Tải bản đầy đủ

A và b do cùng làm nhà trên cùng mặt bằng a và b đã thuê c đến san ủi mặt bằng

A và B do cùng làm nhà trên cùng m ặt b ằng A và b đã thuê C đế n san ủi m ặt b ằng. Trong quá trình san ủi trên ph ần đấ t
c ủa B, C để máy ủi va ch ạm m ạnh vào t ư
ờ ng nhà M làm s ập hoàn toàn m ột b ức t ư
ờ ng. A và B ph ải ch ịu trách nhi ệm liên
đới ; (SAI B và C ph ải liên đớ i b ồi th ư
ờ ng vì đã có l ỗi để d ẫn đế n thi ệt h ại cho M, N ếu A đư
ợ c coi là có l ỗi trong vi ệc qu ản
lí, đô n đố c thi công thì c ũng ko ph ải ch ịu trách nhi ệm BT vì hành vi c ủa A ko có quan h ệnhân qu ảv ới thi ệt h ại c ủa M)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×