Tải bản đầy đủ

Do sơ suất a làm đổ xăng và xăng bùng cháy để ngăn chặn lửa cháy vào nhà a đã chạy sang nhà hàng xóm rút bộ chăn bông đang phơi trên dây để dập tắt lửa kết quả chăn bông của hàng xóm bị hủy hoại toàn bộ

. Do s ơsu ất A làm đổ x ăng và x ăng bùng cháy để ng ăn ch ặn l ửa cháy vào nhà A đã ch ạy sang nhà hàng xóm rút b ộch ăn
bông đa ng ph ơi trên dây để d ập t ắt l ửa k ết qu ảch ăn bông c ủa hàng xóm b ị h ủy ho ại toàn b ộ. Tr ư
ờ ng h ợp này A không
ph ải b ồi th ư
ờ ng; (SAI tuy thi ệt h ại v ềchiêc ch ăn bong đư
ợ c xác đị nh nh ỏh ơn thi ệt h ại do vi ệc đổ x ăng nh ưng l ỗi làm đổ
x ăng do A th ực hi ện, nên A ph ải ch ịu trách nhi ệm b ồi th ư
ờ ng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×