Tải bản đầy đủ

Khi người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây thiệt hại trong án oan sai nhà nước phải chịu trách nhiệm bồi thường

Khi người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây thiệt hại trong án oan sai Nhà nước phải chịu trách nhiệm bồi 
thường.(SAI cơ quan đó phải bồi thường còn người dẫn đến oan sai phải bồi hoàn)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×