Tải bản đầy đủ

X là điều tra viên khi thực hiện nhiệm vụ được thủ trưởng cơ quan giao đã gây thiệt hại đây là trường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

X là đi ều tra viên khi th ực hi ện nhi ệm v ụđư
ợ c th ủtr ư
ở ng c ơquan giao đã gây thi ệt h ại đâ y là tr ư
ờ ng thi ệt h ại do ng ư
ời
có th ẩm quy ền c ủa c ơquan ti ến hành t ốt ụng gây ra;( Đ
ÚNG theo quy đị nh v ềgây thi ệt h ại do ng ư
ờ i c ủa c ơquan nhà n ư
ớc
gây ra)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×