Tải bản đầy đủ

B là chủ tiệm thuốc đã bán thuốc cho c

B là ch ủti ệm thu ốc đã bán thu ốc cho C (lo ại thu ộc n ếu không dùng đú ng cách làm r ối lo ạn nh ận th ức c ủa C và có th ểgây
thi ệt h ại), do B không h ư
ớ ng d ẫn cho C cách s ửd ụng, C dùng quá li ều d ẫn t ới m ất kh ản ăng nh ận th ức gây thi ệt h ại cho
ng ư
ờ i khác. B và C cùng ch ịu trách nhi ệm liên đớ i b ồi th ư
ờ ng thi ệt h ạ;(SAI
i
B không ph ải ch ịu trách nhi ệm, ở đâ y ko có
m ối quan h ệnhân qu ảgi ữa hành vi gây thi ệt h ại và h ậu qu ảx ảy ra, vi ệc B không h ư
ớ ng d ẫn ch ỉ là đi ều ki ện để dân đế n
thi ệt h ại nh ưng nguyên nhân tr ực ti ếp là do C s ửd ụng quá li ều)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×