Tải bản đầy đủ

Khi thẩm phán kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì ba cơ quan tòa án viện kiểm sát cơ quan điều tra cùng chịu trách nhiệm liên đới bồi thường

Khi th ẩm phán ki ểm sát viên và đi ều tra viên cùng sai l ầm d ẫn t ới oan sai trong t ốt ụng thì ba c ơquan Tòa án Vi ện ki ểm
sát C ơquan Đi ều tra cùng ch ịu trách nhi ệm liên đớ i b ồi th ư
ờ ng ;(SAI nh ưgi ải thích ở trên c ơquan cu ối cùng th ụlí án ph ải
b ồi th ư
ờ ng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×