Tải bản đầy đủ

Giải pháp khai thác du lịch homestay tỉnh vĩnh long

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

NGUYỄN THỊ THANH NHI

GIẢI PHÁP KHAI THÁC DU LỊCH HOMESTAY
TỈNH VĨNH LONG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Mã số ngành: 60340103

TP. HCM - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

NGUYỄN THỊ THANH NHI

GIẢI PHÁP KHAI THÁC DU LỊCH HOMESTAY

TỈNH VĨNH LONG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Mã số ngành: 60340103

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN VĂN THÔNG

TP. HCM - 2017


CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.
HCM
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. TRẦN VĂN
THÔNG

Luận văn Thạc sĩ được bảo vệ tại Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
ngày 14 tháng 10 năm 2017
Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm:
T
T1 T
2 S.
P
3 G
T
4 S.
P
5 G
T
S.

C
h
P
bP
b
Ủy
vXác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Luận văn đã
được sửa chữa (nếu có).
Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn

TS. Nguyễn Quyết Thắng


TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 25 tháng 8 năm
2017

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ THANH NHI

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1987

Nơi sinh: Trà Vinh

Chuyên ngành : Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

MSHV: 1541890026

I- Tên đề tài: “Giải pháp khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long”
II- Nhiệm vụ và nội dung:
- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về du lịch homestay.
- Thực trạng khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long.
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với du lịch
homestay tỉnh Vĩnh Long.
- Đề xuất các giải pháp phù hợp trong việc khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long
trong thời gian tới.
III- Ngày giao nhiệm vụ: 15/2/2017
IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 25/8/2017
V- Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Văn Thông
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

TS. TRẦN VĂN THÔNG

KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả nêu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn
này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ nguồn
gốc.
Học viên thực hiện Luận văn

Nguyễn Thị Thanh Nhi


ii

LỜI CÁM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cùng Quý Thầy Cô Trường Đại
học Công nghệ TP HCM, Viện Đào tạo sau đại học đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và
truyền đạt cho tôi những kiến thức, kinh nghiệm để tôi hoàn thành tốt các học phần
và luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy TS. Trần
Văn Thông - người trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tận tình cho tôi trong suốt quá trình
nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
Đồng thời, tôi xin cảm ơn Ban Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch,
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, đồng nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Vĩnh Long, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế và các đơn vị hoạt động homestay
trên địa bàn tỉnh đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi tiếp cận thực tế và cung
cấp thông tin để tôi có thể hoàn thành luận văn đúng tiến độ.

Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Thanh Nhi


3

TÓM TẮT
Đề tài “Giải pháp khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện
thông qua phỏng vấn trực tiếp khách du lịch quốc tế và nội địa, phỏng vấn các
chuyên gia để làm cơ sở đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác phù hợp.
Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, ba nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của
khách đối với sự khai thác du lịch homestay là “Mức chi phí”, “Dịch vụ du lịch
homestay” “Tài nguyên du lịch”. Trong đó, “Dịch vụ du lịch homestay” là nhân tố
ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự hài lòng của du khách đối với việc thu hút khách
du lịch và khai thác du lịch homestay tại Vĩnh Long.
Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các giải pháp để khai thác du
lịch homestay tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới.


4

ABSTRACT
Project “Solution on homestay development in Vinh Long” carried out by
directly interview from international, domestic tourists and profesional experts to
eluvate current state and suggest suitable solutions on homestay development.
The result of study affects three factors that lead to satisfaction of clients are
the expension, services in homestay and tourist resources in which services are the
most important factor to client satisfaction in tourist attaction in generally and
homestay development in particularly.
With this result, the author suggests solutions in tourist attraction for homestay
development in future.


5

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài..................................................................................... 1
2. Lược khảo về tài liệu nghiên cứu....................................................................................... 2

2.1 Tình hình nghiên cứu thế giới ............................................................................2
2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................................5
3. Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................................................... 7

3.1 Mục tiêu tổng quát ..............................................................................................8
3.2 Mục tiêu cụ thể....................................................................................................8
4. Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................................ 8
5. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................................... 8
6. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................................... 9
6.1. Phương pháp định tính ................................................................................................... 9
6.2. Phương pháp định lượng ................................................................................................ 9
7. Ý nghĩa của đề tài .............................................................................................................. 9

7.1 Về mặt khoa học .................................................................................................9
7.2 Về mặt thực tiễn ..................................................................................................9
8. Cấu trúc đề tài .................................................................................................................. 10
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH HOMESTAY............................................... 11
1.1. Các vấn đề cơ bản về du lịch homestay ........................................................................ 11

1.1.1. Lược sử về du lịch homestay ........................................................................11
1.1.2. Khái niệm về du lịch homestay.....................................................................12
1.1.3. Đặc điểm của du lịch homestay và đối tượng tham gia vào du lịch homestay
.....13
1.1.3.1. Đặc điểm của du lịch homestay..................................................................... 13
1.1.3.2. Đối tượng tham gia vào du lịch homestay..................................................... 14

1.1.4. Khái niệm du lịch cộng đồng........................................................................14
1.1.5. Du lịch cộng đồng và du lịch homestay .......................................................15
1.1.6. Mô hình nghiên cứu ......................................................................................16
1.1.6.1 Mô hình lý thuyết ............................................................................................ 17


6

1.1.6.2 Mô hình nghiên cứu tham khảo ...................................................................... 21
1.1.6.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu................................... 22
1.1.6.4 Thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách................... 24
1.1.6.5 Tiến trình nghiên cứu đề tài ........................................................................... 25
1.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch homestay một số quốc gia và Việt Nam ..................... 26

1.2.1. Kinh nghiệm phát triển du lịch homestay ở một số quốc gia ......................26
1.2.2. Kinh nghiệm phát triển du lịch homestay tại Việt Nam...............................29
Chương 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC DU LỊCH HOMESTAY .................................. 32
TỈNH VĨNH LONG ............................................................................................................. 32
2.1. Giới thiệu về homestay tỉnh Vĩnh Long ....................................................................... 32

2.1.1. Tổng quan về du lịch tỉnh Vĩnh Long ...........................................................32
2.1.1.1 Vị trí địa lý...................................................................................................... 32
2.1.1.2 Tài nguyên tự nhiên ........................................................................................ 32
2.1.1.3 Tài nguyên du lịch nhân văn .......................................................................... 32
2.1.1.4 Các điểm du lịch chủ yếu ............................................................................... 34
2.1.1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ......................................................... 34
2.1.1.6 Điểm tham quan du lịch ................................................................................. 35
2.1.1.7 Các tiện nghi khác .......................................................................................... 35

2.1.2. Lượt sử về du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long ...............................................36
2.2 Tiềm năng và thực trạng khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long........................... 38

2.2.1 Tiềm năng phát triển du lịch homestay trên cù lao An Bình ........................38
2.2.1.1 Điều kiện tự nhiên .......................................................................................... 38
2.2.1.2 Tài nguyên du lịch nhân văn .......................................................................... 40

2.2.2. Thực trạng khai thác du lịch homestay trên Cù lao An Bình trong giai
đoạn từ 2012 2016.........................................................................................................44
2.2.2.1 Thực trạng quản lý du lịch homestay ............................................................. 44
2.2.2.2 Thực trạng khai thác hoạt động du lịch homestay ......................................... 48

2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với du
lịch homestay tỉnh Vĩnh Long..............................................................................59
2.3.1 Thông tin chung của đáp viên ................................................................................ 59
2.3.2. Thực trạng khách du lịch tham quan du lịch homestay Vĩnh Long ...................... 62


vii

2.3.2.1 Số lần đến du lịch Homestay Vĩnh Long ....................................................62
2.3.2.2. Phương tiện đến tham quan Homestay Vĩnh Long ...................................63
2.3.2.3. Mục đích chuyến du lịch Homestay Vĩnh Long ........................................63
2.3.2.4. Thời gian đến tham quan Homestay Vĩnh Long .......................................64
2.3.2.5. Nguồn thông tin về Homestay Vĩnh Long .................................................65
2.3.2.6 Hình thức tham quan Homestay Vĩnh Long...............................................66
2.3.2.7 Lý do đến tham quan Homestay Vĩnh Long ...............................................66
2.3.2.8 Thời gian kéo dài của chuyến tham quan Homestay Vĩnh Long ...............67
2.3.2.9 Các hoạt động du lịch tham gia .................................................................68
2.3.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với du lịch
homestay tỉnh Vĩnh Long
..................................................................................................................... 68

2.3.3.1 Kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Crobach’s Alpha.....68
2.3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá......................................................................70
2.3.3.3 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh..................................................................74
2.3.3.4. Hồi quy tuyến tính đa biến ........................................................................74
Chương 3. GIẢI PHÁP KHAI THÁC DU LỊCH HOMESTAY......................................... 77
TỈNH VĨNH LONG ............................................................................................................. 77
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp................................................................................................. 77

3.1.1. Chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam ................................................77
3.1.2. Định hướng phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Long......................................77
3.1.3. Một số chỉ tiêu dự báo ..................................................................................78
3.1.4. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu ....................................................................79
3.2. Giải pháp khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. .............................
79

3.2.1. Mức hợp lý của chi phí .................................................................................79
3.2.2. Giải pháp khai thác dịch vụ du lịch homestay .............................................81
3.2.3 Giải pháp khai thác tài nguyên du lịch .........................................................85
3.3. Các giải pháp khác ........................................................................................................ 88

3.3.1 Công tác quản lý............................................................................................88
3.3.2. Công tác quảng bá xúc tiến du lịch..............................................................89
3.3.3. Khai thác thị trường khách du lịch homestay Vĩnh Long ............................89


8

3.3.4. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội........................91
3.4. Kiến nghị....................................................................................................................... 91

3.4.1 UBND Vĩnh Long...........................................................................................92
3.4.2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long ................................................92
3.4.3 UBND cấp xã .................................................................................................93
3.4.4 Đối với các doanh nghiệp lữ hành ................................................................93
3.4.5 Đối với cộng đồng địa phương......................................................................93
PHẦN KẾT LUẬN.............................................................................................................. 94


9

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
CSVC: Cơ sở vật chất
DLST: Du lịch sinh thái
ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long
ĐCTT: Đờn ca tài tử
ĐTTM&DL: Đầu tư thương mại và Du lịch
GDP: Tổng sản phẩm quốc nội
NQ: Nghị quyết
TCDL: Tổng cục Du lịch
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
TNHH TM DV: Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ
TTXTDL: thông tin xúc tiến du lịch
TP: thành phố
TP HCM: thành phố Hồ Chí Minh
TU: Tỉnh ủy
UNESCO: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc
UBND: Ủy ban nhân dân
UNWTO: Tổ chức Du lịch thế giới


10

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Bảng 1.1: Điểm riêng giữa homestay và cộng đồng .....................................................
16

Bảng 1.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách ................................ 24
Bảng 1.3: Tình hình hoạt động Homestay tại 5 Bang/ Tỉnh của Malaysia ................
27

Bảng 2.1: Lượt khách và doanh thu du lịch tỉnh Vĩnh Long ....................................... 55
Bảng 2.2: Thông tin chung của đáp viên ........................................................................
60

Bảng 2.3: Phương tiện đến tham quan du lịch Homestay Vĩnh Long ........................
63

Bảng 2.4: Thời gian đến tham quan Homestay Vĩnh Long ......................................... 64
Bảng 2.5: Nguồn thông tin về Homestay Vĩnh Long ................................................... 65
Bảng 2.6: Các hoạt động du lịch tham gia ..................................................................... 68
Bảng 2.7: Kết quả kiểm định thang đo ........................................................................... 69
Bảng 2.8: Kiểm định KMO và Bartlett’s ........................................................................
71

Bảng 2.9: Phân tích nhân tố khám thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng
........ 71

Bảng 2.10: Phân tích nhân tố khám thang đo Sự hài lòng ...........................................
73

Bảng 2.11: Kết quả hồi quy tuyến tính ...........................................................................
75

Biểu 2.1: Tình hình khách đến du lịch Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2016................. 56
Biểu 2.2: Tình hình doanh thu du lịch Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2016 .................
56


11

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1: Mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ Parasuraman và cộng sự.......... 18
Hình 1.2: Mô hình nghiên cứu đề xuất của tác giả ....................................................... 23
Hình 1.3: Tiến trình nghiên cứu ...................................................................................... 25
Hình 2.1: Vị trí địa lý của Cù lao An Bình .................................................................... 39
Hình 2.2 : Mô hình đăng ký kinh doanh (nguồn: Tác giả) ...........................................
45

Hình 2.3: Số lần đến du lịch Homestay Vĩnh Long ......................................................
62

Hình 2.4: Mục đích chuyến du lịch Homestay Vĩnh Long ..........................................
64

Hình 2.5: Hình thức tham quan Homestay Vĩnh Long .................................................
66

Hình 2.6: Lý do đến tham quan Homestay Vĩnh Long................................................. 66
Hình 2.7: Thời gian kéo dài của chuyến tham quan Homestay Vĩnh Long ...............
67

Hình 2.8: Mô hình nghiên cứu đã điều chỉnh ................................................................ 74


1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
Ngày nay con người xem du lịch là một phần quan trọng và nhu cầu thiết yếu
không thể tách rời trong cuộc sống. Chính vì vậy, con người ngày càng yêu cầu cao
về chất lượng dịch vụ mà họ sẽ trải nghiệm. Lưu trú là một bộ phận không thể tách
rời trong một chuyến du lịch của bất kỳ ai và đang trở nên phát triển mạnh mẽ trong
những năm gần đây. Bên cạnh các khách sạn hay resort cao cấp thì một bộ phận nhỏ
là loại hình lưu trú du lịch homestay đang được nhiều đối tượng quan tâm, đây là
loại hình lưu trú tại nhà dân.
Sự tác động sâu sắc của du lịch homestay đến các yếu tố của xã hội, tăng
cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử, tăng
cường giao lưu văn hóa với người dân tại điểm đến với du khách, nâng cao ý thức
văn hóa ứng xử trong cộng đồng người dân, đồng thời góp phần thu hút đầu tư vào
hạ tầng giao thông, tạo nguồn thu nhập cho người dân, tạo cơ hội việc làm cho
nhiều hộ gia đình, góp phần xóa đói giảm nghèo và tăng cường an sinh xã hội.
Bên cạnh những tác động tích cực, hoạt động du lịch homestay cũng có những
hạn chế, bị tác động dưới nhiều gốc độ. Sự du nhập từ bên ngoài đến văn hóa bản
địa tại các homestay khiến bản sắc văn hóa truyền thống bị lai tạp, bởi vì du lịch
homestay càng phát triển thu hút du khách từ nhiều nền văn hóa khác nhau mang
theo những lối sống khác nhau đặc biệt là lối sống phóng khoáng phương Tây có
thể làm biến đổi lối sống của người dân địa phương. Nếu chúng ta không có định
hướng, cơ chế quản lý cụ thể sẽ dẫn đến các giá trị văn hóa truyền thống ít nhiều
mai một đi và sự hoạt động đại trà của các homestay tạo nên chất lượng không tốt
về dịch vụ và ấn tượng xấu đến các đối tượng khách du lịch. Thực tế này không chỉ
diễn ra ở một tỉnh nào mà đang diễn ra hầu hết trong phạm vi cả nước.
Là tỉnh thuộc vùng ĐBSCL, Vĩnh Long là một trong những tỉnh đầu tiên phát
triển mô hình lưu trú này, đặc biệt là tại cù lao An Bình thuộc huyện Long Hồ, là
nơi đầy tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch sông nước, du lịch miệt
vườn.


2

Đây là loại hình du lịch đang thu hút khách du lịch đặc biệt là khách quốc tế đến
tham quan và nghỉ ngơi.
Nhằm tạo cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch bền vững và quảng bá hình ảnh
Vĩnh Long vượt qua giới hạn phạm vi ở trong nước, thời gian qua, các sản phẩm nổi
trội của địa phương được phát triển hầu khắp. Tuy nhiên, những lợi thế trên trở
thành bất lợi khi các địa phương đang dẫm chân lên nhau do chỉ khai thác những gì
sẵn có từ thiên nhiên mà chưa đầu tư được những sản phẩm du lịch độc đáo để thu
hút khách: địa phương nào cũng lấy mô hình du lịch miệt vườn để khai thác (đi
thuyền trên sông, thăm vườn trái cây, nghe đờn ca tài tử, đêm nghỉ tại nhà dân; các
hoạt động này phát triển một cách thiếu kiểm soát, gây nhàm chán cho du khách.
Vĩnh Long còn là một tỉnh nghèo so với cả nước, cơ sở vật chất, hạ tầng còn
nhiều thiếu thốn, phát triển vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng hiện có và nhất là phát
triển theo hướng bền vững vẫn còn là vấn đề thách thức. Từ những lý do trên, đã đặt
ra vấn đề cần có định hướng, giải pháp cụ thể cho sự phát triển du lịch homestay
trong thời gian tới của tỉnh Vĩnh Long. Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Giải pháp
khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long” làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của
mình. Với đề tài này tác giả hy vọng sẽ có những đóng góp tích cực trong sự phát
triển du lịch homestay nói riêng và ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long nói chung.
2. Lược khảo về tài liệu nghiên cứu
Việc tìm hiểu lịch sử nghiên cứu các đề tài trong và ngoài nước liên quan có ý
nghĩa rất lớn về thực tiễn và làm tiền đề cho quá trình nghiên cứu và vận dụng vào
đề tài “Giải pháp khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long”. Tìm hiểu, nắm bắt
thông tin và học hỏi kinh nghiệm từ các vấn đề đã nghiên cứu giúp cho đề tài có
hướng gắn với thực tiễn và mang tính khả thi.
2.1 Tình hình nghiên cứu thế giới
Tiêu chuẩn nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN, tiêu chuẩn
này ban hành với mục tiêu xây dựng một tiêu chuẩn toàn diện về nhà ở có phòng
cho khách du lịch thuê mà có thể được các nước thành viên ASEAN áp dụng như
được khuyến nghị trong Kế hoạch chiến lược của ASEAN (ATSP) 2011 - 2015
nhằm tạo


3

ra các trải nghiệm có chất lượng của khách tham quan bằng cách giới thiệu nguồn
tài nguyên nông thôn của các nước thành viên theo cách hấp dẫn, an toàn. Việc hình
thành tiêu chuẩn này sẽ tăng chất lượng dịch vụ, chất lượng trang thiết bị và nguồn
nhân lực trong các chương trình nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê của
ASEAN bằng cách đưa ra cách thức có tổ chức hướng tới trình độ quản lý ở mức
chuyên nghiệp có tính tới nhu cầu, khả năng và sự đa dạng văn hóa của tất cả quốc
gia thành viên ASEAN.
Kevin Hannam (2009), “Homestay và phát triển cộng đồng bền vững”, Khoa
Kinh doanh và Luật, Đại học Sunderland, Reg Vardy, St Peter Campus, Sunderland
SR6 0DD, Vương quốc Anh. Đề tài nghiên cứu tình hình phát triển mô hình du lịch
Homestay ở tỉnh Chiang Mai, thuộc miền Bắc Thái Lan, là một ngôi làng nhỏ với
môi trường trong lành vô cùng thuận lợi cho việc phát triển mô hình homestay. Tại
đây người dân cùng nhau tình nguyện tham gia mô hình du lịch này. Bên cạnh đó,
còn có một nhóm trẻ em nữ và thiếu niên trong làng được đào tạo bài bản để phục
vụ nhu cầu du khách, nhóm nhạc truyền thống được hình thành và giao lưu xuyên
suốt với du khách, dịch vụ massage bằng dược thảo. Kết quả cho thấy, bốn khía
cạnh bao gồm: sự hiếu khách của chủ nhà, dịch vụ du lịch, giá trị gia tăng và quan
hệ công chúng, được đánh giá với số điểm rất cao, trong khi 5 tiêu chuẩn còn lại
như chỗ ở, các dịch vụ nuôi dưỡng, an toàn, văn hóa và quản lý chiếm số điểm
cũng khá cao, còn riêng về môi trường và tài nguyên thì đạt số điểm trung bình.
Bandit Santikul và Manat Chaisawat (2009), “Sự phát triển của du lịch cộng
đồng tại miền Đông của đảo Phuket, Thái Lan”: Đề tài tập trung phân tích tình hình
hoạt động du lịch, xác định những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch phía
đông của đảo Phuket, Thái Lan. Đề tài cũng đã đánh giá tiềm năng phát triển du lịch
cộng đồng ở phía đông đảo Phuket, Thái Lan nhằm đề ra nhiều giải pháp phát triển
du lịch khu vực một cách hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu áp dụng cả phương
pháp nghiên cứu định tính và định lượng để giải quyết những mục tiêu trên. Đối
tượng nghiên cứu của đề tài là những người dân địa phương đang sinh sống và tham
gia hoạt động kinh doanh du lịch tại khu vực phía đông đảo Phuket. Thông tin
phục vụ


4

cho phương pháp nghiên cứu định tính được thu thập bằng phỏng vấn chuyên sâu
chuyên gia và nhà quản lý hoạt động du lịch của khu vực. Đề tài chủ yếu sử dụng
phương pháp thống kê mô tả, kiểm định t, và kiểm định ANOVA để phân tích số
liệu. Kết quả của đề tài chỉ rõ khu vực phía Đông đảo Phuket có nhiều tiềm năng để
phát triển của du lịch cộng đồng, tác giả cũng đã đưa ra nhiều đề xuất liên quan đến
hoạt động hỗ trợ người dân tham gia kinh doanh du lịch, đồng thời tổ chức nhiều
chương trình huấn luyện, đào tạo để du lịch cộng đồng thật sự hiệu quả và góp phần
phát triển du lịch khu vực bền vững.
Kan Set Aung và Sukwan Tirasatayapitak (2009), “Sự phát triển của du lịch
cộng đồng ở Bagan, Myanmar”: Bên cạnh đánh giá thực trạng hoạt động du lịch có
sự tham gia của người dân địa phương ở Bagan, Myanmar và đưa ra hướng phát
triển hoạt động du lịch cộng đồng hiện tại ở địa phương, đề tài cũng đã phân tích và
xác định động cơ tham gia hoạt động kinh doanh du lịch của cộng đồng tại địa
phương nhằm phát triển du lịch cộng đồng phù hợp với Bagan, Myanmar. Nhóm
tác giả đã sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng cho những
mục tiêu mà vấn đề nghiên cứu đã đặt ra. Tác giả đã thu thập thông tin bằng cách
phỏng
vấn người dân ở Bagan đã và đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch tại
địa phương, đồng thời phỏng vấn chuyên gia, những bộ phận chức năng thuộc chính
phủ Myanmar ở Bagan, những nhà quản lý các đơn vị kinh doanh du lịch ở Bagan.
Tác giả cũng đã sử dụng thống kê mô tả, kiểm định ANOVA, và kiểm định t để
phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cho biết người dân địa phương
thường tham gia những hoạt động nào của kinh doanh du lịch tại Bagan, và cũng đã
nêu rõ những động cơ giúp người dân tham gia vào hoạt động du lịch của địa
phương. Dựa vào những kết quả này, nhóm tác giả đã có những đề xuất hữu ích cho
chính phủ và những nhà quản lý hoạt động du lịch ở Bagan, Myanmar khai thác
hiệu quả tiềm năng tham gia kinh doanh du lịch của người dân địa phương nhằm
phát triển hiệu quả hơn nữa hoạt động du lịch của địa phương.
Kang Santran và Aree Tirasatayapitak (2008), “Sự tham gia của cộng đồng
trong việc phát triển du lịch bền vững ở Angkor, Siem Reap, Campuchia”. Đề tài
gồm


5

những mục tiêu chính như sau: (1) Phân tích tình hình tham gia của cộng đồng trong
việc phát triển du lịch bền vững ở Angkor; (2) Phân tích những chính sách phát triển
du lịch bền vững của chính phủ Campuchia trong thời gian vừa qua; (3) Phân tích
ảnh hưởng của cộng đồng trong việc phát triển du lịch bền vững ở Angkor,
Campuchia; (4) Đề xuất giải pháp cho du lịch có sự tham gia của cộng đồng ở
Angkor, Campuchia. Nghiên cứu đã sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính
và định lượng để giải quyết những mục tiêu trên. Mười cuộc phỏng vấn chuyên sâu
và 380 bảng câu hỏi đã thu thập thông tin cần thiết cho đề tài. Các kỹ thuật phân tích
của SPSS được sử dụng để phân tích số liệu sơ cấp đối với nghiên cứu định lượng.
Kết quả phân tích cho thấy, trong thời gian qua hoạt động tham gia vào kinh doanh
du lịch của cộng đồng ở Angkor, Campuchia là khác cao. Trong thời gian tới, chính
phủ Campuchia nên khuyến khích cộng đồng tham gia nhiều hơn nữa ở tất cả các
lĩnh vực của hoạt động du lịch. Bên cạnh đó chính phủ và các tổ chức quản lý du
lịch nên có nhiều chính sách hỗ trợ cho việc phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật cho
sự phát triển chung của địa phương. Ngoài ra, cần phải quan tâm đến nhận thức và
trình độ của người dân địa phương nhằm phát huy tối đa nguồn lực sẵn có để phát
triển du lịch Angkor, Siem Reap, Campuchia một cách hiệu quả và bền vững.
2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước
Tài liệu hướng dẫn vận hành Du lịch lưu trú tại nhà dân, được Liên minh Châu
Âu (EU) tài trợ, chương trình phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã
hội (dự án EU) là chương trình tăng cường năng lực ngành cho các bên liên quan
trong ngành du lịch Việt Nam. Tài liệu được biên soạn nhằm nâng cao năng lực cho
những người điều hành homestay ở các khu vực nông thôn xa xôi hẻo lánh ở Việt
Nam nhằm tăng cường chuẩn điều hành homestay, tạo việc làm và thu nhập cho
người dân địa phương.
Tiêu chuẩn Việt Nam đánh giá Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (TCVN
7800:2009) tiêu chuẩn này được biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Tổng cục
Du lịch Việt Nam và Tổng cục Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
công bố áp dụng cho nơi sinh sống của người sở hữu nhà hoặc sử dụng hợp pháp


6

trong thời gian cho thuê lưu trú, có trang thiết bị, tiện nghi cho khách du lịch thuê
lưu
trú, có thể có dịch vụ khác theo khả năng đáp ứng của chủ nhà.
Một số đề tài luận văn thạc sĩ như:
Nguyễn Thị Quỳnh (2015) với đề tài “Phát triển du lịch homestay tỉnh Ninh
Bình”, tác giả khẳng định du lịch homestay là loại hình còn khá mới mẻ với nước
ta, loại hình du lịch phát triển dựa trên những giá trị hấp dẫn của thiên nhiên và đặc
biệt là văn hóa bản địa, thông qua đó du lịch homestay góp phần chia sẽ lợi ích từ du
lịch với cộng đồng địa phương. Du khách tham gia hoạt động du lịch homestay
được cùng ăn - cùng ở - cùng sinh hoạt với gia đình người dân địa phương để thông
qua đó tìm hiểu các giá trị văn hóa bản địa.
Phạm Thị Hồng Cúc (2008) với đề tài “Sự tham gia của cộng đồng vào hoạt
động du lịch tại cù lao Bình Hòa Phước, tỉnh Vĩnh Long”. Tác giả đã tập trung
tìm hiểu hiện trạng tham gia của cộng đồng vào trong các dịch vụ du lịch tại cù lao
Bình Hòa Phước, đồng thời phân tích vai trò của cộng đồng đối với sự phát triển du
lịch của cù lao nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung và đưa ra các giải pháp phát
triển du lịch.
Nguyễn Diễm Phúc (2013), đề tài “Bảo vệ Môi trường Du lịch cù lao An
Bình tỉnh Vĩnh Long”. Tác giả đã khẳng định Cù lao An Bình có lợi thế về vị trí và
tiềm năng du lịch đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của
tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, vấn đề bảo vệ môi trường du lịch ở đây chưa được cộng
đồng địa phương quan tâm đúng mức vẫn còn nhiều vấn đề bất cập: cung cấp điện,
nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của các hộ kinh doanh du lịch vào mùa cao
điểm; việc xử lý chất thải tại các homestay và đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch
đường thủy vẫn chưa mang tính hiệu quả lâu dài; vệ sinh an toàn thực phẩm chưa
được đảm bảo; công tác quản lý chưa chặt chẽ; biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý
thức bảo vệ môi trường.
Nguyễn Quốc Nghi và ctv (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
tham gia tổ chức du lịch cộng đồng của người dân ở tỉnh An Giang”. Mục tiêu của
nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia tổ chức
du lịch


7

cộng đồng của người dân ở tỉnh An Giang. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ
135 hộ gia đình (80 hộ đã tham gia và 55 hộ chưa tham gia tổ chức du lịch cộng
đồng) tại hai xã Mỹ Hòa Hưng (huyện Chợ Mới) và xã Châu Giang (Thị xã Tân
Châu) tỉnh An Giang. Ứng dụng mô hình hồi quy binary logistic, nghiên cứu cho
thấy, 5 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia tổ chức du lịch cộng đồng của
người dân là trình độ học vấn của chủ hộ, qui mô gia đình, thu nhập gia đình, vốn xã
hội và nghề truyền thống. Trong đó, nhân tố qui mô gia đình tác động mạnh nhất
đến quyết định tham gia phát triển du lịch của người dân.
Nguyễn Quốc Nghi và Phan Văn Phùng (2010), “Giải pháp phát triển du lịch
homestay tại cụm cù lao An Bình - Vĩnh Long”. Trong thời gian vừa qua, ngành du
lịch Vĩnh Long đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, đặc biệt là sự phát triển
của loại hình du lịch ở nhà dân (Homestay) tại cụm cù lao An Bình đã mang lại rất
nhiều lợi ích cho người dân địa phương và làm phong phú thêm sản phẩm du lịch
của tỉnh. Tuy nhiên, hiệu quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và
nguồn tài nguyên du lịch của tỉnh vì thế cần phải có những giải pháp thiết thực và
mang tính cấp bách để phát huy tối đa hiệu quả của loại hình du lịch vừa mới vừa
độc đáo này.
Nhận định: Thông qua các tài liệu đã lược khảo cho thấy, mô hình du lịch
homestay tại Việt Nam còn hạn chế, phát triển chưa hết tiềm năng vốn có. Để phát
triển loại hình homestay cần nhiều yếu tố quan trọng như: mức độ sẵn lòng tham gia
của cộng đồng tại địa phương, các yếu tố về văn hóa xã hội, lịch sử truyền thống,
các dịch vụ tiện ích, yếu tố về tự nhiên… trong đó, yếu tố cộng đồng được xem là
yếu tố rất quan trọng, vì cộng đồng là người góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên,
giáo dục du khách, vai trò quyết định trong việc phát triển bền vững. Hiện nay, sự
tham gia của cộng đồng còn rất hạn chế, có thể vì nhiều yếu tố như các đơn vị, công
cụ hỗ trợ sự tham gia của cộng đồng vào du lịch còn yếu kém (sự phát triển du lịch
văn hóa trong
9 nhân tố của Paphangkorn Thaochalee và ctg, 2011), hiệu quả kinh tế của mô hình
du lịch homestay mang lại cho người dân tham gia (Trần Thị Kim Trang, 2009).
3. Mục tiêu nghiên cứu


8

3.1 Mục tiêu tổng quát
Thực trạng khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long, qua đó đề xuất giải
pháp phù hợp cho việc khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long trong thời gian
tới.
3.2 Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về du lịch homestay.
Thực trạng khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long.
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch đối với du
lịch homestay tỉnh Vĩnh Long.
Đề xuất các giải pháp phù hợp trong việc khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh
Long.
4. Câu hỏi nghiên cứu
Tác động của sự phát triển du lịch homestay đến đời sống kinh tế - xã hội của
người dân tại Vĩnh Long như thế nào ?
Các nhân tố nào ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách du lịch đối với sự
phát triển của loại hình du lịch homestay tại ở Vĩnh Long ?
Các giải pháp nào phù hợp trong việc khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh
Long trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch và thu hút khách
du lịch đến Vĩnh Long?
5. Phạm vi nghiên cứu
Không gian: Đề tài được thực hiện tại các homestay của thuộc huyện Long Hồ
tỉnh Vĩnh Long. Trong đó chủ yếu tập trung tại cù lao An Bình là nơi có loại hình
du lịch homestay phát triển ở Vĩnh Long.
Thời gian: Thời gian nghiên cứu của đề tài là 8 tháng, từ tháng 01/2017 đến
tháng 08/2017. Giới hạn thời gian về tác động của loại hình du lịch homestay được
nghiên cứu từ khi loại hình du lịch này hình thành và phát triển tại 4 xã cù lao.
Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là đánh giá thực trạng
khai thác du lịch homestay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thông qua các hộ dân tham
gia hoạt động cung ứng dịch vụ du lịch homestay tại cù lao An Bình, huyện Long
Hồ, tỉnh Vĩnh Long.


9

Dữ liệu thứ cấp có được từ báo cáo, kế hoạch, các bài báo,.... thu thập trong
giai
đoạn 2012 - 2016.
Dữ liệu sơ cấp từ khảo sát 200 khách du lịch đang có mặt tại các homestay
bằng cách phỏng vấn trực tiếp đối tượng khảo sát thông qua bảng câu hỏi đã được
soạn thảo trước.
6. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn đồng thời sử dụng hai phương pháp định tính và định lượng.
6.1. Phương pháp định tính
Thông qua tổng hợp, xử lý, đối chiếu, phân tích, so sánh số liệu thứ cấp thu
thập trong khoảng (2012 - 2016) từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long;
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Vĩnh Long; Tổng cục Du lịch; Hội đồng Du
lịch và Lữ hành thế giới và một số nghiên cứu trước đó.
6.2. Phương pháp định lượng
Được thực hiện trên cơ sở phát phiếu điều tra khảo sát để thu thập thông tin từ
khách du lịch có mặt tại các hộ kinh doanh du lịch homestay, thông qua phần mềm
thống kê SPSS, sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính nhằm phân tích, đánh giá kết
quả thống kê để xác định các yếu tố ảnh hưởng. Từ đó, đối chiếu với kết quả, nhận
định, đánh giá của phương pháp định tính nhằm đề xuất các giải pháp khai thác
homestay Vĩnh Long trong thời gian tới.
7. Ý nghĩa của đề tài
7.1 Về mặt khoa học
Đề tài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở lý thuyết về du lịch
homestay. Đề tài sử dụng làm tài liệu nghiên cứu phục vụ cho giảng dạy và nghiên
cứu khoa học.
7.2 Về mặt thực tiễn
Đề tài nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch trong việc hoạch định phát triển du lịch homestay trên địa bàn tỉnh Vĩnh
Long; đồng thời là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành du lịch ở các
trường cao đẳng và đại học. Đề tài đề xuất các nhóm giải pháp mang tính thực tiễn
và khả thi cao


10

nhằm giúp nâng cao lợi ích cho cộng đồng tham gia loại hình du lịch homestay tại
Vĩnh Long.
8. Cấu trúc đề tài
Nội dung đề tài cơ bản có 03 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về du lịch homestay
Chương 2: Thực trạng khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long
Chương 3: Giải pháp khai thác du lịch homestay tỉnh Vĩnh Long


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×