Tải bản đầy đủ

Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay tại ngân hàng phát triển nông nghiệp và nông thôn

1.

Giới thiệu về ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (tên giao dịch quốc
tế là Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, viết tắt là
AGRIBANK) là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối
lượng tài sản, thuộc loại doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt.
Mạng lưới chi nhánh ngân hàng Agribank Quảng Nam
Ngân hàng Agribank có tổng cộng 46 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt
trên 18 quận huyện của Tỉnh Quảng Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập
trung chủ yếu ở Huyện Điện Bàn 6 địa điểm, Huyện Thăng Bình 5 địa điểm, Thành
Phố Hội An 4 địa điểm, Huyện Núi Thành 4 địa điểm, Huyện Đại Lộc 3 địa
điểm, ...
Chủ đề chúng ta tìm hiểu sẽ là kiểm soát nội bộ Ngân hàng NHNo&PTNT chi
nhánh Điện Bàn.
Kiểm soát nội bộ là một đề tài không mới ,nhưng cái mới ở đây là: Chi nhánh
Điện Bàn là một chi nhánh Cấp III, hoạt động kiểm soát ít được đề cập tới, quy
trình kiểm soát hoạt động cho vay tại thời điểm hiện tại, có những khác biệt so với
những tài liệu đã tìm hiểu về kiểm soát nội bộ trước đó.

2.


Quy trình cho vay của Ngân hàng
Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị
+ Hồ sơ pháp lý: CMND, hộ khẩu, Kết hôn/Xác nhận tình trạng hôn nhân
+ Hồ sơ tài sản bảo đảm: nhà, đất, xe
+ Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính: tài sản hiện có và thu nhập hiện tại
+ Hồ sơ chứng minh mục đích, phương án vay tiền…

Thẩm định

Xét duyệt

Công chứng
thế chấp và
giao dịch đảm
bảo

Giải ngân và bổ
sung chứng từ


Bước 01 Thẩm định
Ngân hàng thẩm định giá trị tài sản bảo đảm
Và khảo sát thực tế tình hình nhà ở, công việc, tình hình kinh doanh của
Khách hàng vay
Bước 02: Xét duyệt
Trên cơ sở Giá trị của tài sản đã thẩm định, cộng với kết quả khảo sát thựctế,


Nhân viên lập tờ trình thẩm định khách hàng trình lên Ban tín dụng
Hoặc Hội đồng tín dụng hoặc Cấp thẩm quyền phán quyết cho vay/từ chối
cho vay.
⇒ Nếu đồng ý cho vay => bước 03.
Bước 03: Công chứng thế chấp và đăng ký giao dịch đảm bảo
Ngân hàng và khách hàng ký hợp đồng thế chấp công chứng
Và Khách hàng bàn giao Giấy chủ quyền cho nhân viên ngân hàng đi thực
hiện đăng ký thủ tục tại Phòng tài nguyên
Bước 04: Giải ngân và bổ sung chứng từ chứng minh mục đích vay tiềnSau khi có kết quả đăng ký thế chấp (còn gọi là đăng ký giao dịch bảo đảm)
⇒ Ngân hàng Liên hệ Khách hàng lên nhận tiền giải ngân. + Khách hàng xuất trình
các chứng từ chứng minh mục đích sử dụng tiền vay như:Mua nhà thì có hợp đồng mua bán công chứng, mua hàng hóa kinh doanh thì
có hóa đơn VAT và hợp đồng kinh tế,3.

Xây nhà thì có GPXD, hợp đồng thi công, dự toán xây dựng…
Rủi ro nhận diện và đánh giá quá trình cho vay
Rủi ro về mặt tài chính bao gồm:


+ Rủi ro thanh toán tiền vay: Khi người đi vay không thanh toán hoặc không
thanh toán đầy đủ tiền vay khi đến hạn do tình hình kinh doanh gập khó khăn, dẫn
đến mất khả năng thanh toán tạm thời hoặc vỉnh viễn hay người đi vay cố ý không
trả tiền vay do ý đồ chiếm dụng hoặc lừa đảo.
+ Số tiền thu về (cả gốc và lãi) không bù đắp được số vốn mà ngân hàng cho vay
đó bỏ ra để cho vay.
+ Rủi ro khi có sự thay đổi tỷ giá hối đoái: Do các khoản cho vay bằng ngoại tệ
ngày càng tăng, cùng với các nghiệp vụ khác nên các ngân hàng phải trực tiếp
tham gia vào thị trường hối đoái. Từ lúc ký hợp đồng cho vay đến khi giải ngân
song. Ngân hàng cần có một khoảng thời gian nhất định. Do đó khó tránh khỏi
những rủi ro xảy ra khi tỷ giá hối đoái thay đổi.
+ Rủi ro khi có sự thay đổi lãi suất bình quân trên thị trường ảnh hưởng đến mức
lãi suất ngân hàng đang áp dụng trong các giao dịch cho vay.Lãi xuất cho vay của
các ngân hàng thương mại được xác định trên lãi xuất bình quân trên thị trường và
chính sách lãi suất của ngân hàng. Mức lãi xuất này được áp dụng cho người đi vay
trong suốt thời gian vay (hợp đồng vay lãi suất cố định). Vì vậy trong thời gian đó,
nếu có sự biến động lớn về lãi suất sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của
ngân hàng đặc biệt là khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường. Rủi ro về
tài sản đảm bảo biến động về giá cả. Rủi ro này xảy ra khi các tài sản đảm bảo bị
thay cốt lõi hoặc bị chiếm đoạt hay mất chộm ….điều này gây cho ngân hàng tổn
thất khi thanh lý để bù đắp khoản vay.

4.

Để thực hiện việc cho vay một cách cho vay có hiệu quả, điều không thể không
làm là phòng ngừa và hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất, vừa đảm bảo cho vay có
điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh trong khi bên cho vay vẫn thu hồi được
gốc và có lãi.
Hoạt động kiểm soát hoạt động cho vay tại chi nhánh Điện Bàn:
Do chi nhánh Điện Bàn là chi nhánh cấp III và hoạt động cho vay là hoạt động
chính của chi nhánh nên quy trình kiểm soát hoạt động cho vay là các quá trình,
các nghiệp vụ được thực hiện hằng ngày khi giao dịch với khách hàng. Các hoạt
động kiểm soát chủ yếu do kiểm soát viện thực hiện và một phần do giám đốc chi
nhánh thực hiện. Và nó được thực hiện với mục đích giúp cho quá trình cho vay
diễn ra thống nhất, khoa học, hạn chế, phòng ngừa rủi ro và nâng cao chất lượng


(i)
(ii)
(iii)

5.


tín dụng, góp phần đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng.
Quy trình này cũng xác định người thực hiện công việc và trách nhiệm của các cán
bộ có liên quan trong quá trình cho vay.
Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay được bắt đầu từ khi cán bộ tín dụng tiếp
nhận hồ sơ khách hàng và kết thúc khi kế toán viên tất toán - thanh lý hợp đồng tín
dụng, được tiến hành theo trình tự sau:
Giai đoạn trước khi giải ngân;
Giai đoạn giải ngân;
Giai đoạn sau khi giải ngân;
Giai đoạn trước khi giải ngân
- Kiểm tra hồ sơ khách hàng lập và gửi ngân hàng
- Quy trình kiểm soát về thẩm định khoản vay
- Quy trình kiểm soát về quá trình xét duyệt khoản vay
Giai đoạn giải ngân
-Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ và quy trình giải ngân
Giai đoạn sau khi giải ngân
- Theo dõi, kiểm soát về việc khách hàng sử dụng vốn vay
- Kiểm tra việc thu nợ và xử lý những phát sinh
-Thanh lý hợp đồng
Đánh giá hiệu quả các hoạt động kiểm soát
Quy trình kiểm soát mà tác giả đề cập tới không giống như quy trình kiểm tra,
kiểm soát tại ngân hàng Hội Sở Tỉnh Quảng Nam trên quy mô lớn, kiểm soát toàn
hệ thống, hoặc các cuộc kiểm tra theo đoàn, trải qua bốn bước:
Tiến hành lập kế hoạch;
Thực hiện kiểm tra;
Lập báo cáo kiểm tra bằng văn bản;
Phúc tra kết quả đã kiểm tra.
Mà quy trình này ở phạm vi nhỏ, mang tính chất thường xuyên hằng ngày nó
được cài đặt trong quy trình cho vay .
Tại chi nhánh, nói chung thì quy trình kiểm soát hoạt động cho vay đã thực hiện
theo đúng quy trình cho vay .
Về môi trường kiểm soát, Giám đốc luôn quan tâm tới công tác kiểm soát, chỉ
đạo và hướng dẫn kiểm soát viên hoàn thành các chỉ tiêu, tạo mọi điều kiện để
công tác kiểm soát phát huy hết tác dụng, phát hiện các sai phạm, ngăn chặn mọi
rủi ro có thể. Bên cạnh đó thì tình thần làm việc của nhân viên khá tốt, thực hiện
quy trình kiểm soát hoạt động cho vay theo đúng quy trình cho vay.


Hoạt động đánh giá các rủi ro cũng được chi nhánh thực hiện thường xuyên, các
món vay đều được kiểm soát, đánh giá từ khi bắt đầu tiếp xúc khách hàng tới lúc
giải ngân .
Công tác bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu đã được đảm bảo, chỉ có nhân viên,
những người có phận sự mới được truy cập thông tin và sử dụng các thông tin có
mục đích. Việc truyền thông thường được chỉ đạo bằng các văn bản được gửi từ
ngân hàng hội sở xuống chi nhánh.
Trong quy trình kiểm soát hoạt động cho vay, do quan điểm của nhà quản lý là
đề cao chất lượng khoản vay hơn là mở rộng thị phần nên việc hoàn thiện quy trình
kiểm soát một cách tốt nhất, hơn nữa trong quá trình lập hồ sơ cho vay công tác
kiểm soát đã được thực hiện một cách tỉ mỉ rõ ràng kể cả các chi tiết nhỏ, điều này
làm hạn chế thấp nhất các rủi ro có thể xảy ra
Sau khi giải ngân, công tác kiểm soát việc khách hàng sử dụng vốn vay cũng
được theo dõi chặt chẽ, nếu phát hiện các sai phạm hoặc có những nghi ngờ, kiểm
soát viên sẽ có những thông báo tới người quản lý, giúp cho việc thu hồi nợ có hiệu
quả nhất.
Mặc dù trong thời gian qua công tác kiểm soát hoạt động cho vay đạ thực hiện
tốt, với vai trò của mình bộ phận kiểm soát đã góp phần đảm bảo cho hoạt động
kinh doanh an toàn hiệu quả; Hạn chế thấp nhất các rủi ro; Đảm bảo quy trình cho
vay thực hiện đùng theo sự chỉ đạo không có sự chồng chéo trong việc thực hiện
công việc. Với tính chất công việc, quy trình kiểm soát tốt hạn chế việc tham
nhũng ăn hối lộ.
Tuy nhiên, với quy mô công việc nhiều và đa dạng ,số lượng nhân viên thực
hiện việc kiểm soát còn ít, nên quy trình kiểm soát hoạt động cho vay còn những
mặt hạn chế như sau:
Thứ nhất: Việc thiết kế công tác kiểm soát còn bất cập khi mà đặt hệ thống kiểm
soát đặt dưới sự điều hành của giám đốc, chính diều này làm ảnh hường tới sự
khách quan, độc lập dẫn tới việc thực hiện quy trình kiểm soát giảm hiệu quả
Thứ hai: Chi nhánh Tân Biên là chi nhánh cấp 3 chịu sự quản lý của ngân hàng
hội sở Tỉnh Đồng Nai, điều đó có nghĩa là chi nhánh phải thực hiện các chỉ tiêu mà
hội sở đặt ra, nhưng trong thực tế thì tùy vào giai đoạn và những đặc điểm riêng
của chi nhánh. Nó làm giảm đi sự đồng nhất từ cán bộ cấp cao tới người thực hiện
gây ra những đều bất cập trong quy trình kiểm soát.
Thứ ba: Như đã trình bày ở trên, thì các hướng dẫn từ ngân hàng hội sở xuống
còn mang tính chung chung,chưa cụ thể gây ra những khó khăn cho kiểm soát
viên, kiểm soát viên không có cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ.


6.

Thứ tư: Đội ngũ kiểm soát viên còn ít, mọi nhân viên phải làm nhiều nhiệm vụ,
nên việc kiểm soát chưa thực sự tốt nhất, sẽ có những sai sót không được kiểm soát
tới .
Kết luận
Quy trình kiểm soát hoạt động cho vay tại chi nhánh Điện Bàn Chi nhánh Điện
Bàn là một chi nhánh Cấp III, trên đây đã rút ra được những khó khăn, hạn chế mà
chi nhánh đang gặp phải. Từ đó sẽ có phương hướng đưa ra những giải pháp hoàn
thiện quy trình kiểm soát hoạt động cho vay. Để chi nhánh ngày càng phát triển,
hoạt động an toàn, hiệu quả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×