Tải bản đầy đủ

Khi đang học nội trú mà gây thiệt hại thì cha mẹ không phải bồi thường

Khi đang học nội trú mà gây thiệt hại thì cha mẹ không phải bồi thường;(SAI nếu đang học nội trú do nhà trường quản lí 
mà gây thiệt hại cho chính trường đó thì cha mẹ phải có trách nhiệm bôi thường cho nhà trường)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×