Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng dạy học môn đạo đức của học sinh lớp 1 ở trường tiểu học

Trường tiểu học .......................................................................................................................................

I. PHẦN MỞ ĐẦU
-----------------I.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
“Người có Đức mà không có tài là người vô dụng. Người có tài mà không
có đức cũng chẳng làm được việc gì” (Hồ Chí Minh).
Thật vậy cái đức của con người chi phối toàn bộ hành động của con người
(thiện hay ác). Nhưng cái đức không phải tự nhiên mà có, nó được giáo dục, tôi
luyện ngay từ khi con người mới lớn và có ý thức. Bởi thế mà ngay từ lớp một,
môn đạo đức đã được ngành giáo dục đưa vào làm môn học chính trong trường
tiểu học. Đây được xem là một môn học quan trọng, nó là một trong những môn
học xây dựng cho học sinh tiểu học những nét căn bản và hình thành một cách
tự giác những hành vi ứng xử theo những chuẩn mực xã hội quy định. Dạy môn
đạo đức ở tiểu học nói chung và lớp 1 nói riêng góp phần tích cực vào việc hình
thành dần dần ở học sinh những tri thức sơ đẳng và chuẩn mực đạo đức, giúp
cho học sinh soi sáng cơ sở đạo đức đúng đắn đã được hình thành ở các em và
những người xung quanh. Đồng thời giúp cho các em có cơ sở đạo đức sơ đẳng
để phân biệt, phân tích, phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn
mực đạo đức đã được xã hội quy định.
Trong suốt thời gian trực tiếp giảng dạy lớp 1 tôi đã đặc biệt quan tâm đến
những hành vi đạo đức, tâm sinh lý của các em và luôn muốn tìm những biện

pháp thích hợp để nâng cao ý thức rèn luyện, hình thành nhân cách cho các em.
Bởi lý do đó đã thôi thúc tôi quyết định chọn đề tài “Nâng cao chất lượng dạy
học môn Đạo đức của học sinh lớp 1 ở trường tiểu học ......... .........”
I.2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI:
* Mục tiêu của đề tài:
Đề tài“Nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức của học sinh lớp 1 ở trường tiểu học ......... .........” nhằm
mục đích tìm hiểu thực trạng chất lượng dạy học môn đạo đức lớp 1 tại trường tiểu học ......... để tìm ra những
biện pháp khả thi nhăm nâng cao chất lượng môn Đạo đức lớp 1.
* Nhiệm vụ của đề tài:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài.

1


Trường tiểu học .......................................................................................................................................
- Tìm hiểu thực trạng dạy môn Đạo đức của đội ngũ giáo viên khối 1 trường tiểu học ......... - huyện .........–
..............
- Một số kinh nghiệm về việc lựa chọn, vận dụng phối hợp các phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất
lượng dạy học việc dạy môn Đạo đức lớp 1 trong trường tiểu học.

I.3. ĐỐI TƯỢNG NHIÊN CỨU :
Đề tài“Nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức của học sinh lớp 1 ở
trường tiểu học ......... .........” có nội dung nghiên cứu về các em học sinh lớp 1.
Các tài liệu có liên quan đến môn học đạo đức và phương pháp dạy học.
I.4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
Nghiên cứu về sáng kiến kinh nghiệm là một lĩnh vực rộng lớn và phải có
thời gian thực tế dài. Tuy nhiên với nội dung nâng cao chất lượng dạy học môn
Đạo đức của học sinh lớp 1 chủ yếu tập trung nghiên cứu học sinh lớp 1 nên
phạm vi nghiên cứu trong trường tiểu học.
I.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
a. Phương pháp điều tra.
Tiến hành điều tra tìm hiểu và thu thập đặc điểm tâm sinh lý của học sinh
lớp 1 qua các tiết học Đạo đức tại lớp 1 trường tiểu học .......... Trong quá trình
nghiên cứu đó ,chúng tôi có tiến hành sử dụng phương pháp điều tra tìm hiểu
tình hình.
b. Phương pháp đọc sách và tài liệu.
Nắm bắt được vấn đề qua phương pháp đọc sách và tài liệu để nhận dạng
đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, các phương pháp, biện pháp thực hiện có
hiệu quả.
c. Phương pháp phân tích và tổng kết:


Căn cứ vào những tư liệu đã thu thập được tại trường tiểu học ........., kết hợp
với những hướng dẫn đã được tham khảo qua sách, tài liệu tham khảo, chúng
tôi tiến hành phân tích và tổng hợp về yếu tố cơ bản và tìm ra những biện pháp,
phương pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn đạo đức
cho các em.
Ngoài ra tôi còn sử dụng thêm một số phương pháp khác để phục vụ cho quá
trình nghiên cứu đề tài.
2


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

3


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

II. PHẦN NỘI DUNG
II.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN :
Thật vậy nhiệm vụ cơ bản của dạy học môn đạo đức lớp 1 là giúp học sinh
nắm được những điều sơ đẳng của phép ứng xử trong cuộc sống hằng ngày,
nắm được nội dung và ý nghĩa của các chuẩn mực hành vi đạo đức trong các
hoạt động và các mối quan hệ xã hội, phân biệt được thế nào là hành vi tốt,
hành vi xấu, hành vi đúng, hành vi sai. Thông qua việc trang bị tri thức, bồi
dưỡng cho học sinh những xúc cảm, tình cảm đạo đức đúng đắn, sâu sắc. Xây
dựng và hình thành ở các em những thói quen hành vi tốt.
Để đạt được nhưng điều vừa nêu trên thì vai trò giảng dạy của người giáo
viên đối với học sinh tiểu học nói chung và lớp 1 nói riêng là hết sức quan
trọng. Giáo viên phải lựa chọn, sử dụng phương pháp một cách thành thạo,
khéo léo và linh hoạt làm sao để thu hút sự chú ý học tập của các em thì kết quả
học tập mới đạt đến đỉnh điểm yếu cầu của kiến thức. Hoàn thành được nhưng
yêu cầu đó bản thân tôi luôn suy nghĩ và tìm mọi khả năng từ học hỏi kinh
nghiệm từ các đợt tập huấn, từ những bạn bè đồng nghiệp có thâm niên trong
ngành để rút ra những phương pháp giảng dạy tối ưu nhất nhằm đáp ứng nhu
cầu kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước tin yêu. Sáng kiến
kinh nghiệm mà tôi xin trình bày sau chính là nội dung đã khẳng định điều tôi
muốn nói. Đó là sáng kiến : “Nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức của
học sinh lớp 1 ở trường tiểu học ......... .........”
II.2. THỰC TRẠNG:
a/ Thuận lợi – Khó khăn:
Trường tiểu học ......... là một trường đã được thành lập từ năm 2007,
Trường được đóng trên địa bàn trung tâm xã ......... với hơn 400 học sinh, trong
đó học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông và Mường. Đội ngũ giáo
viên trên người là những giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy và có lòng
nhiệt huyết với nghề. Về cơ sở vật chất tuy chưa thật đầy đủ nhưng trường đã
xây dựng được một hệ thống phòng học cơ bản tạo điều kiện thuận lợi cho các
em đến lớp. Được sự quan tâm của Đảng ủy và chính quyền địa phương, các
ngành giáo dục, học sinh đến trường có đủ sách vở để học. Sự quan tâm chỉ đạo
4


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

sát sao của lãnh đạo nhà trường đã giúp cho đội ngũ giáo viên ngày một vững
mạnh trong nghiệp vụ chuyên môn của mình. Bên cạnh đó học sinh của lớp 1
rất ngoan, chăm chăm chỉ học tập, biết đoàn kết với bạn bè.
Trường có số học sinh đồng bào dân tộc rất đông (chiếm khoảng 90%). Địa
bàn dân cư trải rộng, Đường sá khó đi, nhất là về mùa mưa, điều này gây ảnh
hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của các em.
Dân trong địa bàn còn nghèo, số đông gia đình phụ huynh làm nghề nông nghiệp nên việc quan tâm chăm
sóc đến con cái học hành bị hạn chế. Một số phụ huynh học sinh có trình độ dân trí thấp nên vẫn chưa thực sự
quan tâm đến con em mình, chưa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em mình học tập.
b. Thành công-hạn chế :

Bước vào năm học 2017 - 2018 nhà trường phân công tôi chủ nhiệm lớp 1.
lớp có tổng số học sinh là 8 em. Phần lớn các em đều là những con em gia đình
nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình các em không đồng đều nhưng các em rất
ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập, biết vâng lời cô giáo. Bản thân tôi cũng là
một giáo viên có tay nghề giảng lâu năm do đó những yếu tố này đã giúp tôi
nghiên cứu và vận dụng thành công đề tài vào lớp tôi đang giảng dạy.
Do thời gian nghiên cứu nội dung của đề tài hạn chế, đồng thời tài liệu thu
thập, nghiên cứu ở đơn vị chưa đủ để vận dụng các lý luận thực tiến của đề tài.
Đó cũng là hạn chế lớn nhất trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành nội dung
đề tài.
c. Nguyên nhân:
Việc nâng cao chất lượng dạy học môn Đạo đức của học sinh lớp 1 tại
trường tiểu học ......... được nghiên cứu và thực hiện dựa trên những thực tế của
học sinh tại trường và những vấn đề đổi mới của chương trình và sách giáo
khoa. Nguyên nhân của việc nghên cứu này dựa trên 3 nguyên nhân chính:
- Nhằm đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi
mới của ngành giáo dục.
- Giúp cho học sinh có ý thức học tập tốt, xây dựng các ý thức đạo đức
chuẩn mực để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan của Bác Hồ.
- Xây dựng phong trào thi đua tự học và sáng tạo trong công tác giảng dạy
của mình.
5


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

II.3. GIẢI PHÁP:
a. Mục tiêu của giải pháp:
Đạo đức là sự phản ánh các mối quan hệ, những hành vi cá nhân đối với tập đoàn, đối với cộng đồng và với
xã hội, thông qua những lợi ích nhất định.
Mỗi con người sống trong một điều kiện xã hội nhất định, khi bộc lộ thái độ của mình qua những hành vi
đạo đức, những giá trị đạo đức đương thời đều có sự lựa chọn nhất định. Đó là sự phản ánh trình độ phát triển
đạo đức, ý thức đạo đức của mỗi cá nhân, là sự biểu hiện tính độc lập tương đối của đạo đức trong đời sống xã
hội.
Công tác giáo dục đạo đức trong thời điểm hiện nay phải gắn liền với các quá trình giáo dục tư tưởng, chính
trị “Thấm nhuần trong mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là trong tầng lớp thanh thiếu niên” làm cho các định hướng
giá trị ấy trở thành yêùu tố “Chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, nâng cao ý chí phấn đấu xây dựng cho mọi
người niềm tin tưởng vững chắc vào con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn”.
Trong nội dung dạy học tiểu học môn đạo đức là một môn học gắn bó mật thiết với quá trình giáo dục đạo
đức ở tiểu học. Quá trình giáo dục đạo đức ở tiểu học là một bộ phận của quá trình giáo dục tổng thể (hay quá
trình sư phạm tổng thể). Nó có nhiệm vụ bồi dưỡng cho học sinh những tri thức sơ đẳng về các chuẩn mực hành
vi đạo đức, tạo ra ở các em niềm tin đạo đức, hình thành ở các em xúc cảm và tình cảm đạo đức và tổ chức cho
các em rèn luyện những hành vi và thói quen hành vi đạo đức. Môn đạo đức là một môn học trong hệ thống các
môn học ở tiểu học có tác dụng định hướng cho các môn học khác.
Qua dạy học môn đạo đức hình thành cho học sinh những hành vi và thói quen đạo đức, phù hợp với những
chuẩn mực hành vi đã được quy định. Như vậy muốn dạy tốt môn đạo đức ở trường tiểu học người giáo viên
không những phải nắm vững phương pháp dạy học môn đạo đức ở tiểu học mà còn xác định rõ mục tiêu của
từng nội dung bài học để truyền đạt một cách chính các và đảm bảo những yêu cầu đó, đặc biệt là các em học
sinh lớp 1.
Chính vì vậy mục tiêu của giải pháp là trình bày một số biện pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng
môn Đạo đức tại lớp 1 của trường tiểu học ..........
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp:
Dạy học môn đạo đức ở lớp 1 được xem xét không chỉ dưới góc độ dạy học mà còn dưới góc độ giáo dục,
hình thành bước đầu về nhân cách con người, bởi nó là một con đường giáo dục đạo đức đầu tiên cho các em.
Vì thế các phương pháp dạy học môn đạo đức bao gồm cả phương pháp giáo dục. Phương pháp dạy học môn
đạo đức với phương tiện dạy học.

1. Biện pháp 1: Lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với bài học:
6


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng, do vậy người giáo
viên phải có lựa chọn kết hợp giữa các phương pháp, cho phù hợp với đặc trưng
của các môn học đặc biệt là môn Đạo đức. Mỗi phương pháp cần phải sử dụng
đúng thời điểm của tiết dạy.
Ví dụ: Khi dạy bài : “Lễ phép vâng lời thầy cô giáo” (Tiết dạy minh hoạ Tiết 1).
+ Hoạt động 1: Học sinh thể hiện đóng vai để tập xử lý các tình huống.
+ Bước 1: Cho học sinh đóng vai diễn lại kịch bản tình huống do giáo viên
nêu ra.
+ Bước 2: Yêu cầu học sinh đàm thoại để nhận xét về tình huống vừa thực
hiện.
+ Hoạt động 2: Học sinh quan sát tranh, hiểu được việc làm đúng, việc làm
sai để tự điều chỉnh:
+ Bước 1: Học sinh được quan sát tranh trong sách giáo khoa.
+ Bước 2: Học sinh cho biết việc làm nào thể hiện bạn nhỏ biết vâng lời thầy
giáo , cô giáo.
+ Hoạt động 3: Liên hệ thực tế: Trong hoạt động này học sinh được luyện tập
theo mẫu hành vi chuẩn.
Hoặc khi dạy bài "Cảm ơn và xin lỗi".
Các phương pháp cần xác định là: Kể chuyện, đóng vai, thảo luận nhóm,
động não, Tập luyện theo mẫu hành vi, đóng vai, tổ chức trò chơi.
2. Biện pháp 2: Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học:
Để thực hiện đổi mới phương pháp, việc sử dụng đồ dùng dạy học là rất
quan trọng với tất cả các môn học. Đồ dùng dạy học có tầm quan trọng trong
sự thành công của một tiết dạy. Vì vậy trước mỗi tiết dạy người giáo viên cần
phải chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng phục vụ cho tiết dạy của mình. Mỗi khi thiết
kế bài học giáo viên cần căn cứ vào mục tiêu, nội dung tính chất, hình thức của
bài học để lựa chọn thiết bị dạy học cho phù hợp, dễ sử dụng.
Hiện nay trang thiết bị và đồ dùng dạy học môn Đạo đức chỉ có tranh ảnh nên
giáo viên cần sử dụng các tranh ảnh trong Vở bài tập Đạo đức cho học sinh
quan sát một cách triệt để. Ngoài ra giáo viên có thể sử dụng các đồ dùng tự
7


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

làm hoặc phải sưu tầm thêm, chuẩn bị trước mỗi tiết học những đồ dùng cần
thiết cho từng hoạt động của từng bài.
Ví dụ: Khi dạy bài “Em và các bạn”, giáo viên cần sử dụng những đồ dùng
như:
+ Một lẵng hoa, 1 giỏ đựng hoa
+ Bút màu , giấy vẽ, phần thưởng cho 3 Học sinh.
Sử dụng trong tiểu phẩm ở Tiết 1.
3. Biện pháp 3: Dạy đạo đức cho học sinh thông qua các môn học khác.
Dạy môn Đạo đức qua các môn học khác là hình thức giáo dục rất quan trọng.
Dạy đạo đức cho học sinh không chỉ bó hẹp ở một môn học Đạo đức mà có thể
nói rằng dạy đạo đức ở mọi lúc, mọi nơi và tất cả các môn học.
Trong môn Tiếng việt học sinh được học các bài tập đọc với chủ điểm của
từng tuần, từng tháng, học sinh biết những tấm gương tốt, khi học đạo đức các
em có thể liên hệ đến.
Ở môn tự nhiên và xã hội, học sinh được nhận biết các loài vật sống dưới
nước, trên cạn, và nêu được ích lợi của chúng.
Thông qua các tổ chức Đoàn Đội, các buổi sinh hoạt đội, sinh hoạt sao nhi
đồng, thông qua phong trào "Đọc và làm theo báo Đội" thông qua các buổi chào
cờ dạy cho các em những tấm gương tốt ở trường, ở lớp, đồng thời cũng phê
bình những em chưa thật sự cố gắng. Từ đó kích thích tinh thần phấn đấu vươn
lên trong học tập, lao động, rèn luyện đạo đức của các em. Hay gần đây nhất là
phong trào: "Nuôi heo đất", giáo dục cho các em tinh thần tương thân tương ái,
ý thực tiết kiệm để làm những việc có ích. Ngoài ra các cuộc thi như: "Hội khoẻ
Phù Đổng chào mừng ngày 22/12, Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11. Giáo dục cho học sinh tinh thần: "Uống nước nhớ nguồn",
"Tôn sư trọng đạo".
5. Biện pháp 5: Kết hợp với các môi trường giáo dục để giáo dục đạo đức
cho học sinh.
Ví dụ: Để nâng cao hiệu quả môn Đạo Đức, giáo viên luôn kết hợp chặt chẽ
với các lực lượng giáo dục. Cùng với các nhà trường, gia đình cũng góp phần
quan trọng trong hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Vì thế giáo viên
chúng tôi đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng.Bằng
8


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

các hình thức tổ chức: Họp phụ huynh, thường xuyên thăm hỏi, tìm hiểu hoàn
cảnh gia đình của từng học sinh. Từ đó có kế hoạch giúp đỡ những em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn. Kết hợp với phụ huynh học sinh, thông qua các hoạt
động ở nhà, ở trường để kiểm tra đánh giá các hành vi đạo đức của các em.
Cũng bằng hình thức này, giáo viên trao đổi cùng phụ huynh giúp đỡ những học
sinh chưa tiếp cận được với hành vi đúng đắn, uốn nắn để hướng các em theo
kịp cùng bạn bè và có những mối quan hệ ứng xử trong cuộc sống.
6. Biện pháp 6: Giáo viên cần tích cực bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện đổi
mới phương pháp dạy môn đạo đức.
Cùng với việc trang bị về kiến thức cho học sinh thì việc cung cấp những
chuẩn mực đạo đức cho học sinh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy
mỗi giáo viên cần có nhận thức đúng đắn về mục tiêu của môn học đạo đức và
cách đánh giá học sinh. Nhận thức được điều đó, giáo viên cần tích cực tự bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc đổi mới phương pháp dạy
học và cần nắm chắc cách đánh giá học sinh theo hướng định tính song cần đặc
biệt chú ý đánh giá một cách khách quan, công bằng, tránh hiện tượng đánh giá
chung chung cào bằng, xem nhẹ.
Vì học sinh tiểu học rất thích khen, nên giáo viên cần nắm bắt được tâm lý
này của các em để kịp thời động viên, khích lệ học sinh học tập.
Đối với nhà trường Ban giám hiệu cần dành quỹ thời gian cho môn học này, tổ
chức họp chỉ đạo chuyên môn và nêu rõ tầm quan trọng của môn Đạo đức trong
các môn học ở tiểu học. Bồi dưỡng chuyên môn về phương pháp dạy học đạo
đức cho giáo viên, hướng dẫn giáo viên học cách đánh giá học sinh theo cách
đánh giá mới, dựa vào các chứng cứ, đánh giá chính xác, thường xuyên.
Tóm lại: Tất cả các biện pháp trên đều nhằm đạt tới một mục đích cuối cùng
là: Sau khi học xong mỗi tiết đạo đức các em sẽ biết ứng xử tốt nhất các mối
quan hệ với bản thân, gia đình, nhà trường và biết giữ gìn bảo vệ vệ sinh môi
trường nơi công cộng. Các em nắm vững các chuẩn mực hành vi đạo đức; biết
thực hành vận dụng hàng ngày để những hành vi đạo đức đó trở thành phẩm
chất đạo đức tốt của người học sinh trong nhà trường, gia đình và xã hội.
d. Điều kiện thực hiện giải pháp:
Để thực hiện được những biện pháp nêu trên cần phải đạt được những điều kiện :

9


Trường tiểu học .......................................................................................................................................
- Giáo viên phải nắm vững các phương pháp dạy học theo hướng đổi mới. Cần kết hợp linh hoạt các
phương pháp truyền thống và phương pháp dạy học mới. Biết lồng ghép dạy đạo đức qua các môn học khác.
- Phải luôn gần gũi với học sinh để nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý từng em để có những biện pháp phù hợp
trong việc triển khai nội dung sáng kiến.
- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ lưỡng các mục tiêu bài dạy, sáng tạo trong việc làm và sử dụng các đồ dùng
dạy học
- Với các cấp lãnh đạo trong nhà trường cần thường xuyên giúp đỡ giáo viên, trang bị các phương tiện dạy
học, đồ dùng dạy học và có nhiều nội dung tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học hoặc bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ.
e. Kết quả đạt được :
Qua quá trình tìm tòi và nghiên cứu chất lượng tiết dạy mà tôi đã nêu trên, tôi đã tiến hành áp dụng
vào những nội dung bài học tiếp theo của lớp mình. Điều khởi sắc đầu tiên cho thấy sự thay đổi rõ rệt của học
sinh lớp tôi là các em rất thích học môn đạo đức không như trước đây số đông các em học môn này với tâm
trạng bình thường như những môn học khác (không kể đến một số em còn thờ ơ với môn học này). Cũng từ sự
thay đổi về trạng thái tâm lý đó mà chất lượng tiết dạy đạo đức ở lớp tôi đã có sự chuyển biến rõ rệt. Các em đã
nắm bắt nội dung bài học sâu sắc hơn, không những thế các em còn biết vận dụng những nội dung trong bài học
vào thực tế cuộc sống của mình (qua điều tra về gia đình một số em học sinh thì được bố mẹ các em cho biết
khi học về các em cất tiếng chào từ ngoài cổng, nét mặt rạng rỡ và thoải mái hơn, khi có quà việc đầu tiên là các
em chia sẻ ngày phần quà cho em nhỏ trước...)
Tóm lại qua quá trình nghiên cứu về các tiết dạy, những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, những hướng
dẫn từ tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo cộng với những kinh nghiệm của bản thân tiết dạy đạo đức của một
giáo viên khối 1 trường tiểu học ......... – huyện .........tôi đã tự xây dựng cho mình một bài học rằng :
- Thứ nhất : Là phải tập trung vài bài dạy với tất cả lòng say mê nghề nghiệp, nghiên cứu kỹ mục đích yêu
cầu của bài dạy.
- Thứ hai : từ đó tìm tòi và vận dụng phương pháp một cách chính xác, linh hoạt và khoa học.
- Thứ ba : Khi sử dụng phương pháp phải phối hợp chặt chẽ giữa các phương pháp cũ và mới làm sao cho
hài hòa, hợp lý.
- Thứ tư : Khi sử dụng phương pháp hỏi đáp (Đàm thoại): câu hỏi phải rõ ràng, chính xác, dễ hiểu và hiểu
như nhau giữa mọi học sinh, tránh những câu hỏi chung chung khó hiểu. Câu hỏi phải phát huy được tính tích
cực, độc lập tư duy của học sinh. Khi sử dụng phương pháp nhóm cần quan tâm đến những em yếu, rụt rè phát
huy tối đa tính sáng tạo của các em, tránh tính ỷ lại phó thác cho bạn. Khi sử dụng phương pháp đóng vai giáo
viên cần chú ý đến lối diễn, những tình huống mà các em diễn thuyết, phong cách thể hiện. Đặc biệt riêng lớp 1
10


Trường tiểu học .......................................................................................................................................
cần sử dụng nhiều phương pháp khen thưởng (lồng ghép liên tục trong các phương pháp khác) vì đây là động
lực thúc đẩy tinh thần học tập của các em một cách nhanh nhất.
- Thứ năm : Không nên lạm dụng việc tự liên hệ bản thân, việc buộc các em phải luôn luôn tự kiểm điểm
làm cho không khí lớp nặng nề và nhiều khi dẫn các em không hứng thú học tập.
- Thứ sáu : Việc tổ chức dự giờ thăm lớp thường xuyên của giáo viên nhằm trao đổi kinh nghiệm học hỏi
lẫn nhau học tập rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy của các đồng nghiệp là một việc làm hết sức cần
thiết.
- Thứ bảy : để tiết dạy thêm phong phú sinh động và xây dựng được tính khả quan thiết thực hơn trong tiết
dạy, nhà trường cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hỗ trợ cho công tác giảng dạy của giáo viên.

11


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ :
------o0o------

III.1. KẾT LUẬN:
Việc nghiên cứu chất lượng tiết dạy Đạo đức lớp 1 nói riêng và các tiết dạy
Đạo đức ở tiểu học nói chung đạt hiệu quả cao nhất là một vấn đề hết sức quan
trọng và lâu dài. Không có người giáo viên nào là hoàn hảo, không có phương
pháp nào là vạn năng. Khi đất nước đổi mới thì nhận thức con người cũng thay
đổi hằng ngày. Chính vì thế người giáo viên phải biết tìm tòi học hỏi không
ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy đáp ứng được
nhịp độ phát triển của thời đại.
Giáo dục là một công việc không phải chỉ do nhà trường hay một tổ chức mà
làm thành. Đây là công việc của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội, cùng nhau
tham gia giáo dục dây dựng một nền tảng giáo dục vững chắc đảm bảo được
nhân tố con người của thời đại mới, đáp ứng được sự phát triển của nhân loại.
Vì sự phát triển phồn vinh của đất nước chúng ta hãy cùng nhau chung sức vào
xây dựng cho sự nghiệp giáo dục “vì tương lai con em chúng ta” “Vì thế hệ trẻ
ngày mai tươi sáng”
Do thời gian cấp bách và sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế cho nên sáng
kiến này không tránh khỏi những sai sót kính mong quý thầy cô và các bạn
đồng nghiệp đóng góp ý kiến để sáng kiến này hoàn thiện hơn.
III.2. PHẦN KIẾN NGHỊ:
* Đối với nhà trường:
- Cần tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên đề, mở các lớp hội thảo để
cung cấp cho giáo viên những phương pháp dạy học mới.
- Tăng cường công tác kiểm tra soạn giảng của giáo viên, dự giờ, thăm lớp
để phát hiện và bổ sung kịp thời những thiếu sót của giáo viên trong việc triển
khai bài dạy theo hướng đổi mới. Mua sắm các thiết bị và đồ dùng dạy học đầy
đủ cho giáo viên lên lớp có hiệu quả hơn.

12


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách học sinh, sách giáo viên Đạo đức lớp 1 – Nhà xuất bản giáo dục – năm
2010.
2. Giáo trình phương pháp dạy học môn đạo đức ở tiểu học - nhà xuất bản giáo
dục – 1998 – Đặng Vũ Hoạt – Nguyễn Hữu Dũng – Lưu Thu Thủy.
3. Website : http://violet.vn
4. Một số tài liệu tham khảo trên Internet.

13


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC
- Cấp cơ sở:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

- Cấp huyện
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
14


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

15


Trường tiểu học .......................................................................................................................................

Mục lục
NỘI DUNG

TRANG

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1

I.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :

1

I.2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI:

1

I.3. ĐỐI TƯỢNG NHIÊN CỨU :

2

I.4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

2

I.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

2

II. PHẦN NỘI DUNG

3

II.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN :

3

II.2. THỰC TRẠNG:

3

II.3. GIẢI PHÁP:

5

III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ :

12

III.1. KẾT LUẬN:

12

TÀI LIỆU THAM KHẢO

13

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC GIÁO DỤC

14

Mục lục

15

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×