Tải bản đầy đủ

Hành vi bảo vệ lợi ích người khác trước một hành vi tấn công không phải là phòng vệ chính đáng

Hành vi b ảo v ệl ợi ích ng ư
ờ i khác tr ư
ớ c m ột hành vi t ấn công không ph ải là phòng v ệchính đá ng; ( Đ
ÚNG phòng v ệchính
đá ng đặt ra khi b ảo v ệl ợi ích cho chính b ản thân ng ười b ị đe d ọa gây thi ệt h ại)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×