Tải bản đầy đủ

Bảo vệ ủy ban nhân dân gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại

Bảo vệ ủy ban nhân dân gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại;(SAI vì UBND ko phải là pháp nhân mà là cơ 
quan hành chính nhà nước)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×