Tải bản đầy đủ

Người làm việc cho doanh nghiệp tư nhân gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại

Ng ư
ờ i làm vi ệc cho doanh nghi ệp t ưnhân gây thi ệt h ại là ng ư
ờ i c ủa pháp nhân gây thi ệt h ạ;
i (SAI vì ch ưa ch ắc doanh
nghi ệp đó đã là pháp nhân ho ắc ng ư
ờ i đó ch ưa ch ắc là ng ư
ờ i c ủa pháp nhân)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×