nước ngoài, đặc biệt là các tour du lịch châu
Âu. Nắm bắt được tình hình xu hướng du lịch trong, ngoài nước cũng như để đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch, Công ty đã từng bước tiến hành đa
dạng hóa các sản phẩm du lịch châu Âu của mình. Cho đến nay, Công ty đã xây
dựng 16 tour du lịch châu Âu với sự kết nối các điểm du lịch khác nhau, thiết kế các
loại hình du lịch khác nhau, các chương trình du lịch hấp dẫn, độc đáo để có thể đáp
ứng tối đa nhu cầu đi du lịch châu Âu của khách du lịch. Để nâng cao hiệu quả
trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu, Công ty đã chú trọng công tác
đầu tư, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; có nhiều chiến lược để ổn
định, phát triển nguồn vốn, từ đó xây dựng nguồn kinh phí để đầu tư, nâng cấp
nguồn vật lực phục vụ cho các tour du lịch châu Âu; nhờ đó các sản phẩm du lịch
châu Âu của Công ty được đông đảo khách du lịch quan tâm đến, qua đó mang lại
nhiều lợi nhuận cao. Bên cạnh những điểm đạt được thì việc triển khai đa dạng hóa
sản phẩm du lịch châu Âu cũng còn không ít hạn chế; nguyên nhân xuất phát từ


4

những yếu tố khách quan bên ngoài, nhưng cũng có những yếu tố từ bên trong, từ
sự hạn chế về năng lực, tiềm lực của Công ty.
Mục tiêu phát triển du lịch của Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt
Nam trong những năm tới là sẽ trở thành một trong những đơn vị lữ hành hàng đầu
của cả nước, đưa thương hiệu du lịch Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam trở thành
một thương hiệu uy tín không chỉ trong nước mà cả ngoài nước. Để thực hiện mục
tiêu phát triển, Công ty đã xác định các định hướng phát triển, một trong những
định hướng chiến lược đó là nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm du
lịch, đặc biệt các sản phẩm du lịch châu Âu. Trong bối cảnh thị trường du lịch
không ngừng biến động, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, do đó để có thể thực hiện
được các mục tiêu chiến lược đề ra, Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt
Nam cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về: Đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu
Âu; đầu tư cho công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng; đổi mới,
nâng cấp khoa học kỹ thuật và cơ sở hạ tầng; đầu tư, mở rộng cũng như sử dụng
hiệu quả nguồn vốn trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu. Thực hiện
tốt các giải pháp trên, phát huy hết tiềm năng, lợi thế của công ty sẽ giúp cho Công
ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam xây dựng, phát triển được những sản
phẩm du lịch châu Âu độc đáo, sáng tạo, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch,
qua đó mang lại hiệu quả cao về kinh tế và góp phần vào sự phát triển kinh doanh.


5

ABSTRACT
Tourism is the general economic, important for economic development political - cultural - social of the country. Tourism became a strategic objective in
national development policy. Due to the increasing demand of tourists and the
competition in attracting tourists, the diversification of

tourism

products is the

inevitable development strategy of the company.
Viet Journey Stock Company - DU LICH VIET NAM is one of the
prestigious units in the design, organization of tourism programs, one of the leading
travel companies in Vietnam. Viet Journey Stock Company's trademark is
increasingly being raised in domestic and foreign markets. In recent years, in
addition to domestic tours, the company increased investment to develop foreign
tours, especially in Europe, the company has stepped up diversification of its
European travel products. At the moment, the company has built 16 European tours.
With the connection of different tourist destinations, different types of tourism
design, attractive and unique tourism programs to meet the tourist needs. However,
besides the points gained, the implementation of diversification of European
tourism products is also no less restrictive. Causes come from external factors, but
there are also internal factors, from the capacity constraints of the company.
The development goal of the company in the coming years is to become one
of the leading travel agencies in the country. In order to achieve its development
goals, Viet Journey Stock Company has strategically positioned itself to diversify
its tourism products, especially European travel products. The fierce competition in
the market to achieve the company goals should be addressed in the solution:
Diversification of European tourism products; To invest in the training and
development of quality human resources; renovate, upgrade science and technology
and infrastructure; Invest in, expand as well as effectively use the company's capital
to develop the diversification of European tourism products. Implement the above
solutions, bring into play all the potential. Viet Journey Stock Company builds and


6

develops unique and innovative European tourism products that meet the needs of
travelers, resulting in high economic efficiency contributing to the development
business travel company.


vii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. ii
TÓM TẮT ....................................................................................................................... iii
ABSTRACT...................................................................................................................... v
MỤC LỤC ...................................................................................................................... vii
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ .................................................................................... xi
DANH MỤC HÌNH ....................................................................................................... xii
MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................................ 1
2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................. 2
3. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU .......................................................... 3
4. BỐ CỤC LUẬN VĂN .................................................................................................. 4
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH............ 5
1.1. Những khái niệm cơ bản về sản phẩm du lịch ........................................................... 5
1.1.1. Khái niệm về sản phẩm du lịch ............................................................................... 5
1.1.2. Các đặc tính của sản phẩm du lịch .......................................................................... 7
1.1.3. Các yếu tố cơ bản cấu thành nên sản phẩm du lịch ................................................ 9
1.2. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch ................................................................................. 10
1.2.1. Lý thuyết về đa dạng hóa sản phẩm du lịch .......................................................... 10
1.2.2. Các điều kiện cơ bản để đa dạng hóa sản phẩm du lịch........................................ 11
Tóm tắt chương 1 .......................................................................................................... 15
Chương 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU
LỊCH CHÂU ÂU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT
NAM .................................................................................................................... 17
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển............................................................................ 17
2.1.2. Cơ cấu tổ chức....................................................................................................... 19
2.1.3. Các sản phẩm du lịch của công ty ......................................................................... 20
2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty ....................................... 21


8

2.2. Thực trạng đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu ................................................. 23
2.2.1. Thực trạng đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty ........................... 23
2.2.1.1. Nghiên cứu về thị trường du lịch châu Âu ......................................................... 23
2.2.1.2. Xây dựng các sản phẩm du lịch châu Âu ........................................................... 26
2.2.2. Thực trạng các điều kiện để đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu ................... 33
2.2.2.1. Thực trạng về nguồn nhân lực trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch
châu Âu............................................................................................................................ 33
2.2.2.2. Thực trạng về nguồn vật lực trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu
Âu .................................................................................................................................... 37
2.2.2.3. Thực trạng về nguồn tài lực trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu
Âu .................................................................................................................................... 40
2.2.3. Đánh giá thực trạng về mối quan hệ giữa thị trường outbound và sản phẩm du
lịch châu Âu .................................................................................................................... 41
2.3. Đánh giá chung ........................................................................................................ 41
2.3.1. Những thành tựu đạt được..................................................................................... 41
2.3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân ..................................................................... 45
Tóm tắt chương 2 ............................................................................................................. 48
Chương 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH.......... 52
3.1. Định hướng đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty Cổ phần Lữ
hành Việt – Du lịch Việt Nam từ 2017 đến năm 2020 ................................................... 50
3.1.1. Định hướng chung................................................................................................. 50
3.2. Một số giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty Cổ phần
Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam ................................................................................... 54
3.2.2. Các giải pháp về điều kiện để đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công
ty...................................................................................................................................... 61
3.2.2.1. Các giải pháp về nguồn nhân lực để đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu .. 61
3.2.2.2. Các giải pháp về nguồn vật lực để đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu ..... 68
3.2.2.3. Các giải pháp về nguồn tài lực để đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu...... 73


9

3.2.3. Các giải pháp về điều kiện để đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công
ty...................................................................................................................................... 77
Tóm tắt chương 3 .......................................................................................................... 79
KẾT LUẬN .................................................................................................................... 80
PHỤ LỤC


10

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
T TênTên
ừ tiếng
t
B
Bảo
H
h
C
C
B
á
C

N
ng
Europ
Liê
eann
I L
I n i
Ut ê
O e Tn
Oổ
O rc
E gh
C aứ
PR Public
Q
D
Re ua
UT
nổ
U i
N t c
E eh
SU W T
N o ổ


11

DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1 Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Lữ hành Việt - Du lịch Việt
Nam từ năm 2013 -2016 ................................................................................................22
Bảng 1.1. Khảo sát ý kiến của chuyên gia về các điều kiện cơ bản để thực hiện đa
dạng hóa sản phẩm du lịch cho doanh nghiệp ...............................................................12
Bảng 2.1. Các tour du lịch châu Âu của Công ty ...........................................................27
Bảng 2.2. Đánh giá của khách Du lịch về tính đa dạng trong các tour du lịch châu
Âu của Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam .........................................32
Bảng 2.3. Thống kê về trình độ, chuyên môn của nhân viên Công ty Cổ phần Lữ
hành Việt - Du lịch Việt Nam ........................................................................................35
Bảng 2.4. Đánh giá của khách du lịch về năng lực phục vụ của đội ngũ nhân viên
trong các tour du lịch châu Âu .......................................................................................36
Bảng 2.5. Đánh giá của khách du lịch tham gia tour du lịch châu Âu về cơ sở hạ
tầng, dịch dụ trong tour du lịch ......................................................................................39
Bảng 2.6. Khảo sát sự hài lòng của khách du lịch đối với tour du lịch châu Âu ...........42
Bảng 2.7. Khảo sát mức độ tin cậy của khách du lịch tham gia tour du lịch châu Âu
của Công ty Cổ phần Lữ hành Việt - Du lịch Việt Nam................................................44
Bảng 3.1 . Số lượng nhân sự dự kiến tuyển dụng tại Công ty năm 2017 – 2018 .........66
Bảng 3.1 . Đề xuất hình thức đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty Cổ phần Lữ hành
Việt - Du lịch Việt Nam .................................................................................................70


xii

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Lữ hành Việt - Du lịch Việt
Nam ................................................................................................................................19
Hình 2.2. Các sản phẩm dịch vụ của Công ty Cổ phần Lữ hành Việt - Du lịch Việt
Nam ................................................................................................................................20


1


2

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong những năm gần đây khi nền kinh tế nước ta đã có những bước phát
triển đáng kể, từng bước hòa mình vào nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Cuộc
sống vật chất và tinh thần của người dân cũng đã từng bước nâng cao rõ rệt; cùng
với thu nhập ngày càng tăng xuất hiện nhu cầu đi du lịch của người dân ngày càng
nhiều. Bên cạnh đó, không chỉ người dân có nhu cầu với các tour du lịch nội địa,
đến các nước trong khu vực mà còn có nhu cầu đến các nước ngoài khu vực như
châu Âu, Úc, Mỹ, Canada…Đứng trước sự gia tăng nhu cầu đó, ở thành phố Hồ Chí
Minh nhiều công ty du lịch ra đời với các sản phẩm du lịch ngày càng phong phú,
đa dạng
Xét về sản phẩm du lịch châu Âu hiện nay có hơn 05 đơn vị đầu ngành cạnh
tranh với nhau rất khốc liệt như Vietravel, Topten Travel, Saigon-Travel, TST
Tourist, Fidi Tour. Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du Lịch Việt Nam ra đời sau
và là công ty chưa có thương hiệu lớn nhưng nhờ triển khai và phát triển sớm sản
phẩm du lịch châu Âu nên hiện nay cũng bắt đầu có úy tín, thương hiệu được nhiều
người biết đến. Trước bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các công ty du lịch liên tục đưa
ra các sản phẩm du lịch châu Âu mới đã làm cho thị phần sản phẩm du lịch châu Âu
của Công ty có chiều hướng suy giảm dần; nếu không có những giải pháp hữu hiệu
thì trong thời gian sắp tới Công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa sản
phẩm du lịch châu Âu tiếp cận đến khách hàng.
Hiện nay, tôi đang công tác tại Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch
Việt Nam, bộ phận du lịch châu Âu. Bằng quan sát thực tế, tôi cho rằng nếu mở
rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như du lịch nội địa thì Công ty Cổ phần Lữ
hành Việt – Du lịch Việt Nam không có lợi thế cạnh tranh tốt; vì vậy Công ty nên
tập trung vào sản phẩm du lịch châu Âu vì đó chính là một trong những sản phẩm
chủ lực đem về nguồn lợi nhuận cao nhất. Để nâng cao được năng lực cạnh tranh về
sản phẩm du lịch châu Âu đòi hỏi phải giải quyết những vấn đề như số lượng, chất
lượng dịch vụ, giá cả, đa dạng hóa sản phẩm…Tuy nhiên, trong phạm vi và khả


năng cho phép tôi chọn vấn đề đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu về mặt số
lượng làm đề tài nghiên cứu, hy vọng tôi có thể đóng góp một phần nhỏ bé của
mình vào sự tồn tại và phát triển của Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt
Nam trong thời gian sắp tới.
Đề tài “Đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty Cổ phần Lữ hành
Việt – Du Lịch Việt Nam” sẽ góp phần giữ vững thị phần với các gói sản phẩm
mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn khu vực
thành phố Hồ Chí Minh ở hiện tại và trong tương lai. Luôn tạo được niềm tin và sự
hài lòng của khách hàng khi đặt dịch vụ tại Công ty.
2. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu của đề tài
Luận văn này được xây dựng dựa trên các mục tiêu sau đây:
2.1.1. Mục tiêu tổng quát
Luận văn tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu về mặt số
lượng tại Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam
2.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hóa các lý thuyết liên quan đến việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch
từ đó làm cơ sở lý luận cho đề tài;
- Đánh giá thực trạng đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty cổ
phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam;
- Dựa vào thực trạng đánh giá được, đề xuất các giải pháp nhằm đa dạng hóa
sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam.
2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là sản phẩm du lịch châu Âu
2.2.2. Phạm vi nghiên cứu
- Về mặt không gian: Phạm vi nghiên cứu của luận văn tại Công ty Cổ phần
Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam;


- Về mặt thời gian: Số liệu thu thập từ các báo cáo của bộ phận du lịch châu
Âu - Công ty giai đoạn 2015 – 2017, kết hợp tác giả khảo sát thực tế từ khách hàng
đã và đang sử dụng dịch vụ tại Công ty để thu nhập dữ liệu đánh giá từ tháng 12
năm 2015 đến tháng 01 năm 2017.
2.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương
pháp nghiên cứu định lượng là chủ yếu, cụ thể:
Nghiên cứu định tính nhằm xác định các yếu tố đa dạng hóa sản phẩm du
lịch, hình thành các giải pháp nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu cho
Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam. Sử dụng các phương pháp cụ
thể như: Phân tích, so sánh, đối chiếu, đánh giá, tổng hợp. Nghiên cứu định lượng
thông qua việc khảo sát ý kiến khách hàng trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch
châu Âu tại Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam; số liệu khảo sát
được thực hiện từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 01 năm 2017.
3. TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
Chủ đề “Đa dạng hóa sản phẩm du lịch” được nhiều tác trong và ngoài
nước quan tâm nghiên cứu, vì vậy khi tiếp cận cũng có khá nhiều vấn đề cần quan
tâm đặc biệt, chắng hạn như ở Việt Nam có một số đề tài nghiên cứu về việc đa
dạng hóa sản phẩm du lịch như:
- Hoàng Thị Thu Thảo (2012) – luận văn thạc sĩ trường Đại học Đà Nẳng:
“Phát triển sản phẩm du lịch tại Thành phố Đà Nẳng”
- Phạm Ngọc Thùy (2013) – luận văn thạc sĩ trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn “Phát triển sản phẩm du lịch Côn Đảo theo hướng bền vững”
- Nguyễn Văn Võ (2007) – luận văn thạc sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh “Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch tỉnh Lâm Đồng đến
năm 2015”
Trên đây chỉ là một số luận văn có phạm vi trong nước viết về việc đa dạng
hóa sản phẩm du lịch, các luận văn đều có điểm chung đó là nói về việc phát triển
và đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho một địa phương, điểm đến cụ thể với các


hướng giải pháp tập trung vào nguồn lực (tài lực, nhân lực, vật lực) và sử dụng
nguồn tài nguyên hiện có để phục vụ cho giải pháp đề xuất. Cũng còn rất nhiều tác
giả có các công trình nghiên cứu về việc phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du
lịch; nhưng thực sự đề tài nghiên cứu về việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại một
thị trường nhất định như “Phát triển sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty Cổ
phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam” vẫn còn rất hiếm.
Từ những hạn chế về việc nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại một
thị trường nhất định cho nên luận văn tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm du
lịch châu Âu tại Công ty Cổ phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam sẽ đóng góp
một phần nhỏ về mặt ứng dụng cho doanh nghiệp lữ hành trong việc phát triển sản
phẩm du lịch về mặt số lượng.
4. BỐ CỤC LUẬN VĂN
Kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được trình bày
gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về đa dạng hóa sản phẩm du lịch
Chương 2: Đánh giá thực trạng việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu âu
của công ty cổ phần lữ hành việt – du lịch việt nam
Chương 3: Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch châu Âu tại Công ty Cổ
phần Lữ hành Việt – Du lịch Việt Nam


Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM
DU LỊCH
1.1. Những khái niệm cơ bản về sản phẩm du lịch
1.1.1. Khái niệm về sản phẩm du lịch
Để hiểu hơn về khái niệm “sản phẩm du lịch”, trước hết ta tìm hiểu về khái
niệm “du lịch”. Khái niệm về “du lịch” đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng do tính chất,
đặc điểm đa ngành, liên ngành, nên trong những hoàn cảnh khác nhau; dưới mỗi
góc độ nghiên cứu khác nhau mà mỗi người đưa ra một định nghĩa khác nhau về du
lịch. Định nghĩa đầu tiên về du lịch xuất hiện tại Anh Quốc vào năm 1811, “Du lịch
là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lý thuyết và thực hành của các cuộc hành trình và
mục đích giải trí, ở đây giải trí là động cơ chính”
Tại hội nghị Liên Hợp Quốc về du lịch họp tại Roma - Italia ( 21/8 –
5/9/1963), các chuyên gia đưa ra định nghĩa về du lịch: “Du lịch là tổng hợp các
mối quan hệ, hiện tượng và các hoạt động kinh tế bắt nguồn từ các cuộc hành trình
và lưu trú cuả cá nhân hay tập thể ở bên ngoài nơi ở thường xuyên cuả họ hay ngoài
nước họ với mục đích hoà bình. Nơi họ đến lưu trú không phải là nơi làm việc”.
Năm 1991, OECD đã đưa ra một khái niệm: “Du lịch có thể bao gồm các
khách du lịch, hoặc những gì khách du lịch làm, hoặc các cơ quan mà phục vụ cho
họ”.
Tương tự như vậy, theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) (1995), “Du
lịch là hoạt động về chuyến đi đến một nơi khác với môi trường sống thường xuyên
của con người không quá 1 năm liên tục và ở lại đó để thăm quan, nghỉ ngơi, vui
chơi giải trí hay các mục đích khác ngoài các hoạt động để có thù lao ở nơi đến”.
Như vậy, khái niệm của UNWTO thì có 3 tiêu chí để xác định một chuyến du lịch,
đó là: (1) Có sự dịch chuyển bên ngoài môi trường thông thường; (2) Mục đích của
chuyến du lịch; và (3) Thời gian thực hiện du lịch. Sau đó, khái niệm về du lịch của
UNWTO đã được mở rộng hơn, theo đó, “Du lịch còn xem xét đến cả sự tiêu dùng
của khách du lịch, các đơn vị sản xuất cung cấp hàng hóa và dịch vụ đặc biệt cho


khách du lịch, hoặc thậm chí đến một tập hợp các đơn vị pháp lý hay của khu vực
địa lý có liên quan trong một cách này hay cách khác cho khách du lịch”.
Trong Luật Du lịch Việt Nam (2005), Du lịch được định nghĩa là “các hoạt
động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của
mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một
khoảng thời gian nhất định”.
Qua đó, có thể rút ra rằng: Du lịch là tổng hợp các hiện tượng và các mối
quan hệ phát sinh từ tác động qua lại giữa khách du lịch, các nhà kinh doanh, chính
quyền và cộng đồng dân cư địa phương trong quá trình thu hút và tiếp đón khách du
lịch.
Đồng thời để đưa ra khái niệm về “sản phẩm du lịch”, cần phải làm rõ
khái niệm “sản phẩm”. Về bản chất thì khái niệm “sản phẩm” hình thành ngay từ
giai đoạn đầu của sự tiến hóa của loài người, gắn liền với sự trao đổi sản phẩm.
Cũng như “sản phẩm”, hiện chưa có khái niệm thống nhất về sản phẩm du
lịch; hiện nay đang tồn tại các khái niệm khác nhau về “sản phẩm du lịch”:
- “Sản phẩm du lịch” được Koutoulas (2011) hiểu là: “Các sản phẩm du lịch
được định nghĩa là tổng thể của các yếu tố hữu hình và vô hình phụ thuộc lẫn nhau
về mặt chức năng cho phép khách du lịch một mặt có thể tham gia vào một hoạt
động cụ thể tại một hoặc tại một số địa điểm liên tiếp và mặt khác để tạo thuận lợi
cho quá trình chuyển đổi đến đích và tái tạo xã hội trong suốt chuyến đi”.
Điều 4 chương I Luật Du lịch Việt Nam (2005) giải thích: “Sản phẩm du lịch
là tập hợp các dịch vụ cần thiết để thoả mãn nhu cầu của khách du lịch trong chuyến
đi du lịch”.
Cũng như với khái niệm “du lịch”, dưới mỗi góc độ khác nhau sẽ có khái
niệm khác nhau về “sản phẩm du lịch”: Đối với người kinh doanh dịch vụ du lịch:
sản phẩm du lịch là toàn bộ dịch vụ cung cấp cho khách hàng để thoả mãn nhu cầu
du lịch; đối với người đi du lịch: Đó là toàn bộ quá trình trọn vẹn, trong đó du
khách bỏ thời gian, công sức và tiền bạc cho việc di chuyển, thưởng thức các giá trị
vật chất và tinh thần.


Như vậy, sản phẩm du lịch là tổng thể những yếu tố có thể trông thấy hoặc
không trông thấy được làm thỏa mãn nhu cầu cho du khách trong hoạt động du lịch.
Những tài nguyên thiên nhiên (bãi biển, núi rừng, sông suối, khí hậu, không gian
thiên nhiên...) cũng như các cơ sở vật chất (khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải
trí...) bản thân chúng không phải là sản phẩm du lịch, nhưng chúng lại trở thành sản
phẩm du lịch khi mà các sản phẩm đó được sử dụng phục vụ cho nhu cầu của du
khách.
1.1.2. Các đặc tính của sản phẩm du lịch
a. Tính nhìn thấy được và không nhìn thấy được
- Trước hết, đặc tính nhìn thấy được của sản phẩm du lịch, bao gồm một tập
hợp các yếu tố nhìn thấy, chẳng hạn như:
+ Tài nguyên thiên nhiên bao gồm: khí hậu, cảnh quan, núi rừng, sông suối,
hồ, thác…Mỗi một địa phương đều có những đặc điểm riêng về điều kiện tự nhiên,
điều này góp phần tạo nên nét đặc thù độc đáo cho các sản phẩm du lịch.
+ Cơ sở vật chất cơ bản như: khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí…
Đây là những cơ sở vật chất du khách sử dụng trong thời gian đi du lịch của mình.
+ Những sản phẩm liên quan: Phương tiện vận chuyển, các đặc sản, hàng lưu


niệm...
- Thứ hai là đặc tính vô hình, không nhìn thấy được
Ngoại trừ một số dịch vụ riêng lẻ có tính hữu hình như: các hàng hoá bán lẻ,
các đồ uống...Hầu hết các dịch vụ du lịch như: dịch vụ lưu trú, ăn uống, tham
quan,... đều tồn tại ở dạng vô hình. Dịch vụ nói chung và dịch vụ du lịch nói riêng
chỉ có thể nhận thức được bằng tư duy hay giác quan chứ ta không thể “sờ mó” dịch
vụ được; dịch vụ cũng không thể đo lường được bằng các phương pháp đo lường
thông thường về thể tích, trọng lượng. Du khách không thể nhìn thấy, sờ thấy, hoặc
mô tả trước khi họ sử dụng sản phẩm đó, không mang được chúng về nhà sau khi
mua; khách du lịch không biết trước tác động của những dịch vụ cung cấp trước khi
chúng được cung ứng và tiếp nhận, khách hàng khó có thể kiểm tra chất lượng sản
phẩm trước khi mua, vì vậy gây khó khăn cho việc chọn sản phẩm; sản phẩm du


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×