Tải bản đầy đủ

Cô giáo nhờ k một học sinh lớp 6 bê hộ từ phòng thí nghiệm xuống lớp một bình hóa chất để thực nghiệm

Cô giáo nh ờK m ột h ọc sinh l ớp 6 bê h ột ừphòng thí nghi ệm xu ống l ớp m ột bình hóa ch ất để th ực nghi ệm, trong quá
trình bê bình hóa ch ất do nô đù a K đã làm đổ hóa ch ất lên b ạn h ọc c ủa K là G làm G b ị b ỏng n ặng. Tr ư
ờ ng h ợp này cô
giáo ph ải b ồi th ư
ờ ng ; (SAI vì nguyên nhân d ẫn đế n vi ệc G b ị b ỏng là do hành vi nô đù a c ủa B, trong TH này cha m ẹc ủa
B s ẽph ải b ồi th ư
ờ ng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×