Tải bản đầy đủ

Người gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì không phải bồi thường

 Người gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì không phải bồi thường;(SAI nếu thiệt hại gây ra  trong tình thế cấp thiết lớn
hơn so với thiệt hại thực tế thì phải bồi thường)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×