Tải bản đầy đủ

Việc xác định lỗi của người dùng chất kích thích xác định vào thời điểm trước khi họ dùng chất kích thích

 Việc xác định lỗi của người dùng chất kích thích xác định vào thời điểm trước khi họ dùng chất kích thích;(ĐÚNG vì khi 
đó họ là chủ thể có năng lực hành vi ds đầy đủ, họ có lỗi khi tự mình đưa bản thân vào tình trạng say)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×