Tải bản đầy đủ

Hành vi của a b c gây thiệt hại cho e làm phát sinh trách nhiệm liên đới trong bồi thường cho e

Hành vi c ủa A B C gây thi ệt h ại cho E làm phát sinh trách nhi ệm liên đớ i trong b ồi th ư
ờ ng cho E, tr ừkhi h ọcó th ỏa thu ận
khác;(SAI trong tr ư
ờ ng h ợp A,B, C không cùng th ỏa thu ận gây thi ệt h ại cho E và có th ểxác đị nh thi ệt h ại gây ra c ủa t ừng
ng ư
ờ i thì h ọriêng r ẽb ồi th ư
ờ ng. Ví d ụ, bu ổi sang A đá nh gãy tay trái c ủa E, chi ều B đá nh gãy tay ph ải, t ối C đá nh gãy
chân)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×